авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
-- [ Страница 1 ] --

Министерство образования Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

«ГРОДНЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ  ЯНКИ  КУПАЛЫ»

БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ:

МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ –V:

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ

СОЦИАЛЬНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Тезисы докладов V Международной

научно-практической  конференции

17-18 мая 2012 года

Гродно Республика Беларусь Гродно ГрГУ им. Я.Купалы 2012 УДК 321(476) ББК 66         Б43 Редакционная коллегия:

В.Н. Ватыль, доктор политических наук, профессор (гл. редактор);

Н.Н. Гончаров, кандидат исторических наук, доцент;

О.В. Лапа, кандидат политических наук, доцент;

Л.И. Цыганкова, кандидат философских наук, доцент;

А.С. Габрусевич, старший преподаватель.

.

Белорусская политология: многообразие в единстве. Политическое Б43 знание в современном социальном и образовательном пространстве :

тез. докл. V междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17 – 18 мая 2012 г.).

В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ;

 редкол.: В.Н. Ватыль (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – 280 с.

ISBN 978-985-515-543-1 (ч. 2) ISBN 978-985-515-538- Представлены  основные  направления  развития  отечественной  политологии в ее органическом сочетании с мировой. Значительное место уделено анализу пер спектив  политического  знания  и  политологии  в  Республике  Беларусь.  Сборник будет полезен  и интересен  студентам, аспирантам, преподавателям социально-гу манитарных  дисциплин,  представителям  практической  политики.

УДК 321(476) ББК ©  Учреждение образования ISBN 978-985-515-543-1 (ч.2) «Гродненский  государственный  университет ISBN 978-985-515-538-7  имени Янки Купалы»,  А.М. Макрушыч (ГрДУ  імя Я.  Купалы,  г.  Гродна, Беларусь,  lesly83@tut.by) АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ ДЗЯРЖАЎНЫХ ОРГАНАЎ У ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СФЕРЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў 1991 – 2004 гг.

Актывізацыя этнакультурнага жыцця ў пачатку 1990-х гг. у Беларусі вымагала ўключэння ў гэтыя працэсы органаў дзяржаўнай улады. Дзей насць дзяржаўных устаноў у этнакультурнай сферы абапіралася на шэраг нарматыўных актаў. Сярод іх  трэба адзначыць Законы «Аб нацыяналь ных меншасцяў у Рэспубліцы Беларусь», «Аб культуры ў Рэспубліцы Бе ларусь», «Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь»1. У заканадаўстве дзяр жава пазіцыянавала сябе ў дачыненні  да  этнічных груп як  партнёр,  які падтрымлівае пры магчымасці іх культурна-асветніцкія ініцыятывы.
Першымі рэспубліканскім органамі дзяржаўнага кіравання, якія сталі прымаць ўдзел у этнакультурнай дзейнасці, сталі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. У сістэ ме Міністэрства культуры ў 1994 г. быў створаны Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур (г. Мінск), галоўнай функцыяй якога была дапа мога грамадскім аб’яднанням этнічных груп у культурна-асветніцкай дзей насці2. У структуры Урада спецыяльныя органы кіравання, асноўнай функ цыяй якіх было садзейнічанне культурнай актыўнасці этнічных груп, па чалі фарміравацца ў 1995 г., калі быў створаны Каардынацыйны савет па справах нацыянальных меншасцяў з дарадчымі функцыямі. У 1997 г. быў створаны новы  орган дзяржаўнага кіравання  з больш шырокімі паўна моцтвамі – Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, які ў 2001 г. быў пераўтвораны ў Камітэт па справах рэлігій і нацыянальнас цяў без значнага змянення функцый.

Можна вызначыць тры асноўныя накірункі дзейнасці вышэйадзна чаных дзяржаўных органаў у этнакультурнай сферы:

1. Адукацыйны. Гэты напрамак дзейнасці ўключаў сумесную працу з этнічнымі групамі ў справе арганізацыі рознага кшталту адукацыйных   Аб культуры  ў  Беларускай ССР:  Закон  БССР, 4  чэрв.  1991 г.,  №  832-ХІІ  //  Веда масці Вярхоўнага Савета БССР. – 1991. – № 20. – С. 291;

 Аб унясенні змяненняў і дапаў ненняў  у  Закон  Рэспублікі  Беларусь  «Аб  культуры  ў  Рэспубліцы  Беларусь»:  Закон  Рэсп.

Белаусь, 18 мая 2004 г., № 282-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – №  87.  –  2/1031;

  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Республики  Беларусь  «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь»: Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г., № 261-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 4. – 2/1010;

 Об образо вании  в  Республике  Беларусь:  Закон  Респ.  Беларусь,  29  окт.  1991  г.,  №  1202-ХII;

  в  ред.

Закона Респ. Беларусь от 19.03.2002 г., № 95-З //  Нац. реестр  правовых актов  Респ. Бела русь. – 2002. – № 37. – 2/844.

 В Беларуси никогда не было людей второго сорта // Республика. – 1994. – 7 чэрве ня. – С. 1 – 2.

-3 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ праектаў. Ва ўстановах Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (най перш, дзіцячых садках і агульнаадукацыйных школах) рэалізоўваліся аду кацыйныя праекты польскай, яўрэйскай, літоўскай і ўкраінскай этнічных супольнасцяў. Акцэнт рабіўся на вывучэнне роднай мовы этнічнай гру пы. Найбольшая колькасць вучняў была ахоплена рознымі формамі выву чэння польскай мовы3.

2.  Мастацкі.  У  рамках  гэтага  напрамка  аказвалася  дапамога  гра мадскім аб’яднанням этнічных груп у сцэнічна-мастацкай дзейнасці і пра вядзенні культурна-масавых мерапрыемстваў, а таксама арганізацоўвалі ся фестывалі, конкурсы,  агляды  па ініцыятыве  дзяржаўных  структур. З боку устаноў Міністэрства культуры аказвалася дапамога мастацкім са мадзейным калектывам грамадскіх аб’яднанняў этнічных груп, а таксама прадстаўляліся памяшканні для правядзення творчых вечароў, фестыва ляў і г.д. Дзяржаўныя ўстановы асноўны акцэнт рабілі на прапаганду та лерантнасці ў міжэтнічных адносінах і таму аддавалі перавагу арганіза цыі культурна-масавых мерапрыемстваў з удзелам розных этнічных груп.

Сярод апошніх найбольш маштабнымі з’яўляліся фестывалі нацыяналь ных культур, якіх за даследуемы перыяд адбылося пяць4. Сярод рэгіёнаў такія імпрэзы найбольш актыўна праводзіліся ў Мінску (гарадскія фес тывалі «Яднанне» і «Сонечны птах» у рамках фестываляў нацыянальных культур, культуралагічны праект «Траецкі кірмаш»).

3. Інфармацыйны напрамак уключаў у сабе распаўсюджванне інфар мацыі аб гісторыі, культуры, сучасным становішчы этнічных груп у Бела русі праз сродкі масавай інфармацыі і спецыяльныя даведачныя выданні;

дапамогу ў выданні навуковых і навукова-папулярных кніг і правядзенні навуковых канферэнцый.

У дзяржаўных сродках масавай інфармацыі найбольшая колькасць публікацый, прысвечаных этнакультурнаму жыццю ў краіне, змяшчала ся ў газеце «Голас Радзімы», выдаўцом якой быў Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Сярод рэгіёнаў найбольш змястоў ныя традыцыі ў асвятленні этнакультурнай праблематыкі склаліся ў Гро дзенскай вобласці5. Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і нацыяналь насцяў аказваў дапамогу ў выданні матэрыялаў канферэнцый і кніг, дзе абмяркоўваліся пытанні сучаснага стану і жыцця этнічных груп Бела 3  Макрушич, Е.Н. Этнокультурная политика в Республике Беларусь в начале ХХІ в. / Е.Н. Макрушич // Веснік ГрДУ  імя Я. Купалы. Сер. 1, Гісторыя. – 2009. – № 2. – С. 23.

 Стружэцкі, Т. Суквецце нацыянальных культур / Т. Стружэцкі // Мастацтва. – 2004. – № 5. – С. 3 – 4.

  Билык,  А.Н. Взвешенность  и  последовательность  в  этноконфессиональной  сфере  – важнейшее  условие социальной  стабильности  общества /  А.Н.  Билык //  Государственное управление: политика в действии:  темат. сб. ст.  / Адм. Президента  Респ. Беларусь,  Акад.

упр. при Президенте Респ.  Беларусь;

 редкол.: В.В.  Русакевич [и др.]. – Минск  : Беларусь, 2000. – С. 313 – 314.

-4 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве русі 6. Таксама Камітэтам па справах рэлігій і нацыянальнасцяў і Рэспуб ліканскім цэнтрам нацыянальных культур ажыццяўляўся выпуск давед нікаў, дзе змяшчалася інфармацыя аб гісторыі, традыцыях, грамадскіх аб’яднаннях і іх дзейнасці этнічных груп Беларусі7.

