авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Министерство образования и науки Республики Казахстан Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Факультет информационных ...»

-- [ Страница 3 ] --

Сайтты р трлі блімдеріне рсат ету ыын жіктеу – азіргі сайтты міндетті атрибуты. Сонымен атар, контенттi басару жйелерiн дрыс растырудан iздестiру жйелерi арылы сайтты дрыс индексациясы да туелдi болады. Мамандар жасаан порталда кiрiстiрiлген апаратты жйе бар, сондытан жйені р трлі функциялары жайлы анытамаларды тікелей жмыс жасау кезінде алуа болады. Сайтты руды келесі кезеі – ол апаратты толытырылуы. Апарат, немесе контент, мiндеттi трде ерекше болуы ажет. Себебі, оан деген ызыушылы артады, сас таырыптаы сайттар арасында бсекеге абілетті бола тседі. Мнда жаалытарды да мытпаан жн. Жаалытар – сайт ішіндегілеріні жаарып отыруыны е жеіл рі тез дісі.

Хостинг пен домендік атауды тадааннан кейін сайт жмыса дайын десек те болады. рине, хостингті е тымды нсасы болып, кез келген йымны зіні аумаында орналасан зіндік ерекшеленген сервер табылады. Біра, осылай істеу кптеген йымдар шін те ымбата тседі, жне тек ана виртуальды хостингпен шектелуді ешандай ажеті жо. Алайда, сайтты баалы жмыс жасауы шін олданушыларды тартан жн.

Сайт жасаумен айналысатын мамандар мысала, сізді сайтыызды р трлі таырыптаы каталогтар мен іздеу жйелерді тіркейді, баралы апарат ралдарыны On-Line жне Off-Line жйесінде баспаа шыару шін ажетті жазбаларды дайындайды. Алашы айналдыру жасааннан кейін алан нтижені олдап, жасартан жн. Ол апаратты траты жаарту, іздестіру жйелерінде крсеткішті жасарту, іздестіру сраныстары мен атысушылыа талдау жасау сияты жолдармен жзеге асады. Сонымен, байаандай, баалы сайт жасау рдісі те ауыр жне крделі болып келеді. Алашы не соы кезеде кеткен кез келген ателік ктпеген жадайлара алып келуі ммкін. Сондытан, сайт жасау жмысын наыз мамандара жктеген дрыс.

Cкенова Л.Т.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы Жусупов Ж.Н.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 3 курс студенті АПАРАТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МАТЕМАТИКА САБАЫНДА ОЛДАНУ Білім беру жйесін апараттандыруды баыты жаа апаратты технологияларды пайдалану арылы дамыта оыту, дара тлаа баыттап оыту масаттарын жзеге асыра отырып, оу-трбие рдісіні барлы дегейлеріні тиімділігі мен сапасын жоарлатуды кздейді.

Сондытан, кнделікті жмыста рбір оытушыны шешетін негізгі міндеті – білім беру процесіні сапасы мен тиімділігін ктеру. Бл проблеманы дстрлі дістерді кмегімен шешу ешандай нтиже бермейді, оушыларды шыармашылы белсенділігіні дамуына жадай жасамайды. Ал проблеманы шешуді бір жолы оу рдісінде апаратты технологияларды пайдалану, йткені соы жылдары математика кабинетіне компьютерді, проекторды жне интерактивті татаны орнату, сабата жне сабатан тыс апаратты технологияны пайдалану белсенді трде жзеге асырылуда. Сйтіп, олар арылы мектептегі сабатарды жааша йымдастыруа, малімні рлі мен ызметіні артуына жадай жасауа болады.

Апаратты технология – азіргі компьютерлік техника негізінде апартты жинау, сатау, ндеу жне тасымалдау істерін амтамасыз ететін математикалы жне кибернетикалы тсілдер мен азіргі техникалы ралдар жиыны.

Білім беру жйесіндегі жаа апаратты технология дегеніміз – оу жне оу-дістемелік материалдар жинаы, оу ызметіндегі есептеуіш техниканы техникалы ралдары, оларды ролі мен орны туралы ылыми білімні жйесін жне оытушылар ебектерін жзеге асыру шін оларды олдану формалары мен дістері.

Математика – оушыларды ойлау абілетін алыптастыратын жне дамытатын негізгі буын. Ол оушыларды ой-рісін, логикалы ойлауын жне шыармашылы абілеттерін дамытуа, табиат задылытарын толыымен тсінуге ыпал жасайды.

азіргі уаытта рбір адам компьютерді біледі, оны жмыста да, йде де олданады. Компьютерлік технологияларды жаа заманы лемі бізге те лкен клемді есептерді шешуге ммкіндік береді, аз уаыт ішінде апаратты те лкен санын деуге кмектеседі.

Компьютер рамдастарды даму жылдамдыы тек математикалы, графикалы есептерді шешіп ана оймай, бгінгі кні бейне жне аудио апаратты деу жне бейнероликтерді ру аса иындыа сопайды.

Математика сабаында олданылатын компьютерлік презентациялар оу материалын тек крнекілі трде безендіріп ана оймай, сонымен атар жедел трде білімді алуа ммкіндік береді. Анимациялы сызбалар оушыларды графиктерді, есептерге сызба, схема салу, кестелерді тез толтыру сияты жмыстарын тиімді йымдастыруа ммкіндік береді.

азіргі кездегі апаратты технологиялар оу материалдарын презентациялар, иллюстрация жасау кезінде (мысалы анимациялы слайд-фильмдер) олданылады. Бл оу рдісін озалыста бейнелеуге ммкіндік береді. Компьютерді кмегімен дыбысты жне бейнефрагменттерді де демонстрация жасауа болады. Сабата интерактивті татаны да олдану уаытты тиімді пайдалануа ммкіндік береді, йткені алдын ала дайындалан сызбалар, схемалар жне мтіндер сабаты уаытын немдеуге кмектеседі жне де сол арылы оны тыыздылыы ктеріледі. Апаратты технологияларды кмегімен сабаты жргізу материалдарды тсінуін жне есте сатауын жеілдетеді, оушыларды назарын жоарлатуа ммкіндік туызады. Оушылара интерактивті татамен жмыс істеуге найды, йткені сызбалар крнекі жне жинаы трде болады.

Сонымен, сабата апаратты технологияларды пайдалануды негізгі артышылытары мынадай:

1. Олар оушылара таырып шеберінде немесе белгілі бір уаыт аралыында айтылуа тиіс мліметтер клемін лайтады.

2. Білімге бір-бірінен лкен ара ашытыта орналасан р трлі оу орнында отырып ол жеткізуге болады.

3. Оыту жйесіні кп дегейлі жетілдірілуі оларды таралымдалуы мен оу материалыны сапасын арттырады.

Жаа апаратты технологияларды пайдалана отырып, оушылар бойынан тмендегі абілеттерді дамытуды болады:

- білім, білік дадыларын дамытуа ызыушылыын арттыруа;

- жауапкершілік пен міндеттерін алыптастыруа;

- есеп пен талдау жасау дадыларын йретуге;

- логикалы жне апаратты ойлау абілеттерін дамытуа;

- з бетінше ізденуге йрету жне компьютерлік сауаттылыа трбиелеуге;

- алан білімдерін мірде олдана білуге трбиелеуге.

Апаратты технологияларды барлы салалара енуі оушыларды жан-жаты білім алуына жадай жасайды.

Педагогикалы жне дістемелік дебиеттерде оытуда апаратты технологияларды пайдалануды бірнеше баыттары крсетілген, соларды ішінде мектептегі оу практикасында ажеттілеріні негізгілері мыналар: компьютер - оушы білімін баалау ралы;

компьютерлік модельдеуді олданатын зертханалы практикум;

мультимедиа-технолгия – жаа материалды тсіндірудегі иллюстрациялы рал;

дербес компьютер білім жетілдіру ралы.

Компьютерді ммкіндіктерін пайдалана отырып математика сабаында крсету, тсіндіру, жаттытыру, тзету жне баалауды жзеге асыруа болады.

Математика пні малімі педагогикалы жмыста белгілі бір нтижеге жетуді кздеп, компьютерлік техниканы математика пнін оытуда тиімді пайдаланып, саба тсе сапалы білім беруге ол жеткізуге болатындыы айын.

Математикалы білім беруді апараттандыруды негізгі масаты – оу процесіне жаа апаратты атынасты технологияларды енгізу арылы оушыларда ойлауды сапалы жаа трін алыптастыру болып табылады.

Сакенова Л.Т.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы Нурмашев С.Б.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 4 курс студенті, ИН(о)-07к «ADOBE PHOTOSHOP КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА»

БОЙЫНША ЭЛЕКТИВТІ КУРСТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ Бгінгі кнгі элективті курстар ксіптік оыту мен ксіп алдындаы дайындыты міндетті атрибуты болып табылады. Элективті курстарды келесі трлерін айыруа болады:

жалпы - баытталан элективті курстар жоары сыныптаы оушылара ртрлі ксіп туралы апарат беруге, оны маманды лемімен таныстыруа жне зіні жеке згешеліктерін ескере отыра, оытуды баытын тадауа кмектесуге негізделген;

пндік - баытталан элективті курстар наты оу пні бойынша ксіп алдындаы дайындыты жзеге асыруа баытталан;

ксіп алдындаы дайынды жйесіндегі пнаралы элективті курстар оушыларды тек ана бадар дегейіндегі наты оу пндер мегеруге баыттамайды, сонымен атар осы пнні баса ксіптік пндермен зарабайланысын мегеруді ерекшелігін ашады.

