авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
-- [ Страница 1 ] --

частный фонд «фонд первого президента

республики казахстан – лидера нации»

совет молодых ученых

инновационное развитие и востребованность

науки в современном казахстане

V международная научная конференция

сборник статей

(часть 2)

общественные и гуманитарные науки

алматы

2011

УДК 001

ББК 73

И 66

ответственный редактор:

мухамедЖанов б.г.

Исполнительный директор ЧФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации»

абдирайымова г.с.

Председатель Совета молодых ученых при ЧФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации», доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и социальной работы КазНУ им. аль-Фараби кенЖакимова г.а.

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальной работы КазНУ им. аль-Фараби инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане:

И Сб. статей Междунар. Науч. Конф. (г. Алматы, 24-25 нояб. 2011 г.). – Алматы, 2011.

360 с. – Каз., рус.

ISBN 978-601-294-075- Ч. 2: общественные и гуманитарные науки. – 360 с.

ISBN 978-601-294-077- В настоящий сборник вошли материалы V Международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» (г. Ал маты, 24-25 ноября 2011 года).

Материалы предназначены для молодых ученых, исследователей, преподавателей, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами развития современного обще ства.

УДК ББК ISBN 978-601-294-077-0 (ч. 2) © «Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации», ISBN 978-601-294-075-6 © ИД «Жибек жолы», Абдикерова Г.О.

л-Фараби атындаы У-ні профессоры, социол.. докторы Сералы Акбар Докторант PhD дниеЖзІлІк ауымдасты алдында азастан имидЖІнІ алыптасу мселелерІ (фокус топты нтижелері) Фокус-топ (топты схбат) – сапалы зерттеу дістеріні атарына жатады. Бл дісті мні атысушыларды назарын зерттеліп отыран мселеге немесе нысанаа аудару. Фокус-топ алдын-ала жасалынан сценарий бойынша еркін трде ткізілетін топты схбат.

азастан имиджін дниежзілік ауымдасты алдында ктеру мселесіне атысты жргізілген фокус-топ 2011 жылды 1 арашасы кні л-Фараби атындаы аза лтты университетіні трлі мамандыта оитын магистранттарыны атысуымен ткізілді. Фокус топа 8 адам атысты. Фокус топ рылымды емес схбатты негізінде жргізілді. Негізгі масаты азастан туелсіздігіні 20 жылдыын атап туге дайынды арсаында оамны барлы салаларын амтыан тбегейлі згерістерді ерекшелігіне тотала отырып, елді имиджін алыптастыру баытында атарылан іс-шаралара талдау жасау.

Бізді еліміз дниежзілік кеістікте андай мемлекет ретінде абылданады? Эконо микасы дамып келе жатан еуразиялы мемелекет пе, лде ортаазиялы дамушы мемле кет пе, лде посткеестік мемлекет ретінде абылдана ма?

Бл сра азастанны азіргі бейнесіні жаымды немесе жаымсыз жатарын, орын алып отыран иындытарды сипатын анытауа ммкіндік берді. Схбата атысушыларды бір блігі дниежзілік ауымдасты алдында азастанны Ресейді ыпалында болан жне болып келе жатан посткеестік мемлекет ретінде абылданатындыын атап тті. Бл бейне елімізге атысты жаымсыз кзарастарды алыптастырады дей отырып, азастанды Азияны жетекші мемлекеті ретінде кргісі келетіндіктерін айтты. Ал екінші блігі бл пікірге арсы шыып, азастанны рі еуразиялы, рі ортаазиялы дамушы, сонымен атар посткеестік мемлекет ретінде де абылданатындыын атап тті. Бл топ азастанны Еуразиялы кеістіктегі кптеген интеграциялы процестерді, атап айтанда Туелсіз Мемлекеттер Достастыы, Шанхай йымы бірлестігі, Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымы жне таы да басаларыныны озаушы кші – болып отырандыын атап тті. азастанны еуразиялы кеістіктегі дамушы мемлекет екендігін атап те отырып, ТМД кеістігінде оны алдыы атарлы белсенді мшесі, Шанхай йымы бірлестігінде Орта Азиялы дамушы ел, ал Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымына траалы ету арылы Азия мен Еуро паны біріктіруші еуразиялы мемлекет ретінде абылданатындыын атап тті. азастанны интеграцияа бар кшін салуы – бл экономикалы прагматизм ана емес, сонымен бірге саяси ауіпсіздікті алыптастыруды кілті екендігіне мн берілді. Бізді мемлекет Б мше болудан жне Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымына (ЕЫ) траалы етуден біратар тжірибе жинатаандыы айтылды. Схбата атысушылар интеграциялы жобаларды азастанны имиджін ктеруге лкен сері болып отырандыын атап тті.

азастанны лем ауымдастыы алдында жаымсыз имиджіні алыптасуына сер етіп отыран мселелер ретінде азастаннан Ресейге ал Ресейден Еуропа елдеріне есірткі тасымалыны жзеге асырылуы, сонымен атар коррупцияны орын алуы жаынан алдыы атарлы болмаса да ортаы орындарды бірінде болуы атап крсетілді.

Бізді елімізді дниежзілік ауымдастыта андай мемлекет ретінде абылдануы азастанны жаымды имиджін алыптастыруа ммкіндік береді?

Схбата атысушы: Мені ойымша, азастанны дниежзілік ауымдасты алдын да еуразиялы мемлекет ретінде абылдануы жаымды имиджді алыптастырады. йткені азастан Еуропаны да Азияны да прогрессивті ндылытарын абылдауа дайын бола ды.

Елбасыны еуразия идеясына те жоары кіл болып отырандыын білеміз. Осы еуразиялы идеясыны азастан шін маызы неде?

Схбата атысушылар Еуразия идеясыны азастан шін маыздылыына тотала отырып, кршілес (збекстан) елдермен салыстыранада демократиялы згерістерге ашы екендігімізді атап тті. Дамуды жаа философиясын бейнелейтін еуразиялы идеологияны да мытушы тарихи тла ретінде елбасы Н..Назарбаевты ркениеттік сананы алыптастыруа баытталан рекетіне жоары баа берді.

Тілді бізді тарихымыз дей келе, схбата атысушылар имиджді ктеруге мемлекеттік тілді мртебесін ктеруді серіні те зор екендігіне назар аударта отырып, мемлекеттік тілді бала башадан, мектептен бастап ола алу керектігін, азіргі кезеде аза бала башаларын табуды, кезекке труды аса зекті мселе екендігін айтты. Сонымен атар, оу орнын бітірген, жмыса орналасалы отыран рбір азамат шін мемлекеттік тілді білу парыз болатындай жадайды алыптастыру ажет – деп атап крсетті. Жоары мдени-рухани сапалар бала баша, мектеп, оу орындарындаы жйелі трде жргізілетін трбие жмысы мен сапалы білім негізінде алыптасады. Трбиешілер мен малімдерді, оытушыларды ксіби дайынды дегейі мен адамгершілік сапаларына ойылатын талаптар кшейтілуі тиіс.

Схбата атысушылар тіл мселесіні шешілмей отырандыыын мемлекеттік тілді білмей отыран адама оамда ешандай иындытар мен кедергілерді болмауымен тсіндіреді.

Схбата атысушы: Бір американды азамат Шымкент облысында 3 жылдай трып аза тілін жасы мегеріп, жмыс бабымен Астанаа ауысады. Мнда келген уаытта аза тіліні аса ажет емес екендігін тсіндім жне біртіндеп мыта бастадым, – деді. Отстік ірлерде аза тілін жасы біліп мір сре беруге болады, ал азастанны солтстік облы старда аза тіліні рлі те тмен, керісінше ол жаа баран адамдар орыс тілін йренуге тырысады. Орыс тілін білмеу кемшілік ретінде абылданады.

Таы бір мысал келтіретін болса, Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымына траалы еткен уаытта елбасы мемлекеттік бадарлама негізінде Ауаныстана кмек крсету масатында Ауаныстанны 1000 студентіні азастанда білім алуы на кмектесетіндігін айтты. Нтижесінде Ауаныстаннан келген 150-дей жастарды те жартысы л-Фараби атындаы У-не келді. Алайда Ауаныстан студенттері аза тілінде оыыдары келмей, орысша оыысы келетіндіктерін млімдеді. Ауаныстан елшілігінен адам дар шаыртып, йтеуір аза тілінде оуа оларды кндірді. Ал мединститутта оитын шет ел студенттері аза тілінде оымаймыз – деп забастовка жасады. Осыан сас кптеген мы салдарды келтіре отырып, схбата атысушылар аза тіліні ызметін тек ана трмысты са лада емес, сонымен атар оамды мірді барлы салаларында кшейтуді маызды екендігін айтып тті. Яни, мемлекеттік тілді мртебесін ктеру ажет. Білім, ылым, мдениет, нер са лаларында, іскер арым-атынастарда, кнделікті арым-атынастар жйесінде де аза тіліні олданылу аясы кеейтілуі тиіс.

Схбата атысушылар «Мдени мра» бадарламасы аясында мемлекетті лемдік кркем дебиет орларын аза тіліне жйелі трде аударуа, лтты мдениет пен дебиетке атысты кітаптар жйесіні сериясын шыаруа, жастарды рухани-білімдік жне интеллектуалды мдени дегейін ктеруге, сіп келе жатан рпатарды жалпылемдік ндылытар рухын да трбиелеуге, азастанды патриотизмді алыптастыруа, этникалы арым-атынастарды йлестіруге баытталан масатты іс-рекеттер жйесін ерекше айтып тті. Сонымен атар мемлекетті лемдік кркем дебиет орларын аза тіліне жйелі трде аударуа кіл блуі, лтты мдениетті, мемлекеттік тілді мртебесін, аза халыны лтты сана-сезімін ктеруге алып келетін фактор ретінде атады.

Біз ай салада, ай жаынан жасы танылып жатырмыз? Бізде белгілі бренд бар ма?

атысушылар бірауыздан азастанны бренді Астана – деп атап тті. азастанны бас аласы Астана Еуропа мен Азияны илысан жерінде орналасан. Ол Еуразияны орталыы, оны жрегі. Трлі тарихи кезедер мен ркениеттерді, трлі мдениеттерді символдарыны, архитектуралы ансамбльдеріні атар алыптасып, мір сруі Астанаа демократиялы, жасампазды сипат береді. Бл оймен схбата атысушылар толыымен келісетіндіктерін крсетті.

