, , ,

<<

-  >> 
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
-- [ 1 ] --

Š

ɠ ɠ

Ƞ Ƞ ۻ

Š۠

ɠ

,

..

(,25262010.)

 2

2

Ӡ.. 2011 ʠ008(063) ʠ71 43 :

..(..),..,.., .O.,...

:

..,,, ;

..,,();

..,, 蠫, .

:

. . ., . .

..(,25-262010.). 2..2/ ..;

.:..(..)[.].:

,2011.303.

ISBN978-985-515-399-4(.2) ISBN978-985-515-397- , , . , .

,, .

.

ʠ008(063) ʠ ISBN978-985-515-(.1) ISBN 978-985-515- , ߠ Š Ƞ۠ Π ʠ M.A.Woniak, doc. dr Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Koninie, Wysza Szkoa Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu (Polska) OCHRONAOBIEKTWZABYTKOWYCHWWIETLE KONWENCJIIZALECEMIDZYNARODOWYCH Wprowadzenie Na rodowisko, w ktrym yje czowiek, skada si rodowisko naturalne, tj.

przyrodnicze, ktre powstao bez udziau czowieka oraz rodowiskokulturowe,ktreskadasizprzeksztaconychprzezczowieka tworwprzyrodyorazzwytworzonychprzezniegowartocimaterialnych i duchowych. rodowisko kulturowe jest istotnym skadnikiem ycia czowieka i obejmuje szeroki zakres form, od symbolicznych pl uprawnych do zespow urbanistycznych i przemysowych. Natomiast niektrejegofragmentyzawierajhistorycznewartocikulturowe,ktre muszbyobjteszczeglnochronizabiegamikonserwatorskimi,ze wzgldu na ich wielkie znaczenie dla kultury. Ochrona tej czci krajobrazurodowiskakulturowego,ktrejestpowizanezterenem,a wiczabytki,obiektynieruchome,odbywasiinsitu.

Postawa wobec dziedzictwa kultur owego w kontekcie historycznym bya zrnicowana. W okresie gbokiej staroytnoci (Egipt, Mezopotamia, Persja) obiekty architektoniczne nie byy traktowane w sposb szczeglny. Podobnie byo i w okresach pniejszych.DopierowczasachrzymskichcesarzKonstantynWielki wroku285n.e.wydaedykt,zakazujcyniszczeniaiburzeniaobiektw kultury staroytnej, posiadajcych cechy artystyczne. Podobn inicjatyw podj KarolWielki, ktry w 800 r. n.e. utworzy urzd

opiekunazabytkw.Jednakichdziaanianiepowstrzymywaydalszego niszczenia dzie antyku.W XIVwieku wobronie zabytkwwystpili -3 Š۠ɠɠ wielcyhumaniciDanteAlighieriiFrancescoPetrarca.Ichwystpienia dotyczyy tylko ochrony zabytkw antycznych, z pominiciem sztuki redniowiecznej.Przeciwkoniszczeniuzabytkwwystpowalirwnie niektrzypapiee,jaknaprzykadLeonX,ktrypodwpywemartysty malarzaRafaelaSantiwydaw1515r.bull,zzarzdzeniemoochronie zabytkw. I to dziaanie nie powstrzymywao dalszych negatywnych skutkw[1].Negatywnystosunekdoobiektwzabytkowychnieulega takewpniejszychokresachhistorycznychitakistanrzeczytrwaa dokocaXVIIIw.Ofiarzniszczepadayszczeglnieobiektysztuki romaskiej i gotyckiej. Obiektyzabytkowe niszczyy rwniewojny i rewolucje. Przykadowo Wielka Rewolucja Francuska i Rewolucja PadziernikowawRosjispowodowaa znacznezniszczeniasubstancji zabytkowejwtychkrajach.

W roku 1764 Jan Joachim Winckleman w swojej ksice pod tytuem Geschichte der Kunst po raz pierwszy poda naukowe podstawydoocenyobiektwzabytkowych.Woparciuoteorihistorii sztuki, we Woszech i we Francji na pocztku XIX w. pojawiy si konkretneprace konserwatorskie, aczkolwiektylko woskieuznawane s jako poprawne. W pocztkach XX w. w oglnych zarysach uksztatowaysiwspczesnepogldyizasadykonserwatorskie,ktre powstay na podstawie dorobku, z caego okresu ich historycznego rozwoju.Wrazzuksztatowaniemsipogldwnaochronzabytkw, nastpiarwniekodyfikacjaprawnaobejmujcatozagadnienie.Mimo i w XIX w. pojawiay si w niektr ych pastwach Europy fragmentaryczneprzepisy prawne,to dopierow XXw. problematyka konserwatorskastaasizagadnieniemmidzynarodowym,apogldyi zalecenia w tym zakr esie ustalane byy na konferencjach midzynarodowych.