азіргі кезде адамдар шін з жмысында ндірістік апаратты технологияларды олдана білуі, зекті мселелерді бірі болып отыр. Апарат нарыында трлі сканерлер, санды фотоапараттар, Web-камераларды пайда болуына байланысты адамдарды олына те кп млшерде санды бейнелер тсті. Ал бл з кезегінде бейнелерді деу, алпына келтіру, сол негізде жаа бейнелер, фотомонтаждар, коллаждар ру ммкіндігін берді. Мектеп абырасында расторлы графиктік редакторларды оыту оушыларды болашата одан да крделі техникалы жйелерде жмыс істеуге дайындау ммкіндігін береді. Осы баытта жоары сынып оушыларын дайындау барысында мектеп информатика курсыны логикасымен, сызу жне эстетикамен пнаралы байланысыны жзеге асуы те маызды. «Adobe Photoshop компьютерлік графика» элективті курсы оушылара ксіптік бадар беруге арналан.

Курсты негізгі баыты – дамытушылы, яни оушыларды ызыушылыын олдауа жне анааттандыруа баытталан. Бл курс оушыларды танымды белсенділігін, шыармашылы жне ойлау абілетін дамытуа, информатикаа ызыушылыын арттыруа, е бастысы, осы ылым негізімен тікелей байланысты мамандытар леміне баулиды.

«Adobe Photoshop компьютерлік графика» элективті курсы жоары сыныпта информатиканы осымша жне тере мегеруге баытталан.

Оушылар курсты мегерген кейін алан білімдерін жарнамалы німді руда, ртрлі білім саласындаы ылыми жне олданбалы зерттеулерде олдана алады.

рылан бейнелерді баяндамаларда, маалаларда, мультимедиа – презентацияларда пайдалануы, Web – бетте орналасуы немесе баспа жйесінде жатта кірістірілуі ммкін. Курсты нтижесінде алынан білімдері мен біліктерін анимация, шлшемді модельдеу, бейнемонтаж салаларында болаша жетілдіру шеберлігіні негізі бола алады. Курс 36 саата белгіленген. Оушылара курсты мегеру шін келесі масаттар мен міндеттер ойылан:

бейнені ру жне сатау принциптерді тере тсінігін беру;

графикалы файлдарды форматтарын мегеру жне ртрлі графикалы программаларымен жмыс істеу кезінде оларды масата сйкес пайдалану;

ртрлі графикалы программаларда компьютерлік графиканы олдану негіздерін арастыру;

оушыларды графикалы программалар ралдарын олдана отырып, зідеріні бейнелерін руа жне безендіруге йрету;

ртрлі программалар арасында графикалы мліметтермен алмасуды орындауа йрету.

Оушылар компьютерлік графика негіздерін мегеру керек, сіресе келесілерді білуі ажет:

расторлы графиканы згешеліктерін, артышылытары мен кемшіліктерін;

компьютерлік графикада тстерді сипаттау дістерін – тстік моделдер;

экран жне принтерде тстік ректерін алу тсілдерін;

расторлы форматтаы файлдарда бейнені сатау тсілдерін;

графикалы мліметтерді сыу дістерін;

ртрлі графикалы программаларды міндеттерін жне функцияларын.

Курсты практикалы блігін мегеру нтижесінде оушылар мынаны білулері ажет:

Adobe Photoshop расторлы программаны негізгі саймандарын олдана отырып, зіндік иллюстрацияларды ру, сіресе:

арапайым объектілерден суреттерді ру (сызытар, доа, днгелек жне т.б);

объектілермен негізгі операцияларды орындау (шіру, алмастыру, масштабтау жне т.б.);

ртрлі тстік моделдерде зіндік тстік ректерді алыптастыру;

ртрлі юларды олдана отыра, суреттерді бояу;

исытардан суреттерді ру;

объектілерді реттеу жне біріктіру дістерін пайдалана отыра, иллюстрацияларды ру;

ртрлі графиктік эффектілерді олдану (клемі, фигуралы кесу жне т.б.);

жазуларды, таырыптарды, ру.

Курсты материалын баяндаан кезде теориялы жне практикалы сабатар пайдаланылады. Курсты негізгі бірлігі наты таырыпты амтитын сабатар блогы болып табылады. рбір блок дрістен басталады, онда малім арастырылатын таырыпты негізгі тсініктерін жне программалы ортаны пайдалану згешелігін тсіндіреді.

Оушылар шін арналан практикалы жаттыуларды ары арай жаластыратын етіп немесе здеріні мысалдарын ратындай етіп растырылан. Практикалы жаттыуларды негізгі масаты – оушыларды шыармашылы ойлауын дамыту. Практикалы жмыстарды орындау шін оушылара жмысты сипаттамасы бар дістемелік материалдар беріледі, оны ішінде тапсырманы масаты, орындалу реті келтірілген.

Бір практикалы жмысты орындалу затылыы – 1- саба. Практикалы жмысты орындаан кезде малім тсініктеме беріп, жеке кмек крсетеді. Практикалы жмыстарды артышылыы наты тапсырмаларды орындай отыра, оушылар з бетімен компьютерде жмыс істейді. Сабаты ойдаыдай ткізу шін электронды оулы рылды, онда курсты барлы материалдары бар:

дрістер конспектісі, сабатар шін визуалды материалдар, практикалы тапсырмалар, осымша апарат, оушыларды білімін тексеру шін тесттер.

орытындылайтын болса, бгінгі кнгі элективті курстар – оушыларды сыныптан тыс здік жмыс істеуіне жне йде тапсырмаларды тікелей оны беттерінде орындауа арналан, ата оу бадарламасына сйкес келетін жне пн курсын толы амтитын оу дістемелік кешенні негізгі ралы. Элективті курстарды ртрлі туіні зі оушыларды ызыушылыын арттырады. Осылайша, элективті курстар жаа білім беру жйесіні маызды атрибуттарыны бірі болып табылады.

Сакенова Л.Т.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы Нурмолдин А.А.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 3 курс студенті ЭЛЕКТРОНДЫ МАТЕМАТИКА ХХІ асыр адамзат дамуыны жаа сатысы – апаратты оама тумен сипатталады. Сондытан да, таза аза тілінде сйлеуге тиісті салаларды бірі – информатика жне компьютерлік техника.

азіргі уаытта адам іс рекетіні барлы салаларына компьютерлік технология кеінен олданылатын болды жне оны маыздылыы баран сайын арта тсіп отыр. Осыан байланысты, жаа прогрммаларды тасыны, кптеген адамдара ксіптік апаратты технология ралдарын жоары дрежеде білу ажеттігін крсетеді [1].

Дниежзілік рмекші торы бл - миллиондаан мтін, аудио, бейне жне мліметтер іздеп табуа ммкіндік беретін желі. Интернетте миллиондаан сайттар бар, соны ішінде зекті апаратпен оса кптеген ескі орлар орналыстырылан. Интернет – белгілі бір басарушысы жо демократиялы апарат кзі болып табылады. Кез келген адам желіге зіні орын орналастыра алады, мліметтер абылдай алады[2].

Интернетті артышылыы – ол трлі клемді р алуан таырып бойынша зінде сатаулы мліметтерді экран бетінде крсетіп береді.

Оу барысында, математика пнінен мліметтерді интернеттен іздеу кезінде тіл жаынан проблемасы кп.

Желіде барлыы бар екені белгілі, біра математика пні мен баса пндерден азаша мліметтер аз, тіпті жо деуге болады.

Бл проблеманы шешу жолыны бірі - аза тілінде математика пні бойынша ыайлы, сауатты сайт жасау.

Сондытан, студенттерге жне оытушылара жоары математикадан кмекші рал ретінде сайт рылды.

Сайтта студенттер, ізденушілер, оытушылар здеріне керекті апаратты онлайн режимінде ала алады. Сайтты жобасы 1- суретте крсетілген:

Cурет 1. Сайтты алашы беті Сайт сол жа блігінде орналасан мзір арылы басарылады. Сайт дрістен, жаалытардан, онлайн калькулятордан, ысаша анытамадан жне осымша апараттардан трады :

Дрістік материалдар жоары оу орындарындаы математикалы мамандытарды оу жоспарындаы математикалы пндеріні жмыс оу бадарламасына сйкес енгізілген.

Жаалытар блімінде сайтты згертулері туралы хабарлама беріліп отырады.

Сайтта онлайн режимінде жоары математика есептерін калькулятор кмегімен есептеуге болады.

Кмекші блімінде пайдаланушы есеп шыару барысында ысаша анытамалардан математиканы негізгі формулаларын олдана алады.

Сайта олданушылар здеріні дрістерін, жмыстарын енгізе алады. Ол шін мзірден байланысу пункты арылы здеріні дрістерін кімшілікке (администратор) жібереді. Кейін кімшілік жиналан жаа материалды ДБ осады.

осымша жаа материалдар енгізу шін сайтты згертпей-а, MySQL бадарламасын олданып деректер базасын (ДБ) жаартуа болады. Дрістерді енгізу кезінде оны енгізу кні мен авторын осуа ммкіндік бар.

Сонымен атар сайтты айта кетер жетістігі математика бойынша ылыми зерттеулерді жобасын жазумен айналысушыларды з маалаларын кімшілік арылы сайта шыарып, олданушыларды пікірлері мен орта талылауына сына алуы.

Сайт ашыты оу трінде оитын студенттер мен оытушылар шін де маызы зор. Кез келген оытушы зіні дрістік материалдары мен студенттерге арналан жеке жмыс тапсырмаларын сайта енгізіп, ашыты трде оитын студенттерді осы сайта жолдауына болады.

Студенттер мнда зіне керекті барлы материалды таба алады.

олданыса сынылатын сайтты таы бір ерекшелігі – математикалы оулытарды, дістемелік кешендерді, дидактикалы материалдарды, есептер жинаыны жне т.б. ралдарды электронды нсасын табуа болады. рбір ралды авторы шін з материалыны авторлыы саталады жне баса жоары оу орныны студенттері мен оытушыларынан з оулыы бойынша пікірлерін ала алады. Осы жерде р олданушы оырман оулы бойынша сарапты талдауы мен сыныстарын білдіре алады. Сол себепті оулытарды авторлары аталан ескертулер мен сыныстара назар аударып, оулыын жетілдіруге ммкіндік алады.