Такім чынам, у 1991 – 2004 гг. у Беларусі дзейнасць дзяржаўных орга наў і ўстаноў у этнакультурнай сферы праходзіла па тром асноўным накірун кам: адукацыйнаму, мастацкаму і інфармацыйнаму. У рамках гэтых накірун каў аказвалася падтрымка розным культурна-асветніцкім праектам грамадскіх аб’яднанняў этнічных груп. Асноўны акцэнт рабіўся на прапаганду талерант насці ў міжэтнічных адносінах, аддавалася перавага арганізацыі культурна масавых мерапрыемстваў з удзелам розных этнічных груп, самымі значнымі з якіх былі фестывалі нацыянальных культур. Сярод рэгіёнаў па ступені ак тыўнасці ўдзелу дзяржаўных органаў у этнакультурнай дзейнасці вылучалі ся Мінск і Гродзенская вобласць. Гэта было абумоўлена значнай колькасцю і, адпаведна, вышэйшай актыўнасцю тут грамадскіх аб’яднанняў этнічных груп.

Наяўнасць у Мінску Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур і Камі тэта па справах рэлігій і нацыянальнасцяў таксама з’яўлялася фактарам ак тывізацыі ў сталіцы этнакультурнага жыцця.

Ю.И. Малевич (БГУ,  г.  Минск,  Беларусь,  malejill@rambler.ru) ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ Китайско-пакистанские отношения были установлены в 1951 году и на протяжении более 60 лет успешно развиваются под лозунгами дружбы  Ходар, Н.В. Национально-культурное  развитие  национальных общностей респуб лики и межнациональные отношения / Н.В. Ходар // Аператыўная інфармацыя па прабле мах культуры і мастацтва: навук.-інфарм. зб. / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 2001. – Вып. 1. – С. 35 – 42;

 Протоколы заседаний коллегии Комитета по делам религий и национальностей при Совете  Министров Республики  Беларусь и документы к ним (2003 г.) //  Текущий ар хив Аппарата Уполномоченного по  делам религий и национальностей при Совете  Мини стров Республики Беларусь. – Д. 01-03. – Т. 1. – Л. 28 – 29.

  Нацыянальныя  культурна-асветныя  аб’яднанні  Рэспублікі  Беларусь  /  Каардына цыйны  савет  па  справах  нац.  меншасцей  пры  Кабінеце  Міністраў  Рэсп.  Беларусь,  Рэсп.

цэнтр нац. культур. – Мінск, 1996. – 48 с.;

 Нацыянальныя супольнасці ў Беларусі: зб. арт.

і дак. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Рэсп. цэнтр нац. культур, Беларус. дзярж. ін-т праб лем культуры;

 пад агул. рэд. І.В. Лемцюговай. – Мінск: БелДІПК, 2001. – 63 с.;

 III Усебела рускі фестываль нацыянальных культур, Гродна, 2–3 чэрвеня 2000 г.: давед. / М-ва культу ры Рэсп. Беларусь, Рэсп. цэнтр нац. культур;

 уклад. Т.І. Стружэцкі [і інш.]. – Мінск: ТАА «Ковчег»,  2000. –  56 с.;

  Пад белым  крылом  Беларусі: ІV  Усебеларускі фестываль  нацыя нальных культур, Гродна, 7–8 чэрвеня 2002 г. / Камітэт па справах рэлігій і нацыянальнас цей  пры  Савеце  Міністраў  Рэсп.  Беларусь  [і  інш.];

  склад.  І.  Лемцюгова.  –  Мінск:  ТАА «Ковчег», 2002. – 95 с.

-5 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ и сотрудничества.  Интенсивность  двусторонних  контактов  подтвержда ют  регулярные  официальные  контакты,  в  процессе  которых,  постоянно декларируется уровень  «самых близких  связей» [3].  Руководители двух стран проводят постоянные переговоры и консультации по широкому кругу вопросов.  В  двусторонних  заявлениях  отношения  характеризуются  как «дружба, независящая ни от каких погодных условий, которая выдержала испытания временем и историей.

Однако в отношениях между КНР и Пакистаном существует целый ряд особенностей, сложный процесс разрешения которых, позволяет счи тать их проблемами двустороннего сотрудничества. Самый сложный узел противоречий существует в треугольнике КНР – Пакистан – Индия. Ки тай отдает предпочтение стабильности в своем регионе и готов пойти на качественное улучшение отношений с Индией. Данные действия напря мую указывают на заинтересованность КНР как глобального и региональ ного лидера пожертвовать отношениями с Пакистаном ради стабильнос ти. Это связано с тем, что перспективное развитие Китая нуждается в дол госрочной  стабильности.  Развитие  взаимовыгодного  сотрудничества  в субрегионе имеет хорошие перспективы только на основе более тесного сближения взаимных интересов. Анализ китайско-индийских отношений за  последние 6 – 8 лет показал всесторонне укрепление сотрудничества по всем направлениям, а особенно в торговой сфере. В настоящее время Китай является самым крупным торговым партнером Индии – за 2000-е годы товарооборот вырос в 28 раз (приблизительно 65 мрлд долларов в 2011г.) [1]. Следующим подтверждением вышеуказанного тезиса являет ся  занятие  Китаем  более  нейтральной  позиции  по  кашмирскому  конф ликту между Индией и Пакистаном, в котором КНР давно выполняет фун кции посредника. В анализируемый промежуток времени отмечается ней трализация  китайской  позиции,  хотя  ранее  отмечалась  более  активная поддержка действий со стороны Пакистана.

Далее необходимо отметить, что Китай продолжает «пакистанскую карту», рассматривая последний как средство сдерживания Индии. Дан ная политика  ведет к преобладанию личных интересов КНР над взаим ными и равноправными интересами двух сторон. Китай продолжает до минировать в данных отношениях, оставляя Пакистану роль второго пла на и подчеркивая неравноправность взаимных отношений. До начала 2000 х годов  Пекин стремился укрепить  Пакистан  в целях сдерживания Ин дии. С учетом особой сложности пакистанско-индийских отношений Па кистан в обозримом будущем будет для Китая фактором, создающим бла гоприятный баланс сил в Южной Азии.

Особое  опасение  вызывает  сотрудничество  Китая  и  Пакистана  в военной области.  Усиление  военного  потенциала Исламабада и усовер шенствование его ядерной программы приводит, в виду сильного индо пакистанского  противостояния,  к  росту  напряжения  и  дестабилизации -6 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве обстановки в регионе. КНР поставляет в Пакистан ракеты РМД М-11, а так  же  постоянно  оказывает  помощь  в  развитии  ядерной  программы  и ракетных технологий, что воспринимается Индией в качестве стратеги ческой  угрозы.  Китай  оказывает  Пакистану  финансовое  и  техническое содействие в сооружении океанского порта Гвадар в Белуджистане. Гва дар – это порт строящийся для торговых и коммерческих целей, однако после  несложного  технического  переоснащения  он  вполне  сможет  вы полнять функции военно-морской базы, которая позволит Китаю контро лировать  трафик  углеводородного  сырья  через  Ормузский  пролив.  Его строительство  является  очевидным  подтверждением  углубляющегося стратегического партнерства между двумя странами, направленном – по сути дела – против Индии [5].

Официальный Пекин всячески стремиться диверсифицировать дву сторонние отношения с Исламабадом, втягивая последний в равноправ ное стратегическое сотрудничество. Иллюстрацией этого могут служить недавние китайско-пакистанские широкомасштабные военные маневры всех родов войск.  Тем самым КНР обеспечивает противовес растущему влиянию Индии в Южной Азии, поскольку для индийского руководства Пакистан был и остается основным военным противником. Это в очеред ной раз нашло свое подтверждение в недавнем противостоянии в штатах Джамму и Кашмир, едва не закончившееся ядерным конфликтом. В 2000-е годы мировое сообщество проявляет особое внимание к созданию новых видов химического оружия в Пакистане. Поводом к этому послужил рост закупок за рубежом химического сырья двойного назначения. В первую очередь речь идет о крупных закупках фосфора и мышьяка в Китае, Рес публике Корея и Сянгане, что еще раз подтверждает возможность произ водства химического оружия [4]. Кроме того, Исламабад, помимо созда ния собственных ракетных систем, активно закупает их у Китая. Причем речь идет только о ракетах малого и среднего радиуса действия, что еще раз подтверждает тезис  о  сдерживании Индии  посредством возрастаю щей военной угрозы  со стороны Пакистана, а это  происходит в рамках стратегических интересов КНР в субрегионе.

Малоизученными проблемными аспектами в двусторонних отноше ниях так же являются случаи похищения и убийства китайских граждан на территории Пакистана. Причем полиция и местные жители неоднократно были уличены в попустительстве похитителям и препятствовании прове дению расследований. Это с одной стороны. А с другой – рост в Пакистане терроризма и экстр емизма, часто провоцируемого повстанцами из Синьдзянь Уйгурского  автономного района, которые нашли убежище на  территории Пакистана. Однако, по признанию обоих правительств, эти проблемы не значительны, малоизученны и не носят системный характер [2].

Подводя  итог  вышесказанному,  хотелось  бы  отметить  те  области двустороннего  сотрудничества между  Китаем  и Пакистаном, в  которых -7 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ развитие стратегического взаимодействия видится наиболее вероятным и перспективным [6].

Многоуровневое расширение двусторонних контактов. Сохранение традиции тесных связей на высоком политическом уровне, активизация сотрудничества между исполнительными и законодательными органами власти, партиями и вооруженными силами, использование в полной мере механизмов консультаций по вопросам стратегии, торговли, науки и тех ники, безопасности и обороны, поддержание уровня постоянных консуль таций по проблемам, вызывающих озабоченность одной из сторон.