Konwencjeizaleceniamidzynarodowewujciuhistorycznym Powojniefrancusko-pruskiej1870/71, ktraspowodowaawiele zniszcze w substancji zabytkowej, w 1874 roku w Brukseli na konferencjimidzynarodowejopracowanazostaadeklaracjawsprawie zwyczajwi prawstosowanychw czasiewojnyldowej, ktrewinny by stosowane w stosunku do zabytkw historycznych i dziel sztuki.

Deklaracjata,mimoiniebyaoficjalnieratyfikowanaprzezpastwa Europy, to stanowia ona wstpne ustalenia, ktre znalazy si na obradachkonferencjihaskichwroku1899i1907[2].

- W 1907 r. na IV Konwencji w Hadze przyjto zasady prawa wojennego,ktrewart.27stanowiomidzyinnymi,ewczasiedziaa wojennychnaleychroniobiektyhistoryczne,dobraipomnikikultury -4 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- przed zniszczeniem. Ustalono take wzr midzynarodowego znaku ochronnego, ktry umieszczany na obiektach zabytkowych mia je ochraniaprzedzniszczeniemwczasiedziaawojennych.Byatotarcza prostoktna,przektniepodzielonanaczterypola,wtymdwatrjkty byy koloru czarnego, a dwa trjkty biae. Konwencja haska bya pierwszmidzynarodowjurysdykcj,wsprawieochronydbrkultury w czasie dziaa wojennych. Bya ona przez wiele pastw Europy ratyfikowana.

-Wpadzierniku1931r.odbyasiIMidzynarodowaKonferencja wAtenach,wsprawieochronyikonserwacjizabytkwsztukiihistorii[3].

MaterialnymwyrazemtejkonferencjibyaAteskaKartaKonserwacji Zabytkw. Zawieraa ona wsplnie ustalone zasady ochrony i konserwacji zabytkw. Bya pierwszym dokumentem midzynarodowym, ktry zwrci uwag na ponad lokalny charakter, niektrych szczeglnie cennych zabytkw, zasugujcych na zainteresowaniecaegowiata.Wanymustaleniembyostwierdzenie, e obiekty naley poddawa systematycznym zabiegom konserwatorskim,a niedopieropoichcakowitej degradacji.Azatem podstawowym warunkiem jest, aby obiekty zabytkowe byy w stanie cigegouytkowania.Uzgodnionorwnie, ewspczesnemateriay budowlanemogbystosowanewkonserwacjiobiektwzabytkowych ale pod warunkiem ich odpowiedniego zamaskowania. Zwrcono te uwagnakoniecznoochronyobiektwzabytkowych,przyplanowanej rozbudowie miast. Zalecono wprowadzenie zakazu niewaciwego zawieszania reklam, ustawiania supw i przewodw, zasaniajcych obiekty zabytkowe. Zakazano rwnie lokalizowania uciliwego przemysuwobrbiezespowzabytkowych.

-W dniach od 29.07. do 13.08.1933 r. wAtenach odby si IV Kongres Architektur y Nowoczesnej C.I.A.M. to znaczy MidzynarodowejUniiArchitektw[4].Kongreswypracowapodstawy wspczesnejurbanistyki i jejsilnei gbokie zasadymodernistyczne.

DokumentemtegoKongresu byaAteskaKartaUrbanistyki,ktra stanowia jeden z najwaniejszych dokumentw midzynarodowych,.

Wyznaczaaonaarchitektomiurbanistomistotnekierunkidziaaniaw celu uzdrowienia adu przestrzennego miast. Ateska Karta Urbanistyki bya swoistym manifestem rodowiska architektw i urbanistw, ktrzy deklarowali budow nowoczesnych miast, na podstawie naukowych osigni i nowoczesnych technologii budowlanych.ByanajwaniejszymdokumentemXXw.dlawiatowej awangardyarchitektwiurbanistw.Jejzapisystanowiyjednakpewne -5 Š۠ɠɠ zagroenia dla obiektw zabytkowych, bowiem w V rozdziale i paragrafie, znalaz si zapis, cyt.... Jeeli mamy przed sob wiele powtrzonychprzykadwtegosamegobudownictwa,toniektreznich winnybypozostawionejakodokument,innezausunite.Tylkotacz z nich,ktrastanowi pamitklubprzedstawia rzeczywist warto, winna by wyczona, czyli zachowana. Reszta ma by zmieniona w sposbuyteczny.Wpisanotamrwniemoliwo,cyt....cakowitego przeniesienia elementw przeszkadzajcych swoim pooeniem ale zasugujcymnapozostawienie,zewzgldunaswojewielkiewartoci estetycznelubhistoryczne.Tezapisystwarzayurbanistompraktycznie nieograniczonemoliwocidziaania,ktrebyysprzecznezzasadami ochrony zabytkw zapisanych w Ateskiej Karcie Konserwacji Zabytkw z 1931 r. Jako usprawiedliwienie tej negatywnej idei w stosunkudoobiektwzabytkowychbyfakt,eistniaypilnepotrzeby spoeczne zwizane z odbudow miast po I wojnie wiatowej, ze warunki mieszkaniowe i przeludnienie w miastach, a take ich saba infrastruktura techniczna.Tak wic Ateska Karta Urbanistyki nie powicaa wikszej uwagi i nie nadawaa specjalnego znaczenia obiektomzabytkowym,dlategotewwieluprzypadkachnastpiautrata wielu obiektw zabytkowych.