Сонымен сайт мемлекеттік тілде білім алатын оушылар мен студенттерді математика пнін игеруде білім дегейлерін жетілдіру шін кмекші ретінде кеінен олданылады деген масатпен жасалынды.

олданылан дебиеттер тізімі 1. М.. Байжманов Информатика, Астана, 2010.

2. О. Камардинов Информатика, Алматы, 2010.

Cкенова Л.Т.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы саинова А.М.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 4 курс студенті, ИН(о)-07к ЖМЫС ДПТЕРІ ОУ-ДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ Оу-дiстемелiк кешен – оу-трбие процесiнде олданылатын жне оу бадарламаларында кзделген бiлiмдi кеейтуге, тередетуге жне здiк мегеруге арналан оу ралдарыны кешенi (хрестоматия, оуа арналан кiтап, оу-дiстемелiк ралдар, жмыс дптерi, дiстемелiк зiрленiмдер, тапсырмалар мен жаттыулар жинатары, диктанттар мен мазмндамалар жинатары, сздiктер, дидактикалы материалдар, тест материалдары, аудиовизуалды жне мультимедиалы ралдар, электронды оулы, интерактивтi татаа арналан электронды рал, сыныптан тыс оуа арналан осымша дебиеттер жне таы басалар). Оу-дістемелік кешен дегеніміз оушыларды таным ызметін басаратын дістемелік жйені толытыын амтамасыз ететін, оу ралдарыны жиыны. Оу-дістемелік кешен білімні барлы сатысына арналан бірыай коммуникативті танымды тжырымдаманы есепке ала отырып, зірленуі керек. Сондытан кешенні элементтеріні бірі жмыс дптері болып табылады. Жмыс дптерін оу процесінде олдануды маызы те зор. Оушыларды оыту процесі – оытушы мен оушы арасындаы зара рекеттестікті баытталан процесі., оны барысында оушылара білім беру, оларды трбиелеу жне дамыту жзеге асады. Оу процесі, оушылара білім беруді йымдастыру аныталан оу ралдарынын пайдалану арылы жргізіледі. Сол оу ралдарыны ішінде жмыс дптерлері де бар.

«Жмыс дптері» тсінігін анытаанда біз негізге О.А.Нильсонны анытамасын аламыз: «Жмыс дптері деп біз ата трде рекет етуші оу программасына сйкес растырылан жне аныталан мектеп курсын немесе оны маызды блігін амтитын оушыларды здік жмыстарын йымдастыруа арналан тапсырмалар жиынын тсінетін боламыз».

Жмыс дптерлеріне талдау оушыны оу ызметін жргізу трысынан жмыс дптерлерін екі топа блуге болады. Біріншісі оу ызметін жргізу жмысыны жиынын сынады, оушыларды здік жмыс процесін барлы кезедерде басарады. Жмыс дптерлеріні екінші тобы программалы материала сйкес келетін здік жмыстара арналан тапсырмалар жиынын сынады. Мнда оу процесін оны кезедеріне сйкес баыттамайды. Мндай жмыс дптері малімге жмысты з кзарасы бойынша йымдастыруа ммкіндік береді.

Жмыс дптерлеріні екі трін пайдалананда да тапсырмалар деттегідей жмыс дптеріні бетінде, арнайы блінген бос орындарда орындалады. Алайда, кейбір дптерлерде тек тапсырмалар беріледі жне оларды жеке арапайым дптер бетінде орындау ажет болады.

Оулыпен байланыс трысынан жмыс дптерлеріні келесі трлері арастырылан:

жмыс дптері тікелей наты андай да бір оулыа жатады, ол оушыны дл сол оулыпен жмыс жасауа баыттайды, оулы мтінімен, ондаы суреттермен жне баса да материлдарымен жмыс істеуге арналан тапсырмалар мен жаттыуларды сынады;

ол детте оулыты аныталан материалмен (осымша суреттер, кестерлер, сызбалар жне т.б.) толытырады;

жмыс дптері белгілі бір аныталан оулыпен байланыс орнатпайды жне онымен жмыс жасауды басармайды, пн бойынша оу дебиеттеріне осымша болып есептеледі.

Оу дебиетіні даму тарихы сияты, бізді уаытта жмыс дптері оулыты, жне керісінше оулы жмыс дптерін ауыстыратын жадайлар кездеседі. Бірінші жадайда жмыс дптері жалпы немесе негізгі оу материалынан, жне берілген материалмен жмыс жасау басшылыынан трады. Мндай дптер оушылара оу материалын оулытаыдан згеше сынуды кздейді. Бл типтегі материалдар программаланан оытуда да ке тараан. Мндай типтегі оу материалыны кемшілігі оу материалыны негізгі мазмны сыылан трде сынуы болып табылады.

Жне керісінше, оулы жмыс басшылыы оулыты зінде мазмндалан жадайда жмыс дптеріні ызметін атарады. Мндай жадайда тапсырмалар жеке дптерде орындалады, бл бір уаытта мндай типтегі оу ызметін жргізуді кемшілігі болып табылады. Екінші кемшілік, оулыты те клемді болып кетеді. Оулы жне жмыс дптері бір-біріне жаындауы соншалыты, кейде андай оу ралымен жмыс жасап отыранымызды айыру иын.

Жргізілген тжірибелік жмыстар негізінде зімен жмыс басшылы жиынын сынатын, оу дебиетімен, е алдымен оулыпен жмыс жасауа бейімделген типтегі жмыс дптерлерін тиімді деп есептейміз. Жмыс дптеріні кмегімен малім оушыны здік жмысын басарады. Ол з еркімен здік жмыс ретінде оу процесін андай трде йымдастыру керектігін тадауа ылы болады. Малім білім беру дістерін толытыра алады жне тапсырмаларды кейбір бліктерін пайдалана отырып тзете алады. Жасы растырылан жмыс дптері здік жмысына арналан сапасы жаынан дидактика мен дістемені жаа жетістіктеріне жауап беретін ртрлі тапсырмалардан трады.

зіні негізгі ызметтері оушыларды оу ызметін басару жне оларда білім, білік, дадыларды алыптастырудан баса жмыс дптері малімге дістемелік кмек крсетеді. Жмыс дптері дидактикалы жне дістемелік ылымны нтижесін енгізуді арапайым жне шынайы ммкіндіктерін сынады. Мны стене ол малім шін инспирация кзі болып табылады.

Сонымен атар, малім жмысын тымды етуге жне уаытты немдеуге кмектеседі: енді малімге тапсырмаларды растыру жне кбейту ажет болмайды.

Бл фактора аса маызды мн блінеді. Срастыру кезінде материалды кбейту ммкіндігіні шектелуі немесе оларды млдем кбейтпеу здік жмысын кеірек пайдалану шін негізгі тежеуіш екені аныталды.

Сонымен, жмыс дптерлері (рбір оу жылы шін бір-бірден) оыту ралдарыны ішіндегі оу-дістемелік кешенні негізгі жне ажетті элементі болып табылады.

Біріншіден, ртрлі жйелік жне логикалы ойлауды алыптастыруа, шыармашылы абілеттерді дамытуа баытталан кптеген тапсырмалар мен жаттыулар есебінен оулы шеберін айтарлытай кеейтеді.

Екіншіден, тапсырмаларды баспа негізінде болуы тапсырмаларды орындау ызметін жйелі йымдастыруа ммкіндік береді, оларды кшірілуін немесе айтып жаздырылуын емес, тура дптерді бетінде орындалуын амтамасыз етеді. шіншіден, жмыс дптері болмаан жадайда малім информатика жаынан дрыс, біра кптеген грамматикалы ателері бар оушы жмысын алай баалау мселесімен жиі кездеседі. Жне, тртіншіден, сыныптаы компьютерлер саны жетпеген жадайда, сыныпты екі топа блуге болады: бір топ компьютерде жмыс жасаса, келесі топ жмыс дптеріндегі тапсырмаларды орындайды. Жмыс дптерлері кн сайын жетілдіріліп келеді, сондытан жмыс дптерін растыру оу процесін жргізуді осы заманы дісі болып табылады.

Cкенова Л.Т.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы Нртазинова А.М.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 3 курс студенті КОМБИНАТОРЛЫ ТАЛДАУДЫ НЕГІЗДЕРІНЕ АРНАЛАН ДІСТЕМЕЛІК БЕТ Білім беру технологиясыны лемдік бірізділікке ыайлануы – табии былыс. Оан азіргі лемні ылымы мен техникасыны жне жалпы адамзатты ркениетті соы асырларды екінші жартысында та ажайып арынмен дамып, трлі мемлекеттерді арасында экономикалы арым-атынастарды кшеюі жне оларды бір-бірімен мдени рухани тыыз ыпалдасуа кшуі басты себеп болды. азір біз ондай бірізділік пен ыпалдасуды з елімізді мемлекеттік рылымыны барлы жйесінде болып жатанын пайымдап ана оймай, мойындауа да мжбрміз.

Комбинаторлы талдау негіздері комбинацияларды жне орын алмастыруларды зерттейтін математиканы бір тармаы болып табылады. Математика тарихында комбинаторлы негіздер 17 асырда пайда болды. Кп уаыттар бойы комбинаторлы талдау математика дамуыны тп негізі деп пайымдаан.Тез рекет етуші есептегіш машинаны жне аырлы математиканы пайда болуына байланысты жадай згеріп кетті. азіргі кездегі комбинаторлы дістер кбінесе статистикада, математикалы санауда, тжірибелерді жоспарлауда, математикалы программалауда жне т.б. математикада комбинаторика топтарды сынылуында жне ассоциативті емес алгебрада жне т.б. салаларда олданылады.

Заман талабына сай іnternet айтарлытай арынмен дамуда. Маызды мселе оу орындарында білім беру сайттарын деу жне білім беру жйесінде іnternet технологияларды пайдалану болып табылады.