Углубление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономичес кой сфере. Непременная реализация Соглашения о создании зоны свобод ной торговли и пятилетней программы развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Пакистаном. Завершение крупномасштаб ных проектов по сооружению в Чашме атомной электростанции и строи тельства порта Гвадар. Расширение инвестиционного сотрудничества. Рост объемов совместной деятельности в сферах сельского хозяйства, транспорта, обычной энергетики, финансов и обмена информацией.

Продвижение гуманитарно-культурного обмена. Стимулировать об мены в областях культуры, здравоохранения, спорта, образования, туриз ма и СМИ, интенсифицировать контакты между женщинами, молодеж ными организациями и научными центрами. Активизировать сотрудни чество в деле профессиональной подготовки, разделении труда и обмена трудовыми ресурсами.

Углублять взаимодействие в сфере нетрадиционных угроз безопас ности, а так же борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

Наращивать  совместную  координацию  в  рамках  многосторонних проектов. Активизировать взаимодействие в международных и региональ ных организациях, таких как ООН, ШОС, СААРК и т.д.

Список литературы и источников 1. Салицкий, А. Опять  биполярный мир? / А. Салицкий  [Электронный ре сурс]. –    Режим  доступа:  http://www.fondsk.ru/pview/2011/11/22/opjat-bipoljarnyj mir-ii.html. –  Дата  доступа:  21.02.2012.

2.  Bilateral  Relations  [Electronic  resource]. –  Mode  of  access:  http:// karachi.china-consulate.org/eng/zbgx/t263901.htm.  –  Date  of access:  13.01.2012.

3.  China  keen  to  further  promote,  strengthen  friendship,  strategic  partnership [Electronic  resource]. –  Mode  of  access:  http://pk.china-embassy.org/eng/zbgx/ t659807.htm. – Date of  access: 03.05.2009.

4.  Foreign  relations  of  Pakistan  [Electronic  resource]. –  Mode  of  access  http:// ae4.msl-fn.com/chinapakistanrelation.html. –  Date  of  access:  12.08.2010.

5.  Pakistan  and  China: A  New  Strategic  Partnership  Emerging?  [Electronic resource]. –  Mode  of access:  http://www.stirringtroubleinternationally.com/2008/04/19/ pakistan-and-china-a-new-strategic-partnership-emerging/. – Date of access: 03.05.2009.

-8 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве 6.  Pakistan-China  commit  to  comprehensively  upgrade  Strategic  Partnership [Electronic  resource]. –  Mode  of  access:  http://www.pak-times.com/tag/china/. –  Date of  access:  13.01.2012.

А.А. Малькевич (ГрГУ  им.  Я.  Купалы,  г.  Гродно,  Беларусь,  beloschwejka@mail.ru) ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ Научная  традиция  связывает  существование  в  обществе  института общественного  мнения  со  свободой  в  общественной  жизни.  Еще  Гегель писал,  что  формальная  субъективная  свобода,  состоящая  в  том, что  еди ничные  лица  как  таковые  имеют и выражают  свое собственное  мнение, суждение о всеобщих делах и подают совет относительно них, проявляется в той совместности, которая называется общественным мнением» [3, с. 118].

В условиях современной действительности ученые определяют об щественное мнение, как  «дитя эпохи гласности», так  как  за годы пере стройки наше общество очень быстро прошло путь от приказного едино мыслия через так называемые гласность и плюрализм мнений к реально му политическому плюрализму и свободе слова [1, с. 117]. Но, несмотря на это, главным информатором, разъясняющим и излагающим социальную информацию, является государство, которое не всегда заинтересовано в распространении объективной информации. Поэтому для поиска ответов на свои вопросы, люди обращаются именно к массмедиа, что свидетель ствует о возрастающей роли СМИ в современном обществе.

Информация подбирается, исходя из «характерных черт значимого события». Но, поскольку, значимость событиям придают сами массмедиа или же люди, влияющие на СМИ, подбор информации часто приобретает весьма  субъективный  характер.  Русский  исследователь  Н.В.  Косторов выделяет  три  ключевых  признака в  подборе  информационных  поводов для политических ток-шоу:

1) любая важная тема должна иметь своего главного героя, для его идентификации со зрительской аудиторией. В связи с этим, герой в ток шоу есть всегда. Очень часто именно с истории конкретного героя начи нается обсуждение темы программы;

2)  событие,  которое  обсуждают в  программе,  должно быть  значи мым, наполненным драматизмом, борьбой интересов и динамизмом, т.к.

способствует концентрации непроизвольного внимания зрителя. Это очень умело используется в ток-шоу «К барьеру» с Владимиром Соловьёвым, где ведущий выступает в роли третейского судьи, подталкивающего враж дующие стороны к конфликту;

-9 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ 3) значимое  событие  должно  отклоняться от  общепринятой  нормы.

Т.е. арест мелкого наркоторговца в большом городе вряд ли станет значи мым событием, но обнародование сведений о доходах известного полити ка может служить информационным поводом к его освещению [4, с. 31].

Политические ток-шоу влияют на представление индивида о мире и социальной реальности, манипулируя сознанием аудитории. Делается это посредствам различных психологических процессов восприятия, ведь сам факт наличия в эфире определенной информации придает ей значимость в сознании воспринимающего, концентрирует внимание аудитории именно на данном факте, даже если до этого ему не придавалось должного значе ния. Таким образом, можно переключать внимание аудитории с более зна чимых проблем на менее важные.

Однако  американские  ученые,  избегают  термина  «манипуляция», называя это социальным, межличностным влиянием СМИ, которое про исходит постоянно, но  с разной интенсивностью. Кроме того, большин ство  авторов  непременно  оговариваются,  что  влияние,  оказываемое  на людей, не будет иметь своего эффекта, если они сами этого не захотят.

Существуют определенные  методы  воздействия  на  аудиторию,  ко торыми часто пользуются в политических ток-шоу. По мнению Н.В. Кос трова, популярным методом воздействия на общественное мнение явля ется «привязка» к опыту аудитории. «Гарантия достоверности суждений для аудитории может быть сформирована путем обращения к опыту дан ной аудитории по той причине, что обращение к любому индивидуально му, лежит в основе жизнедеятельности любого индивида, и именно опыт является основой любой установки как поведенческой, так и ментальной»

[5, c. 115]. Опыт аудитории и возможность ее убеждения неразрывно свя заны. Конечно, объединить опыт всех живших и живущих в определен ный  момент  времени  и месте,  не  представляется  возможным  даже  для современных масс-медиа, но существует некий опыт, который можно ус ловно назвать «общечеловеческий». По мнению Н.В. Кострова, в данную категорию можно включить «опыт» войны, голода, стихийных бедствий, имеющих как техногенный, так и природный характера. В последнее вре мя к общечеловеческому опыту относят и терроризм. К данным положе ниям современные политические ток-шоу прибегают чаще, чем к любым иным, с целью вызвать чувство страха (за себя, своих близких и т.д.), и изменить общественное мнение в нужную сторону [4, с. 77].

Следующим методом является «привязка» к возможности проверки сообщения  аудиторией.

В политических ток-шоу может вестись разговор о боевых действи ях, происходящих в других странах, поэтому в доказательство своих те зисов и высказываний журналисты  используют демонстрацию фотогра фий со спутников, а также репортажи из горячих точек.

Манипуляция общественным мнением граждан очень часто проис ходит  посредствам  сообщений  следующего  плана:  «Как стало  известно -10 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве из достоверных источников...», «Как нам стало известно...», «Как сооб щают достоверные лица...». Подобного рода информацию проверить прак тически невозможно, поэтому ведущие часто используют эти клише, что бы ввести аудиторию в заблуждение.

К  данной  категории  приемов  Н.В.  Костров  относит  и  «привязку»

аудитории  к  авторитетному  источнику  информации.  Разница  состоит  в том,  что  в  качестве  авторитета  выступает  физическое  лицо,  общеприз нанное в какой-то области знания. Зачастую гости могут говорить о  ве щах, не входящих в область их профессиональной компетенции, но ауди тория знает, что  данное лицо обладает определенными заслугами как в научной,  так  и  в  общественной  жизни.  В  следствие  возникает  чувство доверия к предлагаемой информации, основанное на том, что ее излагает достаточно известная и зарекомендовавшая себя личность.

Демонстрация  правильного  мышления.  Аудитория  политического ток-шоу может воспринимать предлагаемую информацию некритически, основываясь на схожих ценностных позициях с источником информации и на ее установочном восприятии. Но  когда аудитория не склонна дове рять  передаваемой  информации,  ведущие  политических  ток-шоу  могут сознательно идти на риторические приемы, суть которых – искажение в логической цепи доказательств, ведущее к ложным выводам.

Опора на «плюрализм мнений». Этот прием используется в целях обоснования достоверности оценки явления и предлагает аудитории «са мостоятельно»  сделать  вывод, основанный  на  совокупности  различных мнений, приведенных в программе. Используется для аудитории, имею щей достаточно высокий уровень образования и жизненного опыта, а это потенциальная аудитория многих социально-политических ток-шоу.

Таким  образом,  политические  ток-шоу  влияют  на  формирование общественного мнения граждан, анализируя наиболее важные и актуаль ные проблемы, предоставляя и рассматривая новую информацию, пода вая ее в определенной форме, трактовке и содержании.

Список литературы 1.  Алешина,  И.В.  Паблик  рилейшнз  для  менеджеров  и  маркетеров / И.В. Алешина // Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». – М.: Гном-Пресс. – 1997. – 255 с.

2.  Богомолова,  Н.Н.  Массовая  коммуникация  и  общение /  Н.Н.  Богомоло ва. –  М.: Норма, 1988. – 260  с.

3. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – С. 352.

4.  Костров,  Н.В.  Современные  СМИ:  теоретические  основы  и  механизмы манипулирования  политическим  сознанием /  Н.В.  Костров. –  Санкт-Петербург:

РАГС. – 2004. –  163 с.

5.  Тертычный,  А.Н.  Процесс:  особенности  его  анализа  журналистом / А.Н. Тертычный // Журналист (РФ). – 2007. – № 9. – С. 75 – 76.

-11 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ А.А. Манкевич (БГЭУ,  г.  Минск,  Беларусь,  anna.psm@mail.ru) МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ В ПЕРЕХОДНЫЕ ЭПОХИ:

АТРИБУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ В современном социально-гуманитарном знании проблема «массо вого сознания» осознается как чрезвычайно важный объект комплексных системных исследований. Ее исключительное научное значение объясня ется той ведущей ролью, которую играют массовые умонастроения, цен ности, ценностные установки и ориентации в эру всеобщего избиратель ного права, ставшего в прошедшем ХХ веке наиболее универсальным и самым легитимным инструментом суверенитета народа. Состояния,  на правленность и динамика массового сознания накануне и в ходе прези дентских, парламентских и местных выборов, референдумов, плебисци тов  обусловливают  электоральное  поведение  и  предопределяют  рефор мирование политических систем и смену политических режимов, приход к власти и отстранение от власти различных партий и политических дви жений, вступление той или иной страны в международные организации и группировки либо выход из них и т.д.

Массовое сознание – междисциплинарная научная проблема. Более того, она носит наддисциплинарный характер уже по этой причине сама по  себе  требует  интеграции  теоретико-методологического  и  методичес кого арсенала всех наук, так или иначе изучающих общество и человека.

Массовое  сознание – один из видов  общественного сознания,  наиболее реальная, эмпирически замеряемая и постигаемая, форма его практичес кого  существования  и  воплощения.  Массовое  сознание  выступает  как многослойное, многомерное образование, и представляет собой перепле тение различных форм сознания. Оно является сознанием «эксгрупповым», определяемым целым рядом социальных подсистем, в том числе и сред ствами  массовой  коммуникации.  Важно  подчеркнуть,  что  массовое  со знание не привязано «жестко» к какому-то одному типу и виду массовых общностей, для которых оно являлось бы их собственным сознанием [1].

Слабоосвоенной современной  наукой пока остается группа вопро сов, связанных с массовым сознанием в переходные исторические эпохи.

Речь должна идти, прежде всего, о том, насколько в такие эпохи вообще существенны  те  изменения,  которые происходят  в нем, по сравнению с предыдущими периодами «спокойного» развития. Это, во-первых, каса ется самого по себе набора ценностей социального, политического, эко номического,  правового,  духовного  порядка,  выходящих  на  авансцену массового сознания в эпоху перемен.  Во-вторых – специфики структур ных соотношений в нем. В-третьих – сравнительной динамики этих соот ношений.

-12 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве Необходимым, вне всякого сомнения, условием для адекватного отве та на указанные вопросы является адекватное понимание сущностных ха рактеристик собственно самих переходных эпох, качественно отличающих их от исторических периодов «вялотекущего» развития. В частности, как отмечается в современной научной литературе, переходным эпохам прису щи, во-первых, сверхвысокие скорости протекания различных обществен ных процессов и явлений. Во-вторых, можно говорить о своего рода, «уп лотнении» исторического времени, релятивирующем линейно-хронологи ческую протяженность в истории и делающем вполне ординарной ситуа цию, когда, образно говоря, тот или иной «тектонический год» равнозна чен,  а  то  и подчас  превосходит одно или  два  десятилетия в  ординарную эпоху [2]. Указанные «рамочные» характеристики переходных эпох долж ны, как представляется, служить своеобразными «системными подсказка ми» при анализе разворачивающихся в их рамках процессов и явлений, в том  числе,  разумеется,  и  массового  сознания.  Попытаемся  теперь  выде лить ряд основных особенностей, существенно отличающих массовое со знание переходных эпох от сознания ординарных периодов истории.

Прежде  всего,  необходимо  выделить  изменения,  происходящие  в системе  ценностей,  ценностных  установок  и  ориентаций –  важнейших составляющих как индивидуального, так и массового сознания. Ведь имен но качественная определенность этой системы создает фоновые условия для формирования тех или иных поведенческих установок и мотиваций политической,  экономической,  социокультурной деятельности.

Ревизия ценностных систем, производимая в эпохи перемен активис тами обновления, отказ от прежних принципов, постановка новых значи мых целей, совершенно отличных от прежних, осуществляемые руковод ством непривычно смелые реформы, равно как и принимаемые им проти воречивые  либо  непоследовательные  решения, –  все  это,  вместе  взятое, ослабляет структурные связи в сложившейся системе ценностей, последо вательно ведет к своего рода дезорганизации массового сознания.

Возникает ситуация, определяемая социальными науками, начиная еще с Э. Дюркгейма, как аномия. Она имеет место, когда прежняя ценно стно-нормативная система уже не способна реально обеспечивать соци альную регуляцию, а новая, тем временем, еще не сформировалась. При этом  возникает  острый  кризис  системы  ценностей,  ведущий  к  потере морально-нравственных ориентиров не только отдельными личностями, но и значительными сегментами социума в целом.

Частным и очень наглядным примером аномии могут служить пост советские общества. Здесь запуск данного явления обеспечивала так на зываемая «посттоталитарная атомизация», которая нашла свое выраже ние в существенном ослаблении, либо просто в разрушении старых соци альных, политических, этнонациональных, социокультурных, меж- и внут ригрупповых связей и идентификаций [3].

-13 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ В эпохи перемен, а это почти всегда кризисные эпохи, наряду с со держанием изменяется и структура базовых ценностей, ценностных  ус тановок и ориентаций, т.е. их иерархические соотношения друг с другом в  индивидуальном,  групповом,  общественном  сознании.  Одни  из  них – «старые», равно как и вновь вошедшие в ценностный набор – получают более высокий статус или ранг, другие – либо становятся менее значимы ми, либо вовсе покидают этот условный набор.

Если вновь возвратиться за примером к постсоветским и постсо циалистическим обществам, то в них, в частности, уже более двух деся тилетий происходит очевидный и последовательный процесс прагмати зации набора жизненных ценностей, ценностных установок и ориента ций. С одной стороны, это вызвано резким повышением в современной жизни роли материально-денежного фактора. С другой же стороны, то, что все большее число людей в альтернативе общественное-личное де лает  выбор  именно  в  пользу  личного, –  еще  и  результат  постоянного воздействия  на  массовое  сознание  доминирующих  в  национальных  и международных СМИ либеральных ценностей. Процесс последователь ной индивидуализации массового сознания в постсоветских и постсо циалистических обществах  уже привел  к беспрецендентному  ослабле нию в них межличностных связей, атрофии групповых структур и к да леко зашедшей дискредитации в самом массовом сознании каких бы то ни было общественных начал.

Как известно, одним из важнейших атрибутивных признаков массо вого сознания является синкретизм. В социальных науках под синкретиз мом понимается наличие в массовом сознании содержательно противоре чащих друг другу компонентов. И, что самое важное, эта содержательная противоречивость «работает» не только на общем, полисубъектном уров не, но и на уровне отдельно взятых субъектов массового сознания [4].

Степень синкретизма массового сознания в переходные эпохи зна чительно повышается, Ибо именно противоречивость является их общим атрибутивным свойством.

Поэтому «смена ценностных вех» может в эти времена затрагивать чуть  ли не  все и вся.  В  обстановке,  когда  силы,  находящиеся у  власти, силы, идущие к власти, да и те, кто от нее отстранен, с легкостью выпи сывают рецепты от всех социальных, экономических, экологических, ду ховных болезней – одни и те же граждане могут одновременно высказы ваться, к примеру, и за развитие рыночной экономики, и за жесткое регу лирование цен. Или же, с одной стороны, за рыночное реформирование сельского хозяйства, а с другой – за увеличение его субсидирования госу дарством и т.д.

Общим атрибутивным признаком для практически любой переход ной эпохи является гораздо большая, по сравнению с ординарными пери одами, степень политизации массового сознания. Если называть причи -14 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве ны этого, то следует выделить две основные. Первая. Силам, наперебой пытающимся возглавить и направить в желаемое для себя русло процес сы перемен, необходима более или менее массовая поддержка граждан.

Вторая. Многие из граждан, которых ангажируют политические силы, и сами готовы ангажироваться, поскольку слово «Перемен!» – ключевое для всех тех, кто готов лично или в составе группы, организации, движения способствовать этим переменам. От которых, разумеется, ожидают ско рых положительных результатов – политических, социальных, экономи ческих, и даже экологических. Однако, волна повышенной политизации держится,  как  правило,  не  слишком  долго.  Ведь  ожидаемых  перемен к лучшему чаще всего не происходят и векселя на все виды грядущих улуч шений,  щедро раздававшиеся  различными  политическими  партиями,  в этой ситуации быстро начинают восприниматься как фальшивые. Прихо дит недоверие к политикам, наступает общая усталость массового созна ния от политики и резкое снижение интереса к ней.

Происходящий в эпохи перемен распад прежних идеалов и ценнос тей подуждает людей искать новые духовные ориентиры, которые позво лили бы осознать свое новое место в обществе, определить и оптимизи ровать характер своих связей с государством. Массовое сознание в кри зисном обществе фрустрировано и эта фрустрированность подталкивает не только отдельных индивидов, но и целые общественные группы, как показывает имеющийся постсоветский опыт, к поискам новых духовных ориентиров. Многие находят таковые, в частности, в иррационализме, в псевдорелигиозных практиках, болезненно-экзальтированной сосредото ченности на исторической мифологии.

Нельзя не признать, что для немалого числа постсоветских неофи тов это, по всей очевидности, и есть новые формы идентичности, общий кризис  которой  так очевиден  в  постсоветских  и  постсоциалистических странах. Но разве данные формы идентичности, по большому счету, де виантной – дают адекватный ответ на вызовы постмодерна?!

Думается, даже если стараться соблюсти политкорректную сдержан ность,  то  все  равно  будет  трудно  не  признать,  что  такие,  сами  по  себе далеко ведь не новые, но новые именно для постсоветского/постсоциали стического пространства, формы массовой идентичности – уж явно не в резонансе с «домашними заданиями»  постмодернистской повестки дня ХХI века.

Список литературы 1.  Ольшанский, Д.В.  Психология масс  / Д.В.  Ольшанский. –  СПб.:  Питер, 2002. – 363 с.

2.  Буховец,  О.Г.  Эпоха  перемен  как  испытание  для  гуманитарного  позна ния. На примере миграции в экс-СССР / О.Г. Буховец // Переходные эпохи в со -15 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ циальном  измерении:  история  и  современность  /  отв.  ред.  В.Л.  Мальков. –  М.:

Наука, 2003. – 482 с.

3. Буховец, О.Г. Советское цивилизационное наследие / О.Г. Буховец  // Рос сия в многообразии цивилизаций. – М.: Весь мир, 2011. –  896 с.

4.  Буховец,  О.Г.  Социальные  конфликты  и  крестьянская  ментальность  в Российской  империи  начала  ХХ  века:  новые  материалы,  методы,  результат / О.Г. Буховец. –  М.: Мосгорархив,  1996. –  395  с.

И.Э. Мартыненко (ГрГУ им.  Я. Купалы,  г.  Гродно,  Беларусь,  martinenko@tut.by) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕГИОНА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Решение проблемы  сохранения историко-культурного  наследия яв ляется важной составной частью общего процесса стабилизации в Бела руси.  Учитывая,  что  историко-культурное  наследие  является  ресурсом устойчивого социального развития Беларуси, необходимой составляющей культурной и национальной идентичности нашего общества, забота о его сохранении выступает важной задачей, возложенной на социальные ин ституты, а также правоохранительные органы.

Всего  в  Государственном  списке  историко-культурных  ценностей Республики  Беларусь  по  состоянию  на  1  марта  2012  г.  находятся  объектов  историко-культурного  наследия, в  том  числе:  нематериальных историко-культурных ценности – 65 (гербы, фольклорные традиции и т.д.);

движимых историко-культурных ценности – 75 (предметы антиквариата, клады, книги, иконы, картины и т.д.).

Национальные  интересы  в  сфере  борьбы  с  правонарушениями против историко-культурного требуют консолидации усилий общества и  государства.  Историко-культурное  наследие  обладает  той  социаль но-значимой  функцией  поддержания  стабильности,  которая  является необходимой составляющей культурной и национальной  идентичнос ти общества.

Однако на современном этапе развития гражданского общества со циальные институты в сфере охраны историко-культурного наследия ха рактеризуются  слабостью  и  рассредоточенностью  в  социально-полити ческом  пространстве,  а  потому  нуждаются  в  активной поддержке  госу дарства: изменении правовых условий для раскрытия потенциала неком мерческих организаций данного профиля  (налоговые льготы  и преиму щества), реализации совместных проектов в области сохранения, восста -16 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве новления и пропаганды культурного наследия, а также финансовой под держке культурных инициатив1.

Первостепенная роль в обеспечении защиты памятников истории и культуры принадлежит государству, которое осуществляет регулирующее воздействие на все субъекты  общественных отношений в сфере охраны историко-культурного наследия2. Однако мы  исходим из того, что суще ственные гарантии для сохранения историко-культурного наследия мож но обеспечить лишь путем справедливого распределения ответственнос ти между гражданами, обществом и государством.

По нашему мнению, эффективная памятникоохранная деятельность в сфере культурного наследия невозможна без содействия институтов граж данского  общества,  в  частности,  общественности.  При  этом  институты гражданского  общества  должны  обладать  механизмом  общественного (гражданского)  контроля  над осуществлением  функций государства  (в том  числе  и  правоохранительной),  возможностью  оказания  помощи  и сотрудничества, влияния на проведение государственной политики.

Общественное участие в сфере охраны и восстановления истори ко-культурного наследия – это превентивный способ защиты социальных интересов, форма участия граждан в управлении делами государства, средство выявления и согласования интересов населения с иными обще ственными, государственными и частными интересами.

Гражданский контроль обогащает памятникоохранную деятельность, которая в результате теряет свой архаичный признак ненужной закрытос ти и чрезмерной корпоративности. Социальное значение общественного участия заключается в том, что оно способствует формированию, как граж данского  общества,  так  и  правового  государства,  правовое  содержание состоит в допуске и привлечении граждан к принятию решений, затраги вающих сферу охраны памятников истории и культуры. Учет обществен ного мнения предполагает включение его в содержание принимаемых уп равленческих решений с целью совмещения интересов населения с инте ресами государства и регионов. Граждане и общественные объединения формируют  определенный  фон  нетерпимости  по  отношению  к  случаям уничтожения памятников. Их обращения в правоохранительные органы являются поводом для проведения проверки с принятием соответствую щего решения.

Участие  общественных  объединений  в  обеспечении  безопасности государства необходимо рассматривать как важнейший фактор формиро вания негосударственной системы безопасности посредством опережаю  Андреева,  В.А. Взаимодействие государственных органов  и институтов  граждан ского  общества  в  сфере  культурного  наследия:  автореф.  дис. ...канд.  социолог.  наук  / В.А. Андреева.  – Санкт-Петербург, 2006. – С.  9.

 Алексеева, М.В.  Государственное управление в сфере охраны культурного  насле дия: автореф. дис. ...канд. юрид. наук / М.В. Алексеева. – Ростов н/Д, 2007.  – С. 12.

-17 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ щей сигнальной системы предупреждения об опасности;

 осуществления контроля за соблюдением законности;

 формирования общественного мне ния 3.  Общественные  объединения –  одни  из  немногих  коллективных субъектов, которым предоставлено право на выражение, представитель ство и защиту субъективных прав и законных интересов как своих, так и членов (участников), а в случаях, предусмотренных законом, неопреде ленного круга лиц 4.

В СССР функционировала обширная сеть общественных объедине ний,  которые  не  только  оказывали  помощь  государственным  органам  в охране памятников истории и культуры, но и благоприятно влияли на вос питание широких слоев населения. Однако деятельность их постепенно стала приобретать формальный и показной характер5. Подвергся сомне нию  принцип  добровольности  участия  в  общественных  объединениях.

Считаем, что отношения между государством и гражданским обществом должны носить характер социального партнерства, они должны быть вза имодополняемыми6. Однако взаимодействие такое во многих случаях еще не организовано, а попытки его установления не всегда удачны. Как пред ставляется, такая ситуация должна быть изменена.

Подведя итоги, отметим следующее.

1. Государственная система охраны историко-культурного наследия не может успешно функционировать без помощи и содействия обществен ных объединений и граждан на добровольной, в том числе, волонтерской основе. Институты гражданского общества должны участвовать в обсуж дении и разработке всех законодательных инициатив  в сфере историко культурного наследия, выступать с собственными предложениями по со вершенствованию законодательства.

2. Новым вектором, определяющим организацию гражданского конт роля в  сфере охраны  и использования  историко-культурного наследия, мо жет стать предоставление общественным объединениям граждан право тре бовать отмены решений по размещению, строительству объектов, нарушаю щих историческую аутентичность архитектурной среды, а также по ограни чению либо прекращению деятельности предприятий, создающих угрозу су ществованию памятника;

 осуществлять контроль за правильным использо ванием средств, выделенных из бюджета на реставрацию памятников.

  Трахименок,  С.А.  Безопасность  государства:  методолого-правовые  аспекты  / С.А. Трахименок. – Минск, 1997. – С. 30.

 Норкин, А.И. Правовой статус общественных объединений: проблемы теории и прак тики: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.И. Норкин. – Саратов, 2006.  – С. 8.

 Акуленко, В.I. Проблеми становлення i розвитку законодавства про охорону памя ток культуры в Українi (1917 – 1991 рр.): дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.01 / В.I. Акуленко. – Київ, 1992. – С. 24.

 Філик, Н.В. Державно-правові засади громадянського суспільства: автореф. дiс. ...канд.

юрiд.  навук  /  Н.В.  Філік;

    Національна  академія  внутрішніх  справ  України.  –  Київ, 2004. – С. 7.

-18 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве 3. В авторской интерпретации общественный контроль представля ет  собой  одну  из  функций  гражданского  общества,  выраженную в  пуб личной проверке со стороны граждан и их объединений результатов пра воохранительной  деятельности  на  соответствие  провозглашенной  цели защиты историко-культурного наследия и направленную на участие в кор ректировке  этой  деятельности,  средств  и  способов  достижения  цели  и решаемых задач.

Целесообразно  наделить  общественные  объединения  правом  про водить общественные экспертизы  проектов строительства  и иной дея тельности на территориях, имеющих объекты наследия;

 направлять экс пертные заключения в государственные органы. При этом отрицательное общественное мнение, формализованное в установленном порядке и ар гументированное нарушением законных интересов граждан, должно рас сматриваться в качестве основания недопустимости деятельности по из бранному варианту и проведения специальных согласительных процедур с целью поиска взаимоприемлемых альтернативных решений. Например, если общественность выступает против нового строительства современ ных объектов на исторической территории, указывая на диссонирующую архитектурную среду, то к ее мнению должны прислушаться уполномо ченные органы и до полного историографического исследования объекта приостановить  строительство.  В  случае  противоречивости  результатов общественного участия предпочтение должно отдаваться прямому и не посредственному волеизъявлению населения.

4. В деле обеспечения дальнейшего развития институтов гражданс кого общества, усиления их роли в обеспечении прозрачности  и эффек тивности  проводимых  реформ  важное  значение  может  иметь  принятие Закона «О социальном партнерстве», предусматривающего четкое раз граничение границ и совершенствование организационно-правовых ме ханизмов взаимодействия институтов гражданского общества с государ ственными структурами в решении гуманитарных проблем, защите исто рико-культурного  наследия.

В.А. Мельник (Академия  управления  при  Президенте  Республики  Беларусь, г.  Минск) О ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В теоретико-концептуальной интерпретации государственной идео логии Республики Беларусь ключевое значение имеет определение само го понятия «государственная идеология». Иными словами, для того что бы  систематизировать  некую совокупность  идей, составляющую содер -19 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ жание  определенной  идеологии,  необходимо  определиться  с  пределами границ предмета  тех идей,  которые  составляют данную идеологию.  Ре шение этой задачи, как и разработка базового учебного пособия по осно вам белорусской государственной идеологии, оказалось не таким простым делом, каким оно могло показаться на первый взгляд.

Надо  заметить,  что  проблема  концептуализации  содержания  госу дарственной  идеологии  Республики  Беларусь  оказалась  к  настоящему времени  сравнительно  далеко  продвинутой  благодаря  тому  вниманию, которое уделяет ей Глава нашего  государства. Начало этой работы было положено в ноябре 1995 г. на совещании у в то время помощника Прези дента Республики Беларусь О.Г. Слуки группы ученых, в числе которых были  Е.М.  Бабосов,  В.П. Величко,  М.А. Ермолицкий,  Е.В.  Матусевич, В.А. Мельник, А.Т. Юркевич и др. В ходе дискуссии фактически методом мозговой  атаки был выработан  и принят  план конкретных  действий  ее участников  по  теоретико-концептуальной  разработке  проблемы  нацио нально-государственной  идеологии.  В  результате  спустя какое-то  время вышли в свет работы О.Г. Слуки, М.А. Ермолицкого, А.Т. Юркевича «Идео логия белорусской государственности: основные аспекты» (Рэспубліка. – 1996. –  8 чэрвеня), монографии  В.А. Мельника  «Государственная идео логия  Республики  Беларусь:  концептуальные  основы»,  Е.М.  Бабосова «Основы идеологии современного государства» (в издании 2009 г. – «Идео логия белорусского государства: теоретические и практические аспекты»), О.Г. Слуки  «Нацыянальная ідэя»,  Е.В. Матусевича  «Национально-госу дарственные интересы Республики Беларусь в контексте глобализации», В.В. Шинкарева и Л.В. Вартановой «Идеология государственности и об щественного развития Беларуси» и др.

Мощный  импульс  усилиям  ученых-обществоведов  по  теоретико концептуальной интерпретации содержания  идеологии белорусского  го сударства был придан докладом Президента Республики Беларусь А.Г. Лу кашенко  «О  состоянии  идеологической  работы  и  мерах  по  ее  совер шенствованию»  на  постоянно  действующем  семинаре  руководящих  ра ботников республиканских и местных государственных органов 27 марта 2003 г.  В нем,  в  частности,  имеются следующие  слова: «Сегодня  идеи, мысли и взгляды, составляющие белорусскую государственную идеоло гию, «разбросаны» по разным  источникам: в политических документах (в том числе и предвыборных программах и посланиях Президента, ре шениях Всебелорусского народного собрания, программах социально-эко номического  развития), в правовых актах (Конституция, законы, декре ты) и других документах. Свести все воедино, вычленить то, что касается нашей белорусской идеологии, безусловно, надо. Это задача ученых, учеб ных и исследовательских заведений» [1, с. 25].

Вскоре  после  упомянутого  семинара в  соответствии  с  поручением Президента Республики Беларусь приказом председателя президиума НАН -20 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве Беларуси была образована группа из числа ведущих ученых-обществове дов страны по разработке концептуальных основ идеологии белорусско го государства, которую возглавили академик НАН Беларуси Е.М. Бабо сов и член-корреспондент академии А.С. Майхрович. Группой был под готовлен проект документа под названием «Концептуальные основы иде ологии белорусского  государства»,  который  после  неоднократных  пере работок и доработок был подписан его авторами и направлен в Админист рацию Президента Республики Беларусь.

Автору, как члену указанной группы, хорошо известны те сложно сти, которые пришлось преодолевать в процессе работы. Главной из них оказалась  не  якобы  отсутствие  целостной  идеологии  нашего  государ ства. Таковая имеется, и начало ее становления относится к последней четверти  XIX  в.,  когда  белорусы  стали  осознавать  себя  особым  наро дом,  точнее,  нацией.  Современное  содержание  белорусской  государ ственной идеологии закреплено в официальных политико-правовых до кументах и объективировано или, как сказали бы философы, опредме чено в действующих государственных и негосударственных институтах, принципах  общественно-политического  устройства  страны и  реализу ется  в  повседневной  практической  политике  Республики  Беларусь.  В процессе теоретико-концептуальной интерпретации белоруской государ ственной  идеологии  главной  оказалась  сложность  методологического характера – сложившееся в советское время понимание сути феномена идеологии, в котором обходился вопрос о субъекте формирования и но сителе конкретной идеологической доктрины. Вот типичная дефиниция понятия идеологии,  содержащаяся  в таком  авторитетном  издании,  как «Философский  энциклопедический  словарь»:  «Идеология –  система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения лю дей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конф ликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельнос ти, направленные на закрепление или изменение (развитие) данных об щественных отношений» [2, с. 206].

Из этого определения следует, что носителями идеологии являются некие люди, в то время как, начиная с К. Маркса и Ф. Энгельса, и особен но с К. Манхейма, считается, что субъектами формирования и носителя ми различных идеологий выступают определенные группы людей, отли чающиеся  друг  от  друга  своим  положением  в  существующей  действи тельности и специфическими интересами. Это обстоятельство уже учте но  в философском  словаре,  изданном в постсоветское время, в котором дается следующее определение: «Идеология (от греч. idea и logos – сло во, учение;

 буквально: учение об идеях) – некоторая совокупность идеа лов,  ценностей,  целей  и  взглядов,  посредством  которых  определенная общность людей выражает свое отношение к существующей социальной реальности, отдельным ее проблемам и конфликтам» [3, с. 199].

-21 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ В  конечном  счете  члены  рабочей  группы  сошлись  на  понимании идеологии  как  продукта  мышления  (взгляды,  идеалы,  ценности,  цели, представления) групп людей, содержание которого обусловлено характе ром этих групп и их положением в существующей действительности [4, с.  9].  Такая  интерпретация  феномена  идеологии  явилась  основанием  и для  введения  понятий  «национальная  идеология»  (совокупность  идей, ценностей,  целей  и представлений,  субъектом  формирования  и  носите лем которых является территориальная общность людей, осознающая себя особой нацией) и «государственная идеология» (совокупность идей, цен ностей,  целей  и  представлений,  субъектом  формирования  и  носителем которых является народ, самооформившийся в особое государство).

Попутно  заметим,  что  данный  подход  делает  беспредметной  дис куссию о том, какая идеология является более научной, а какая менее на учной. По словам К. Ясперса, идеология есть «система идей и представ лений, которая служит мыслящему субъекту в качестве абсолютной исти ны  (выделено  автором. – В.М.),  на основе которой он строит свою кон цепцию мира и своего положения в нем» [5, с. 146].

С учетом вышеизложенного может быть прояснен и вопрос о пред мете содержания идей, из совокупности которых можно выстроить цело стную идеологическую доктрину.  Предметом  такого  мышления  опреде ленной  группы  людей,  которое  можно  определить  как  идеологическое, считает  К. Манхейм, являются элементы социального бытия, имеющие для данной группы реальную значимость с точки зрения удовлетворения ими своих  жизненно важных интересов  [4,  с. 56 – 69]. Исходя  из этого можно выстроить следующую цепочку логически взаимосвязанных эле ментов содержания конкретной идеологии: осознание и выражение опре деленной группой людей себя и своего положения в существующей дей ствительности  осознание и выражение группой своих важнейших ин тересов   формулирование ею своих целей и устремлений, направлен ных на закрепление или изменение социальной действительности в сво их  интересах    обоснование  путей  реализации  поставленных  целей  с помощью организованных коллективных действий в общественной жиз ни и политике. Все имеющиеся определения идеологии так или иначе со держат указания на перечисленные признаки, присущие  данному фено мену. Разумеется, при желании таких признаков идеологии можно назвать и больше. Но стремление к их расширению может привести к выходу за пределы объема понятия «идеология» и приданию ему иного значения Данному подходу к пониманию феномена идеологии и структурных элементов содержания определенной идеологической доктрины отвечает дефиниция государственной идеологии, которая дается в нашем учебном пособии: «Государственная идеология есть целостная, относительно сис тематизированная совокупность идей, ценностей и представлений, в ко торых образующая данное государство общность людей (народ) осознает -22 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве себя и свое положение в окружающей действительности, выражает свои потребности и интересы как единого целого, определяет формы органи зации своего бытия, формулирует и оправдывает свои цели и устремле ния и обосновывает пути их достижения с помощью осуществления го сударственной власти» [6, с. 104 – 108]. Аналогичное по своему содержа нию  определение  государственной  идеологии  применительно  к  бело русскому государству дает в своей монографии академик НАН Белару си Е.М. Бабосов [7, с. 171 – 172].

Очевидно,  что  предметная  область  содержания  белорусской  госу дарственной идеологии охватывает перечисленные в приведенном опре делении  элементы  данного  вида  идеологии.  Говоря  предельно  просто, идеология белорусского государства представляет собой суть ответов на рода на следующие вопросы: 1. Кто мы, белорусы, есть? 2. В  чем наше подобие и отличие от других общностей? 3. Почему мы именно такие?

4. Каковы наши традиционные ценности и идеалы? 5. Каково наше поло жение в  существующей действительности? 6.  Почему мы именно так, а не иначе, устраиваем свое бытие? 7. Каковы наши общие цели и устрем ления? 8. Какими путями мы намерены добиваться их осуществления?

Содержание  ответов  на  эти  вопросы  и  их  мотивировка  могут  быть сгруппированы в определенные тематические блоки. Привычным для оте чественной аналитической традиции подходом к систематизации всей со вокупности  идей,  ценностей  и представлений,  составляющих идеологию того или иного государства, является их группирование по основным сфе рам жизнедеятельности общности. Полученный таким образом ряд можно назвать составляющими элементами государственной идеологии. В каче стве таковых можно рассматривать идеи и ценности культурно-историчес кого, политического, экономического и социогуманитарного характера.

В нашем  учебном пособии  «Основы  идеологии белорусского госу дарства» предмет его содержания структурирован по следующим темам:

«Белорусская общность, национальная идея и государственность», «Тра диционные идеалы и ценности белорусского народа», «Конституционно правовые основы идеологии белорусского государства» (в ее рамках из лагаются принципы организации политического, социально-экономичес кого и духовно-культурного бытия белорусов), «Стратегия общественно го развития Беларуси в XXI веке». Заключительная тема посвящена рас смотрению организационных аспектов функционирования идеологии на шего государства.  Мы полагаем,  что данным  перечнем тем  предметная область  содержания  идеологии  нашего  государства  в  учебном  пособии охватывается достаточно полно.

Изложение содержания основных элементов определенной идеоло гии  в  зависимости  от  степени  ее  детализации  и  аргументированности может либо составить  объем большой книги, либо уложиться в  относи тельно небольшое издание. Каждое из них будет иметь своего адресата.

-23 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ Однако во всех случаях это изложение должно быть для читателя ясным, понятным и убедительным. В процессе изучения содержания идеологии белорусского государства обучаемые должны преодолеть широко распро страненное предубеждение, что всякая идеология есть что-то туманное, сложное и трудно усваиваемое. Напротив, у них должно сформироваться представление  о  предельной предметности  и  конкретности  содержания идеологии нашего  государства.

Список литературы 1. О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию:

материалы  постоянно  действующего  семинара  руководящих  работников респуб ликанских и местных государственных органов. – Минск: Акад. упр. при  Прези денте Респ. Беларусь, 2003. –  191 с.

2. Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1989. – 815 с.

3. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 719  с.

4. Манхейм, К. Идеология и утопия / К. Манхейм // Диагноз нашего време ни. – М.: Юрист, 1994. – С. 7 – 276.

5.  Ясперс, К. Смысл  и  назначение  истории /  К.  Ясперс. –  М.: Республика, 1994. – 527 с.

6. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского государства: учеб. посо бие / В.А. Мельник. – Минск:  Вышэйшая шк., 2010. – 343  с.

7. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: теоретические и прак тические аспекты / Е.М.  Бабосов. – 2-е изд. – Минск: Амалфея,  2009. – 488 с.

А.П. Мельников (БГУ,  г.  Минск,  Беларусь,  adam.melnikov@gmail.com) ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАНАДЫ Политическая  культура –  это  система  исторически  сложившихся политических воззрений,  убеждений, ценностей, а также  установок по литического поведения, обеспечивающая воспроизводство политической жизни общества.

Политическая культура  любого социума своеобразна,  обладает не повторимой национальной спецификой, особенностями или чертами, ко торые характерны только для данного народа и истоки которых уходят в глубину веков, кроются в его истории, национальном характере, традици ях, менталитете.

Канада – федеративное парламентское демократическое государство с монархической формой правления. Поскольку Канада – страна, входящая в -24 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве Британское Содружество, формально главой государства является британс кая королева. Официальным представителем ее в Канаде выступает генерал губернатор, назначаемый королевой по совету премьер-министра.

Законодательную власть в стране осуществляет бикамеральный пар ламент, включающий королеву и состоящий из нижней Палаты общин и Верхней палаты – Сената.

Верховным носителем исполнительной власти является королева, а фактически – назначаемый ею генерал-губернатор, наместник королевы.

Непосредственно исполнительную власть осуществляет правительство – кабинет министров, который принимает важнейшие решения коллегиаль но.  Как  правило,  на  должность  премьер-министра  генерал-губернатор назначает лидера  партии,  получившей на  всеобщих  выборах  большин ство мест в нижней палате парламента.

Что касается партийной системы Канады, то доминирующими здесь выступают две партии: Либеральная и Консервативная, которые попере менно находятся у власти с 1867 г. Существуют и другие партии, однако они менее влиятельны. Например, созданная в 1961 г. Новая демократи ческая партия – единственная социал-демократическая партия Северной Америки, или основанный в 1991 г. Квебекский блок, который ставит своей целью достижение независимости Квебека.

Каковы же особенности политической культуры Канады? Одной из таковых является прежде всего ее регионализм. На данный момент Кана да разделена на 10 провинций и 3 территории. Канадские провинции от личаются по ряду географических, политических, социальных и культур ных параметров. Каждая из них имеет собственную институциональную структуру. Различаются образовательные и профессиональные стандар ты, условия медицинского страхования и лицензионные правила. Низкая плотность населения и его  разбросанность по огромной территории  из давна приводила людей к сильной привязанности к регионам, где они про живали. Регионализм стал лейтмотивом канадской политики, объектив ным  экономическим,  социальным  и  культурным  фактором.  Например, политические  партии  провинций исходят в  первую очередь  из местных интересов, а не из партийной дисциплины. И действия и лозунги партий на местах часто не совпадают с программой федеральной партии. Недо статок  организационных  связей  между  национальными  партиями  и  их провинциальными  структурами  помогает  поддерживать  автономность провинциальных и федеральных партийных систем.

Провинции Канады различаются не только партийными системами, но и поведением на выборах, степенью политического участия, оценкой национальных  приоритетов  и  многими  другими  показателями.  Некото рые исследователи считают даже, что Канада имеет множество полити ческих культур,  или субкультур,  основанных на  региональной базе.  Не редко  Канаду  называют  «сообществом  сообществ»  (community  оf -25 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ communities). Несмотря на столь существенные различия провинций, боль шинство из них не высказывают желания выступать как независимые по литические единицы, за исключением провинции Квебек, часть жителей которой (в основном французского происхождения) выступает за полити ческий суверенитет.

Истоки  требования  суверенизации  французской  части  Канады  ле жат  в  этнических  корнях,  особенностях  культуры,  языка,  непрерывных связях Квебека с Францией. Квебек – самая большая провинция канадс кого государства, где живут 6 млн из более чем 7 млн франко-канадцев. В 1995 г. в Квебеке был проведен референдум по вопросу о независимости.

49,5 % избирателей ответили утвердительно на этот вопрос, 50,5 % ска зали «нет» отделению.  Фактически сторонников  и противников  сувере нитета оказалось поровну, поэтому вопрос не снят до сегодняшнего дня.

Помимо данной проблемы на политическую культуру Канады боль шое влияние оказывает многонациональность страны. С этнической точ ки зрения Канада представляет собой уникальное образование. Здесь со существуют две  основные  культуры –  английская  и  французская.  В  на стоящее время 28 % жителей имеют британское, 23 % французское, 15 % – иное европейское происхождение;

 предки остальных прибыли из различ ных африканских и арабских стран. 2 % населения составляют индейцы и инуиты (эскимосы). 26 % жителей имеют смешанное происхождение.

Официальные языки Канады – английский и французский. Первый является родным для 59 % жителей страны, второй – для  23 %. Другие канадцы говорят на немецком, итальянском, португальском, украинском языках, а также на различных языках индейских и инуитских народов.

Премьер-министр Канады по традиции выступает с речами в парламенте и на общественных мероприятиях частью по-английски, частью по-фран цузски. Председатели федеральных партий владеют обоими языками. Все канадские федеральные служащие, обслуживающие население в учреж дениях и по телефону, обязаны уметь объясняться и по-английски, и по французски.  Вся федеральная литература,  от налоговых  деклараций  до различных отчетов, издается на обоих языках.

Все  это  свидетельствует  о  толерантности  политической  культуры Канады. Основной чертой канадского национального характера является терпимость. Именно терпимость сформировала канадскую нацию, харак теризующуюся разнообразием этнических культур, регионов, политичес ких структур и уважительным отношением к правам меньшинств. Среди других черт национального характера канадцев исследователи называют скромность, склонность к миротворчеству, осторожность и осмотритель ность в оценках и действиях.

Именно такая репутация канадцев, политической культуры этой вы сокоразвитой,  мирной  и  свободной  от  этнических  конфликтов  страны, привлекает  в  Канаду  большое  количество  иммигрантов  и  в  наши  дни.

-26 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве Поэтому здесь проводится политика мультикультурализма («много куль турности»).  Эта  политика  закреплена  в  Конституционном  акте  1982  г., который включал в себя статью, требующую, чтобы Хартия прав и сво бод толковалась таким  образом, который согласуется с целями сохране ния и приумножения мультикультурного наследия канадцев, а также в Акте о мультикультурализме 1988 г., который определил мультикультурализм в качестве основного принципа канадской идентичности. В отношении со циальной интеграции эти меры несомненно способствовали упрочению канадской идентичности, основывающейся на разнообразии культур.

Таким  образом,  мультикультуральная  политика  выходит  за  рамки простой политики недискриминации и направлена на укрепление мер по борьбе с национализмом, изменение учебных курсов с целью аккумули рования интересов и потенциала иммигрантских групп и публичное фи нансирование культурной деятельности мигрантов. В Квебеке власти тре буют от мигрантов изучения национального языка региона. Дети иммиг рантов обязаны посещать франкоязычные школы. Здесь проводится по литика так называемого «интеркультурализма», параллельная мультикуль турализму в других провинциях. Тем самым местные власти стараются содействовать  интеграции иммигрантов  через  стремление  достичь  эти ческого согласия между иммигрантами и принимающим обществом.

Подводя итоги изложенному, отметим, что, по типологии Г. Алмон да  и С. Вербы, политическую культуру Канады можно отнести, с одной стороны, в какой-то мере к патриархальной культуре, ориентирующейся скорее на местные, локальные ценности, а с другой – к активистской, по скольку все же значительная часть населения сознательно и активно уча ствует в политике. Вместе с тем, поскольку страна многонациональная, представители  каждой национальности  привносят  в  общегосударствен ную  политическую  культуру  что-то  особенное  из  своей  национальной культуры, что ведет к ее фрагментаризации, однако от этого она не стано вится эклектической,  механической совокупностью  различных субкуль тур. Правильнее ее можно назвать смешанной, сочетающей в себе при знаки гомогенной и фрагментарной культур.

А.П. Мельников, Е.Л. Сословская (БГЭУ,  г. Минск,  Беларусь,  kp@bseu.by) ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ФИНСКОГО ОБЩЕСТВА Основой развития политической культуры Финляндии, как и любой страны, является политический исторический опыт. Он фиксирует разви тие политических отношений в различных формах: исторических и лите ратурных  памятниках,  политических  традициях  и  идеологии,  в  форме -27 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ функционирующей политической системы с ее институтами, нормами и принципами.  На  основе  политического  опыта  формируется  политичес кое  сознание  людей,  с  учетом  которого  вырабатываются  определенные формы политической активности.

Финны – народ высоконравственный, спокойный и рассудительный.

Как и всем финно-угорским народам, им свойственны такие националь но-психологические  особенности,  как  трудолюбие,  дисциплинирован ность,  исполнительность  и  аккуратность  во  всех  видах  деятельности.

Многие исследователи отмечают, что спецификой финского менталитета является коллективизм, чувство справедливости и социальное мышление, делающее  жителей  страны  соучастниками  общего  дела.  Это  приносит хорошие  результаты  в  условиях  этнически  относительно  однородного населения страны. Финны гордятся своей индивидуальностью и имеют собственное мнение по любому важному вопросу. Финское общество чутко реагирует на политические действия правящих элит и реализует демок ратические механизмы посредством честных и прозрачных выборов.

После Второй мировой войны развитие политической культуры фин ского общества характеризовалось созданием государства всеобщего бла госостояния.  Создание  такого  общества  и  достижение  социальной  спра ведливости предполагали не только быстрый экономический рост, но и ста бильность в политике – как внутренней, так и внешней. Вместе с этим был достигнут внутриполитический консенсус, расчистивший путь крупным ка питаловложениям в развитие общества, а также социальному перераспре делению доходов. К началу ХХI в. по основным обобщающим показателям экономического развития: темпам экономического роста, по доле ВВП на душу населения – она вошла в первый десяток высокоразвитых государств.

Финляндия отказалась от экстенсивного развития экономики и пе решла  к  интенсивному  росту.  Активизировался  процесс  интернациона лизации и рационализации производства как на макроэкономическом, так и  на  внутрифирменном  уровне.  Особый  акцент  был  сделан  на  научно техническое  обеспечение  структурной  перестройки  экономики  и  созда ние собственной новейшей технологии.  Основными  направлениями  на учных разработок явились информационная техника, электроника, меди цина, биотехника, волоконная оптика и др.

Интенсивное развитие экономики Финляндии сопровождается эф фективным развитием  социальной сферы.  Постоянно повышается жиз ненный  уровень  основной  массы  народа,  сокращается  число  безработ ных, увеличивается доля средних слоев населения. Сложилась развитая система социального обеспечения – пособия на детей, бесплатное непол ное  (девятилетнее)  образование,  относительно  дешевое  среднее  и  выс шее образование.

Функции  социальной  защиты  населения  выполняют  в  основном муниципалитеты.  На  уровне  коммун  обеспечивается  базовое  медобслу -28 Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве живание, включая поликлиники, – прием у  врачей всех специализаций.

Государство предоставляет муниципалитетам дотации на оказание соци альной помощи населению [1, с. 77]. Отличительной чертой системы со циального обеспечения в Финляндии является то, что социальной защи той охватывается все население, а не только те группы, которые не в со стоянии сами позаботиться о себе.

Финское общество поощряет индивидуализм и свободу политичес кого  выбора.  Это  важная  особенность  политической культуры  Финлян дии. Индивидуализм опирается на прочный фундамент всеобщего благо состояния, на высокие стандарты жизни и развитие системы социальной поддержки, которые и обеспечивают многим досуг  и необходимую гиб кость для политического самовыражения и личной свободы. Финны об ладают доступом к возможностям реализовать свой потенциал. Поэтому мощная народная поддержка государства всеобщего благосостояния ба зируется не на идеологии коллективизма, а на доверии общества к соци альной инфраструктуре, обеспечивающей личную свободу и реализацию возможностей [2].

Отличительной  особенностью  политической культуры финского  об щества является демократизм в наиболее развитой форме. Развитость форм демократии  предполагает  существенную  наполненность  ее  формальных институтов социальным содержанием. Здесь даже в учебниках общеобра зовательных  школ  лейтмотивом  проводится  идея  общего  блага  для  всех граждан. Государство при этом объявляется инструментом, регулирующим процесс накопления и потребления  этого  общего блага,  олицетворенного не в виде массы товаров, как считал К. Маркс, а в виде социальных воз можностей реализации себя средним человеком. Государство призывается формировать эту возможность;

 иными словами, государство не создает бла го, оно обеспечивает условия для его создания, оно не лепит модель пове дения,  но  способствует  образованию  социальных  механизмов,  которые предоставлены выбору человека для реализации собственных предпочте ний.  Поэтому  в  стране  длительное  время  не  наблюдается общественной конфронтации, крупных социальных конфликтов и правительственных кри зисов, заметно сгладились межпартийные разногласия.

Важной  особенностью  политической  культуры  Финляндии  явля ется сращивание корпораций с государством. Корпоративизм выступа ет  формой  представительства  интересов,  которая  организует  группы людей в  сообщества и представляет их  интересы через институциона лизированную систему в органах государственной власти. Формальной власти у корпораций нет, поскольку легально власть является прерога тивой  государства.  Но  цель  любой  корпорации –  использование  госу дарственной власти в выгодном для корпорации направлении. К корпо ративным организациям относятся профсоюзные объединения рабочих и служащих, союзы предпринимателей и работодателей, ассоциации и -29 БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ клубы представителей творческих и интеллектуальных профессий: юри стов,  экономистов,  журналистов,  врачей,  кооперативы  и  фермерские организации, спортивные клубы, экономические и женские объедине ния,  жилищно-строительные  кооперативы  и  др.  На  законодательном уровне происходит наделение общественных объединений определен ными правами. Формально законотворческие инициативы остаются у правительства, но неформальное лидерство гражданских, обществен ных организаций в выдвижении законопроектов, направленных на из менения каких-либо сфер жизнедеятельности общества, не оспарива ет никто. Важной формой влияния корпораций на государство являют ся  общественные  исследования,  слушания,  проведение  совещаний представителей  корпораций  и  государственных  чиновников  в  специ ально  созданных  государственных  органах –  комитетах,  советах,  ко миссиях и т.д. Поэтому можно утверждать, что в Финляндии, как и в сопредельных скандинавских странах, управление обществом проис ходит под контролем дуалистического аппарата: государства и корпо раций. В этом деле не обходится без конфликтов, но они вполне разре шимы, поскольку стороны, участвующие в них, придерживаются сход ных взглядов на общественное развитие.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.