-W1954r.wHadzeprzepracowanoKonwencjHask,ktra dotyczyaochronydbrkulturywraziekonfliktuzbrojnego[5].IIwojna wiatowa, ktra ukazaa tragiczn sytuacj i zagad dziedzictwa kulturowego narodw Europy oraz tzw. zimna wojna i ewentualny nowy konflikt zbrojny, z udziaem broni masowego raenia spowodoway,epodjtokontynuacjirozszerzeniedziaa,ktrebyy ju zawarte w Konwencji Haskiej z roku 1907. Na tej konferencji precyzyjnie zdefiniowano pojcie dobro kultury, zakres ich ochrony, poszanowaniedbrkulturynaterytoriumobcym,wwynikunastpstw konfliktu zbrojnego. Ustalono take zasady i moliwoci stosowania opieki nad dobrami kultury, na terenie okupowanym, przez narodowe wadze lokalne, Zgodnie z postanowieniem Konwencji, kady obiekt zabytkowywinienbyzaopatrzonywznakrozpoznawczy,uatwiajcy jegoidentyfikacj.Zobowizanotepastwanarodowedoutworzenia wokresiepokoju komrkiorganizacyjne, doktrej naleyopiekanad tymi obiektami. Ochrona specjalna na wypadek konfliktu zbrojnego, zostaaustalonadlaobiektw,ktreswpisanedoMidzynarodowego RejestruDbrKultury.ZmodyfikowanorwnieZnakKonwencjiz1907r.

Obecny stanowi tarcza skierowana ostrzem w d i jest podzielona przektnie na cztery pola, z czego dwa, grny i dolny s w kolorze -6 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- bkitnym, a dwa boczne s biae. Naley podkreli, e w czasie II wojny wiatowej mimo takich oznacze, zniszczonych zostao wiele cennychobiektwzabytkowych,gdypastwabiorceudziawwojnie niezawszeprzestrzegayzasadtejkonwencji.

- Zalecenia UNESCO [1, s. 470] w sprawie ochrony pikna i charakterukrajobrazuorazmiejsckrajobrazowych,ustaliaKonferencja GeneralnaONZUNESCO,ktraodbyasiwParyuwlistopadziei grudniu1962r.naswojejXIIsesji.

Biorc pod uwag zagroenie rodowiska naturalnego, a tym samym rodowiska kulturowego, Konferencja sprecyzowaa i zdefiniowaacharakterchronionegokrajobrazuimiejsckrajobrazowych, ustalia oglne zasady ochrony tych obszarw, okrelia prewencyjne rodkiichochronyorazklasyfikacjstrefowdlatychobszarw.Ponadto okrelia jakie czynnoci administracyjne i prawne winny by podejmowane, przez pastwa czonkowskie ONZ w sprawie planw urbanistycznychi zagospodarowaniaprzestrzennego.

- II Midzynarodowy Kongres Architektw i Technikw KonserwatorwZabytkwodbysiwWenecjiw1964r[6].Rezultatem tego Kongresu byo przyjcie zasad konserwacji i rewaloryzacji zabytkw i zespow zabytkowych. Zasady te zostay ujte w tzw.

Karcie Weneckiej, a mianowicie: e zabytkiem jest nie tylko odosobnione dzieo architektoniczne, ale cae zespoy miejskie lub wiejskie, e konserwacja zabytkw to przede wszystkim obowizek cigoci ich naleytego utrzymania, e konserwacji zabytku zawsze sprzyjajegouytkowanienacelespoeczne,ewtrakcieuytkowania niemonazmieniaukadulubwystrojuobiektuzabytkowego,emona stosowa nowoczesne techniki konserwatorskie i budowlane, gdy tradycyjne techniki oka si niewydolne, e naley edukowa spoeczestwapoprzezinformacjeozabytkach,wceludziaanianarzeczich ochrony.

- Zalecenia w sprawie zabezpieczenia dbr kultury zagroonych przez wielkie roboty publiczne i prywatne, podjte zostay na KonferencjiOglnejUNESCOwParyu[1,s.428]w1968r.Zalecenia dotyczyy zagroe jakie niesie wspczesna cywilizacja i jej rozwj, w zakresie uprzemysowienia i urbanizacji, a szczeglnie roboty prowadzonenaduychobszarach,ktrestanowipowanezagroenie dlaobiektw,zespowzabytkowychirejonwarcheologicznych.Np:.

grnictwo odkrywkowe, budowa sztucznych akwenw, spitrzenia w ciekach wodnych, budowa autostrad. Zalecano wic aby opieka nad spuciznkulturowbyazharmonizowanazzachodzcymiprzemianami -7 Š۠ɠɠ gospodarczymi. Midzy innymi, winno by zagwarantowane pierwszestwo,dokierowaniarodkwfinansowychnazabezpieczenie insitudbrkultury,lubewentualnienaichdyslokacj,winnemiejsce opodobnymotoczeniu[videwityniawAbuSimbelizaporanaNilu wAsuanie w Egipcie], z dokadnym opracowywaniem materiaw historycznych i dokumentacji konserwatorskiej. Zalecano take twor zenie obszarw chronionych w postaci rezerwatw archeologicznych, zabytkowych dzielnic miast i wsi, o znaczeniu historycznym.