дістемелік бет Macromedia Dreamweaver кмегімен істелінді. Macromedia Dreamweaver – р трлі иындытаы сайттарды жне Internet желісіндегі беттерді кзбе-кз руа жне басаруа арналан ксіптік РНР редакторы. Dreamweaver бадарламасы визуалды жоспарлау режимін амтамасыз етеді, web-жатты бастапы мтінімен те таза жмысымен ерекшеленеді.[1] дістемелік бетті руа Web-сайт технологиясы олданылады. азіргі кезде сайтты жасауа РНР, MySQL стандартты трде пайдаланылады. Енді оларды сипаттамасы туралы ысаша шолып тейік.[1] Web-сайт – бл Web-серверде орналасан жне зіні аты мен адресі бар, аныталан трде сынылан апарат.[1] РНР web-серверде HTML-беттерді генерациялау жне деректер базасымен жмыс жасау шін рылан скриптік бадарламалау тілі. азіргі уаытта ол сайтты руа арналан (LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP) «стандартты» жиына кіреді. зіні арапайымдылыыны, бай функционалдылыыны, арасында бл тіл сайт ру технологиясы облысында танымал тіл болып табылады [2].

MySQL – деректер базасыны сервері. MySQL пайдаланудаы лкен жылдамдыымен, алыптылыымен жне жеілдігімен сипатталады, кіші жне орта осымшалар шін мінсіз шешім болып табылады [3].

Комбинаторлы талдау негіздері таырыбына сйкес дрістер, материалдар, есептер берілген. сынылан дістемелік бетте комбинаторлы есептерді шешуге арналан ыайлы есептеуіш жасалынан. дістемелік бетті оытушылара, студенттерге осымша апарат ретінде жне комбинаторлы талдау негіздері туралы мліметті тез жне ыайлы трде тауып алуа ммкіндік бар.

Сайт нсасы ретінде комбинаторлы талдауды негіздерін оытуа арналан кмекші рал болып табылады.

олданылан дебиеттер тізімі 1.Хестер Н. Создание Web-страниц в Dreamweaver. – М.: НТ Пресс, 2005г;

2.Майкотов М., Омарова Г. HTML т тіліне кіріспе //Информатика негіздері №2, 2002 ж, 26- 27 б.;

№3, 2002 ж, 17 - 21 б.;

№4, 2002 ж, 19 - 23 б.;

№5, 2002 ж, 16-19 б.// 3.Хеслоп "РНР с самого начала", СПб: Санкт Петербург, 1995 г Усеинов Б.М.

к.ф.-м.н., доцент Скородумова Н.В.

Студентка 4 курса Специальность Информатика Кафедра Информационные системы СКГУ им. М. Козыбаева МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ Мультимедиа - это представление объектов и процессов не традиционным текстовым описанием, но с помощью фото, видео, графики, анимации, звука, то есть во всех известных сегодня формах. Здесь мы имеем два основных преимущества – качественное и количественное.

Качественно новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с непосредственным аудиовизуальным представлением.

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа среда много выше по информационной плотности. Действительно, одна страница текста, как известно, содержит около 2 Кбайт информации.

Преподаватель произносит этот текст примерно в течении 1-2 минут. За ту же минуту полноэкранное видео приносит порядка 1,2 Гбайт информации. Вот почему «лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать».

Методика использования мультимедиа технологий предполагает:

совершенствование системы управления 1.

обучением на различных этапах урока;

усиление мотивации учения;

2.

улучшение качества обучения и воспитания, 3.

что повысит информационную культуру учащихся;

повышение уровня подготовки учащихся в 4.

области современных информационных технологий;

демонстрацию возможностей компьютера, не 5.

только как средства для игры.

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:

усвоить базовые знания по предмету;

систематизировать усвоенные знания;

сформировать навыки самоконтроля;

сформировать мотивацию к учению в целом и к информатике в частности;

оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом [1].

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является организация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти. Известно (исследования института «Евролингвист», Голландия), что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного.

Одновременное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиа программы представляют информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше.

При использовании на уроке мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется. В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся, возможно, только их временные характеристики.

Необходимо отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается и несет познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, так как без интереса к пополнению недостающих знаний, без воображения и эмоций немыслима творческая деятельность ученика [3].

При использовании мультимедийных технологий в образовательном процессе прослеживается соответствие триединой дидактической цели урока:

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения.

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности учащихся.

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи.

Преимущества использования мультимедийных технологий:

учеников привлекает новизна проведения мультимедийных уроков.

в классе во время таких уроков создатся обстановка реального общения, при которой ученики стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому материалу, у учеников пропадает страх перед компьютером.

учащиеся учатся самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой по предмету.

у учеников появляется заинтересованность в получении более высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания.

при выполнении практических действий проявляется самоконтроль [2].

Можно выделить следующие особенности данной технологии:

качество изображения, выполняемого мелом 1.

на доске, не выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, чтким и цветным изображением на экране;

с помощью доски и мела затруднительно и 2.

нелепо объяснять работу с различными приложениями;

повышение уровня использования 3.

наглядности на уроке;

повышение производительности урока;

4.

установление межпредметных связей с 5.

другими предметами;

появляется возможность организации 6.

проектной деятельности учащихся по созданию учебных программ под руководством преподавателей информатики и учителями-предметниками;

преподаватель создающий, или 7.

использующий информационные технологии вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся;

изменяется, отношение к ПК. Ребята 8.

начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для работы в любой области человеческой деятельности [4].

Будущее компьютерных технологий в школе напрямую зависит от того, насколько продуман начальный период их внедрения в учебный процесс. Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в отображении информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного процесса в целом.

Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет, интересна школьнику, если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами.

Список использованной литературы Андресен, Бент Б. Мультимедиа в 1.

образовании: Специализированный учебный курс. -М.:

Обучение-Сервис, 2005. – 180 с.

Маркова А.К. Формирование интереса к 2.

учению у школьников - М: Просвещение, 1986. – 192с.

Талызина Н.Ф. Формирование 3.

познавательной деятельности учащихся – М: Знания, 1983.

– 96с.

Угринович Н.Д. Информатика и 4.

информационные технологии. Учебное пособие для 10- классов. М. 2001.

Икласова К.Е.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы Абдрахманова Н K.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 4 курс студенті МАТЕМАТИКАНЫ ОЫТУДАЫ АПАРАТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ОЛДАНУ азіргі заман талабына сай адамдарды млімет алмасуына, арым-атынасына апаратты коммуникациялы технологияларды кеінен олданыса еніп, жылдам дамып келе жатан кезеінде апаратты оамды алыптастыру ажетті шарта айналып отыр. Осы орайда келешек оамымызды мшелері – жастарды бойында апаратты мдениетті алыптастыру оамны алдында тран е басты міндет.

Апаратты мдениетті, сауатты адам-апаратты ажет кезін сезіну, оны тауып алуа, баалауа жне тиімді олдануа абілетті, апарат саталатын дстрлі жне автоматтандырылан ралдарын пайдалана білуі керек.

Білім беру жйесін апараттандыруды баыты жаа апаратты технологияларды пайдалану арылы дамыта оыту, дара тлаа баыттап оыту масаттарын жзеге асыра отырып, оу-трбие рдісіні барлы дегейлеріні тиімділігі мен сапасын жоарлатуды кздейді.

Компьютер оу рдісінде олданылатын оытуды тиімді ралдарыны бірі. Ол оытуды дістері мен мазмнын анытамайды.. Оытуды компьютерлік технологиясы дегеніміз білім алушылара апаратты компьютер арылы дайындау жне беру процесі.

Компьютерлік технологияа ртрлі оыту дістері жатады: бадарламалы оыту, танымды оыту, т.б.

Компьютерлік оыту дегеніміз- оытуды техникалы ралдарыны бірі компьютер ммкіндіктерін олдану болып табылады. Электронды оыту жйесі рецептивті жне интерактивті болып екіге блінеді.

Интерактивті жйе дербес компьютерді олдану, бейнемагнитофон, бейне дискілі рал, теледидар кешендері негізінде рылады, білім алушы мен техника ралдары арасында екі жаты арым-атынас орнайды, крнекілік пен кері байланысты амтамасыз етеді. Олай болса, оытуды жаа апаратты технологияларын техникалы жне адам ресурстарын жне оларды зара рекеттесуін ескере отырып, білім беру формаларын отайландыру шін рецептивті немесе интерактивті трдегі электронды оытуды жасау жне жзеге асыруды жйелі дісі деп санауа болады.

азіргі кезде компьютерлік технологияны даму дегейі жаа дуірді мультимедиялы, телекоммуникациялы ммкіндіктері мен артышылытарын крсететін, толыанды сапалы, наты алышарттар болып табылады.

Математика сабатарында жаа технологияларды енгізу –білім сапасын ктеру негізі. Осы жаа технологияларды пайдалану барысында оушыларды пнге ызыуларын, шыармашылыпен ойлауларын тередетеді. Математика сабаында апаратты технологияны тиімді пайдалану- білім сапасыны артуына келеді. Жаа апаратты технологияны математика сабатарында пайдалана отырып, оушыларды білім, білік дадыларын алыптастыруа ызыушылыын арттырып, трлі дегейдегі есептерді шыарып, оны талдай білуге йретеді.

Мультимедиа арылы сабаты презентацияларын рып, сабаты йымдастыруда малімге де, оушыа да брі орын-орнымен, сабаты кезедерін ретімен орындап, барлыы оушыларды кздеріні алдарында мониторда транда, масатта белгілеген нтижелерге жетуге болады.

Математиканы оытуда компьютерлік технологияны ммкіндігі:

оушыны білім алу рдісінде шыармашылы абілетін дамытады;

білім алу траекториясын тадауына жол береді;

оу рдісіні бірттастыын сатайды;

оушыны апаратты мдениетін дамытады.