лтты брендтер ретінде наты адамдар, атап айтатын болса елбасы Н..Назарбаев, елімізді крікті жерлері, спортты кешендер, Шымбла, Медеу, Бурабай, таамдардан азы, шбат, ымыз аталынды.

азастанны Еуразиялы кеістіктегі кптеген интеграциялы процестерге белесене ара ласуы саясаткер ретінде елбасыны беделін ктергендігін атысушылар ерекше атап тті. Оны ішінде ЕЫ траалы ету, лем діндеріні форумын ткізу, ядролы арудан бас тару т.б.

Н.А.Назарбаевты маызды стратегиялы инициативасы ретінде крсетілді. Сонымен атар елбасыны харизмасы бар саясаткер ретінде беделі бар екендігі айтылды.

Имиджді ктеруге аржыны блінуі ажет пе? Сзсіз ажет. Бл атысушыларды барлыыны пікірі. азастанны халыаралы ауымдасты алдындаы беделін ктеру шін мемлекетті халы алдындаы беделін ктеру, халыты леуметтік жадайын жасарту ажеттігі де айтылды. Мны барлыы аржыа келіп тірелетіндігі баршаа аян. йткені аржыны инфра структураны дамытуа, халыты білімін, мдениетін ктеруге, спорта, туризмге жмсау ажет.

Спортты кптеген трлерін, туризмді, халыа ызмет крсету салаларын дамыту маызды міндет ретінде атап крсетілді.

Патриотизмді алыптастыруды елді имиджін ктерумен байланыстыруа бола ма?

Схбата атысушылар патриотизмді алыптастыруды елді дамуына да тікелей ыпал ететіндігін айтты. Тркияны бірінші президенті болан Ататрікті саясатын мысала келтіре отырып, лтжандылыты арасында елді экономикасын ктеруге, халыты жадайын жасартуа, жаымды имиджді алыптастыруа оны саясатыны тікелей сер еткендігі ай тылды. Яни, ол з еліні патриоты ретінде Тркияны азіргі жеткен жетістіктеріні негізін алады.

Схбата атысушы: Тіпті шет мемлекеттерге шыанда з тіліде сйлеуді зі де Отанды сюді, патриоттыты белгісі. Бл Отана деген рмет, осы арылы біз зімізді таныта, рметтете аламыз.

Жалпыазастанды патриотизмні алыптасуы оамны жеткен жетістіктерімен де тікелей байланысты. Мемлекетті тарихына, дстріне, мдениетіне, тіліне зор рметпен арауды алыптастыран жне білімні, денсаулыты, мдениетті, леуметтік саланы дамуыны жоары дегейіне жеткен оамдарда патриотизмні болмауы ммкін емес. Бл ой схбат барысында аны крініс тапты.

Егер елді имиджін тілді дамытылуымен байланыстыратын болса онда азіргі кезеде аза тіліне аударылан дебиеттерді сапасына мемлекет тарапынан кіл алай блінуде?

аза тіліндегі ылыми басылымдарды сапалы аударылымы атысушыларды барлыын анааттандырмайды.

Осы сраа жауап беру барысында схбата атысушылар азаматтарды здеріні саналылы дегейін ктеру ажеттігіне баса назар аударды.

Мемлекеттік тілдегі дебиеттерді сапасын тексеретін комиссиялар рылуы ажет пе?

Схбата атысушы: ажет емес. Бл ешандай пайда келмейді. Мемлекеттік тілдегі апараттарды, ылыми дебиеттерді сол салада жмыс жасап жатан мамандар тексеруі ажет.

Кез келген идея орысшадан азашаа аударыланда маыналы жаынан аударылмай, тілді байлыан жоалтып, тікелей аударылады. Осыны негізінде рбір маызды идеялар мен кзарастар здеріні алашы маынасын жоалтып, айтылан ойды басаша трыдан абыдауа алып келеді. Тіпті за жобаларын абылдаанда да, біріншіден оны орысша нсасына басты мн беріледі.

Шет ел студенттерін азастана оуа тарту арылы елді имиджін ктере ала мыз ба? Оны алай жзеге асыруа болады? Болаша бадарламасыны осы мселеге байла нысты рлін алай баалайсыз?

Схбата атысушыларды кзарасы бойынша, шет ел студенттерін азастана оуа тарту ажет. Алайда азіргі жадайда азастандаы жоары оу орындарыны материалды техникалы трыдан амтамасыз етілуі, атап айтанда, компьютерлермен, интерактивті таталармен, дістемелік материалдармен, оулытармен, жатаханамен амтамасыз етілу жадайларыны жеткілікті дегейде еместігін ескерген жн. лтты университеттерді рейтингін ктеру аса ажет. йткені шет ел студенттері шін дипломны болашата ызмет етуге жарамды болуы маызды болып табылады.

Схбата атысушы: Болаша бадарламасына келер болса, онда мемлекетті азіргі уаытта шет елдерде оуа бакалавриатты студенттерін емес магистранттар мен PhD док торанттарды жіберуге мн беріп отыраны те дрыс саясат. йткені бакалавриат білімдік бадарламасын з елінде оып шыу арылы студенттер з еліні тарихын, мдениетімен ділін, экономикалы, саяси, леуметтік жадайларын біліп, содан со барып зіне ажет маманды бойынша шет елдерден тжірибе жинатап, ажетті технологияларды олдануды йренгені ойа сиымды. Елді имиджін ктеруге шет ел мамандарын, ататы адамдарды тарту ажет пе?

Схбата атысушы: рине. Мны жаымды жатары да бар. Мемлекетті имиджін трлі салалар бойынша ктеруге болады. Соны бірі спортты дамыту. Мысалы;

Астана велококлубыны рылуы Евороспорт арылы азастанны спорт леміне таны луына ммкіндік берді. Астана клубыны мшесі ретінде ататы велоспортшы Альберто Контадорды болуы бан тікелей себепші болды.

Схбата атысушыларды кпшілігіні ойынша, шет ел мамандарын, ататы адамдарды ел имиджін ктеруге тарту кп аржы жмсауды ажет етеді. Сонымен атар олар бізді елді тарихи, мдени жне ділдік ерекшеліктерін жасы білмейді. з адамдарымызды арасында да жасы ксіби мамандар жеткілікті.

лыбританияны брыны премьер министрі болан Тони Блэрді азастана экономикалы сратар бойынша кеесші болуа тарту идеясы сбата атысушыларды кзарасы бойын ша, жасы йымдастырылан пиар да болуы ммкін. Оны масаты ататы саясаткерді имиджі арылы лемге азастанды таныту, таныстыру жне экономикасы траты дамыан, репута циясы мыты елді мртебесін азастанны жаымды бейнесін алыптастыруа пайдалану.

алай ойлайсыз, 7 Азия ойындарын ткізу азастанны имиджін ктеруге сер етті ме? Схбата атысушылар азастан имиджіне Азия ойындарын ткізуді біратар серіні боландыын айтты. Азиада азастан жастарыны спорта деген ызыушылытарын оятып, мемлекетті абыройын орауа біріге ат салысу азастан халытарыны зара бірігуіне де ыпал етті. йткені халыаралы жетістіктер халыты зін йымдастыруына лкен серін тигізеді. Азиаданы ткізуге дайынды жасау барысында инфраструктураны біршама жасартуа ммкіндік туды. Медеу мз айдыны, Шымбла шаы базасы, ысы спорта (фристайл) арналан Табаан спортты сауытыру кешені жартылай салынып, жндеуден тті. Таларда шаы жне биатлон алаы салынды. Астанада жабы коньки алаы, велотрекке арналан ке шендер салынды. Бл аталан кешендер азастана осымша пайда да келеді. Дниежзі бой ынша Халыаралы трамплин екі мемлекетте (Германия, азастан) ала ішінде орналасан. Бл адамдара да жне келген туристерге де ыайлы. Кптеген ТМД мемлекеттеріні спортсмендері шін Алматыдаы трамплин жаттыу алаы. Яни, бл біз шін осымша табыс кзі болып отыр. Алайда бл аталан спортты кешендер барлы азаматтара бірдей ол жетерлік дегейде емес. Мысалы: Медеу мз айдынына, Шымбла шаы базасына баруа барлы адамдарды бірдей алтасы ктермейді.

Кейбір жеке сратар бойынша толы апарат алу масатында фокус топпен жргізілген схббаттан кейін жеке адамдармен рылымды тередетілген схбат жргізілді.

Нурбекова Ж.А. – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и социальной работы Муканова А. –отделение «Социальная работа»

социальное прогнозирование в управлении Одной из функций социологической науки, как и любой другой, является прогностическая.

Прогноз в социологической теории изучен в основном в следующих аспектах: это информация о будущем;

форма опережающего отражения;

элемент антиципаторного сознания;

форма пред видения и т.д. вместе с тем с деятельностной точки зрения (то, что он является специфической формой человеческой деятельности, не только общества, но и человека, личности, индивида) прогноз не изучен современной социологической теорией.

Прогностическая деятельность является неотъемлемой частью развивающейся системы, моментом организации труда, основополагающим элементом руководящей и управленческой деятельности. Прогнозирование в течение всей истории функционально и организационно было подчинено трудовому процессу. Хотя сейчас оно выделилось и в научные знания, предшествую щие производственному процессу, стало элементом управленческой деятельности.

Прогнозирование представляет собой одну из важнейших форм кооперации и коллектив ной работы, вовлечение трудящихся масс в процесс планирования и руководства общественным развитием. При осуществлении любого вида трудовой деятельности, принятии управленческих и хозяйственных решений необходимо предвидеть, как будет изменяться в будущем эта сфера деятельности и реагировать на принятые решения. Предвидение социальных, экономических, экологических и иных последствий предпринимаемых действий является непременным услови ем их успеха, особенно в быстро меняющейся обстановке. На протяжении десятилетий;

через тяжелые уроки ошибок и неудач отрабатывались практические приемы предвидения будущего, которые со временем были обобщены специализированной отраслью научных знаний — про гностикой. Открытие закономерностей и тенденций развития той или иной области природы и общества для предвидения тенденций ее динамики в будущем и последствий вмешательства человека в эту область — важнейшая функция любой науки. Если прогностическая функция науки ослабевает, реальная траектория движения резко и непредсказуемо отклоняется от про гнозируемой, то это свидетельствует о необходимости смены научной парадигмы (системы на учных взглядов, являющихся основой для принятия решения).