-ZaleceniaKomitetuEkspertwUNESCO[1,s.442]wsprawie ksztacenia architektw-konserwatorw zabytkw, opracowano na posiedzeniu w Pistoli (Italia) w 1968 r. Wskazano by instytucje narodowe, a wic szkoy wysze gruntownie ksztaciy architektw konserwatorw,abypracekonserwatorskiebyywykonywanewycznie przez wyszkolonych specjalistw. By organizowano kursy i studia podyplomowe z zakresu konser watorstwa oraz aby szkolono rzemielnikw i mistrzw w tradycyjnych rzemiosach budowlanych.

Podkrelanorwnie,enaleyformamipropagandowymiuwiadamia spoeczestwu znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego.

- Konwencja w sprawie ochrony wiatowego dziedzictwa kulturowegoinaturalnego,zostaauchwalonawParyu[1,s.443]w roku 1972, na Generalnej Konfer encji Organizacji Nar odw Zjednoczonych ds. Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO). W zwizku z wystpujcymi zagroeniami dla obiektw zabytkowych wynikajcych z przeobrae spoecznych i gospodarczych, a take z powodu niedostatecznych rodkw finansowych niektrych pastw narodowych, ustalono, e ONZ bdzie udzielaa pomocy na ochron niektrychwyjtkowychdbrdziedzictwakulturowego,ktremajdue znaczeniedlacaejludzkoci.Jakonovumwprowadzonodziedzictwo naturalne, ktre jest przecie czci rodowiska kulturowego. Nie negujc, a cakowicie szanujc suwerenno pastw narodowych, na tereniektrychznajdujsizabytkiowyjtkowymcharakterzeustalono, e w ich ochronie ma obowizek wspuczestniczy spoeczno midzynarodowa. Utworzono wic przy ONZ Komitet Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, zwany Komitetem Dziedzictwa wiatowego. Komitet ten dysponuje funduszami na ochron wiatowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Udziela poyczek,awwyjtkowychprzypadkachbezzwrotnychsubwencji,na realizacj robt w obiektachlub zespoach zabytkowych, zaliczanych do wiatowego dziedzictwa kulturowego. Ustalone zostay rwnie -8 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- zasady wpisu dbr kultury, na List Dziedzictwa wiatowego.

Konwencj t ratyfikoway pastwa bdce czonkami Organizacji Narodw Zjednoczonych.

- Kongres Europejskiego DziedzictwaArchitektonicznego, ktry odbysiwpadzierniku1975r.wAmsterdamie,uchwaliDeklaracj Amsterdamsk, przy udziale delegatw z wikszoci pastw europejskich.Stwierdzonowniej,eunikalnaarchitekturaeuropejska jest wsplnym dobrem wszystkich narodw. Podkrelono take, e wszystkiekrajeczonkowskiewinnyzesobwsppracowawsprawach zachowania jej dla kolejnych pokole, gdy jest ona oglnoludzkim dziedzictwemkulturowymiwymagapodejmowaniawsplnychdziaa dlajejochrony.Wyartykuowanorwniepewnedziaaniaszczegowe, amianowicie:edziedzictwokulturowestanowinietylkoposzczeglne obiekty i ich bezporednie ich otoczenie ale rwnie cae zespoy architektoniczne, takie jak dzielnice miast i osiedli wiejskich, posiadajce znaczenie historyczne lub kulturowe, e dziedzictwo kulturowewinnobytraktowanejakopodstawowyskadnikplanowania rozbudowy miast i zagospodarowywania terenu. Podkrelono, e stosowane dotychczas rodki prawne i administracyjne w poszczeglnychkrajach, smao skutecznei winnyby wzmocnione.

Podkrelono rwnie fakt, ze wspczesna architektura stanie si w przyszoci dziedzictwem kulturowym, dlatego wic naley zadba o jejwysokjako.Wskazanotake,estareobiektyzabytkowewinny przejmowa nowe zadania odpowiadajce potrzebom ycia wspczesnego, ale pod war unkiem zastosowania r egu konserwatorskich,przyichadaptacjidonowychfunkcji.