Оушы шін:мірге деген кзарасы оянады, жаалытардан хабар алады, зіні орнын анытауа кмектеседі Малім шін:оушыны атесін, тзеуде уаытты немдеп, ммкіндігін круін, сапасымен оса оыту дістемесіне тзетулер енгізуге ммкіндік туады.

Осыларды орыта келе мынадай тжырыма тап келеміз:здіксіз олдану, дістемелік демеуді болуы ажет, оушы мен малімні белсенді ролін амтамасыз ететін, толытырулар мен згертулерге икемді болуы керек.

Компьютер бадарламалы математиканы оыту рдісіні ттастыын бзбастан оны оушыларды жеке ерекшеліктерін ескере отырып йымдастыруа жол ашады, керекті апаратты іздеуге байланысты тапсырмалар алады.

Компьютер жмысыны алыптылыы оушыларды оу рдісін, тереірек тсінуге жадай жасап, оларды логикасы мен аыл-ойыны дегейін ктереді. Апаратты технологияларды игеру азіргі заманда рбір жеке тла шін оу жне жазу абілеті сияты салалармен бір атара жне рбір адам шін ажетті шарта айналды. Алынан білім мен дадылар бдан рі кптеген жадайда оамны даму жолдарын анытайды.

олданан дебиеттер тізімі:

Математика жне физика №3, 2006 ж.

1.

Математканы оытуды теориясы мен 2.

дістемесі (1-блім, электронды оулы). – Талдыоран, 2007. - 45 б.

Компьютерлік технологияларды негізгі 3.

мектепте алгебраны оытуда олдануды дидактикалы негіздері //«Білім-образование» ылыми педагогикалы журналы.– 2009.– №4. –Б.8-11.

Икласова К.Е.

Апаратты жйелер кафедрасыны аа оытушысы Ахмеджанова А..

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 4 курс студенті МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНЫ ПНАРАЛЫ БАЙЛАНЫСЫ Елбасымыз Н..Назарбаевты «азастан экономикалы, леуметтік, саяси жедел жаару жолында»

атты азастан халына Жолдауында (18.02.2005ж.) ХХІ асыр дегейінде білім беруге ерекше назар аударды.

Соны бірі – жас жеткіншектерді компьютерге йретіп, бсекеге абілетті маман болып шыуларына ммкіндік жасау. Информатика пні осы масата жетуді жетекші ралы болып саналатыны аны.

«Информатика» пні «Математика жне информатика» білім беру аумаына кіреді. «Информатика»

оршаан ортаны талдауды жйелік-апаратты тсілін алыптастыратын, апаратты процестерді, апаратты алу, деу, тасымалдау, сатау жне олдану дістері мен ралдарын йрететін апаратты технологияларды олдануа байланысты адамны практикалы іс-рекеті аумаын траты трде дамытып жне оны немі жетілдіріп отыратын білімні іргелі ылыми салаларыны бірі болып табылады.

Оу пніні жалпы масаты – оушыларды апаратты алу, деу, тасымалдау, сатау жне олдану процестері туралы іргелі білімді жан-жаты, рі саналы трде мегеруін амтамасыз ету жне соны негізінде оушылара азіргі кездегі лемні ылыми бейнесін алыптастырудаы апаратты процестерді мнін жне апаратты оам дамуындаы АКТ-ны ролін ашу.

Осы пнні міндеттері болып, лемдік бейнені алыптастыруда, оамдаы апарат пен апаратты процестерді мнін айындайтын информатиканы базалы білімдерін мегерту, мектеп пндерін оытуда апаратты-коммуникациялы технология ралдарын олдана отырып, апаратты моделдерді натылы обьектілермен процестерді трлендіру, талдау жне оны олдана білу дадыларын игерту, таы баса апаратты іс рекеттер саналатыны белгілі. Аталан міндеттерді орындауды бір жолы - пнаралы байланыс.

Пнаралы байланыс дегеніміз - шын мірді объектілері, былыстары мен процестері арасындаы синтездеуге, интегралдауа шырайтын арым-атынасты бейнелейтін категория, яни білім беруді рамды бір блігі болып есептелінеді.

Я.А.Коменскийді айтуы бойынша ртрлі пндерді оытудаы зара байланыс, оушыларды жан-жаты болуына келеді.

Пнаралы байланысты масаты – оушыларды ылыми кзарасын алыптастыру, табиат былыстарыны бірттастыын жне зара байланысын крсету, оларды білімі мен ымын тередету. Мысалы, тригонометриялы функциялар жніндегі мліметтер бірыай тербелістер мен толындарды р трлі табиатын бірегей рнектеуге ммкіндік береді. Сйтіп, ылыми кзарасты алыптастыруда негізгі рольді осы ымдарды сипаттайтын ылымдар атарады. Физика, химия, математика. Мысалы: заттар мен энергияны саталу за тек физика мен химияны ана заы емес, универсал ылыми принципке айналды «жотан еш нрсе пайда болмайды». Осыан байланысты информатика пні де математика, физика пндерімен тыыз байланыста екендігі белгілі. Мысалы, математика мен физиканы пнаралы байланысын кшейту оушыларды екі пннен де лгерім сапасын жасартады, сонымен бірге оларды практикалы ызметке дайындалуына кмектеседі. Физика сабаында да оны математикамен байланысын ныайта тссе, оыту тиімділігі одан рі жанданады. Ал информатикада апаратты бірыай формаа санау жйелеріне келтіру, апаратты деуді бірізділігі, яни логика негіздері, алгоритмдеу, графиктиік санды трлерін деу, тасымалдау математика пнімен тікелей байланысты. Осы процестерді атару арылы оушы апаратты іздеу жйелері тсінігін, логикалы операциялар жйелерімен жмыс жасау сияты іс рекеттерді тере мегереді. 11-сыныпта оушылар апаратты жне математикалы модельдер ымын атар йренуге тиісті. Матеметика - жеке тланы аыл-ой абілетіні кзін ашу жне оны здіксіз дамуы мен жетілуін амтамасыз ететін пнні бірі. Математиканы тере мегермеген оушыны информатикадан да білімі олылау болатыны тжірибеде крінді. Сондытан бл пнді р саба сайын немі атар станып, оушыларды есіне тсіре отырып, информатика пні таырыптарын оушылара жеткізе білу малім шін аса ажет деп тсінемін.

Физика пнін де информатика пнінен блек алып арауа болмайды. Табиаттану ылымдарыны ішінде, згелерінен грі, тезірек дамып, кнделікті емірде кеінен олданыс тапаны – физика пні. «Оытуды дістемелік жйесіні ерекшеліктерінде»: «Информатиканы баса да мектеп пндерімен пнаралы байланыстарын кеейтіп, тередету аса ажет»,-делінген. Осыан байланысты мен з сабатарымда физика пнін де кп олдануды детке айналдырдым. сіресе, апаратпен жмыс істеген кезде апаратты модельдерді руда осы пнні кмегі зор.

Компьютердегі кез келген процесті апаратты модельдеуді русыз жне зерттеусіз оыту ммкін емес.

Модельдеуді іс - рекеттік сипатын атап ту маызды.

Оны ылыми зерттеу жне іс-рекеттік зіндік дісі ретінде арастыруа болады. Дл осы іс-рекеттерді барлыы физика пнінде аны длелдемелермен оытылатыны аны. Осы таырыпты тпес брын оушылара физика пнінен «Компьютерлік модельдеу» таырыбын оып келуді тапсырып, теориялы ымдарын тексеріп аланнан кейін, з пнімнен жаа таырыпты мегертуге тырысыман. Графтармен жмыс жасауда осы пнні маызы мен шін де, оушылар шін де те зор.

Мектепте информатика пнін оытуда математика, физикамен атар аза тілі, сурет, технология, сызу пндерімен байланыс жасауа болады. Пндерді байланыстыра оыту, оушылара тере де наты білім береді. Мысалы, аза тілі, аза дебиеті пндеріні информатика пні шін пайдасы кп. сіресе, практикалы жмыс сттерінде мен оушыларды сйікті кейіпкерлері туралы «Мені сйікті кейіпкерім», аналары туралы «Мені анам», мектебі туралы «Сйікті мектебім», Отаны туралы «Мені азастаным» т.б. таырыптара шыарма жаздыртуа болады. Оушылар осы пнмен байланыстыран стімді асыа ктеді. Олар з ойларын, з сезімдерін компьютер пернелері арылы жазанды те натады. Жай аламмен жазан шыармалары мен компьютер арылы жазан шыармаларын салыстыранда, кп айырмашылыы бар. Компьютермен жазан жмыстарында зіндік пікірі, ойтолауы, шынайы сыры шертіледі. Олар здерін бейнебір апарат ралдарына маала жазан журналистердей сезінетіндей крінеді.

аза тілі пнін немі информатика сабатарында байланыстыруа болады. Оушыларды сауатты жазуы, з кзарастарын жеткізе білуі, осы пнмен тікелей байланысты. Мтіндерді терген кезде р оушы сауатты жазуа тырысады. Орыс тілінде ателер жіберсе, компьютер крсетіп отырады, бл - тамаша рекет, біра аза тілінде осындай жадайды жасалмауы те кінішті.

Оушылар сурет саланды таатсыздана ктеді.

Себебі абілетті оушылар зіні тілімен жеткізе алмаан, иялын сурет арылы тамаша бейнелеп береді. Тіпті оларды сан трлі таырыпа салан суреттерін кріп, мен зімді сурет галлереясында жргендей сезінесі. абілетті суретшілерді ебегін баалау масатында «здік суретші» таырыпта байау да ткізуді масата айналдыру нр стіне нр болар еді.

Сонымен, информатиканы баса пндермен тыыз байланысты болуы - оушылар шін те пайдалы екендігін тере тсіну керек. Оушыларды бір пннен алан білімін екінші пн толытыра тсері сзсіз.

Ендеше, информатиканы оу бадарламасы математика, физика, биология, химия, тарих жне т.б.

пндермен пнаралы сабатастыты зор мкіндіктеріне ие. Бл бір жаынан информатика пнінен сіресе, апаратты процестер, былыстар жне информатиканы пнаралы байланыстары бойынша білім мазмнын тередетуге кмектеседі, екінші жаынан информатиканы оу отырып жатарытыстану-математикалы баыттаы шекаралас оу пндерінен білімдерін тередетеді.

Пайдаланылан дебиеттер тізімі:

1. Бидайбеков Е.Ы., Нрбекова Ж.К., Мхамбетжанова С.Т., Саымбаева А.Е. азастан Республикасыны «Жалпыа білім беретін мектепті оу бадарламасы», Астана, 2. «азастан мектебі», № 1, 2005 жыл, бет 31.

3. «Математканы оытуды теориясы мен дістемесі, Талдыоран, 2008. – 70 б.

Саксенбаева Ж.С.

т..к., доцент Бейсембин Е.А.

М. озыбаев атындаы СМУ-ні 4 курс студенті МАТЕМАТИКА ПНІ БОЙЫНША ОУШЫЛАРДЫ ЗЫРЕТТІЛІГІН САРАПТАМАЛЫ БААЛАУ МСЕЛЕСІ.

азіргі заман педагогикасы оыту дістеріне бай.

дістер білім алушыларды танымды іс-рекетін арындатуа рсат ететін оыту моделімен йлеседі жне иыстырылады. Ол шін оу іс рекетін йымдастырушы жне жзеге асырушы барлы трлері:

ауызша, крнекілік, жне тжірибелік дістері, кшірмелі жне ізденіс дістері, жалы жне жалпы, сонымен бірге здік жмыс дістері олданылады.

Егер кешенде келесі танымды іс рекетті белсендіру: ынталандыру, баылау, зін-зі баылау, зін зі баалау сияты дістер олданылмаса педагогикалы іс-рекет табысты болмайды. Оыту дістеріні ерекшелігі, е алдымен оушыны біліміні алыптасуы, шеберлігі жне дадылары, оу-танымды іс-рекетімен тжырымдалады. Оу материалын мегеру дерісінде, белсенді ойлау жне практикалы іс-рекетке трткі болу белсенді оыту дістері деп аталады. Оу дерісінде, белгілі кеістік пен уаыт шебінде рылан белсенді дістерді олданса,онда ол оытуды белсенді трін тмендетеді.

азіргі уаытта математика сабаында ойын технологиясын олданан зекті, йткені ол оыту біліміне деген ызыушылыты арттырады. Одан баса, кнделікті мірде пайда болан мселені шешуде математиканы орынды олдану, оушыны математикалы біліктілігі кмектеседі. Математикалы біліктілік дегеніміз-ол алынан нтижені зінше тсіндіре білу,талдау жне згерту, жадайды математикалы моделін ра білу,математикалы атынастарды мшелеу жне деректерді (жадайларды) рылымдай білу. Егер есептерді шешу барысында білімі мен дадысын, зі мегерген білімнен айырмашылыы бар жадайда олданса, сонда ана зіреттілік танылады.

Математикалы біліктілік дегейіне мінездеме беру шін, жалпы (толы) (базалы жне ксіптік дегейде) білім беру стандарттарында білім алушыларды дайынды дегейіне ойылан талаптар олданылады.Мндай біліктілікті баалау те иын.

Сараптамалы баалау мселесі туады,йткені мндай діс «Математика» пні бойынша саба беретін баса да малімдерді білімі мен тжірибелерін олдану ммкіндігін тудырады. Осыан байланысты, сараптамалы баалауды ескеретін, «Математика» сабаы бойынша оушыларды біліктілігін баалау бадарламасыны делуі зекті болып саналады.

Сол себептен, жобаны масаты болып оушыларды математика пнінен біліктілігін баалауа арналан бадарлама ру болып саналады.

Ала ойан масатты іске асыру шін келесі мселелерді шешу ажет: математикалы біліктілік маынасын оып йрену, сараптамалы баа алу шін малімдер арасында сауалнама жргізу, мемлекеттік стандарт негізінде саба жоспарларын дайындау, біліктілікті баалау шін тапсырма дайындау, біліктілікті баалау шін жоба жасау жне бадарлама дайындау, сынаты зерттеу жргізу.

Зерттеу обьектісі оушыларды математикалы біліктілігін баалау дістемелік негіздері болып саналады.

Ал зерттеу пні оушыларды математика пні бойынша, білім алу, дадылану процесі болып саналады.

орытындылай келгенде, осындай бадарламалы німді дайындау кп ебек етуді,е алдымен бадарламалы німні талаптары мен жобаларын таба білуді ажет ететін ауымды процесс.

Орловская В.В.

ст.преподаватель кафедры ИС Какимов А.Ж.

Студент 5 курса СКГУ им. М. Козыбаева СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ TURBO PASCAL И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ За последние десятилетия наблюдается существенное увеличение объемов и сложности учебных материалов, изучаемых в средних школах. При этом во многих учебных заведениях наблюдается недостаток высококвалифицированных преподавательских кадров.

Большие трудности часто возникают при оперативной подготовке, изготовлении и распространении учебных пособий различных видов. Указанные факторы негативно сказываются на качестве подготовки обучаемых. В связи с этим большое внимание уделяется применению прогрессивных методик обучения, в том числе предполагающих использование вычислительной техники.

Развитие обучающих систем в настоящее время идет в направлении придания им свойства адаптации к целям и условиям обучения.

Важность программного обеспечения определяется тем, что именно в программном обеспечении закладываются и реализуются функции автоматизированных систем управления процессом производства, контролем за его ходом и возможностью корректировки производства [1].

В течение почти ста лет психологи значительную часть своих научных усилий тратили на то, чтобы понять процесс обучения. При этом исследовались, главным образом, факторы, влияющие на быстроту усвоения и утрату полученных знаний. В результате этих усилий был установлен ряд надежных принципов, которые могут быть использованы для построения схем обучения.

Принципы обучения.

1. Обучение идет быстрее и усваивается глубже, если учащийся проявляет активный интерес к изучаемому предмету.

2. Обучение является более эффективным, если формы приобретения знаний и навыков таковы, что без труда могут быть перенесены в условия «реальной жизни», для чего они и предназначены. Обычно это означает, что учащемуся важнее научиться находить правильные ответы на вопросы, чем просто узнавать их.

3. Обучение идет быстрее, если учащийся «узнает результат» каждого своего ответа немедленно.

Если ответ правилен, то учащийся должен тотчас получить подтверждение этого, если неправильный - он столь же быстро должен узнать об этом. Даже незначительная задержка резко тормозит обучение. В настоящее время наши учащиеся вынуждены часто подолгу ждать результатов своего ответа.

4. Обучение идет быстрее, если программа по предмету построена по принципу последовательного усложнения материала. Занятия следует начинать с самых простых заданий, для выполнения которых учащийся уже владеет необходимыми навыками и знаниями. Постоянно уровень сложности материала повышается. Это продолжается до тех пор, пока не будет достигнута желательная степень опытности и умения.

5. Знание результатов своей работы стимулируют выполнение очередного задания. Трудности, которые учащемуся необходимо преодолевать, должны возникать перед ним последовательно одна за другой, а успешное их преодоление развивает высокий уровень активности.

6. Поскольку обучение само по себе индивидуально, процесс обучения следует организовать так, чтобы каждый ученик мог проходить программу соответственно своим индивидуальным особенностям. По ряду причин одни усваивают материал быстрее других, поэтому обучение тех и других в одной группе затруднительно.

Решение многих из этих проблем возможно только с использованием обучающих программ. Самое главное, на что можно реально рассчитывать, - это надеяться, что эти системы облегчат труд учителя, освободив его от функций которые учитель и так почти не может выполнить, а именно на протяжении всего курса предмета, на каждом этапе немедленно после усвоения материала контролировать результат. Тогда у учителя будет больше возможностей для выполнения задач, которые под силу только человеку-учителю и в выполнении которых никакая машина не может его заменить [2].

Для реализации большинства вышеизложенных принципов обучения в обучающей системе просто необходима четкая структуризация учебного материала.

Выполнение данных принципов обучения возможно только с использованием электронных обучающих программ, таких как электронное учебно-методическое пособие по информатике для 9-го класса.

Электронное учебно-методическое пособие по информатике для 9-го класса общеобразовательных школ разработано в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего общего образования.

Электронное учебно-методическое пособие позволяет реализовать основную цель и учебно– воспитательные задачи предмета Информатика, изучать приемы составления алгоритма и его запись, а так же особенности широко распространенного в настоящее время языка программирования Паскаль. Язык Паскаль является структурированным языком, который позволяет наряду с учебными программами решать сложные производственные задачи.

При выполнении задач в полной мере реализуется функция управления познавательной деятельностью обучающегося. Представленное электронное учебно методическое пособие по информатике позволяет индивидуализировать процесс обучения, у учащегося имеется возможность при необходимости повторить просмотр фрагмента, для более детального рассмотрения, самостоятельно проводить наблюдения с последующими выводами и т.д. [3].

Закрепление полученных знаний по информатике, умение применять их на практике отрабатывается с помощью практических заданий.

Контроль за степенью усвоения учебного материала осуществляется с помощью тестов.

Электронное учебно-методическое пособие предназначено как для самостоятельной работы учащихся дома, так и для работы в классе.

Использование электронного учебно-методического пособия целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача учебного материала с использованием электронного учебника сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Подобные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:

а) усвоить базовые знания по предмету;

б) систематизировать усвоенные знания;

в) сформировать мотивацию к самообучению;

г)оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом;

д) сформировать навыки самоконтроля.

Основные преимущества использования электронного учебно-методического пособия - это повышение эффективности работы преподавателя при преподавании материала учащимся, позволяя улучшить качество и уменьшить сроки изучения, также способствовало структурированию учебной информации на разных стадиях образовательного процесса [4].

Данное электронное учебно-методическое пособие отражает в основном все вопросы программы дисциплины.

Однако область эта является, во-первых, очень широкой, а во-вторых, достаточно динамичной. На рынке компьютерных продуктов постоянно появляются новые разработки экономического назначения или модернизируются существующие. Они отличаются как своими возможностями, так и сложностью, и исполнением.

В настоящее время разработчики экономических программных продуктов все больше обращают внимание на расширение функциональных возможностей своих систем в области в области интеллектуальной обработки данных, поддержки принятия управленческих решений, мультимедиа, визуализация данных, методов общения человека с компьютером и других наукомких технологий.

Литература Гусева Р.П. Методическая готовность 1.

преподавателей к созданию комплексного учебно методического обеспечения образовательного процесса.// Среднее профессиональное образование, 2003, №3.

Аргунова Т.Г. Комплексное учебно 2.

методическое обеспечение предмета. М., 1999.

Ежевский Д.О. О критериях создания 3.

электронных учебных пособий. М. 2004.

Шишкин В. В. Многоуровневая концепция 4.

создания электронных учебных пособий. Ульяновск. 2001.

Саксенбаева Ж.С.

к.т.н, доцент кафедры ИС.

Тасмагамбетова А.Б.

Студент, гр.Ин(о)-07- Кафедра Информационные системы СКГУ им. М.Козыбаева К ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ Современный период развития цивилизованного общества поправу называют этапом информатизации.

Характерной чертой этого периода является тот факт, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства, повышающим его эффективность и наукоемкость, становится сбор, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на базе современных информационных технологий.

Информатизация общества - это глобальный социально- экономический процесс, характеризующийся интенсивным производством и использованием информации в качестве общественного продукта, обеспечивающего интенсификацию всех сфер экономики, ускорение научно-технического прогресса, интеллектуализацию всех видов человеческой деятельности, интенсификацию процессов обучения и подготовки кадров, развитие творческого потенциала членов общества и, как следствие этого, демократизацию общества, повышение уровня благосостояния народа.

Одним из главных направлений процесса информатизации современного общества становится информатизация образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику психолого-педагогических разработок, направленных на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания.

Реализация идей информатизации образования возможна в условиях использования в сфере образования перспективных моделей ЭВМ, обеспечивающих, во первых, знакомство учащихся с современными программными средствами, системами искусственного интеллекта, средствами, реализующими технологию мультимедиа, требующими работы с большими объемами информации, в том числе и аудиовизуальной, как постоянно хранимой (накопитель на лазерном или оптическом диске), так и сменной (винчестер большой емкости), и работы в среде ДОС на каждом рабочем месте, во-вторых, обеспечивающих работу со специальным периферийным оборудованием (блоки АЦП и ЦАП для персональной компьютерной лаборатории, учебные роботы и обрабатывающие комплексы и т.д.).

В связи с этим особое значение приобретает роль кабинета, в котором должны проводиться занятия по предмету информатики.

Уже при входе в кабинет, учащиеся должны переключаться на изучаемый предмет, поэтому в своем оформлении он должен отображать суть предмета, его связь с другими предметами.

Оформление кабинета информатики в школе – это тема волнующая многих учителей. В Интернете встречается немало примеров оформления различных предметных кабинетов, а оформлению кабинета информатики уделено мало внимания.

При оформлении кабинета информатики необходимо уделять большое внимание демонстрационным средствам информации, поскольку в современных условиях кабинет информатики должен стать центром формирования информационной культуры, глубокого овладения новыми информационными технологиями для их успешного использования в учебной и последующей профессиональной деятельности учащихся.

Также нужно иметь в виду особенности восприятия экспонатов стенда. Прежде всего, важно избегать перегруженности кабинета материалами. Отобранные материалы должны быть красиво оформлены и продуманно расположены. Четко и красиво оформленные подзаголовки помогут учащимся ориентироваться в информации стенда. Они исполняют роль своеобразных сигналов, ориентиров в процессе восприятия.

Оформление стенда в кабинете информатики должно привлекать внимание учащихся быть полезным и интересным. Это могут быть различные материалы для ознакомления учеников со сведениями о мире информационных технологий, языках программирования, устройстве компьютера и многое другое. Благодаря этому информационному оборудованию ученики будут всегда в курсе самых последних новостей в мире информатики.

Стенды позволяют учащимся пополнить знания об изучаемом предмете, организует самостоятельную деятельность учащихся с помощью продуманных заданий.

Успешное применение стендов в учебно-воспитательном процессе как своеобразной формы организации самостоятельной работы учащихся во многом зависит от последовательности и требовательности учителя. Работа должна быть организована так, что помещенное на стенд задание будет проверяться. Только так можно добиться ответственного отношения учащихся к заданиям на стендах.

Техника безопасности в кабинете информатики занимает важное место, ведь при работе в компьютерном классе учащиеся должны знать и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. Поэтому в оформлении кабинета информатики так важны стенды по технике безопасности, уголки 01 с плакатами, картинками по безопасности. Комплексы упражнений для проведения физкультминуток, для снятия напряжения рук, шеи, туловища и глаз можно поместить в Уголках здоровья.

Классный уголок в кабинете информатики - это помощь классному руководителю в проведении учебно воспитательной работы с классом. В стенде можно поместить эмблему и девиз класса, отразить жизнь учащихся в классе и школе, отметить достижения учеников в учбе и спортивной и школьной деятельности.

Использование стендов при оформлении предметных кабинетов в школе позволяет учителю компактно и эстетично поместить массу полезной информации, а возможность оперативной замены информационного наполнения, позволяет варьировать содержание стенда по мере прохождения материала. Также важным требованием к работе со стендами является периодическая смена их содержания. Это требование должно соблюдаться по той причине, что материалы, которые в течение длительного времени находятся перед глазами учащихся, постепенно перестают их интересовать, так как не содержат для них новой информации.

Хорошо продуманное оформление кабинета информационными стендами и ее систематическое использование в учебном процессе способствует нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, расширяют кругозор, углубляют знания учащихся по предмету.

Кольева Н. С., Магистр техники и технологий, ст. преподаватель Мусина С.М.

Студент 4 курса СКГУ им. М.Козыбаева К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В условиях развития новых информационных технологий проблема развития информационной компетентности старшеклассников, как будущих представителей информационного общества, приобретает особое значение. Процесс развития компетентности и индивидуальности старшеклассников осложнен тем, что проходит он на слабой информационной базе, имеющихся у них.

Современные школьники находятся в условиях неограниченного доступа к информации, ее избытка, роста, старения и обновления. Бессистемный выбор информации ведет к е хаотичному использованию в процессе обучения и не содействует реализации задач модернизации образования. В исследованиях таких педагогов, как Г.К. Сибагатовой, Ж.Н. Садуовой, Б.К.

Мухаметжанова, У.А. Байзака, Л.К. Карабаевой и многих других казахстанских педагогов показал, что казахстанские учащиеся не умеют работать с информацией: сопоставлять разрозненные фрагменты, соотносить общее содержание с его конкретизацией, целенаправленно искать недостающую информацию;

не владеют навыками целостного, творческого анализа, целеполагания, постановки гипотез [1].

Вопросы содержания и развития ключевых компетентностей привлекают внимание многих ученых и практиков. Данное направление раскрыто в работах А.В.

Великановой, Л.А. Петровской, Г.К. Селевко, А.В.Хуторского. Однако проблема формирования актуальной информационной компетентности школьников во внеурочное время остается недостаточно разработанной [2].

К выпускникам школ предъявляются требования, связанные с умением ориентироваться в огромном потоке информации, применять новые информационные технологии, с максимальным эффектом использовать сведения, полученные из различных информационных источников.

Владение информацией, способами ее получения, обработки и использования – необходимое условие успешного вхождения человека в современное общество.

Именно поэтому информационная компетентность сегодня отнесена к разряду ключевых, а создание условий для становления информационной компетентности старшеклассника общеобразовательной школы становится одной из приоритетных задач общего среднего образования [3].

Информационная компетентность понимается, как способность личности применять, находить, хранить и преобразовывать различную информацию. Это умение работать с различными информационными ресурсами.

Под информационной компетентностью на базовом уровне понимают качество личности, представляющее собой совокупность знаний, умений и ценностного отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной деятельности и использованию новых информационных технологий (НИТ) для решения социально-значимых задач, возникающих в реальных ситуациях повседневной жизни человека в обществе [4].

Информация находится в непосредственной зависимости от индивидуальных особенностей личности.

Именно они позволяют выбирать ту информацию, которая совпадает с ее представлениями и установками, и не воспринимать противоречащую им. В основе их взаимодействия лежит принцип личностно ориентированного воспитания, содействия становлению и проявлению субъективности и индивидуальности учащихся, развитию их творческих способностей.

Практика показывает, что формирование информационной компетентности учащихся создает условия для продуктивного обучения, способствует воспитанию индивидуальности личности, владеющей различными способами деятельности (познавательной, творческой, проектной), имеющей собственное мнение, обладающей способностью к самообразованию – конструированию своих знаний, самореализации – свободно ориентироваться в огромном информационном потоке.

Литература:

Мирзахметов М.М. Проблема 1.

компетентности в современной образовательной системе // Материалы Международной научно-практической конференции «Духовная культура казахского народа:

актуальные проблемы исследования и обучения», посвященной 150-летию поэта, историка, философа Шакарима Кудайбердыулы. – Шымкент, том.ІІ. – 2008. – С. 126-129.

Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова 2.

О.В. Компетентностный подход в образовании: Проблемы, понятия, инструментарий. – М., 2003. – 45-55с.

Компетенции и компетентностный подход в 3.

современном образо-вании // Серия: «Оценка качества образования» / Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.:

Московский центр качества образования. 2008. – 96с.

Кольева Н. С., Магистр техники и технологий, ст. преподаватель Темирова А.О.