Настало время, которое требует от нас, социологов, текущего и долгосрочного социально го прогнозирования, а мы этому не вполне готовы. Прогнозирование – это знание о будущих явлениях и тенденциях, которых еще нет, но есть основание их ожидать. Социальное прогнози рование в условиях современного переломного периода в жизни общества – сложный научный процесс, предполагающий коллективные усилия всех обществоведов, и, прежде всего социо логов, он требует системного обобщения многоаспектной социальной информации, располагая которой социолог может давать научно обоснованный прогноз, играющий большую роль в жиз ни общества. Положительный прогноз воспринимается как желательный и стимулирует людей к его достижению;

нежелательный прогноз, таящий в себе угрозу (как угроза войны в США против Ирака), требует общественных усилий для его предотвращения. Сейчас прогрессивные люди мира выступают против военной политики Буша, возжелавший захватить источники ирак ской нефти ценой массового кровопролития.

Далее системный анализ предполагает установить межфакторные связи позитивного и не гативного характера влияния на предмет прогноза:

взаимодополнение факторов, усиливающих тенденцию;

нейтральную в данных условиях связь факторов, не влияющих на изучаемую тенденцию, на возможное изменение ее роли в данных условиях;

взаимоисключающие влияния факторов, ослабляющих тенденцию, вплоть до пресечения ее дальнейшего развития на определенном этапе.

Работа отдельных социологов – исследователей, а также социологических коллективов по лучает научную оценку своих поисков по степени реально осуществимых прогнозов, предска занных на определенный период в целом или по его отдельным показателям. Время прогнозов в силу возникновения новых, не проявивших себя может сместиться.

Время требует обоснованного систематизированного анализа и соответствующих выводов, к чему ведет общество практика искажения информации некоторых СМИ. Необходимо воору жить результатами своих поисков молодых ученых и студентов, научить их разоблачать ложную информацию. Ученым предстоит преодолевать трудности в решении проблем социального про гнозирования, учить студентов общеметодологическим и контрольным методам социального прогнозирования, включая технические способы.

В качестве основного критерия выделения видов социального прогнозирования при общей его ориентированности на обеспечение научной обоснованности управленческих решений вы ступает проблемно – целевой критерий. В соответствии с ним в социальном прогнозировании выделяется поисковое и нормативное прогнозирование.

Поисковое социальное прогнозирование или экстраполяция – это определенные возможно сти состояний объекта управления в будущем на основе тенденций его развития в прошлом и на стоящем, сложившихся в прошлом тенденций, результатов практического опыта и наблюдений.

Это традиционный метод предвидения будущего. Такой прогноз устанавливает, какое состоя ние социального объекта наиболее вероятно в случае сохранения существующих тенденций. В управление данное состояние рассматривается с точки зрения его соответствия требованиям социального развития, его целям. Тем самым этот вид прогноза является целевым, т.е. прогно зом желаемых целей. Стоятся эти цели по определенной шкале возможностей с определением вероятности каждой цели, что оптимизирует процесс целеполагания.

В результате прогнозных поисковых исследований выявляются возможные социальные проблемы, которые необходимо будет разрешить. Поисковый прогноз включает не одно, а ряд наиболее вероятных состояний социального объекта, которые анализируются с различных то чек зрения. На практике конечным продуктом поискового прогноза является «дерево возмож ных проблем», с выделением среди них ключевых и производных. Это выражает проблемную ситуацию будущего, информация о которой служит исходной для подготовки управленческих решений.

Продолжение на шкале социального времени в «чистом виде» прошлых и настоящих тен денций изменения характеристик объекта управления для предсказания его будущих состояний может вести к ложному прогнозу, т.к. не учитываются качественные сдвиги (скачки) в развитии социальной среды. Для компенсации искажений поиск наиболее вероятного состояния объекта осуществляется с учетом данных прогнозов фона, т.е. внешних факторов, оказывающих суще ственное воздействие на развитие этого объекта. Прогнозный фон охватывает научно – техни ческую, демографическую, экологическую, экономическую, внутри-, внешнеполитическую и другие сферы жизнедеятельности общества. В целом уровень достоверности прогноза прямо зависит от степени полноты привлекаемых научных фактов, обоснованных тенденций, опре деляющих закономерности развития социальных явлений и процессов. Поэтому в социальном прогнозировании используется комплекс прогнозов, образующих целевую группировку, где со образно целям исследования выделяются ведущие (профильные) и вспомогательные (фоновые) направления.

Этот метод широко применяется в управлении. Однако он оказывается непригодным и дает ошибочные прогнозы в переломные, кризисные периоды, когда круто меняется траектория со циального движения, система становится неустойчивой, раскрывается веер альтернатив воз можного ее изменения под воздействием разнообразных факторов.

Основы современной теории предвидения будущего заложены Н.Д. Кондратьевым (1892 1938). Он утверждал, что предвидение будущего строится на глубокой научной основе познаний закономерностей строения, динамики и взаимосвязей прогнозируемого объекта.

Нормативное прогнозирование заключается в определении средств, необходимых и доста точных для достижения возможных состояний объекта управления или заданных целей. Норма тивное прогнозирование задается вопросом: какими путями вероятнее всего достичь желаемого?

Таким образом определяются наилучшие возможные пути движения объекта к заданной цели.

Цель выступает в виде установленной нормы. В качестве такой номы принимаются, например, познанные общественно необходимые потребности, а также данные, полученные в результате поискового прогнозирования. При этом в нормативном прогнозировании происходит как бы об ратная экстраполяция тенденций – из будущего в настоящее состояние объекта управления для выявления альтернативных путей движения к этому будущему.

В предвидении будущего нужно опираться на три группы закономерностей: статики, ци кличной динамики и социогенетики. Статика помогает выявить структуру прогнозируемого социального объекта, его внутренние и внешние взаимосвязи, учитывать необходимость под держания пропорциональности в будущей динамике социальных систем. Цикличная динамика позволяет выявить закономерную неравномерность в развитии социальных систем, предвидеть смену циклов и их фаз, периодическое возникновение социальных кризисов, взаимовлияние в цикличной динамике смежных и отдаленных систем. Социогенетика дает возможность выде лить наследственное ядро (генотип) системы, которое сохраняется, пока существует система;

уяснить механизмы наследственной изменчивости, обогащающей генотип с целью адаптации к существенным изменениям среды;

стихийного и целенаправленного отбора, помогающего под держать наиболее эффективные социальные изменения для обогащения генотипа и поддержа ния жизнеспособности системы в изменившихся социальных условиях.

Предвидение будущего — самый сложный, по сути дела, исследовательский процесс в управленческой деятельности, требующий соединения глубоких теоретических знаний с прак тическим опытом. Подтверждаемое прогнозов служит критерием истинности теории. Следо вательно, социологам, государственным служащим и руководителям, чтобы эффективно вы полнять свои функции, необходимо понимать закономерности статики, цикличной динамики и социогенетики, теоретические основы предвидения будущего.

Наиболее сложным и ответственным элементом теории предвидения будущего является прогноз цикличной динамики исследуемых объектов, смены циклов и их фаз, периодически воз никающих кризисов. Циклы являются всеобщей формой движения любых систем в природе и обществе. Каждый цикл проходит в своем развитии пять фаз: зарождение в недрах предыдущего цикла;

рождение;

распространение (диффузия);

стабильное развитие (зрелость);

устаревание и вытеснение новой, более прогрессивной системой (кризисная фаза). После этого возможен либо переход системы в новое качественное состояние (очередной цикл в ее динамике), либо распад с сохранением на какое-то время реликтов ушедшей в прошлое системы.

Циклы в динамике социальной системы бывают разной длительности. Наряду с текущими флуктуациями (колебаниями) типа сезонных циклов в пределах года выделяют краткосрочные (3-4 года), среднесрочные (8-12 лет), долгосрочные (40-60 лет), сверхдолгосрочные (несколько веков) и тысячелетние циклы. Все эти циклы, равно как и циклы в различных сферах, взаимо действуют друг с другом, образуя сложную ткань пульсации общественного развития.

Различаются три типа предвидения в социальной области.

Первый тип — предвидение событий нерегулярных, протекающих без определенной пра вильности. Это предсказание конкретного события и степени его интенсивности — прямой про гноз события или косвенный, связанный с наступлением другого, более известного события.

Второй тип — предвидение событий, которые в своем ходе обнаруживают более или ме нее правильную повторяемость, или цикличность. Например, социальных кризисов, прогноз цикличных колебаний цен, экономической конъюнктуры. Здесь возможен прямой прогноз пу тем построения кривых предвидения либо косвенный, отражающий взаимосвязь нескольких ци кличных процессов (например, сбалансирование экономических циклов с циклами колебаний солнечной активности). Такого рода прогноз предложил А. Л. Чижевский, который в книге, опу бликованной в 1924 г., исходя из прогноза максимума солнцедеятельности в конце 20-х годов, предсказывал: «По всей вероятности, в эти годы произойдут, вследствие наличия факторов социально-политического характера, крупные исторические события, которые снова видоиз менят географическую карту»(56, С.69).Прогноз в основном подтвердился.

Третий тип предвидения состоит в предвидении развития тех или иных общих тенденций, например тенденции социально -экономического роста, той или другой отрасли хозяйства, об щих тенденций движения цен, движения различных категорий дохода, тенденций в изменении, организационной структуры хозяйства. Этот тип предвидения обычно рассчитан на длительный период времени, более достоверен, однако носит недостаточно конкретный характер;

он может служить фоном, на котором реализуются первые два типа прогнозов подходов Разрабатывая методологию предвидения будущего, необходимо исходить из необходимости сочетания генетического и телеологического подходов. Генетический строится на глубоком изу чении закономерностей и тенденций исследуемого объекта, его взаимосвязей, он более достове рен, но сравнительно пассивен. Телеологический подход исходит из необходимости реализации в будущем априорно поставленных целей, он весьма активен, но страдает субъективизмом, иг норированием объективных закономерностей. Комбинирование обоих подходов позволяет обе спечивать обоснованность и активность, целенаправленность прогнозов и основанных на них стратегий и планов.

Переход от планово-директивной к регулируемой рыночной экономике не ослабляет, а уси ливает роль прогнозирования в управлении. Социологу для прогноза целесообразно определить одну важнейшую в данное время тенденцию или взаимосвязанный ряд тенденций, если иссле дование имеет сложный, многоаспектный характер и пока еще не определилась главная идея развития как предмет исследования. Для подготовки прогноза надо получить достаточный объ ем научно – практической информации из всех предположенных программой источников, ана литическим путем определить систему влияния на прогнозируемый процесс.

Во-первых, в условиях рынка значительно возрастает стохастичность и изменчивость со циальной, экономической динамики, взаимодействия множества факторов, определяющих ее траекторию. Необходимо предвидеть возможные варианты развития событий при выборе стра тегии и принятии решений.

Во-вторых, децентрализация собственности и управления многократно повышает спрос на прогнозы в средних и низших эшелонах управления. Прежде прогнозы требовались преиму щественно для принятия решений в высшем эшелоне управления, директивы которого были обязательными для низших эшелонов, у которых оставался небольшой простор для принятия стратегических решений. Сейчас многочисленный слой предпринимателей самостоятельно принимает решения, от которых зависит судьба предприятия, поэтому они нуждаются в про гнозах для выбора стратегии. Средние и верхние эшелоны нужны предпринимателям постольку, поскольку они располагают большим горизонтом видения и в состоянии предложить обосно ванные прогнозы на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях, предвидеть тенденции развития мировой экономики. Поэтому все уровни управления заинтересованы в на личии обоснованных, надежных, взаимосогласованных прогнозов (хотя не все это осознают).

В-третьих, открытость общества, многоукладность экономики— все это многократно усложняет процесс управления и принятия решений, требует учета многообразия стремительно меняющихся факторов постоянного предвидения характера, интенсивности, географии перемен, периодически возникающих кризисов и их воздействия на страну, отрасль, регион, предприятия.

Управление без предвидения в этих условиях — самоубийственная политика, она чревата кра хом той или иной системы из-за грубых просчетов и стратегических ошибок работы в авральном режиме, без стратегического горизонта.

список литературы:

1. Нурбекова Ж.А. Социология управления //Учебное пособие. Нурпеисова А.А.

КазЭУ им.Т.Рыскулова, к.э.н., и.о.доцента научно-технические связи казахстана и германии в контексте инновационного развития стран Общие направления научно-технических связей (НТС) между РК и ФРГ весьма многооб разны. Они охватывают важнейшие сферы науки и техники, и в первую очередь их ведущие направления как в области теоретических, так и прикладных исследований. Из комплексных проблем можно назвать исследование и освоение космоса, экологические проблемы;

из научно технического сотрудничества преимущественно практического характера – научно-технические связи в сфере промышленности, транспорта, энергетики и в других областях.

Отметим, что наиболее актуальные и перспективные научные направления, разрабатывае мые совместными усилиями ученых, которые ведутся в русле прогрессивных экономических и социогуманитарных исследований, несомненно, способствуют укреплению сотрудничества между странами.

Все более разнообразными становятся формы НТС между двумя странами. Прежде всего, это патентно-лицензионная торговля, предусматривающая взаимную продажу новейших научно технических достижений, технологических секретов, необходимые знания для производства оборудования, машин и приборов оригинальной конструкция, передачу промышленного опыта («ноу-хау»), технологической документации, услуг типа «инжиниринг». Свое дальнейшее раз витие получает обмен научной и технической информацией, специалистами (приглашение за рубежных специалистов для чтения лекций, проведения консультаций и т. д.), ознакомление с научными и производственными достижениями путем международного общения ученых и спе циалистов (взаимные визиты, международные симпозиумы и т.п.), координация исследований и обмен их результатами, проведение выставок и ярмарок, сотрудничество в подготовке кадров.

Получает все большее распространение такая новая форма научно-технического сотрудни чества, как проведение совместных исследований и разработок в различных областях науки и техники.

Так, современная геополитическая и геокультурная ситуация Казахстана, находящегося на стыке цивилизаций Востока и Запада, предполагает тесное сотрудничество казахстанских обществоведов (востоковедов, историков, археологов, лингвистов) с зарубежными коллегами из Западной Европы (ЗЕ). Казахстанские языковеды успешно налаживают научные контакты с тюркологическими центрами ЗЕ. Еще в 1999 г. ученые-линвисты Казахстана совместно с тюрко логами Германии и Голландии по линии ИНГАС разрабатывали проблему реформы казахского алфавита и орфографии. В работе специально организованного по данной проблеме междуна родного симпозиума во Франкфурте-на-Майне участвовали известные тюркологи Франции, Германии и др. стран [1].

Принципиально новым и перспективным научным направлением для казахстанского обще ствоведения является диаспорология. В силу складывавшихся многовековых чрезвычай ных исторических обстоятельств, 40% казахов на сегодня оказались за границей своей Родины.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О поддержке соотечественников за рубежом» разрабатывалась научная программа «Казахская диаспора: проблемы и перспекти вы». Думаем дальнейшее изучение исторических и современных проблем казахской диа споры в Германии, имело бы не только научное, но и общественно-политическое, социально экономическое значение.

Положительную оценку можно дать НТС РК и ФРГ в рамках международного сотрудни чества по сельскохозяйственным исследованиям в Центральной Азии (ЦА) и Закавказье. Так, в 2000 г. стартовал совместный проект Германского Общества по Техническому Сотрудничеству – Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH и Международного центра по улучшению кукурузы и пшеницы (СИММИТ, Мексика) – «Региональная сеть по внедрению сортов пшеницы и семеноводству». GTZ финансирует выполнение проекта.

В рамках сотрудничества были получены научные и практические результаты, которые мы систематизировали следующим образом:

- определены наиболее важные регионы области страны по экологии, почве, осадкам, то пографии, температурному режиму, транспортной инфраструктуре.

- выявлена оптимальная структура производственной деятельности указанных хозяйств, их организационная структура, создана информационная база для выгодной реализации уже сегод ня производимой сельскохозяйственной продукции.

- сформирован обоснованный проект предложений правительств Казахстана и Германии о предоставлении адресных кредитов сельскохозяйственным предприятиям области [2].

Сложившаяся в последние годы ситуация в орошаемом земледелии южных и юго-восточных регионов Казахстана требует новых, нетрадиционных подходов в выращивании пшеницы, обе спечивающих достижение потенциальных возможностей новых интенсивных сортов пшеницы, рациональное использование земельных и водных ресурсов, сохранение и повышение плодоро дия почвы, а также охрану окружающей среды. В этой связи с 2000 г. одним из приоритетных на правлений в Казахстане является внедрение гребневой технологии для возделывания зерновых культур в условиях орошения. Совместный проект был нацелен на проведение исследований по разработке принципиально новой технологии для возделывания интенсивных сортов пшеницы на основе посева в гребни и полива по бороздам.

GTZ – является одной из самых больших в мире организаций в международном сообществе по развитию, предоставляющих техническую помощь. Казахстан является страной-партнером Германии по сотрудничеству в области развития. С 1992 г. GTZ проводит проекты по поручению Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ). С 1995 г.

Общество представлено в г.Алматы Координационным бюро. За это время Федеральное прави тельство ФРГ предоставило проектам в рамках сотрудничества более 32 млн. евро [2]. Основ ные проекты по технико-финансовому сотрудничеству представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Проекты РК и ФРГ по техническому сотрудничеству Двусторонние проекты: Межрегиональные программы:

Консультативная помощь по развитию управ- Региональная сеть по внедрению сортов ления кооперацией, Алматы и Астана;

пшеницы и семеноводству в Центральной Содействие развитию фондового рынка в Ре- Азии. Вклад в борьбу с бедностью;

спублике Казахстан, Алматы;

Содействие проведению правовой и су Поддержка Агентства Республики Казахстан дебной реформы в странах Центральной по статистике;

Азии;

Приближение казахстанских стандартов к ев- Поддержка процесса выполнения конвен ропейским стандартам;

ции ООН по борьбе с опустыниванием в Установление модельных структур содействия Центральной Азии (UNCCD);

экономическому развитию в пилотных регио- Рекультивация осушенных земель Араль нах, Костанай, Тараз, Астана, Алматы;

ского моря, Кызылорда;

Развитие профессионального обучения деву- Уменьшение количества и предотвращение шек и молодых женщин в сельской местности, распространения саранчи в Центральной Костанай, Астана;

Азии.

Поддержка казахстанского Правительства в C:\Documents and Settings\Elena Vostrikova\ выполнении закона о земле. Desktop\GTZ\html\11.html Примечание – составлено автором по [2].

Основой экономического развития Казахстана служат богатые запасы нефти, газа и другие сырьевые ресурсы. Правительство Казахстана стремится к взвешенному экономическому раз витию, ускоренному созданию обрабатывающей промышленности и внедрению высоких тех нологий в промышленность. Первоочередной задачей является преодоление зависимости эко номики от сырьевых ресурсов. Слабыми местами остаются институциональная система, малая диверсификация экономики и низкий уровень дохода на душу населения, связанный с большими региональными различиями в развитии и доходах.

Исходя из этого, в 2000 г. Правительства Казахстана и Германии пришли к соглашению, что приоритетным направлением будущих программ будет содействие экономической реформе и развитие рыночной экономики. GTZ концентрирует свою деятельность в этой сфере на ключе вых отраслях политических и экономических реформ и на становлении государства, экономики, общества и управления.

Примером успешной работы GTZ может служить создание независимого Института эко номических исследований, зарекомендовавшего себя сегодня как компетентное учрежде ние, Правительство Казахстана может опираться на него при решении политических и эконо мических вопросов.

Несомненен вклад ФРГ и в обрабатывающую промышленность страны, в частности пу тем оснащения немецкой техникой и оборудованием. Так, ТОО “Альянс Казахско-Русский тек стиль”, ставший одним из крупных проектов в секторе текстильной и легкой промышленности полностью снабжен современным немецким оборудованием. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн. кв.м. ткани в год.

Очевиден возможный вклад ФРГ в программу по созданию хлопкового кластера в Южно Казахстанской области на базе свободной экономической зоны (СЭЗ) “Отстік”, нацеленное на получение продукции с более высокой добавочной стоимостью, поскольку более 90% получае мого хлопковолокна (а это порядка 140 тысяч тонн в год) уходит на экспорт. В рамках проекта по созданию СЭЗ “ Отстік” на площади в 200 гектаров планируется построить порядка 15 пред приятий по производству пряжи, ткацкие, отделочные, красильно-швейные предприятия, соз дать около 6000 новых рабочих мест. В СЭЗ обращаются потенциальные инвесторы, желающие разместить свое производство на территории зоны, в первую очередь это трейдеры, владельцы хлопкоперерабатывающих заводов, иностранные компании по производству техники, в том чис ле и немецкие – Rieter, Picanol, Visman.

В ходе изучения НТС двух стран было выявлено активное участие ФРГ в переоснащении и технической модернизации отраслей промышленности РК.

Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности две из трех действующих в настоящее время казахстанских фабрик, провели перевооружение своих производств. Так, в частности Алматинская обойная фабрика производит бумажные обои на технологическом обору довании германских фирм «VEB poligraph», «Texchnischehandelsonderneming», «Jean Hiedemann Maschinenfabrik BOCHOLT I.WESTF», «Maschinenbauaachen-Furstenau». Технология производ ства разработана и внедрена в Германии. Принятая производительность – 450000 рул/мес. Ко станайская обойная фабрика производит виниловые обои на бумажной основе на технологи ческом оборудовании германской фирмы «Marburger Tapetenfabrik». Технология производства разработана и внедрена в Германии. Принятая производительность – 125000 рул/мес.

В рамках программы по поддержке государств Восточной Европы и Азии, находящимся в процессе реформ, в Казахстане реализован проект, финансируемый Правительством ФРГ, «Train The Trainer-банки Казахстана» (ТТТ – банки Казахстана) под общим руководством общества Карла Дуйсберга (CDG) и Банковской Академии (Франкфурт-на-Майне).

Так, совместная работа над проектом создала основу возможного дальнейшего сотрудниче ства и развития профессиональных отношений в сфере банковской системы между двумя стра нами в настоящем и будущем, а также поддержала процессы экономической интеграции Казах стана с Европейским Союзом, и Германией, в частности [3].

Положительную оценку получили НТС РК с фирмами ФРГ в условиях индустриально инновационного развития.

Одной из законченных совместных работ в русле реализации Стратегии индустриально инновационного развития республики является работа фирмы Siemens и Министерства ин дустрии и торговли РК в разработке Концепции нового технопарка, Центра инновационных тех нологий.

Особого внимания заслуживает оценка развития НТС Казахстана с Германской службой академических обменов Deutscher Akademisher Austausch Dienst (DAAD).

DAAD – это организация немецких высших учебных заведений (ВУЗ), членами которой являются 231 ВУЗ Германии и 126 студенческих организаций, способствующая развитию ака демических отношений за рубежом, прежде всего посредством обмена студентами и учеными.

DAAD является посреднической организацией в сфере внешней культурной политики, а также в сфере высшего образования, науки и развития [4].

Таким образом, изучение научно-технических связей РК и ФРГ выявило следующие осо бенности:

1. Масштабы и диапазон форм НТС значительно отличаются разносторонним характером.

В целом же наиболее типичными формами выступают обмен научно-технической информа цией и производственным опытом. Другие формы научно-технического сотрудничества пока еще практикуются в меньших масштабах. Вместе с тем объем, и значение новых форм научно технического сотрудничества непрерывно возрастают по мере накопления опыта и вовлечения в него новых научных и хозяйственных сфер.

2. Значительный научно-технический потенциал ФРГ дает возможность рассматривать эту страну как весьма перспективного партнера РК в научно-техническом сотрудничестве. Целесоо бразность широких научно-технических связей продиктована и тем обстоятельством, что и ФРГ и РК не ограничивают свои научно-исследовательские работы какой-то одной сферой, а прово дят их по самому широкому кругу проблем.

3. В ходе научно-технического сотрудничества РК заключает соглашения как с федеральным правительством Германии, в которых правительственные научные организации выступают в ка честве самостоятельных партнеров, так и с немецкими фирмами. В настоящее время межпра вительственные контакты занимают значительное место в научно-техническом сотрудничестве РК и ФРГ. Эти связи охватывают, прежде всего, те проблемы, решение которых требует огром ных капиталовложений: охрана окружающей среды, коллективные усилия ученых обеих стран в поиске новых эффективных видов энергии. Предусматривается взаимный обмен делегациями ученых, проведение семинаров, конференций, симпозиумов.

4. Существуют широкие возможности для расширения научно-технических связей на фир менном уровне. Для облегчения деловых контактов многие немецкие фирмы открыли свои представительства в г.Алматы и г.Астане. Стремление корпораций ФРГ к расширению научно технических связей с РК говорит об их большой заинтересованности в осуществлении со вместных научно-исследовательских программ. Однако объем существующих связей далеко не исчерпывает всех возможностей сотрудничества РК и ФРГ в различных сферах науки и техни ки. Практика научно-технического сотрудничества убедительно показывает взаимовыгодность объединения научных усилий двух сторон в перспективе.

В целом, заключая можно отметить, что в ближайшие десятилетия будут периодом глу бокой трансформации мирового общества, порожденной переходом к новой модели разви тия внешнеэкономических связей (ВЭС), ориентированной на форсированное развитие науки, техники, изобретений, услуг. Эта трансформации охватывает все стороны общественной жизни экономику, политику, социальную и культурную сферу, она порождает новую систему ценно стей и приоритетов, меняет критерии оценки состоянии и перспектив развития ВЭС, преобразу ет хозяйственные структуры и механизмы их регулирования.

список литературы:

1. Кошанов А.К. Наука как стратегический приоритет формирования национальной экономики // Саясат Policy, 2007, №1. – 4-5 с.

2. htt://www.gtz.kz 3. Некоторые итоги работы проекта «Подготовки тренеров для банковской системы Казахстана». Методика оценки проекта.//Банки Казахстана №7, 2001 г., с.30- 4. htt:// www.daad.kz Жазира Нрслтанызы «Болаша» университетіні доценті, филология ылымдарыны кандидаты Жаслан Исмалов «Болаша» университетіні магистранты І.есенберлиннІ «кШпендІлер» романындаы ару-Жара атауларыны лингвомдени сипаты р лтты ерекшелігі кбінесе, этнографизмдерінен байалады. Этнографизмдер халыты мдени, трмысты, психологиялы, дниетанымды жадайларынан хабар беріп отырады.

лт – тіл – мдениет бір-бірімен тыыз байланысты ымдар. Бл штікті соы жылда ры алыптаса бастаан лингвомдениеттану пні зерттейді. «Лингвомдениеттану» термині В.В.Воровьев пен В.Н.Телияны зертеулеріні негізгі ой желісі барысында туды. Бл ылым са ласы лингвистика мен мдениеттану пндеріні бірігуінен пайда бола келіп, этнос мдениетіні тілге сер етуін арастырады. Бан дейін лтты тілі мен мдениетіні ерекшеліктерін, оларды зара байланысын алымдар этнолингвистика пніні негізінде зерттеп келді. ХYIII асырды соы мен ХIХ асырды алашы жартысындаы И.Г.Гердер, В.Гумбольдт ебектерінен этнолингвистикалы кзарастар байалады. Осындай зарастарды ХХ асырды басында лингвист Ф.де.Соссюр біршама тередетіп, келелі пікірлермен длелдеді. Ф.де.Соссюр: «р халыты салт- дстрі тілінде крініс табады, екінші жаынан аланда дл тілді зі халыты алыптасуына септігін тигізеді»,- деген тжырым жасады [1,16]. Бдан кейін этнолингвистиканы ылым ретінде алыптасып, ныаюына 20-30 жылдарда жары крген Э.Сепир, Б.Уорф ебектері сер етті. Э.Сипир этносты тілі зіні мдениетінен тыс болмайтындыын, керсінше мдениетті маызды блшегі болып саналатындыын зіні ебегінде крсетті [2,538]. Жалпы тіл білімінде:

«Этолингвистика – это раздел макролингвистики, изучающий отношения между языком и наро дом и этнических фокторов в функционировании в развитии языках»,- делінген [3,529].

азастанда бл мселе 70-80 жылдардан бастап.айдаров, Е.Жанпейісов сияты тілші алымдарды ебектерінде сз бола бастады..айдаров ойына жгінетін болса: «Этнолинг вистика, егер оны тп-тамырына тереірек ілсек, этнография мен лингвистиканы жай осындысы емес, бір шаыра астында райсысы з бетінше тон пішіп, зіні жырын жыр лайтын шартты трде ана осарласан дние емес, этнолингвистиканы объектісі – этнос жне оны тілі. Тілсіз этнос, этноссыз тіл мір срмейді [4,18]. Бл пікірлерден лингвомдениеттану ылымы этнолигвистика пнімен байланысты екенін круге болады. В.И.Телияны: «Лингво культурология – это та часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и опосанию кор респонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействий»- деп крсетуі бл ылым саласыны этнолингвистиканы ылыми негізінде толытыратындыыны кусі болма [5,217].

рбір этносты асырлар бойындаы жеткен жетістіктері бгінгі кнге жеткен мол азына болып саналады. аза халыны ару-жара атауларын зерттеу арылы этносты салт-дстрін, наным-сенімін, лт мдениетін, болмысын тани аламыз. Енді романда кездесетін біратар ару жара атауларына тоталып тсек.

аза батырлары асынан бес аруды бірі – алмас ылыш. Бесару – ертеде батырлар бой ына асынан аруларды жалпылама атауы. ылыш, найза, сауыт, шопар жне сойыл – ерлер асынып жретін ару-жара. Алмас ылыш болатты е асылынан жасалады.

Сана-сезімі сіп, тап тартысы кшейген сайын, халы брыныдай хандарды, толып жатан батыр, би, слтандарды олындаы алмас ылышы болудан бас тарта берген («Ал мас ылыш»).

Наркескен – алмас ылышты бір трі. Наркескенні баса ылыштардан айырмашылыы – асыл болаттан екі жзді етіп жасалады. Наркескенні сабы сйек немесе мйізден ондырылып, алтын, кміспен безендіріледі. Наркескенді хандар, хас батырлар стаан. аза тіліні тсіндірме сздігінде «Болаттан соылан екі жзді алмас ылыш» деген тсінік берліген [ТТС,613].

обыланды бір иыын сл сілкіп жіберіп, беліндегі наркескеніне ол салды да, ханны аржаында жайбараат тран Ажол биге тйіле арады («Алмас ылыш»). абырада самсаан ару-жара ілулі тр. Болат наркескен, исы алдаспан, кк рыш сйір шты най за, шойын басты шопар, жаты бірнеше трі...(«Алмас ылыш»).

анжар – болаттан соылып жасалатын ос жзді, шы ткір, ыса сапты пыша. аза хандыында батырлар анжарды ышам ару ретінде пайдаланан. анжарды сабын кміс, алтынмен зерлеп, белге таан.

білайыр ндыз жаалы, алтын зерлі кк мапал шапаныны ішінен байлап алан орасан рышынан жасалан болат анжарыны сабына олыны алай барып аланын зі де аармады («Алмас ылыш»).

ылыш – имек келген, ткір жзді, шкір ару. Ол негізінен, атты скер аруы болып сана лады.

Екі жатарында, жебеге толан екі-ш орамса, белдерінде исы жзді ылыш пен зын сапты айбалта, амал бзатын тас атыштарды сйреу шін, ер асына байлап алан жуандыы білектей ыл аран («Алмас ылыш»). ылыштары да ынабында жатып алып, тот басуа айналан шыар («Алмас ылыш»).

Сада – жебе атуа арналан ол аруы. Садаты тобылы, йекі сияты атты ааш шыбытарын иіп, екі шын айыспен керіп жасайды. Садаты ішкі жаын мйізбен аптап, ортасы мен екі шетіне сйек бастырма аып зірлейді. Романда «араай сада», «айы сада», «йекі сада» сияты сада трлері кездеседі. Ал садаты о салып тартатын кермесін адыр на дейді. Адырна – атылатын оты шыру шін садаты екі басын керіп байлаан баулы.

В.В.Радлов: адыр (азыр, айыр, айр) – блу, ажырату;

адыры (адыр-ы, айр-ы) – екіге блу деп крсетеді (Радлов. Опыт сл. І-І). Адар – тркі-моол тілдерінде «жан-жаа шашырау, бліну, ыдырау» маынасын білдіреді (Пекарский, Сл. якут. яз.). Бл деректерден адырна сзіні тбірі адыр екендігін байатады. Сз соындаы -на – етістіктен есім тудыратын жрна болу керек [ТЭС, 21].

Жау ктпеген жерден, тау арасынан шыан жолбарыстай лып етіп пайда болып, сада оын жаудырып-жаудырып жіберіп, айтадан кіріп жо болып кетеді («Алмас ылыш»).

лаштап тартан айы садатан ысылдай атылан ажал жебелері кімді болса да ат стінен шырып тсіреді («Алмас ылыш»).

орамса – сада оыны сауыты. Ол белге байланады немесе иыа асылады. орамса ішінен екі атар клдене таспа тартады, оан жебелерді атарлай тізеді. Кейде азатар орамса, орам деп те атайды. орамсаты алдыы жаында екі жерде айыстан ызылан ілгегі бо лады, беттеріне ою-рнек салынып шекейленіп, алтын, кмістен жасалан жапсырмалар са лынады. Матадан жасалан орамсатарды беттері оюланып кесетленеді. Батырларды трлі скери дрежесіні белгісі ретінде орамсаа шаша, аны йрытары таылады. Негізі ару-жараа салынан ою-рнектер бірнеше ызмет атаран. Біріншісі – магиялы ызметі, аруды сес арттырып, иесін жауыны аруынан орау. Екіншісі – жауынгерді леуметтік ста тусын, скери дрежесін крсеткен.

Біра ханны орамсасында жалыз жебе алды («Алмас ылыш»). Хан осылай шешім таба алмай абыржып транында, ызы Глбарам садаын алып, орамсатан озы жауы рын жебені кесіне арай кезей бастады («Алмас ылыш»).

Жебе – сада оыны масаы. Жебелерді андай ааштан жасаланына арай отарды у жебе, тобылы сапты о, айы о, амыс сапты о деген атаулары болады. Жебеге адалан ауырсына байланысты екі анатты, трт анатты жебе, сары жн о, кшіген жнді о, ауырсын жебе жне кілі о деп бледі. Ал оларды жасалан теміріне арай «кк жебе», «ср жебе» болмаса «болат о», «шойын о» деп те атаан. Бан тмендегі романнан алынан зінділер длел.

Хан шаыруынан атты сезіктенген Жнібек, бешпентіні ішінен орасан болатынан жа етіп тоылан шаын сауыт киді. Алдаспанын амсыз айрап, сада жебесіне жаадан сар ауырсынын адады («аар»). лаштап тартан айы садатан ысылдай атылан ажал жебелері кімді болса да ат стінен шырып тседі («Алмас ылыш»). Біра жрегіне кк рыш сйір шты жебе адалмады («Алмас ылыш»).

Сойыл – ол аруы. Алып жруге ыайлы, жеіл. зындыы 2-2,5 метр, диаметрі 6-7 сан тиметр болады. Сойыл атты ааштан жасалады. бден кеуіп, кп сталанын «а сойыл» деп атайды.

Ажол сойылын да жндеп сілтей алмай алды («Алмас ылыш»). Нардай биік тлпарды стіне арай соан сойылы сауыт киген обыландыны тек бйір тсынан барып тиді («Ал мас ылыш»). Оны сзіні ар жаында олында тобылы сапты, бзау тісті амшы, клге кміп солылдатып алан айы сойылы бар Дешті ыпша еліні бден шталып алан мддесі тр («Алмас ылыш»).

Шопар – басы домалатанып келген, берік тая ару. Шопарды бас жаы темірмен де апталады. Бас жаына орасын йып жасалатын да шопар трлері бар.

Болат наркескен, исы алдаспан, кк рыш сйір шты найза, шойын басты шопар, жаты бірнеше трі... («Алмас ылыш»). -й, мына ара шопарым е алдымен зіе тимесін десе, былай тр!- деп зекіген («Алмас ылыш»). обыланды бл кезде алпыса таяп алса да, азана аттанандаы ара шопарын лі де бір олымен ршытай йіреді («Алмас ылыш»).

Жа – сырт трі малды жа сйегіне сас, оы алыса шатын, клемі садатан лкен жне серпер аашы жуан, садаша иілген тсы сірі таспамен орап апталан соыс аруы. Оын уыы деп атайды. Оны «жай» (найзаай) деп атап, ерекше астерлейді.

зге лдарына демі киім, салтанатты ер-трман істетсе, бан арнап найза, жа, алда спан жасататын («Алмас ылыш»).

Айбалта – зын сапты жарты ай бейнесіндегі кішірек балта. аза сталары айбалта сабы нына лтты ошар мйіз трізді ою-рнекпен безендірген. ола стау шін сапты тменгі жаына айыстан блдірге байлайды. Блдірге – амшы, шопар сабына таылатын айыс бау.

Айбалтаны белге байлайды немесе тебінгіні астына ыстырады.

рине, монолдар алдаан-ды, ола тсісімен князьді балаларымен бірге айбалтамен ша уып лтірген («Алмас ылыш»).

Алдаспан – сабында клдене салынан болат аласы бар семсер. Алдаспанны салмаыны ауырлыына байланысты ыны болмайды. Алдаспанды белге байлайды немесе иыа асып ала ды.

Крген куні де ызба анды Саянны алдаспаны алып тсті («Алмас ылыш»). Олар ды ыпшатар арттарынан уып жріп садапен атып, не болмаса болат алдаспандарын лаштай сермеп ырып салатын («Алмас ылыш»).

Дулыа – батырларды рыса шыарда басына киетін темірден жасалан бас киімі.

Дулыаны екі жаы мен арты етегіне темір тор ілінеді. Ол адамны мойны мен иыын тыма трізді ттас жауып, ылыш, отан орайды.

Бл Исфаан болатынан алдаспан, зын ылыш таынан, орасан рышынан саут-дулыа киген, мздай боп ару-жара асынан, з заманыны скери нер-ылымымен бден суарылан, білайыр ханны бкіл шыыс леміне белгілі ататы атты скері («Алмас ылыш»)!

Кездік – ыса сапты кішірек пыша.

- Онда мені ызыымды сен емес, мына алмас кездік креді,- деді алтын белбеуіні ынынан кішкентай ылшылдаан кездікті суырып («Алмас ылыш»).

Семсер – болаттан жасалан екі жзді ткір ару.

–Жаан бике орнынан тре келіп баласыны олындаы жалааш а семсерді алды да ерніне тигізді («Алмас ылыш»).

азаты дстрлі ару-жаратары тері, сйек, мйіз, тарамыс, ара жне тсті металдар – шойын, темір, болат, алтын, кміс, орасыннан жасалан. ару-жараты олданатын адамны леуметтік дрежесіне сай алтынмен, кміспен атап, кейде маржан, меруерттен де кз салан.

Ал теріден жасалан ару-жара трлері ою-рнекпен шекейленген.

аза тілінде бір топ фразеологизмдер ару-жара атауларыны атысуымен пайда болан.

Мысалы, найза бойы – халыты лшем. Биіктік, тередік, зынды, алынды лшемі ретінде олданылады. Найзаа жау міндірген ер – жауын найзамен тйреген, асан ер. Найзаны шымен, білекті кшімен – кшпен, зорлыпен. Найзасын жауа тіреді – арсы трды, жауа шапты. Найза шында отырандай – ауіп стінде тран кісі туралы айтылады. Жебедей жерге енгізді – жер жебіріне жетті, тілдеді, бетін айтарды. Айбалтанны сабындай – жп-жмыр, зілмелі білекті.

ылыштай ылшылдаан – айрат – кші тасыан, ткір, айсар деген маынада. ылышты жзі, найзанны шымен – кш крсету, кшпен бітіру туралы айтылады. Шопарын басына ойнатты – зорлы жасады, азаптады. Сойыл соар – шашбауын ктерер, сзін сйлер. Сойылын соты – сзін сйледі, жатасты. Сада сыртты кпшек сан – домбыт жарау, сом тлалы ат.

Садатан тартан отай – тп-тзу, тп-тура, тіп-тік. олшопар болды – сойылын соты, жоын жотады.

орыта келгенде, ару-жара атаулары халыты дниетанымымен тыыз байланысты.

Сондытан халы мдениеті мен тіліні кедігін, тередігін танытуда ару-жара атауларыны лингвомдени крінісін тілдік трыдан зерттеу бгінгі кнні талабы.

пайдаланылан дебиеттер:

1. Ф.де.Соссюр. Труды по языкознанию. – М., 1977.

2. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993.

3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966.

4. айдаров. Этнолингвистика // Білім жне ебек, 1985. - №10.

5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспект. – М., 1996.

Нурушева Гульмира Келдыбаевна старший преподаватель кафедры Отан тарихы Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова переселенческая политика царизма и обострение земельного вопроса в тургайской области С 60-х годов XIX века начинается стихийная передвижка необеспеченных землей крестьян ских хозяйств из малоземельных районов России на территорию Тургайской области для заня тия преимущественно земледельческим хозяйством.

В начале 1890-х годов переселенческое движение крестьян из Европейской России значи тельно усилилось из-за неурожаев и малоземелья. Усиление переселенческого движения совпало с изданием основного переселенческого закона от 12 июля 1889 года «О добровольном пересе лении сельских обывателей и мещан на казенные земли». С изданием этого закона наплыв пере селенцев в Сибирь и казахскую степь усиливается: если в середине 80-х годов их количество не превышало 30 тысяч, то в 1897 году составило 42 тыс. человек [1, с.21-22].

В 1893 году впервые было принято решение приступить к исследованию Степных обла стей с целью выяснения площадей земель, которые могли быть использованы для нужд русской колонизации. Основная задача этой и последующих экспедиций – обоснование возможности переселения на территорию Казахстана. Как констатировала составленная Канцелярией генерал – губернатора записка, с правильным разрешением этого вопроса связана « не только вполне справедливая забота о 1,5 миллионной киргизской народности, могущей эксплуатировать при кочевой жизни такие места, которые без номадов стояли бы пустыми, но, в значительной мере, и самый успех и рациональная постановка дела колонизации» [1, с.14].

С вышеозначенной целью в 1895 была организована экспедиция под руководством Ф.Щербины, которая исследовала 12 уездов Северного Казахстана. Экспедиция установила зе мельную норму для среднего по уезду хозяйства и провела исчисление количества земли, не обходимого для каждой общины и группы районов. Вслед за этим площадь исчисленного ко личества земли была высчитана из количества земли, которой казахи пользовались до работ экспедиции. Разница в количестве земли была признана излишней для того или иного района [1, с.16]. В пользовании казахского населения до работ экспедиции находилось около 45 млн. тыс. десятин. Из них было оставлено казахам по нормам экспедиции 23млн. 29 тыс. десятин и зачислено в излишки 22 млн. 592 тыс. десятин [2].

Обращаясь к проблеме экспедиционных исследований территории Казахстана, следует от метить, что Ф.Щербина исследовала лишь северные уезды северных областей, где имелись наи более плодородные земли [3, с.18-19]. Отсюда делались неверные выводы о большом количестве лишних земель под переселение земледельческого населения. Несмотря на то, что экспедиция Ф.Щербины пыталась оставить кочевникам земли, необходимые для обеспечения существую щей формы хозяйствования, содержание ее деятельности было неоднозначным. Так, автор работ по земельному вопросу, Т.Шонанов считал, что ошибкой Ф.Щербины было то, что она про вел неправильный подсчет количества кибиток в сторону их уменьшения, а так же учитывал городские земли. Статистик Переселенческого Управления Т.Седельников полагал, что в экс педиции не было знатоков природы земли. Современные исследователи, например, Т.Волкова отмечала неправильный метод определения средних чисел, а так же выборочность обследования [4, с.17]. Наряду с рядом негативных моментов необходимо отметить реализм взглядов самого Ф.Щербины. Он писал, что если казах – скотовод останется без скота, то он погибнет. Поэтому Ф.Щербина полагал, что царское правительство должно заниматься обустройством казахов с учетом особенностей их хозяйства и естественно – исторических условий [5, с.4].

К моменту начала интенсивных изъятий в Казахстане все земли казахского населения, со гласно Степному Положению, считались государственной собственностью. На этом основании все земли Степного края были признаны единым колонизационным фондом. Отсутствие зе мельного устройства казахского населения и юридического закрепления его землепользования сыграли на руку колонизаторам в деле проведения в жизнь статей «Степного Положения». На данном этапе царская администрация была заинтересована в иррегулированности казахского землепользования, так как в противоположном случае трудно было бы объяснить, а тем более провести в жизнь насильственные выселения и переселения казахов в пустыни.

До 1904 года переселение крестьян из центральных губерний было в основном самоволь ным. С изданием нового переселенческого закона переселение официально было признано од ним из способов улучшения быта малоземельного населения внутренних губерний посредством действия принципов свободы и поощрения [1, с.19]. В этот период большое распространение получила сдача земель казахам в аренду пришлому населению в силу сложившихся экономиче ски неблагоприятных условий для устойчивого развития казахского хозяйства. В дальнейшем судьба этих земель была различна, но зачастую они оказывались захваченными переселенцами.

Официальные круги отводили аренде роль могущественного средства для колонизации казах ской степи. С нарастанием переселенческого движения администрация пыталась расширить по нятие о предмете аренды, признать таковым не только земли, находящиеся в пределах зимовых стойбищ, но и все обрабатываемые казахами земли и вообще все пространства, за исключением летовок. Право аренды было прерогативой лиц русского происхождения [1, с.83-84]. Цель уста новления такого подхода понятна – возможность перехода этих земель к русским переселенцам.

До введения подобного ограничения наблюдалось и обратное явление – аренда казахами земли.

Издание закона от 6 июня 1904 года вызвало необходимость выделения новых колонизационных фондов. В связи с этим в 1905 году началось экспедиционное исследование Урало – Тургайского района. Последствия принятия нового переселенческого закона были губительны для казахского населения. К 1 января 1908 года размеры земельного фонда для переселенцев в Степных обла стях необходимо было довести до 1 млн. 200 тыс. десятин [1, с.21]. Увеличивающийся спрос на землю не пугал переселенческих чиновников, так как их не интересовали те обстоятельства, в которые попадало казахское население после грабительских изъятий, а формальные подсчеты выявили факт возможного предложения земель на территории Казахстана.

Обострение аграрного вопроса в России в ходе революционных событий 1905 – 1907 годов привело к апогею колониально – земледельческой земельной политики Российского правитель ства по отношению к территории Тургайской области. В 1909 году были организованы повтор ные исследования казахских земель в Кустанайском и Атбасарском уезде [6].

Повторная экспедиция под руководством В.Кузнецова поняла нормы земель, оставляемых казахами. В плане сравнительной характеристики результатов работ экспедиции Ф.Щербины и повторных обследований, приведем табличные данные.

Таблица № Данные по отдельным уездам Тургайской области о нормах земельного обеспечения казахов, установ ленных обследованиями 1896-1900 годов и по данным повторной экспедиции 1907-1911 годов Уезды Нормы земельного обеспечения казахов (в десятинах) 1896-1900 гг. 1907-1911 гг.

Актюбинский 123-168 27- Кустанайский 120-300 27- Тургайский - Из таблицы следует, что понижение земельных норм в результате повторных исследований было значительным. Так нормы землепользования были уменьшены до 4,4-4,5 раза в Актюбин ском и Кустанайских уездах.

Необходимость такого понижения объяснялась тем, что увеличилась продуктивность зе мель, поднялся уровень ее использования 6,4-23,8%. Под повышением уровня использования земельных ресурсов подразумевался переход части казахского населения к земледельческим формам хозяйствования, причина которого заключалась не в естественном эволюционном про цессе, недостаточности земель, оставляемых в результате колонизационных мероприятий, для ведения скотоводческого хозяйства. Колониальная администрация понижения норм объясняла тем, что нормы экспедиции Ф.Щербины рассчитаны на скотоводческое хозяйство и потому, как абсолютно, так и относительно, являются очень высокими и во многих случаях значительно превышают размер помещичьего хозяйства в Европейской России. Незнание действительного состояния земельного дела в Казахстане привело русских чиновников к перенесению основных подходов решения аграрного вопроса в Центральной России на Казахстан.

В начале XX века колониальная администрация начала насаждение в Тургайской области крупных хозяйств. Земельный фонд для этой цели выделялся из участков, где 80 % составлялись черноземные земли.

Таким образом, переселенческая политика нанесла серьезный удар по традиционной хозяй ственной модели номадизма, являвшейся динамичной системой, которая корректировалась сами ми общинниками при необходимости под воздействием внутренних социально-экономических факторов. Переселенческая политика выступила экзогенным фактором, вызвавшим деградацию кочевой формы хозяйствования. Был нарушен ход естественного, целесообразного освоения зе мельных ресурсов Казахстана.

Насильственное изъятие земель вызвало многочисленные жалобы со стороны казахского населения. Тем более, при изъятии земли у казахского населения администрация не проявляла заботы о значении этих земель в общей системе земледельческого и скотоводческого хозяйства.

Обострение земельных отношений в Казахстане наряду с самим фактом колонизации, было вы звано, прежде всего, средствами и методами всей постановки землеотводно-межевого дела. Так изъятие производились без всякой системы и с нарушением законов и полным игнорированием интересов казахского населения. Не способствовало установлению более или менее твердых поземельных отношений казахского населения и неоднократность отведения земель переселен цам в одних и тех же аулах в связи с постоянно менявшимися нормами, установленными для кочевого и полукочевого населения. Кроме того, открытие Казахстана для переселения извне выступила созидательным фактором в казахской степи, перестроившим по- новому самобытные земельные отношения в результате изменения в формах и типах хозяйственной деятельности вызванных насильственными изъятиями.

В интересах Оренбургского казачества земельный вопрос был разрешен в так называемом Новолинейном районе. Еще в 1898 году комитет министров принял к рассмотрению вопрос об устройстве казахов четырех волостей Новолинейного района, проживавших в пределах Орен бургской губернии, на «миллионном» отводе [8]. Этот вопрос был внесен на обсуждение по инициативе Управления Военного Министерства. Военный губернатор Тургайской области, а также Особая комиссия во главе с советником Тургайского Областного Управления Поклевским Коззель считали необходимым скорейшее переселение казахов на «миллионный отвод», аргу ментируя свое мнение заинтересованностью в этом обеих сторон. По их мнению, для казахов переселение представлялось важным в виду необходимости скорейшего устройства земельного быта. Означенный земельный отвод предоставлялся казахам в постоянно пользование с при числением к составу Тургайской области. Казахское население так называемого «миллионного отвода», должно было подчиняться, как в административном, так и в полицейском отношениях к органам областного управления. Размер наделов для казахского населения не устанавливался, теоретически было признано, что он должен быть рассчитан по действительной потребности каждого хозяйства, сообразно благосостояния по качеству земли, но не превышать 145 десятин на кибитку.

Таким образом, конец XIX – начало XX вв. ознаменовались обострением земельного во проса в Тургайской области;

вызванного в большей степени развитием переселенческого дви жения на территорию Тургайской области и усилением казачьей колонизации. Крестьянская и казачья колонизация привели к нарушению рационального освоения земельных ресурсов казах ским населением. Казахское население выработало свои подходы к утилизации земель на осно ве естественного приспособления к природно-географическому ландшафту. Методы и средства, использованные колониальной администрацией, при изъятиях земель казахского населения при вели к отчуждению последнего от возможности освоения земель посредством как земледельче ского, так и скотоводческого типов хозяйствования. Усиление колонизации вызвало обострение земельных отношений между кочевым и оседлым населением, как носителями различных форм хозяйственного освоения территории Казахстана. Насильственное изменение сложившихся са мобытных земельных отношений приводило к межродовым конфликтам. Вместе с тем, обо стрение земельных отношений в Казахстане имело своим последствием еще одну катастрофу – эскалацию экологических проблем.

список литературы:

1. Журнал Совещания о землеустройстве киргиз. – СПб.: Тип. МВД, 1907.

2. ЦГА РК, ф.19, оп.1, д.38, л.3 об.

3. Выступление Б.Каратаева на 2 сессии Государственной Думы в Санкт-Петербурге 16 мая 1907 года //Мура гер, 1992, №2.

4. Волкова Т. Материалы по киргизскому (казахскому) землепользованию, собранные и разработанные экс педицией по исследованию степных областей: Автореферат канд. дисс. – М., 1982.

5. Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Воронеж,1903.

6. ЦГА РК, ф.69, оп.1, д.1259, л.25 об.

7. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России//сост. В. Тресвятский. Вып.1Степной край, 1917.

8. ЦГА РК, ф.29, оп.1,д.8, л.1 об.

Ныметова Жасыгл Трсынызы., Альжанова Айгерім Е.А. Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университеті леуметтік-педагогикалы факультеті леуметтік жмыс жне леуметтік педагогика кафедрасы леуметтІк ызметкердІ Жмыс барысындаы негІзгІ функцияларды орындалу маыздылыы леуметтік жмыс – кмекті мтаж ететін адамдарды леуметтік жадайын жасартуа баытталан ызмет. леуметтік жмыс те крделі, жан жаты білімді талап ететін маманды.

Мемлекетімізді басты байлыы халы боландытан, сол байлыты орау леуметтік жмысты басты міндеті. леуметтік жмыс мгедектерді, арт адамдарды, зейнеткерлерді, ауіпті науастара, балалара, иыншылыа тап болан адамдара ызмет крсетеді. Олара леуметтік амсыздандыру, кмек крсету, тлаларды леуметтендіру, леуметтік орау, ауіпті жадайа тскен адамдара кмек крсету, сияты леуметтік мселелерімен айналысады. азіргі азастанда леуметтік жмысты объектісін леуметтік-демографиялы сипаттауда маызды мселені бірі деп айтуа болады. йткені оамда леуметтік кмекті ажет ететін адамдар тобы баршылы. аншама миллиондаан адамдар з алдарына, яни ркімні ойлауы, психоло гиясы, иын биографиялы мліметтерімен толан айталанбас з алдына тла болып табыла ды. Сондытан леуметтік ызметкерден, леуметтік жмыста адам міріні тадырына енуден брын, жан-жаты ксіби біліммен, р трлі дістерді мегеріп, тзімділік пен шыдамдылыты кш жігерді талап етеді.

леуметтік жмыс азастанда 1991 жылдан маманды ретінде алыптаса бастады.

леуметтік ызметкер шешетін мселелер білімділікті, ділеттілікті, дептілікті, яни «зиян тигізіп алма, бзып алма» деген принципті талап етеді.

леуметтік ызметті р трлі анытамалары бар. Біреуінде негізгі орында леуметтік жмысты обьектісі клиент деп алынса, келесісінде оны жмыс істеу дісіне назар аударыла ды, енді біреулерде леуметтік ызметкер функцияларына негізгі орын беріледі. Бл дефини циалар оамдаы болып жатан згерістерге, теориялы кзарастар, леуметтік саяси жне мдени кешендерге байланысты болады. андай жадайда болса да, леуметтік ызметкерді істеген ісі уаыта сай болуы керек. леуметтік жмыс бл мысалы, мгедектерге, оларды леуметтік ммкіндіктерін арттыру немесе алпына келтіру, топтар мен оамында ксіптік не месе олар шін жайлы леуметтік жадайлар жасаумен сипатталады, ал адамдарды жадайын жасартатын ол леуметтік жмыс. леуметтік жмыс халыа ызмет ету жне кмекті ажет ететіндерге кмек крсетумен тсіндіріледі[1].

В.Н. Ярскаяны анытамасы бойынша «леуметтік жмыс тланы, жаняны, р лттарды бір-бірімен байланысты оамыны дамуы, леуметтік ділдікті мірде орнатуы....» [2].

леуметтік жмысты е негізгі термині ол – empowerment. Бл терминні маынасы «ол з кшінді, жмыса деген абілетіді клиентті мір ресурстарын кшейту, онымен пікір алмасу, оан кп кіл блу, клиентке мселесін зі шешуге йрету». Екінші анытамасы леуметтік оам арасындаы байланыс жне сол леуметтік оамдаы адамдарды атаран іс рекетіні адама сері,стресс жадайынан шыа алуы, ала арай мтылуы мен жоары баалануыны байланысы[3].

Ксіби кмек крсеткенде леуметтік ызметкер клиентіні жеке міріне араласады.

Бл процесс интервенция деп аталады. Интервенция ол топты, не бір лтты леуметтік ауымдастыына леуметтік рдіс кезінде араласып, оны леуметтік масаттарына сйкес жетістіктерге жеткізу болып табылады. азіргі кезде интервенция леуметтік саясатта жне леуметтік теорияда леуметтік ызметкер атаратын ісін тсіндіріп, анытап, баалап береді.

леуметтік ызметті ксіби масаты ол кмек сраан адамдара кмек крсету. леуметтік ызметкер клиентке яни, р трлі жадаймен келген адамдарды мселесін шешуді р трлі формаларын, ксіби ажетті ндылытарын, ртрлі дістерін жне т.б. білуі керек. леуметік жмыс ол мультидисциплиннарлы маманды. Яни леуметтік ызметкер клиентпен жмыс істегенде баса да мамандаан дрігер, педагог, психлог, загер баса да ызметкерлермен жмыс жасайды. Бір жаынан араса леуметтік ызметкер зіні білгенімен, ксіби дайындыымен сол мселені шешуде ол мбебап маман ретінде есептеледі. Мндай интеграцианарлы білім диагностика кезінде ажет, себебі ол клиент мселесін жан – жаты арауа ммкіндік береді.

Кмекті ажет ететіндірге ызмет крсету барысында барлы функцияларды леуметтік жмысты субъектісі жзеге асырады. Бл субъектілерге леуметтік жмысты басарып жне жзеге асыратын мекемені адамдары жатады. Бл леуметтік саясатты жзеге асыратын мем лекет, айырымдылы орлар, оамды йымдар, «Ббек» балалар оры ызыл Крест оамы, леуметтік ызметкерлер ассоцияциясы, леуметтік ызмет крсету орталытары жне т.б.

Біра естен шыармау керек, леуметтік жмыста бірінші субъект, мекеме емес, оамды баста малармен немесе ксіби леуметтік жмыспен айналысатын адамдар болып табылады. Ксіби ызметкерлер кп емес.

леуметтік жмысты міндетті компоненттері жйе ретінде оны мазмны болып табылады.

Ол рине жмысты функцияларынан туындайды. Жалпы жоспардаы функциялары келесідей:

апаратты, диагностикалы, болжау, йымдастырушылы, психологиялы-педагогикалы, практикалы кмек крсету, басарушылы. леуметтік ызметкер з іс-рекетін объект ту ралы мліметтер жинаудан бастайды. Яни, жынысы, жасы, денсаулы жадайы, мір салты, мір сруге ажеттіліктермен зін амтамасыз етуін, материалды жадайы, отбасы жадайы, кршілермен арым – атынасы, психологиялы, мінез- лы жадайы жне т.б. апараттар жинаумен айналысады.

леуметтік ызметкерлер зіні болаша арамаына тсетін клиенті туралы апарат жинааннан кейін «диагноз» ояды;

жмыс клемін баалайды, жмыс трлерін анытап, зіні ызмет режимін анытап иыншылытарды формасын, жмысты дістерін талдап, зіні жмыс кнін блумен айналысады. Сонымен атар физикалы жне материалды шыындарды жоспарлайды.

леуметтік ызметкер ойылан «диагнозына» сай зініде іс – рекеттеріне осалы «ди агнозын» жасайды: жмыс трлері мен клемін анытайды, оан жмыс істеуге иын немесе жеіл болатынын, ажетті кмекті крсете алатынына, андай ресми жне ресми емес мекеме лермен іскерлік байланыса тсетіндігін, анша уаыт «пациентпен» жмыс жасайтындыын ойластырады.

леуметтік кмекті сипатына орай (мысалы, жалыз басты ауру адама немесе психологиялы кйзеліске тскен тлаа леуметтік-трмысты кмек крсету сияты жне т.б.) жмысты жоспары мен практикалы кмекті трлері мен мазмнын анытайды. Соны мен атар леуметтік ызметкер йымдастырушы немесе ксіби ызметкер екеніне арамастан, басару іс – рекетімен де айналысады. леуметтік жмысты басаруда оны мазмны аса ажетті жне маызды компонент болып табылады.

леуметтік жмыс ралдарды кмегімен жзеге асады. ралдар іс – рекет масатына жетудегі ажеттіліктер мен ебек ралдарын жатызуа болады. леуметтік жмыс функциясыны кптрлілігі оны ралдарыны кптрлілігімен байланысады. Сондытан оны барлыын тізіп жату ммкін емес. Бл сзінде, іс рекетінде жне арнайы есеп бланклеріде, телефонында, іскерлік атынастарда, жне де психотерапиялы дістердеде крінісін табады.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.