- Konferencja Oglna ONZ UNESCO [7] zebrana w Nairobi (Kenia)wpadzierniku-listopadzie 1976r. naXIX Sesji,opracowaa Zalecenia dotyczce ochrony zespow zabytkowych i tradycyjnych oraz ich roli w yciu wspczesnym. Stwierdzajc, e zespoy zabytkoweitradycyjnestanowiczcodziennegorodowiskaludzii stanowi wiekowe wiadectwo bogactwa i rnorodnoci dzie architektonicznychorazosignikultury,religiiidziaapoprzednich spoeczestw.Muszwicztegotytuupodlegabezwzgldnejochronie.

Zaobserwowano na wiecie, i pod pretekstem rozwoju bd modernizacjimiast,dokonujesinieprzemylanychinieuzasadnionych wyburze substancji zabytkowej lub jej rekonstrukcji, co powoduje powaneszkodywdziedzictwiehistorycznym.KomisjaUNESCOONZ mimo, i uchwalia ju wczeniej szereg midzynarodowych instrumentw prawnych, uznaa za konieczne uzupeni i rozszerzy -9 Š۠ɠɠ zakresnormizasadmidzynarodowych,wokrelonejwyejdziedzinie.

Skierowano wic do pastw czonkowskich nastpujce zalecenia:

zespoy zabytkowe i ich otoczenie winny by traktowane jako dziedzictwo uniwersalne, kady zesp zabytkowy winien by traktowanyjakospjnacao,zespoyzabytkowewinnybychronione przed nadmiernymi przeksztaceniami i zabudowaniami, ktre powodoway by utrat ich autentycznoci, zespoy zabytkowe winny by harmonijniezintegrowane zyciem wspczesnym.

Ponadto kadyz krajwczonkowskich winienokreli globaln polityk krajow, w zakresie ochrony historycznych i tradycyjnych zespowiichotoczenia.

- Problem ochrony rodowiska kulturowego oraz jego znaczenie dla zrwnowaonegorozwoju miast, zostaorwniewyartykuowane przezKomisjUNESCOds.rodowiskaiRozwoju,wswoimRaporcie Naszawsplnaprzyszowkwietniu1987r.Wprawdzieraportnie dotyczy bezporednio problemu ochrony miejskich zespow zabytkowych, a tylko ochrony rodowiska w znaczeniu oglnym, to przyczyni si do wzrostu wiadomoci urbanistw i planistw przestrzeni,wzakresiezintegrowanejochronydziedzictwakulturowego orazwczeniagodoharmonijnegorozwojumiast.

-Bardzowanymdokumentem,ktryzawierastandardydotyczce konserwacji zabytkowych obszarw miejskich, jest Karta Waszyngtoska [8], nazwana rwnie Midzynarodow Kart OchronyMiastHistorycznych.Zostaaonaopracowanawpadzierniku 1987r.przezICOMOS,tj.MidzynarodowRaddosprawZabytkw i Miejsc Zabytkowych. Stwierdzono w niej, e wszystkie miasta na wiecie s rezultatem mniej lub wicej spontanicznego rozwoju, albo wynikiem wiadomie opracowanego planu, a zatem s odzwierciadleniem zrnicowanego dziaania spoeczestw na przestrzenidziejw.Swicsensustrictissimomiastamihistorycznymi.

Kartadotyczyprzedewszystkimmiast,ktreszagroonedegradacj i zniszczeniem struktur miejskich. Stanowi ona swego rodzaju uzupenienieKartyWeneckiejzroku1964.Zwracaszczeglnuwag na wartoci podlegajce ochronie, ktre decyduj o zabytkowym charakterze miasta lub dzielnicy. Wyszczeglnia zespoy elementw materialnych, ktre musz by uwzgldnione przy rewaloryzacji i rewitalizacji historycznego obszaru zabytkowego.

-KonferencjaONZwsprawieOsiedliLudzkichHabitatII[9], ktraodbyasiwIstambule(Turcja)wczerwcu1996r.,wpunkcie Deklaracji, jasno wyartykuowaa pogld, e naley w planowaniu -10 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- przestrzennymmiast,promowazachowanie,odnawianieikonserwacj obiektw zabytkowych, historyczne ukady urbanistyczne, i inne wartoci kultury duchowej oraz przestrze krajobrazow. Bya to wskazwkadlaplanistwiurbanistw,jaknaleytraktowadziedzictwo kulturowe,wplanachzagospodarowaniaprzestrzennego.

-W1998r.nakonferencjiwAtenach,EuropejskaRadaUrbanistw przyjaustalenia, opracowaneprzezstowarzyszeniaurbanistw z krajwUniiEuropejskiej,wsprawienowychzasadplanowaniamiast, ktrezamieszczonowNowejAteskiejKarcieUrbanistyki[10].Karta ta bya pewnym antidotum na urbanistyczne ustalenia, zawarte w AteskiejKarcieUrbanistykiz1933r.WNowejAteskiejKarcie

apelowanooznalezieniedobrych,ajednoczenieradykalnychrozwiza dla funkcjonowaniamiast,cyt...ktrebyodpowiaday kulturowymi spoecznympotrzebomprzyszychpokole...NowaAteskaKarta