Студентка 4 курса СКГУ им. М.Козыбаева РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР COREL DRAW» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ Современное общество требует от каждого человека непрерывного повышения уровня своих знаний, умений, и навыков. Это объясняется постоянным развитием различных областей знаний.

История развития образования в Казахстане показала необходимость разработки специальной концепции общего среднего образования как важного компонента общей культуры, определяющего готовность школьника к непрерывному образованию и самообразованию в избранном направлении.

Личностная направленность образования является одной из основных тенденций развития современного образования. Обществу нужна компетентная личность, способная активно участвовать в развитии современного производства, экономики, науки, культуры. Поэтому на первый план сегодня выдвигается задача создания благоприятных условий для выявления и развития способностей учащихся, удовлетворение их интересов и нужд, развитие наставительно-познавательной активности и творческой самостоятельности 1.

В современном динамичном мире задача пополнения и расширения знаний становится очень актуальной. Общество выдвигает определенные требования к ученику средней школы на сегодняшний день. Учащиеся должны иметь глубокие знания и высокий уровень общей эрудиции, что позволит им быстрее адаптироваться в жизни. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствование их подготовки. В этой связи большое внимание уделяется разработке элективных курсов и внедрению их в образовательную практику 2.

Элективные курсы являются одной из возможностей для обучающихся повысить уровень знаний по интересующему школьному предмету. Самой большой трудностью в обучении является ограничение возможности применить свои знания на практике, вне уроков.

Элективный курс дает учащимся такую возможность.

Именно через элективные курсы, на наш взгляд, ведется осуществление принципа индивидуализации процесса обучения.

Элективные курсы позволяют учащимся повысить уровень образования, расширить кругозоры, способствуют формированию культуры творческой личности и приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям 3.

Разработанный элективный курс «Графический редактор СorelDraw»: ставит перед собой цель способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов, повышению компетентности учащихся в вопросе создания различных изображений, способствовать формированию интереса к профессиям связанным с дизайном, способствовать ознакомлению учащихся с прикладным программным обеспечением.

Формирование интереса к информационно технологическому направлению профиля путем ознакомления с особенностями создания графических изображений.

Задачи курса:

создать условия для развития познавательной активности в области информационных компьютерных технологий;

содействовать ознакомлению с новыми информационными технологиями;

создание условий для формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции;

уточнить готовность и способность учащихся осваивать выбранное направление на повышенном уровне;

подготовить к осознанному выбору профиля.

Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно должны знать:

особенности, достоинства и недостатки векторной графики;

методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели;

способы получения цветовых оттенков на экране и принтере;

способы хранения изображений в файлах векторного формата;

методы сжатия графических данных;

проблемы преобразования форматов графических файлов;

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:

создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной программы CorelDRAW, а именно: создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);

выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.);

закрашивать рисунки, получать объмные изображения;

редактировать изображения в программе СorelDraw, а именно: выделять фрагменты изображений;

перемещать, дублировать, вращать выделенные области;

применять к тексту различные эффекты;

выполнять обмен файлами между графическими программами.

создавать графические объекты для Web публикаций, а именно: создавать баннер, сохранять объекты для Web 4.

Весь элективный курс «Графический редактор Corel Draw» усваивается школьниками с помощью лекционных занятий, теоретический материал которых после закрепляется в графическом редакторе CorelDRAW. С помощью данного элективного курса учащиеся углублено изучают графическую программу CorelDRAW.

Элективный курс «Графический редактор CorelDraw» помогает учащимся успешно усвоить основные понятия информатики в области компьютерной графики, так как в разработках уроков используются практические задания в занимательной форме. Такие курсы являются одним из аспектов межпредметных связей информатики с другими предметами (математика, физика, биология, химия и т.д.).

Введение элективных курсов наиболее эффективно подготовят учащихся старших классов к успешным сдачам экзаменов, выбора будущей профессии, а в дальнейшем и поступлению в ВУЗ.

Литература 1. Михеева К.Р. Разработка профильных и элективных курсов. – М.: Дело, 2004. – с.81-85.

2. Семакин И.Г. Создание элективных курсов.// Информатика. - №11.-2007. – с.11 – 14.

3. Кузнецов, А.А. Базовые и профильные курсы:

цели, функции, содержание / А.А. Кузнецов. // Педагогика.

– 2004.

4. Эффективная работа: Corel DRAW 12. – СПб.:

Питер, 2007г.

Кольева Н. С., Магистр техники и технологий, ст. преподаватель Ширина Е.В.

Студентка 4 курса СКГУ им. М.Козыбаева ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ Реализация одного из основополагающих принципов современного образования - принципа личностного подхода предполагает максимальное развитие творческого потенциала людей, формирование, способного наряду со знаниями, умениями, навыками привнести в дело свой талант. И если при решении задач классического образования педагоги опираются на фундаментально разработанные теоретические положения, применяют прошедшие апробацию методики, используют многовековой опыт, то проблема воспитания таланта, развития творческих способностей до сих пор остается нерешенной и спорной [1].

В ходе учения личность изменяет свое поведение и свои психологические свойства не только под влиянием внешних условий содержания учения, но и в зависимости от результатов своей собственной деятельности и составляющих ее действий, т.е. в учении развивается вся личность, все ее качества, в том числе и творческие способности.

Проблемой творчества занимались известные психологи Панамарев Я.А., Лук А. Н., Выготский Л. С.

Проблему творчества в своих трудах рассматривали также известные педагоги: Кан - Калик В. А., Никандров Н. Д., Шахгулари В. В [2].

Психологами давно доказано, что в основе любой, в том числе и творческой деятельности, лежат мотивы, т.е.

конкретные побудительные силы, которые стимулируют человека, заставляют его сосредоточиться на решении задачи. Механизм формирования мотивов связан с осознанием потребностей, приданием им личностного смысла. Таким образом, между высокой общественной значимостью результатов творческой деятельности и самим процессом творчества оказываются мотивы, то промежуточное звено, которое в принципе одинаково у состоявшихся творцов и детей.

В творческом процессе становятся необходимыми потребность, мотивация, положительные эмоции, удовлетворение и радость открытия нового, стимулирующие это учение.

Ведущим в творчестве является психологический принцип единства сознания и деятельности, где деятельность понимается как условие возникновения, фактор развития и объект приложения сознания человека.

Не стоит забывать, что на уроках информатики изучается достаточное количество тем, где ученик может проявить свое творчество. Особенно это актуально на уроках, связанных с графикой. Ведь работа с графикой наиболее эффективно и целенаправленно развивает наглядно-образное мышление, очень важное в любом творческом процессе.

Психическое состояние подростков в процессе творчества характеризуется как высокой сосредоточенностью, с одной стороны, так и огромным напряжением эмоциональной и волевой сфер личности, с другой.

Важнейшим параметром динамической характеристики личности выступает ее эмоциональное состояние - комплекс переживаний, характерных для человека в каждый характерный момент жизни.

Подразделяясь на позитивные и негативные, эмоции зачастую в определяющей степени влияют на результативность деятельности, включая творческую, способствуя либо повышению, либо понижению активности. Кроме направленности, влияние эмоций на творчество и оказывают степень их выражения и содержание [3].

Изучение свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонент умственной активности, а так же потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей.

Источником становления личности в развивающей среде, должна быть созданная целостная система принципов, приемов и средств, реализация которых потребует новых концептуальных подходов ко всему процессу организации жизнедеятельности детей и взрослых:

доверительное, активное, творческое взаимодействие педагогов и воспитанников, создающее "коллективную духовную жизнь школы";

развитие дарований, воспитание разума и творческих способностей каждой личности, поскольку "всякий ребенок по-своему уникален";

умение педагога "увидеть одаренность ребенка, определить сферу приложения его интеллектуальных и творческих сил";

предоставление личности огромного выбора возможностей для индивидуального развития и самосовершенствования, создания "атмосферы разнообразного творческого труда";

максимальное использование специфических возможностей социокультурной среды для решения задач становления личности ".

Другими словами повышение результативности педагогической деятельности возможно при создании эмоционально-нравственной атмосферы официальных и неофициальных отношений педагогического и детских коллективов, организации образовательных занятий, творческого расцвета способностей и дарований детей, создания условий для проявления творческого потенциала детского коллективов.

По мнению известного советского математика, академика Андрея Николаевича Колмогорова существует пять условий необходимых и сопутствующих развитию способностей.

1. От рождения обладать надлежащими задатками в той или иной области.

2. С раннего возраста расти в обстановке, стимулирующей правильное общее развитие и развитие конкретных способностей.

3. С раннего возраста приобретать надлежащие волевые и эмоциональные качества (настойчивость, трудолюбие, упорство, уверенность в себе, азарт).

4. С определенного возраста получить должное общее образование и начать работу в избранном направлении.

5.Своевременно начать научную и практическую подготовку, поиски, тренировки (в науке, спорте, музыке, живописи, ремесле), научиться выдвигать свои гипотезы и идеи и пытаться их решать, все время экспериментировать, что-то делать в избранном направлении, быть активным, предприимчивым, не боясь неудач [4].

Определив, что у истоков творчества стоят эмоции, мышление и воображение, и, ознакомившись с их способностью влиять на творческую деятельность и стремления к ней, можно сделать следующие умозаключение. Для активизации указанных процессов у учащихся необходимо их глубокое вовлечение в процесс обучения. А активное участие учеников в педагогическом процессе предусматривает наличие положительной мотивации к обучению. В качестве таковой должен выступать собственно познавательные мотивы.

Существенная задача педагога заключается в том, чтобы найти наиболее адекватные для учащегося мотивы, для того, чтобы сделать процесс активного включения обучаемых в учебу более эффективным. Представлена группа методов обучения, направленная на формирование положительного психилогического состояния школьников и стимулирование активной творческой деятельности обучаемых, которая включает в себя две подгруппы:

а). Методы стимулирования и мотивации интереса к учению:Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
  
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.