powicia wiele uwagi dziedzictwu kulturowemu i jego miejscu w procesieplanowaniaprzestrzennego.Awicskrajnieodmiennie,niw roku 1933. W Karcie zamieszczono 10 podstawowych zalece w zakresie planowania przestrzennego, ze szczeglnym uwzgldnieniem dziedzictwa kulturowego. Tak wic po dugim okresie, urbanistyka wyszanaprzeciwignorowanymprzezwielelatzagadnieniomochrony dziedzictwahistorycznegoiochronyzabytkw.Zwrconotakeuwag na to, by ustalenia NowejAteskiej Karty Urbanistyki byy znane nie tylko szerokiemu gronu planistw przestrzeni, ale take samorzdowymwadzommiejskim, ktrenatymodcinku przejawiaj wiele ignorancji.

-Dopraw,ktreregulujproblematykochronyzabytkwzalicza si take prawodawstwo unijne, ktre obowizuje w pastwach Unii Europejskiej,jaknaprzykadTraktatRzymskizmarca1957r.ijego rozdziaXIKultura,Konwencjaeuropejskaoochroniedziedzictwa architektonicznegoustalonawGrenadzie(Hiszpania)wpadzierniku 1985r.,iwieleinnychdyrektywUniiEuropejskiej,odnoszcychsido szerokorozumianejochronyzabytkw(DyrektywaRadyNr93/7z marca1993r.)[11].

Podsumowanie i wnioski kocowe 1. Znaczna cz z przedstawionych Konwencji i Zalece nie posiada mocy obligatoryjnej, a stanowi tylko wytyczne do fakultatywnego zastosowania.

2.Ustaleniakonwencji,jakrwniedyrektywyunijne,ktrezostay ratyfikowaneprzezposzczeglnepastwa,posiadajmocobligatoryjn.

-11 Š۠ɠɠ 3. Wszystkie podmioty prawne i fizyczne w poszczeglnych pastwach Unii musz przestrzega ustaw i zarzdze krajowych, w zakresieochronydziedzictwakulturowegoorazwzakresieplanowania przestrzennego.Natomiastprzepisykrajowemuszbywtedyzgodne z obligatoryjnymi przepisami midzynarodowymi.

4.Oprczwszelkichaktwprawnych,konwencjiiwymienionychwyej dyrektyw,istnieje moralnyobowizekstosowaniarozwizarozumowych, wdziaaniachkonserwatorskichiwplanowaniuprzestrzennym,opartycho rzetelnwspczesnwiedzfachowipraktykzawodow.

Spis literatury 1.Maachowicz,E.Ochronarodowiskakulturowego.T.2/E.Maachowicz. Warszawa: Pastwowe WydawnictwoNaukowe, 1988.

2. Saaciski, K. Ochrona dbr kultury na wypadek szczeglnych zagroe/ K. Saaciski. Warszawa: Towarzystwo WiedzyObronnej, 1998.

3.Palewicz,M.SprawozdaniezMidzynarodowejKonferencjizwoanejwroku 1931wAtenachwsprawieochronyikonserwacjizabytkwsztukiihistorii/M.Palewicz. Warszawa, 1932.

4. AnnalessTechniques Miasta funkcjonalne(j. fr.). 1933. .4446.

5. Nahlik, S.E. Midzynarodowa ochrona dbr kultury. Zbir tekstw/ S.E.Nahlik//BMIOZ.T.IV. Warszawa,1962.

6.Vademecum KonserwatoraZabytkw:biuletynICOMOS.Warszawa,2000.

7. Orodek Dokumentacji Zabytkw Min.Kult.i Szt.Warszawa, 1977.

8. ICOMOS [Electronic resource]. Mode of access: http/www.icomos poland.org/pdf.

9. MinisterstwoGospodarkiPrzestrzennej iBudownictwa.Warszawa,1996.T.I.

10. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Urbanistw Polskich. Numer Specjalny.Warszawa, 1998.

11. Maachowicz, E. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w rodowisku kulturowym/ E. Maachowicz. Wrocaw: Wydaw. PolitechnikiWrocawskiej, 2007.

ʠ745/749: .., , , (. ) ΠȠՠ.

. .  , . -12 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- , ՠ . ., , .ՠI. -, ,.

ʠ ՠ .,, (, ..), , . Ѡ , , ,,,, . , .

., - , .

., 20- - ,50- , .

  ՠ. :

1920-堖1950-⠖, , [1].

19601970- . ,, ,, .

-13 Š۠ɠɠ  1970- .

ՠ., ,.

ՠ , . , . , .,.,.,.,. ,..

  .,. ,. ,.,.,.,., .,. ,.,..

ʠ50- ,,頫 軠 , . 5060- , - , , , . , ,,.

 5060- .,.,. ,. .   .,., .,.,.,.,., .,.,.,.,.,. ,.,.,.,.,. ,.,..

 1970- . .,. ,.,.,.,.,. . 80- .,.,.,., -14 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- .,.,.,.,., .,.,.,., .,.,..

,I. , , , .,.,.,.,. ,.,.,.,.[2].

,ՠ., .ʠ ( Ƞ).

 19701990- ,, ,.  , . - .   ,,, ,.

 ՠ. , .  ,, [3].

򠖠 .,,, , , , . , .

, .

-15 Š۠ɠɠ   :

-- -;

-- , - , -;

- ., , . ,,, -, , , .

,. , -. -, , . ,, ,, . , . -, -, .

1.,...ՠ./.. ..:,2000.206 .

-16 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- 2. , .. 고 1970- . / .. // ó . ̳:࠳, 1994. .6.

3. , .. 고 : .. // , 㳳 .

.1.̳,2006.

ʠ37.016:75. .., . (. ) ˲ֲߠ ߡ̲ʲՠ ̲ -òՠ () 고() .

쳠, ,࠳고ࠢ 󠳠 ࢠ .ࢠ, ,쳠,,頳.., , ,고 ࢠ,󠳠.

Ӡ- 󠢠ᒸ, .,,.

࠳ࠢ ,., ࠢ ࢠ , .젳堳 -17 Š۠ɠɠ , 墠 , ,,,고, ,,.

,,,, .고ࠢ ࠳,고ࠢ, , , , ,,ࠢ 󠳠,,, , ,,고ࢠ . . - ࠫ໠,볠 ,,ࠢ고 . 堢 , ,, 㳳,, ,.ࠢ ࠳ , ,ࠢ. - , 쳠 , ,, .고 ࠳, ࢠ,󠳠 ,, 㳳 , ࢠࢠ. ࠢ 糳.

Ӡ ,, 墠, 쳠쳻,堳 -18 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- ,., , . ࢠ, 고, ,쳠 .

ͳࠢ ࢠ.Ǡ󠳠ࢠ 󠳠 ,.

쳠고 ,-堢 堳ࠢ1214, ,ࠫ໠ೢ

,쳠 , .

࠳ࠢ ,볠, . -, ,, . ,, ,고 .ࠢ.,. ࠳࠳.

렳ࠢ 쳠 쳠 :

栫ೢ,고젳 .쳠, ࠳ ໠ , , 쳠 󠳠 고堳.堢 ,堢ࠖ . -19 Š۠ɠɠ 쳠.堢 , , ,젳 . ,,,࠳ , :,, - . , , 㠳 . , ,, ., .

고 (,..),,꠳ ,堳ภ .

Ӡ ࠢ-ೢࠢ, 볠 볠 .

, ,໠.Ӡ ,,, 젳, ,頳㳳 ,, ,,, , . ,  볠,볠 ࢠ꠳,Ⳣ , , . , ࢠ ࢠ, , . , -20 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- ,ࠢ ,黠, 󠳠-.

쳠,쳠 고볠

,고-볠 . , 쳠 ࠢ . ,,볠,, , ࠢ,ࠢ ࠳. 젳, , .

, -.

ࠢࢠ ࠳ࠢ, ,, ,ᒸ堳 . , , , ,. ࠢ,쳠 쳠쳠꠳.

쳠 ࠢ:쳠,쳠 쳠쳠. : .Ӡ , , ,,ࠢ ., .

,, ,-,꠳ ,쳠 쳠-.࠳ -21 Š۠ɠɠ ,,,고.

򠖠 , .

, 砳 젳쳠 ,ࢠ..Ӡ -고ࢠ고,고 , . , ,᳢.,ࠫ

,,堢 ,.

Ӡ고 , 頳. ,,,,ࢠ젳 . 고 . ,.

Ӡ , 쳠.,고,볠 .

- 고 , , . ࢠ ,, ࠢ(,,) . , , ࠳. , , ࢠ,,ࢠ, 볠 .,峠 .볠, , , 볠 -22 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- ,.볠 , ,, , ,,., ᠳ砳쳠䠳, ,쳠 峠.

, .ֳ, 고, , ࠳., : 頳고堳., ,頳쳠. 고 , .

𠖠ࠢ, ࠢ -.ֳ ,ᠳ,고 ?ֳ ,  ,  ?.

. ᒸ,, ᒸ.ࠢ , ࠢ,,, ,,, , ,, , , 고 . , 볠 󠳠 .

고븢, .ࠢ .고,,쳠 , -23 Š۠ɠɠ . , ,࠳,, ., -, . 고꠳, 볠 ,, 젳,고 ,堳.

ࢠ.Ǡ ,,, ,고ࠢ , Ⳡ , .Ӡࢠ 고 .

고 ,고 ,.

,ࠢ, ࠢ, , ,,. ࢠ ࢠ, -ࢠ -. ࢠ ,堢 , ,໠, Ⳣ. ࠢ堢ᒸ, 쳠 , 堳໠ࠢ.

Intheactualproblemsoftrainingandeducationofyoungartistsduringcarrying outofyearseducationalpractice(open-air)andperfomanceofspecifictasksonpainting areconsidered.

-24 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- ʠ745.52.033(476) .., , , ʳ (. ̳) ΡߠͲ۠ʠ,, Ͳ, 砳쳠 쳠 ,,,젳, 쳠볠Ţࢠ.

ࢠ,쳠 ,򠳠頳 .,,, , ࠳볠, ,볠࠳.Ӡ 볠볠고 . 볠 , ,,࠳.

볠 .ࢠ고糠볠 ,堳쳠볠., 볠995.ࠫ 㳻,볠곻,, ...()()() .軠(򠳠񳢠..)[1, .72].縢 ,࠳ .,고 .고 VII.Ţ, ,, ,, ࢠ,, 컠[2,.62].쳠쳠 볠볠 縢, , 볠 고-[3,.856]:Ƞ (), [.:1,.75].

고볠 . Ӡ -25 Š۠ɠɠ 糠䠳ࢠ볠 . 縢, ... , ࠢŢ[2,.60]. Ţ ,,!

Ƞ.Ƞ, ,..., 糢, ,, [2,.64]. 堢., ࠢ Ţ,.Ǡ , , .

,࠳ 볠고𠢠.Ӡ, ࠳³頳,1229., ,고򠳠쳠 ...[4,.35].ࠖ .볠 󠳠:Ƞ될 , [. : 1, . 71]. , , ,,ࠢ .

젳쳠. ࢠ .쳠볠࠳ ̳ࠢ1444.:Π ...,,(), ., ;

, , : 50 .,, ,...

䐠軠[5,.1052]. ࠳ ࢠ,ࢠ.࠳ 고  , ³:... -26 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- , , ...(1486)[6,.110111].

ǠXV.ࠢ , .Ӡ , 볠, .

볠. ࠢ,고볠ࢠ . ยࢠ ³ .,, 볠.쳠 , .ࠢ䠲 ( ) [7, .23].

., 볠고쳠, ,,볠 .젢 볠고. , 쳠[8,.155156].

. , ࠫ 䐠 . , ,. ....␻[2,.38]. 堖 , ,堢ղ. ࠳,1209.볠 볠,,, ,,堢,໠[9,.114].

,고 ,볠, .ࠢ,, ,볠, .,1313.: ( ) , -27 Š۠ɠɠ ,,., ⻠[10,.516518].

Ӡ 볠ࢠ, . (1509)[11, . 41]. 㠫...

(1481.)[6,.98].ࠢ ,,쳠, , ., ࠳໠150 ,.墠 , 볠 ࢠ, 糢쳠쳠... ..., ..., ࠢ 젳.301440. [4,.141142].,, 볠 . ()()(), , .()퐠琠,, ,,, 고볠 쳠(14491451) [4,.179,182].Ӡ࠳ࢠ 󠳠㳠 40 1499.

,볠,, [6,.165166].

, 볠,쳠볠. , ... [4,.193]. 고ࠢ ࢠ. ̳ (1458.).

-28 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- 볠,, ࢠ󠳠. , 쳠쳠. 볠볠 . Ӡ ̳ ,³볠ࠫ... 5໠(1300.)[10,.10031008]. , ( ...

...) ໠(1480)[6,.8789].

,, ,,;

 ,,,࠳고 볠,󠳠 볠. 고,ˠ ,堢볠, 쳠 쳠. 젢,볠쳠, 볠 , . , ,젳. ࢠ , .,,, ࢠ.

1.,..-/.. ..:,1990. 180.

2. : ./ . .. . ̳:

,1990.350.

3.,.. . 3./....:..

, 1893.

4.IIIVI. 3./.... .:͠,-,1977..1.227.

5. , ,XVI/... -29 Š۠ɠɠ . : . .. . ,1870.1514 .

6.IIIVI. 3./.... .:͠,-,1978..2.219.

7. / ., . ... . ̳:..,1985. 159 .

8. , .. : 䠖 / .. . .:..-,1981. 159 .

9. ,. / ;

., . ....2-..;

.:-.,1938.351.

10. , , XVI / .

...:.... , 1870.1514 .

11. III VI .   3 ./ . .. ..:͠,-,1980..3.219.

ʠ378.16:75. .., . . (. ) ɠ ʠΠ , , .

.堫 aqua(aquarelle) ,,,, . , ,, .

,,.

., -30 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- ,, . .

, 帠 , ,.

, 蠖, , , , .

-, . , ,, ⠖ . , ,. (,,).

, , . , ,..-.

  , ., , ՠ., . , - ,,. -31 Š۠ɠɠ .

:( ,,,,) . ,( , ), .   .

( ) ,,. . , ., , . 蠖 :, , . , .

,, ,, . .

, , -32 . , 2011. . 2. ISBN 978-985-515-399- . , , .

  (,,.), , , , .  , .

, , ,,,,.

  .  , -.

-,,- -, ,, , , ,. - ., . .

-, ,, .

- , .

, ,. -33 Š۠ɠɠ , ( ).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
 
-  >> 

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .