авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
-- [ Страница 1 ] --

ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

III

Международная научная конференция

Сборник статей

(часть 1)

Общественные и гуманитарные науки

Алматы – 2009

УДК 001:378

ББК 72.4:74.58

И 66

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан»

АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии и социальной работы КазНУ им. аль-Фараби И 66 Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сбор. статей Межд. Науч. Конф. В 2-х частях. (г. Алматы, 10 дек.

2009 г.). – Алматы, 2009. Каз., рус.

ISBN 978-601-7152-74- Ч. 1: Общественные и гуманитарные науки. – 296 с.

ISBN 978-601-7152-75- В настоящий сборник вошли материалы III Международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» (г. Алматы, 10 декабря 2009 года).

Материалы предназначены для молодых ученых, исследователей, преподавателей, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами развития современного общества.

УДК 001: ББК 72.4:74. ISBN 978-601-7152-75-8 (Ч. 1) ISBN 978-601-7152-74-1 общ.

© «Фонд Первого Президента Республики Казахстан», © ИД «Жибек жолы», бдірайымова Г.С. – л-Фараби атындаы КазУ социология жне леуметтік жмыс кафедрасыны мегерушісі, социология ылымыны докторы, азастан Республикасы Тыш Президенті корыны жанындаы жас алымдар Кенесіні трайымы ПАТРИОТ БОЛУ – АЗАСТАНДЫ ШЫН ЖРЕКТЕН СЙЕ БІЛУ Р Президенті, «Нр отан» ХДП траасы Н.. Назарбаевты кезектен тыс XII съез де сйлеген сзі – аса маызды, практикалы жат азастанды оамды біріктіретін жне жаа міндеттерді іске асыруа жмылдыратын идеялы серпіліс. Мемлекет басшы сы зіні сйлеген сзінде азастанны саяси жне леуметтік-экономикалы даму жо лында жалпы лтты басымдытарды кшейтуге арналан баытты саралап берді.

Сайып келгенде, Президент бізді жеделдетілген технологиялы згерістер жадайында, дамуды сапалы кезеіне бадарлайды: жаа аидаттар арылы дадарыстан кейінгі да муды амтамасыз ету, инновациялы кластерлерді жедел дамыту шін жадайлар жасау, жаашыл ылыми-басару апаратын, адам факторыны тбегейлі суін жне лтты аржы архитектурасыны тжырымын жасау туралы мселені пысытауды ескеру.

ндылытарды жаа жйесін руды (алыптастыру) жне толеранттылы пен патриоттылыты кпшілікке сііруді де е басым баыттар ретінде Президент з сзінде аттап тті. азір ндылыты басымдытар азастанды оамны жаа леуметтік рылымын жасауды негізіне айналып келеді жне олар зіндік мдени код ретінде танылады, сол арылы халыты, лтты мдени сйкестік процесіні аншалыты ойдаыдай жретінін, лтты зіндік сана-сезімні ныаятынын саралауа болады.

азастанды оам крделі жйелік реформалара леуметтік рылым мен институттарды, брыны леуметтік-мдени ндылытар мен нормаларды тбегейлі згерісіне ку болды. оамны рухани саласында кейінгі онжылдыта болан згерістер адамдарды психологиясына, ндылыты бадарлары мен жріс-трыстарына серін тигізеді. Осы процестер кп дрежеде жас рпатарды ндылытарыны рылымын алыптастырудан, оларды мірлік талап – ниеттерінен, леуметтік кіл кйлерінен жне ділінен крінеді.

азіргі кезде жас рпаты отаншылды сезімде трбиелеу, оларды отаншыл – аза мат ретінде алыптастыру проблемасы ерекеше зекті мселеге айналды. Дстр мен ин новация арасында, соны ішінде леуметтік-мдени ортада тепе-тедікті сатау ауадай ажет болып тран бгінгі заманда осы мселе аса маызды.

Отаншылдыты алыптастыру рпатан-рпаа мірлік тжірибе берумен, з отаныны игілігі шін адамды жасампаз ебекке нысаналы дайындаумен, з елін сйе білетін, байланысын збейтін мдделерін орайтын, з халыны е озы дстрлерін сатайтын жне тарататын, жеке адамны, оам мен мемлекетті ауіпсіздігін амтамасыз етуге дайы мтылатын рухани-негелі жеке адамды дамытумен байланы сты леуметтік – педагогикалы ызметті крделі жйесі.

Отаншыл болу дегеніміз-з аласы мен елін кркейту жолында наты да кнделікті істер жасау, з жерлестері мен отандастарына кмек жне зара ол шын беру.

Осыларды барлыы, сайып келгенде, бізді райсымызды бойымыздаы отаншылды сезімімізді дрежесін анытайды, бізді шынайы патриотты сана-сезімімізді дегейін анытайды. Патриот адам з отаным деп есептейтін аума (з мемлекетіні шекаралары на дейін) нерлым байта болса, ол з отандастарына сорлым кбірек сйіспеншілік пен аморлы крсетеді зіні йі, ауласы, кшесі, аласы шін кн сайын тынымсыз ебек етеді.

Патриотты пен тыыз байланысты мемлекеттік дрежедегі маызды мселе этносаралы келісімді сатаумен ныайту болып табылады. На осы ндылы бгінгі азастандаы леуметтік ілгерілеуді аса маызды шартына жатады. Осы туралы айтан Нрслтан бішлы Назарбаев «жастарды арасында экстремизм мен лтшылдыа, зады бзу мен ылмыс жасауа арсы иммунитет алыптастыру ажет екенін» атап тті.

Осыан орай, леуметтік институт ретіндегі білімні міндеті жас рпаты осы оамны мдениетін сипаттайтын ндылытар мен машытара баулуа саяды. Сондытан, біздер, педагогтар ретінде скеле рпаа мдени игілікті жетілдіру, дамыту, трлендіру абілетін алыптастыруа болашаты мдени бадарламаларын жасауа, этносты тілі мен мдениетіні бірлігіне негізделетін білім жне трбие, неге, мінез-лы, масат мраттар аидаттары мен дстрлерін рпатан-рпаа жеткізуге кш салуымыз ке рек.

Атап айтанда, жоары мектеп жеке-дара институт болып табылады, сол арылы оам жастарды дрыс леуметтендіре, леуметтік дамуды стратегиялы міндеттерін шеше білетін мамандарды дайындай алады. Сондытан бізді мемлекетімізге, оам міріні трлі салаларындаы проблемаларды шешу шін, бкіл тарихымызда жинаталан ора сан лкен рухани – адамгершілік леуетті іске асыру ажет.

рине біз ызыты да ажайып заманда мір сріп отырмыз, оам мірінде адамдарды сана-сезімінде жастарды дниетанымында болып жатан аса лкен згерістер алымдар арасында ылыми пікір-сайыстар туызады. Бгінгі азастандаы дау-таластар академиялы ортамен ана шектелмейді. Осындай пікір-сайыстарды зектілігі кпе-крнеу. Болаша билік, ндылытармен мдениет жастара беріледі.

Оларды мірлік масаттары, ндылытары, мдделері мен ажеттіліктері бкіл мір бойы згеріссіз алмайды. скеле рпа шін ныдылытарды мазмны мен рылымын алыптастыру – кпырлы, серпінді жне біршама крделі про цесс. Жастарды адамгершілік келбеті жаа леуметтік-экономикалы жне саяси жадайларды жасалады. леуметтік тжірибемен уаыт тиісті тзетулер енгізеді. Біраз уаыттан кейін жас адам мірінде млде блек масаттар мен аидаттарды іске асы руы да ммкін, біра е бастысы, жастарды азір андай ндылытара бадарлананы жне зіні ткені арылы бгін мен болашаа нені жеткізе алатыны маызды.

р халыты, рбір оамны, тл мдениетіне мтылатын жне сонымен трбиеленетін ытар жйесі бар, ол – ркениетті зегі болып табылады. Сонымен атар отбасы мен денсаулы, айырымдылы мен аморлы, жасылы пен баыт, лт пен халы та лкен ндылытара жатады. Егер азастанны жастары осы ндылытарды сезінуде зара жаындасса, рі егер осы ндылытар жастарды іс рекеттері мен ой-рістеріні бейнесін белгілейтін болса, онда бл бара халыты еркін интеграциясын, ркениетті нары, ыты жне демократиялы мемлекет жолындаы жалпы адамзатты мдделерді жне жалпы гуманистік негізде ркениетті дамуды білдіреді.

Primbetov Kazbek Maratovich, student of PhD doctorate 1 course KNU, department of sociology and social work KAZAKHSTAN PUBLIC AWERNESS AND ATTITUDES TOWARD ORPHANAGE PROBLEM Simultaneously with the radical changes occurring in social life of modern Kazakhstan, the institute of family undergoes transformation as the social phenomenon, as well. The most significant tendency in changes of family institute is the tendency of family decomposition.

This leads to much more meaningful problem– the problem of social orphanage.

Officially, the problem is the prerogative of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. According to the information of UNISEF, there are more than hundred thousands of kids in Kazakhstan, treated in children homes and boarding schools, and there are about 600 children homes in the republic. This responsibility was given to the ministry not long ago, but it is already clear seen that the organization of this governmental body toward orphanage problem works unsuccessfully. There are lots of kids living in rural area limited and lost without attention, treatment and even a primitive bureaucratic data about them. In fact, there are lost. Unfortunately, there are no comities, or other organizations responsible for the process of adoption inside the state. Moreover, adoption is not desirable and wide accepted event among Kazakhstani population, in majority people do not adopt orphans or those minorities, who do it prefer only infants younger than 3 years old. According to the information of the Agency of Statistics of RK the number of orphans in Kazakhstan increases every day and the existing number of children homes, which does not increase can not satisfy that increasing wave of orphaned kids. Usually, there are 10-15 kids per one tutor, but for today one tutor has to treat 30-40 orphans. Consequently, kids are treated in awesome conditions, limited in food, comfort, love and care and as the result, kids feel themselves lost, rejected and outcast. Besides, kids after leaving of children home are absolutely non– adapted to the life outside their so-called shelter. And according to the information of Independent Research Centre more than 50% of orphan kids after leaving of child’s social home become criminals or prostitutes, and 10% of them end their lives by suicide during the first year of adult life. [1] Obviously, the situation with orphanage in Kazakhstan can be mostly described as the catastrophic one. But, today Kazakhstan attracts more and more foreign well developed countries, which undoubtedly, can share with us a good experience and support financially.

Legislation of our Republic in Law ‘About family and marriage’ in chapter 12, article 76 provides the adoption under the underage kids and only in their interests, kids also can be adopted by foreign citizens. But this item has lots of challenges as recently this point of legislation is discussed in government to be toughen. And even without this innovation in legislation of Kazakhstan the adoption of our orphan kids by foreigners is very difficult, however exactly this program can one of the best for kids, which gives them an opportunity to obtain a family. Again, because our citizens do not desire to adopt orphan kids. The difficulties, which bother foreigners to adopt our kids are: 1) our legislation doesn’t allow to change the citizenship of a kid until he/she reaches 18 years, in order to give them an opportunity to return to homeland when they become adults, but this fact doesn’t allow the kid to get the citizenship of adopter’s country, this simultaneously deprives an opportunity to be competent member of the state, deprives the rights and freedoms of a kid. 2) foreigners are obliged to go through many verifications, test, commissions bureaucratic issues, in order to check whether may our government trust this individual or not. But, at the same time, the representatives of responsible for this problem organs and institutions, governmental representatives and other organs of power abuse their position, demonstrate their indifference, neglect and unwillingness to cooperate and even to allow the adoption at all. The article 78 of the same law informs that the calculation of possible to adoption kids is held according to the point 3 article 101 of the same law;

calculation of candidates willing to adopt kids is held by local executive bodies and the calculation of foreign candidates on adoption is held by the Ministry of Foreign Affairs of RK. Articles 82, 84, 86 and 87 proclaim that the process of adoption requires the permission of parents, or guardianship organs obligatory;

the permission of a kid elder than 10 years is also necessary;

after the adoption the kid saves his last name and first name, but by apply of adopters kid can be given a new surname ( a surname of an adopter);

in order to keep confidentiality of adoption the date of birth of a kid can be changed less than on six months, the place of birth can also be changed if the adopter applies for that. Previously named law ‘ About family and marriage’ in chapter 12, articles 69, 97 allows the rejection of adoption only in judicial order, applied by shelters, parents, a kid himself (when 14 years old a reached), prosecutor, or organs of guardianship accounting only the interests of a kid.

95 article of the same chapter says that the rejection of the adoption can be caused by rough treatment of a kid, including psychological and physical usage of violence, the deviation of adopters from obligatory duties, provided by law of the republic, the recognition of alcoholism, drug addiction, or other dangerous pathologies. [2] As a whole, our legislative system toward orphanage problem provides the interests of kids, their rights and freedoms, however there are lots of important points lost in our legislation. And, indeed, these institutions work badly, do not refer their functions, there is no one harmonious systematization, government does not support enough financially, there are no appropriate and adequate skilled specialists, there are no suitable organs and agencies, who could be responsible for the work over orphan hood, besides, there are no appropriate organs who could qualitatively scrutinize and observe the work of previously named organs.

Adoption– is an act of acceptance of a kid into a family, including all consequent rights and duties. Adoption lasts for the rest of life. Government doesn’t sponsor it, as all the material aspect lies with the adopter. According to the articles 104 and 105 of the Law of RK ‘About the family and marriage’ the right to adopt is allowed under kids younger than 14 years old, later between the age of 14 till 18 there is allowed guardianship. This conditions are employed in order to protect property and non-property right of the kid. But again, guardians are not paid by government to maintain the kid’s existence. There are only some indirect costs for government: it pays the social worker, who observes and controls life conditions of a kid during the guardianship. Besides, government pays 4995 tenge per a kid, in case of death of guard.

But there is an alternative to adoption, which nowadays is much more popular and desirable in Kazakhstan. It is a patronat, which is much easier in implementation, besides, this act is sponsored financially. Patronat– is the form treatment of a kid upbringing, which is done as a contract.

The issues of a term of guardianship and the financial support from the government are discussed personally with the potential guardian. Approximately government maintains tenge per kid per month and about 206, 244 tenge per kid per year. This system of guardianship was adopted in Kazakhstan in 1998, but it started to work only in two years ago, as the government began to provide financial aid only in 2004. [3] There exists a public notion that such a system can bring a psychological threat to a kid by returning a child back to orphanage. But there are obvious advantages of the program: kids get acquainted with the institution of family, understand the duties and rights and the structure inside a family. And, of course, get an extremely important and vital portion of love, help, happiness and care. And, finally, patronat parents, who took kids for on term, later prolonged their contracts for a much longer term, some of them even adopted kids to their families.

The statistics data showed that the population of Kazakhstan does not have much information about the orphanage and the problems of orphan kids. Moreover it was discovered that the majority of population have a negative relationship toward orphans and are not ready to accept them as the full value members of the society. The responsibility for the problem solution place on the government but confess that this phenomenon is the problem of the whole society and every single adult member should take the responsibility at least not to orphan any kids and take care for the own kids.

Bibliography:

1. Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2008, Agency of statistics of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan– Almaty.

2. Kazakhstan Legislation System [online], 2005 available from http:// www.zakon.kz (Accessed in 2002) 3. Timur Gadeev, Oksana Osadchuk, 2003, Izvestiya, p. 8-10, Pod krishei patronata, June, 19.

Абдрахман Г.К.

Таразский государственный педагогический институт, канд.филол.наук СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Развитие казахстанского образования в последние десятилетия происходило и про исходит в сложных условиях перемен в общественно-политической жизни, в экономике, в социальной структуре общества.

Все эти годы образование являлось предметом первейших государственных за бот. Оно является одним из важнейших приоритетов в современном обществе. Это об условлено тем, что система образования является органичной частью общественно политического строя, который связан с экономикой, состоянием общественных отноше ний. В результате в современном обществе образование выдвигается в число ведущих областей деятельности общества, входит в круг главных приоритетов, которые опреде ляют будущее страны. Приоритетность образовательной сферы подчеркивалось в кон цепции государственной политики в области образования Республики Казахстан.

В стране насчитывается свыше 180 высших учебных заведений и 86 филиалов ву зов, в которых обучаются и воспитываются свыше 656 561 тыс. человек. 9 ведущих уни верситетов имеют особый статус. В целях совершенствования системы подготовки и по вышения квалификации педагогических кадров в 2004 году открыто 5 государственных педагогических вузов. Общая численность педагогических работников, занятых в сфе ре системы высшего образования, около 41 тысячи человек. При таком, казалось бы, об ширном казахстанском образовательном пространстве не менее 19 тысяч казахстанских студентов учатся в вузах 35 стран мира, в том числе 16, 4 тыс. – в вузах России. 8690 ино странных граждан обучаются в вузах республики.

В Стратегии индустриально-инновационного развития РК на 2003–2015 годы было выделено, что «неотъемлемым условием успешной реализации индустриально инновационной стратегии является наличие качественного человеческого капитала» [1].

Образовательный сектор был определен как один из главных «горячих точек» обеспе чения устойчивого развития экономики страны и подготовки научно-педагогических и инженерно-технологических кадров. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы определила государственную стратегию и тактику развития отечественной системы образования. Этот важнейший государствен ный документ в качестве основополагающей цели сформировал социальный заказ госу дарства на воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности с учетом от ечественного опыта и традиции. В представленных документах четко определены стра тегические и промежуточные цели реформирования системы образования в республике.

В связи с обозначенными задачами перед ведущими педагогами, теоретиками и практиками, был поставлен вопрос о создании, становлении и развитии национальной модели высшего образования Республики Казахстан в целях достижения качественно нового состояния казахстанского социума. Стратегия развития Казахстана до 2030 года поставила перед системой образования цель – «обеспечить создание национальной мо дели образования и ее интеграцию в международное образовательное пространство» [2, с. 188].

Национальная модель высшего образования представляет собой совокупность взаи мосвязанных между собой государственных образовательных стандартов, государствен ных законов и других компонентов модели, включающих: центральные и муниципаль ные органы управления высшим образованием;

независимые организации по аттестации и аккредитации ВУЗов и их научно-педагогических работников;

сеть высших учебных заведений страны различных типов, видов и организационно-правовых форм;

произ водственную и социальную инфраструктуру;

обучающихся и воспитанников, научно педагогических работников и сотрудников и многое другое.

Национальная модель образования берет свои истоки от национальной идеи, кото рая включает в себя «формирование гражданского самосознания и зрелого националь ного чувства» [3, с. 43]. Целью создания национальной модели образования является «развитие и выделение этнической самобытности наряду с сохранением национально культурного многообразия Казахстана, ибо только личность с гражданским самосозна нием, со зрелым национальным чувством может адекватно и творчески выполнять соци ально значимую деятельность, выстраивать индивидуальную траекторию обучения» [3, с. 43].

Так, среди приоритетных целей отечественной системы образования в Государствен ной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 гг., Концеп ции педагогического образования, а также в Законе «Об образовании» (27 июля г.) названы следующие: воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высо кой культуры, уважения к правам и свободам человека;

приоритетное развитие государ ственного языка;

непрерывность образования в течение всей жизни;

обновление содер жания и структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития;

реструктуризация системы профессионального обра зования и подготовки кадров в соответствии с рекомендациями Международной стан дартной классификации образования;

создание целостной трехступенчатой модели под готовки кадров (бакалавриат – магистратур – докторантура), основанная на аккумулиру ющей кредитной системой образования;

интеграция с мировым образовательным про странством;

переход на 12-летнее среднее общее образование;

этнокультурология, куль турная идентичность и др.

Новый период в развитии казахстанской системы образования начался после того, как Республика Казахстан заявила о готовности стать участницей Болонского процесса, целью которого является создание к 2010 году единого Европейского пространства выс шего образования при сохранении разнообразия в сфере образования и науки. Интегра ция Казахстана в мировое и европейское образование несет в себе явные преимущества:

а) новая система позволяет студенту самостоятельно выбирать вектор своего образова ния;

б) признание отечественных дипломов о высшем образовании значительно облег чит возможность молодым специалистам найти работу за рубежом, повысит их конку рентоспособность как на международном, так и на отечественном рынке труда.

В Казахстане к настоящему времени произведен стартовый переход к приведению в действие систему высшего образования в соответствии с условиями Болонского согла шения. Большинство казахстанских вузов уже перешли на двухуровневую систему выс шего образования: бакалавриат и магистратура, ведется разработка кредитной системы зачетных единиц.

Следующий важнейший шаг по реформированию системы высшего образования Ка захстана был сделан в 2004 году. Дальнейшее совершенствование высшего образования тесно связано с переосмыслением роли вузов в современном обществе. В целях совер шенствования системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в 2004 году было создано пять государственных педагогических вузов, в том числе был образован Таразский государственный педагогический институт.

В рамках педагогического института идет осмысление радикальных реформ школь ного и высшего образования в конце ХХ и начале ХХI века и формирование новой фило софии образования и образовательной политики, ориентированной на достижения трех основных стратегических задач: цели качества образования: «повышение качества обра зования»;

цели управления: «открытие систем образования и обучения»;

цели справед ливости: «обеспечение всеобщего доступа к образованию».

Задача педагогического института – подготовка педагога новой формации, а именно специалистов, способных создавать условия для получения «качественного об разования каждым школьником независимо от уровня его стартовых возможностей, спо собностей, социального положения, пола, национальности и конфессиональной принад лежности» [4, с. 20].

Выполнение данной миссии позволяет Таразскому государственному педагогиче скому институту выступать лидером и координирующим центром в деле кадрового, культурного обеспечения инновационного развития региона. Сегодня в Таразском пе дагогическом институте ведется большая работа по разработке и внедрению опережа ющей модели школы. Конкретными проектами подобной модели являются профиль ная школа и ресурсный центр. Академиком НАО М.Н. Сарыбековым разработана «Мо дель учителя ХХI века», которая предполагает новые методологии содержания и мето дики подхода к подготовке педагогических кадров. В данной модели акцент сделан на профессионально-педагогическую деятельность учителя в условиях внедрения профиль ной школы или ресурсного центра.

Готовность учителя к реализации новых функций профессионально-педагогическая деятельность зависит от характера педагогического образования. Основная идея профес сиональной подготовки будущего учителя к освоению новых функций профессиональ ной деятельности заключается в следующем: поскольку новые ценности не могут быть транслированы способом информирования и последующего воспроизведения, то они должны осваиваться способом проживания.

Современное профессиональное образование учителей ориентировано, прежде все го, на подготовку предметников, в то время как новые, социо-культурно обусловленные функции профессионально-педагогической деятельности акцентируют внимание на соб ственно педагогической составляющей профессиональной подготовки, подчеркивая ее особую роль в педагогическом образовании.

В Таразском государственном педагогическом институте выделены несколько групп профессиональных задач учителя: видеть ученика в образовательном пространстве;

строить образовательный процесс, направленный на достижение целей школьного об разования;

устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного про цесса;

создавать и использовать образовательную среду, проектировать и осуществлять профессиональное самообразование, на которые и должна быть направлена подготовка педагогов.

Общество сегодня предъявляет высокие требования именно к специалистам педаго гической профессии, которые по своему профессиональному предназначению призваны формировать высокий уровень общей культуры у подрастающего молодого поколения.

Это относится и к молодым специалистам-выпускникам педагогических вузов, которые получают фундаментальное и систематизированное, разностороннее и глубокое высшее профессиональное педагогическое образование.

Педагогическое образование имеет ту существенную особенность, что оно нацелено на воспитание воспитателей, на обучение учителей, и оно направлено на развитие опре деленных интеллектуальных знаний и умений у будущих работников широкой системы общего образования. Оно создает тех педагогов, чьи жизненные приоритеты, круг инте ресов и кругозор, чьи профессиональные и личностные качества будут в значительной мере определять развитие учащихся массовых общеобразовательных школ. И поскольку этим профессионально подготовленным молодым педагогам предстоит в будущем фор мировать культуру подрастающего поколения, становиться понятной та особая социаль ная значимость, которая отличает высококвалифицированный и ответственный труд ра ботников системы образования.

Большинство исследователей (Власов А.В., Филиппов Ю.М. Россия и Казахстан: ре форма высшей школы) отмечают характерную черту, проводимых образовательных ре форм в Казахстане, как на уровне высшей, так и на уровне средней школы, – это нали чие определенной последовательности и взаимосвязанности между этапами преобразо ваний.

Подводя итоги очередного периода реформирования, связанного с этапом реали зации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы, следуют отметить ряд наиболее важных достижений: 1. Проведена сво евременная работа по законодательному и нормативно-правовому обеспечению разви тию системы образования. 2. Модернизация отечественной системы образования про водится в соответствии с формированием национальной идеи. 3. Система образования в Казахстане как динамично развивающаяся система оказалось способной адекватно реа гировать на ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации. 4. Оте чественная система образования характеризуется расширением академической свободы образовательных учреждений профессионального образования и апробированием раз личных механизмов расширения доступности среднего и высшего образования.

С 2008 г. начался последний этап по полномасштабной реализации Государственной программы. Будущее экономики любой страны во многом зависит от подготовки тех нических кадров. Для обеспечения стабильного экономического развития страны и соз дания условий для дальнейшего формирования крепкого среднего класса технического или обслуживающего труда была подписана Государственная программа развития тех нического и профессионального образования РК на 2008–2012 годы (1 июля 2008 г.).

Главная ее цель – модернизация системы технического и профессионального образова ния для обеспечения отраслей экономики квалифицированными специалистами техни ческого и обслуживающего труда с конкурентоспособными навыками и достаточным потенциалом для продолжения образования. От реализации данной программы ожидают следующего: повышение качества и конкурентоспособности кадров технического и об служивающего труда;

роста престижа и привлекательности обучения в системе техниче ского и профессионального образования;

расширения гарантий получения молодежью профессии и продолжения образования.

Общая политическая, социальная обстановка, сложившаяся в стране, продемонстри ровала ряд обстоятельств. Первым из таких важнейших обстоятельств является то, что государство на деле повернулось лицом к образованию. Эта тема постоянно присутству ет в выступлениях Президента нашей страны. Второе. Через целенаправленное поведе ние модернизации образования удалось связать в единое целое доступность, качество и конкурентоспособность.

С начала поведения реформирования системы образования в стране были проведены многочисленные конференции разного уровня, опубликованы в открытой печати фун даментальные исследования и научно-методические статьи, в которых рассматривались вопросы по реализации Государственной программы развития в Республике Казахстан на 2005–2010 гг. в системе высшего и послевузовского образования. Среди проблем раз вития высшего образования в Казахстане, имеющих фундаментальное значение и на шедших отражение в работах ученых и педагогов высшей школы, можно выделить сле дующие: 1. Проблема модернизации национальной системы многоуровневого образо вания. 2. Проблема глобализации, характеризуемая реализацией Государственной про граммы в направлениях интеграции системы высшего и послевузовского образования в мировое пространство. 3. Проблема регионализации образования, состоящая в развитии учреждений высшего образования как региональных центров образования, науки и куль туры. 4. Проблема поиска новых теоретико-методологических оснований непрерывно го образования. 5. Проблема смены знаниево-репродуктивной парадигмы на личностно ориентированную, компетентностную модель развивающегося «культурологического»

типа. 6. Проблема сертификации качества подготовки специалистов и внедрения систе мы менеджмента качества образования. 7. Проблема создания новых государственных стандартах, соответствующих международной стандартной классификации образова ния и новым принципам государственной политики образования на основе кредитной и трехуровневой системы. 8. Проблема поиска новых инновационных педагогических тех нологий и интерактивных методик обучения. 9. Проблема функционирования полилинг вального образования в аспекте образовательной парадигмы. 10. Проблема об идентифи кации в обществе и системе образования и др.

Перечисленные проблемы взаимосвязаны и во многом взаимообусловлены, имеют некоторую иерархичность, так как отражают основные этапы, проводимые в образова нии, и культуросодержащие и цивилизационные компоненты подготовки высококвали фицированных специалистов в стране.

Литература:

1. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы.

Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года NQ 1096. САПП Республики Казахстан, 2003, NQ 23 – 24.

2. Образование в Республике Казахстан: Сборник законодательных актов. В 4-х томах, 3– издание.

1 том / Под ред М.М. Кузембаева. – Астана: Центр информатизации системы образования, 2006. – 236 с.

3. Абсатова М.А. Интегративный подход как средство организации национальной модели образова ния // Труды Республиканской научно-практической конференции «О ходе реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 гг. в системе высшего и послеву зовского образования. – Тараз: ТарГПИ, том 2, с. 43 – 45.

4. Заир-Бек Е.С., Тряпицина А.П. Подготовка специалистов в области международных программ оценки качества образования для всех: национальное видение. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 23006. – 63 с.

Дуірбаева Айгерім Жангельдыевна аза лтты университеті, журналистика факультеті АЗАСТАНДАЫ КІТАП ТАРАТУДЫ ИННОВАЦИЯЛЫ ФОРМАЛАРЫ Кітап адамзат тарихындаы тыш баралы апаратты рал. Оны шыуы, да муы, жазу мденитетімізбен тыыз байланысты. Арысы, тас кітаптан, одан со ора ма кітаптан негізі аланан рухани азыныларымыз асырдан кейін ана ааз бетіне тсе бастады. Сол дуірдегі бізді олжазбаларымыз л-Фарабиді, М.ашариді шыармалары.

Бір кезде кітапты жастанып жатып оитын кітапмарлар елі боланымыз кзімізден бл-бл шты ма, соы уаытта кітапа деген сраныс азайды. Сарапшыларды пікірінше, Ресеймен салыстыраньда бізді елімізде кітап аз оылады. Мселен, Ресей алымы В.Стельмахты зерттеуінше, Ресейді оу рыногында 30% газет, 35% кітап, аландарын журналдар мен баса да баспа дниелері иелейді. Сонымен атар, 20% оырман классикаа назар салса, 23% фантастиканы, ал 17-23% детективті, 9% поэзия ны алайды. Ал осы заманды азастанды оырмандарды 35% детективті, 30% йел ыздара арналан романдарды, 12% классиканы, 6% поэзияны тадайды. азастанда е аз оитындар санатында бизнесмендер мен зейнеткерлер бар. Зерттеушілер бірінші жадайды – кітапа деген ызыушылытарын жоалтан деп, екіншілерді – кітап са тып алуа аржы тапшылыынан деп тсіндіреді. дебиет сйер ауым атарынан таныландарды 77% йелдер екені аныталды. азіргі кітап оушыларды алауы – француз классикасы мен латын америкасы авторларыны туындыларына тскен. Соны мен атар, азастанды аламгерлерден – Абай, М. Шаханов жне т.б. есімдер аталады.

азіргі руханиятымызды жеісі де, жеілісі де – кітап оу мдениетінде тр. Кітап оу трысынан аланда жастарымыз шке блінді. Олар: еліміздегі кітап оушыларды басым блігі саналатын – студент жастар. рине, здігінен емес, саба ажеттілігіне бай ланысты ана кітапты оиды. Кітап оитын жастарды келісі толыныны дені – шытыр ман оиалар бейнеленген шыармалара уес. Ал млдем кітап оымайтын жастар шін азіргі кітаптар ызыты емес. Не десек те, кітап оушылар атары кемуіні бірден-бір себебі – телеарналар мен баса да баралы апаратты атынастар. Адам баласыны жан-жаты дамуына телеарналар кері сер ететінін алдымен у керек. дебиет – мгілік. Халымыз кітапты жз жылдан брын да оыан, жз жылдан кейін де оиды.

Адам баласы ойдаыдай іс атаруы шін кітапты орнын телеарналармен еш уаытта ай ырбастай алмайды. Сонымен атар, кітапты з баасын азайтып, нын жоалтып ба рады. Біра мны бінеше тйткілі бар: бріншіден, баасы тскенде, кітапты саудадаы баасы ктерілді, ал рухани баасы, оырманды тарту ны тмендеді.

Екіншіден, баса тілдегі кітаптар тімді болып, аза кітабыны ны тсті. Бір кез де нары заманыны табалдырыынан аттап, капиталистік оам талабына бейіммделе алмай, зіміз алай иналса, енді кітабымыз да сол кйді бастан кешуде. Баса елден келген зге тілдегі кзді жауын алатын трлі-тсті кітаптарды клекесінде алып, срелерден тапжылмай тр. рине, оан кітап кінлі емес. Кітапты сапалы, мазмнды етіп шыаруды, баспадан шыан жаа німді насихаттауды, таратуды йымдастыра ал май жатан зіміз кінліміз.

Интеллектуалды білімні айнар кзі кітап боландытан азастандаы кітап рыногы, кітап басылымы мен кітап таратуды сз ету – з алдына блек дние. Кітап басу саласындаы е зекті мселелерді бірі кітап тарату проблемасы болып табыла ды. Бл проблемаа тек мамандар ана емес (кітап басушылыр, кітапханашылар, сауда ызметкерлері) сондай-а зиялы ауымны ке тобы да кз тігуде.

Осы баяндамада азастан мен баса да мемлекеттердегі кітаптарды баспадан соы ттынушыа дейін жеткізуді олданыстаы формалары мен дістеріне талдау жасалан.

Кітаптарды тарату кезінде келесі факторлар ескеріледі: басылымдарды трі;

сатып алушыны бейнесі;

сатып алушыларды трылыты орны;

сатылымдарды клемі;

болжанатын сраныс.

Маркетинг саласында басылымдарды ткізуді ш негізгі дісі бар: баспаны з німін экстенсивті, ерекше жне ішінара йлестіруі. Бл дістер баспа баылайтын, со нымен атар жеке (ктерме жне блшектеп сатушылар жатады) ткізу арнасын ескереді.

Аталан дістерді мазмнын ашып крелік, себебі оларды райсысыны з страте гиясы мен аыры масаты бар. Кітап тарату проблемасында кп нрсе тарату кестесіні дрыс тадалуына байланысты. Экстенсивті таратуды мні: кітаптарды кейіннен айта сату шін сатып алуа дайын, ктерме жне блшектік сауда сатып алушысы арылы ткізуде. Бл жадайда баспа сату клемін арттыру жаынан тып, сйкесінше з німін ірі партиялармен шыарып жне инвестицияланан аражаттарды айналымын жыл дамдата отырып, оны кптеген ттынушылара оай жететіндей етіп, кітапты зіндік нын тмендетеді.

Ерекше йлестіру, баспаны кітаптарын сататын аймата белгілі – бір сауда делда лын баспаны тадап алуын білдіреді. детте, сатуды аталан дісі бастапыда ткізуді клемі аз болан шаын алалар мен аудандарда олданылады. Ерекше йлестіру дісі бгінгі тада кітаптарды ке ассортиментін тадап алу кезінде кп пайдаланып келе жа тыр. Ол тек траты, за мерзімді байланыстарды рып ана оймай, сонымен атар са тушылармен бірге жмыс істей отырып, ттынушылы сранысты тиімді зерттеулерін ткізуге ммкіндік береді. німді нарыта ішінара йлестіруде баспа белгілі бір аймата німді ткізуді ерекше ыына ие, бір немесе бірнеше ірі блшек сауда йымдарымен келісім жасайды. Кбінесе бл діс нарыы ауымды алаларда олданылады жне са тып алушылара жасы ызмет крсету шін бірнеше сауда ксіпорындара ажет.

Экономикалы трыдан бкіл тиражды бір немесе бірнеше ктерме са тып алушыларды сатып аланы тиімді. Алайда баспа стратегиясы трысынан, ол нарытаы жадайды баылай алмай алатындытан, осы сатушылара туелді болып алуы ммкін. Бл жадайда реттелетін бсекелестік стратегияны тексерілген ралы болып табылады. Мндай бсекелестікте туелсіз ктерме сатып алушылармен атар ба спа баылайтын уатты сату арнасы да болады. Бл сату арнасы баспаа ктерме сатып алушыларды ауырттылыта стап труа ммкіндік береді, себебі сату келісім-шартын жасасатын тланы тадау ыы баспаны олында болады.

азастандаы жне шетелдегі кітап тарату жолдары мен формаларына жасалан салыстырмалы талдау бізге кейбір адаалау нтижелерімен блісуге ммкіндік берді. Салыстырмалы талдау мына пункттер бойынша арастырылды: стационарлы кітап дкендеріні даму тенденциясы;

кітап клубтарыны дамуы;

пошталы сатылым саудасыны дамуы;

кітап баспаларыны интеррактивті саудасы.

Стационарлы кітап дкендеріні даму тенденциясы азіргі уаытта Ресейді кітап дкендері арылы саудаа орта есеппен бкіл кітап тауарларыны 60% тседі. Ресейді барлы алдыы атарлы баспалары кітап тарату жмыстарын жргізудегі тжірибесі мол. Сонымен бірге ресей оырмандарыны жар тысынан кбі кітап дкендерінен сауда жасап кетеді. Бл Батыспен салыстыранда жоары крсеткіш болып табылады. Ресейдегі кітап дкендерін аралау да Батыспен салыстыранда біршама жоары, ал бізді елде кітап саудасыны бдан баса зге трлері тіпті дамымаан. Ресейлік кітап дкендері залына еркін кіріп, сатыдымдаы дебиеттерді ке трімен танысуа болады (мыс. «БиблиоГлобус»). Мнда ескі дебиеттерді жаа толытырулары, сраныстары компьютерлік баылаудан тіп от ырады. Дкендерде рашан маркетингтік зерттеулер жргізіледі, ол арылы сау да барысы, тімі жоары баспалар аныталады. Дкендер соы жаа технологиялар мен, ралдармен жабдыталан. Ал бізде кітап таратушы мекемелерді арасында е здігі «Экономикс». Экономикс кітап таратуды з жеке ксіпорын ретінде 1992 жылы 18 желтосанда алаан, 1997 жылдан бері ЖШС болып згерді. Алматы аласында трт дкені жне мдениет атты оамды кітапханасы бар. Біра, е бастысы, бізге шетелдегі бизнесті аруы – бсекеге абілеттілікті йрену ажет. Негізгі факторла ры: кітап лгілерін жйелеу;

ызметкерлерді ксіби дегейі;

сауда алаыны клемі;

сауда залдарыны интерьері мен кркемдігі;

кітаптарды алудаы еркіндік;

дкенні территориялы орныуы;

кітап саудасымен айналысатын ндірісті жеке формасы;

сатылымдаы кітаптарды баа дегейі;

жарнама.

Кітап клубтары Батыста кітап саудасыны кп пайызы осы кітап клубтарынан тседі. Клуб саны бойынша АШ алда болса, Германия жне Скандинавия елдері де сан жаынан артта алмайды. Кітап клубтарында жиі-жиі лкен жеілдіктер болатындытан, мнда адам дар кп келеді. Барлы клубтарды тр-трге блуге болады: деби, мамандандырылан, ксіби, діни жне балалара арналан. Ресейде бірінші жне ірі кітап клубы – «Терра», онда екі миллион адам тіркелген. Олар клуба кірер барысында мына шарттарды орын дайды: клубты каталог-журналына жазылады;

кем дегенде бір сатылым болса да жа сауы;

жылына бір рет клубты ерекша сыныстарындаы кітапты алуы ажет. Мыса лы, сіз Торнтон жне Сагден баспасыны каталогынан 2 кітап алсаыз, онда болашата сол клубтан сіз 5% жеілдікпен кітап аласыз. Ал егер 7 кітап алсаыз, клубты 10% жеілдігін аласыз. Егер 10 кітап алсаыз, клубты алтын картасын иеленесіз. Бл ал тын карта – 20 % жеілдік жне Мскеу бойынша тегін курьерлік жеткізіп салу, соны мен атар клубты мерейтойлары мен баспаны арнайы жобаларына атысу ммкіндігі аласыз.

Пошталы сатылым саудасыны дамуы Кітап саудасындаы пошталы каталог арылы таралымны ілгері рі осал тстары да баршылы. Бір жаынан бл баспагерге з німін ткізуге кепілдік, сатып алушыа ажет кітабын дкеннен іздемей-а тапсырыс беру арылы алу ммкіндігі. Ал келесі бір жаы, пошталы каталогпен жмыс істеу жедел емес. Себебі, каталогтар жылына екі рет шыатын болса, оырман сраныстары каталог шыпай трып, жарты жыл ішінде кбейеді. Біра осыан арамастан пошталы сатылым саудасы те тез дамып келеді.

Кітап баспаларыны интерактивті саудасы Соы жылдары Ресейде кітаптарды интернет арылы саудаы тсіру де лкен та быс кзіне айналып отыр. Батыс елдерінде интернет дамыаны соншалы ол дстрлі кітап сауда трлеріне бсекелес болып отыр. Негізінде, кітаптар мен журналдар интер нет арылы жасы саудаы тсе алады. Сонымен атар керекті кітапты іздестіру жылдам рі оай. Шетелдік кітап сауда фирмаларында кітаппен танысу шін Web-сайтта мына апараттар болады: ораманы сырты трі;

баасы немес жеілдігі;

жеткізу мерзімі;

пе реплет, бет саны, басылымны шыу мерзімі;

баспасы, ISBN;

сатылу рейтенгі;

аннота ция, егер бар болса автор туралы сыни маала;

баспадан сатылатын тауарлар. Ресейлік дкендерден тек «Озон» дкені ана мндай апараттарды бере алады. Ал тлеу форма сымен жеткізу р трлі болып келеді. Сіз кітапты кредиттік картамен немесе курьерді зіне жеке тлеу арылы жзеге асырасыз. Сонымен атар, интернет арылы жзеге аса тын виртуалды кітап нарыы жоары арынмен дамып келеді. Компакт диск тріндегі электронды кітаптар, сол кітаптар жнінде апарат алу, іздеу, тапсырыс беру мен сатып алу секілді электронды жйелер пайда болды. Электронды кітаптар оырмандара керекті дебиетті алуа кететін уаытты немдеп ана оймай, жеке кітапхана мселесінде де бетбрыс болды. Олар ндірушілерге олайлы жадай туызды, жаа кітаптарды оймаа сатау проблемасы да ткенде алды. Мамандар 2001 жылды жазынан бастап электрон ды кітаптарды таралуы, сіресе жастар арасында кенеттен се бастады. Содан бері элек тронды дебиетте ерекше арын байалады. Дстрлі кітап нарыындаы прогрессті ескермеу ммкін емес. кінішке орай, азастанда осы кнге дейін «Кітап-пошта» са удасы, интернет-сауда сияты кітап тарату формалары таралмаан. Ал кітап клубтары формасы млдем дамымаан. азастан – Туелсіз мемелекеттерді кітап таратушылар ассоциациясыны те ыты мшесі болып табылады. Бл оан барлы халыаралы іс-шаралара атысуа, ТМД елдеріні кітап саласындаы істерін талылауа жне халыаралы ынтыматастыты жоспарлауа ммкіндік береді. 2006 жылды 16 нау рызында Астана аласында «леуметтік маызды дебиет трлері» атты бюджеттік бадарлама бойынша 2005 жылы шыан кітаптар жрмекесі ткізілді. Осындай жрмекелерді кптеп ткізілуі кітапты жарнамалай отырып, оны тезірек таратуа ммкіндік береді. Біра осыан арамастан елімізде кітап басу ндірісін былай ойанда німді тарату, жеткізіп беру мселесі лі де алдымызды орайды.

Елімізде лі кнге дейін баспагерлер ауымдастыы рылмаан. Бір кездері «Алматыкітап» басшылыы азастан баспагерлері мен кітап таратушылар ауымдастыын рмаа ниеттенген еді, біра баспагерлер райсысы р тарапа тар тып, орта ммілеге келе алмады. Мны зардабын енді баспагер де, автор да, оырман да шексіз тартып отыр. Брын Кеестік заманда «азакітап» деген йым болан. Ол таырыпты жоспар бойынша анша кітап сатып алатындыы туралы баспалара млімет беріп отыратын. Сол тапсырыса сай баспалар кітап шыаратын. Ал лгі йым артынша ашасын аударатын болан. р облыста, р ауданда «азакітапты» кітап дкендері бар еді. азір ауыл трма, аудан орталыынан бір кітап дкенін тауып крііз. Брындары сраныса сай шалай ткпірге де жеткізіп беретін арнайы транспорт жйесі жола ойылан болатын. Не десек те, мндай ауымды істі Мдениет министрлігі айта ола алмаса, бас-басына би болан жекеменшік баспаларды олынан келетін шаруа емес.

Дамыан елу елді атарына осыламыз десек атарылар игілікті істерден баспа, баспа хана ісі де шет алмауы тиіс.

Есимова Айгуль Бегеновна Международный Казахско-Турецкий Университет, старший преподаватель кафедры политологии, кандидат исторических наук ВИЗУАЛьНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК ИСТОчНИК В ИЗУчЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОгО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Жизнь современного человека окружена огромным количеством визуальных мате риалов: билборды, рекламные буклеты, видеоклипы, фотографии и др. Активное разви тие в последние годы визуальной социологии позволяет использовать ставшие привыч ными визуальные материалы в качестве источника социологического анализа в изучении различных аспектов общественной жизни.

Визуальные материалы представляют большое исследовательское поле для анализа различных аспектов репродуктивного поведения (вопросы материнства, отцовства, ро дительства, ценность детей, связь поколений и т.д.).

Исследовательские возможности визуальных документов обширны. Так, визуальные материалы можно использовать при проведении социологического интервью. «Вы пока зываете фотографии, обсуждаете их, стараясь обнаружить интересные детали о самом сообществе, взаимоотношениях, царящих в нем, выявить, кто лидер, а кто – маргинал, кто богат, а кто – беден в этом сообществе»[1].

Фото, кино – материалы помогают взглянуть на многие вопросы по-новому и от крывают возможность новых интерпретаций различных аспектов репродуктивного по ведения. Анализ визуальных материалов способствует изучению не того, что люди го ворят, а увидеть то, что они делают. Известный польский социолог П.Штомпка отмеча ет, что «в течение долгого времени социологи больше внимания уделяли тому, что люди говорят, чем тому, что они реально делают. А то, что человек делает – это «видимо», то есть поддается наблюдению» [2]. Замечено, что при изучении репродуктивных устано вок посредством социологического опроса, респонденты чаще всего выбирают социаль но одобряемые ответы. Опрашиваемые подчеркивают ценность детей, материнства, не желательность абортов, однако, понятно, что некоторые из респондентов просто отмеча ют «правильные» ответы. Фотографии (семейные, любительские и др.) показывают дей ствия, поведение людей в различных социальных обстоятельствах.

В исследовании различных аспектов репродуктивного поведения индивидов, семей большой информационный материал содержат семейные фотографии, на которых запе чатлены дети. Рассмотрение этих фотографий дает возможность провести интервью, в ходе которого респондент как бы «углубится» в прошлые годы и вспомнит собственный опыт по уходу за ребенком, помощь со стороны родных, взаимоотношения супругов и др. В ходе такого интервью выявятся проблемы, связанные с уходом и воспитанием за детьми, характер социальных связей, изменение социальных ролей и т.д.

Проведение контент-анализа визуальных документов помогает выявить определен ные тенденции, а также увидеть новые, незамеченные аспекты. Как отмечает П.Штомпка «рассматривая фотографический материал с позиции временной перспективы, можно отслеживать газетные фотоматериалы в течение определенного периода» [3]. Контент – анализ современных плакатов, «растяжек», щитов, на которых изображены дети, а также все то, что относится к репродуктивной проблематике (материнство, отцовство, семья, связь поколений и т.д.) раскрывает основное содержание современной социальной поли тики в отношении материнства и детства, а также в некоторых случаях – направленность демографической политики.

Визуальные документы дают возможность исследовать не только современные про цессы, но и изучить социальные тенденции прошлого, информация о которых в сохра нившихся письменных документах не достаточна. «Изучение демографического пове дения может строиться и на основе документов изобразительного характера – рисунков, картин, гравюр… Подобная информация ценна в плане изучения прошлого, например многообразия социальных норм демографического поведения» [4].

В процессе анализа визуальных документов возникает проблема их интерпретации.

Интерпретация – это «прочтение» социологической информации, содержащейся в визу альном материале. П.Штомпка выделяет несколько видов интерпретаций: герменевтиче скую;

семиотическую;

структурную;

дискурсивную [5]. Интерпретации визуальных до кументов зависят от теоретических подходов, которых придерживается исследователь.

Смысловую нагрузку несут и подписи под фотографиями. Об этом более подробно писали российские исследователи Беньямин В., Бойцова О. [6]. Подписи под фотографи ями – это свидетельство публичности фотоальбомов, подтверждением чего служит тот факт, что большинство текстов, указывающих на содержание фото или на то на что сле дует обратить внимание обращено к человеку смотрящему, постороннему, чтобы он/она смогли разобраться кто есть кто на фотографии. Таким образом, процесс просмотра фо тографий делает интимное публичным.

Как отмечает украинский специалист по политическим технологиям Г.Г. Почепцов «визуальные символы очень четко отражают свое время» [7]. Для каждой эпохи/времени присущи свои эталонные образы детей и изображение образа счастливого детства. Так, на фото и плакатах 30–40-х гг. изображаются розовощекие, улыбающиеся крепыши. Ис следователь Круткин В.Л. отмечает: «институт детства меняется в изображениях: внача ле камеры будут фотографировать детей в громадных коллективностях, где каждый ис чезающее мал. Думается, что это – не одна только бедность, но и антропологическая кон цептуальность. В изображениях детей доминирует верхний ракурс, камера медленно бу дет учиться опускать на уровень роста ребенка. Со временем, все заметнее, фотографи ческий «образ жизни» в альбомах становится все моложе и моложе» [8]. Социальные из менения, актуализация определенных социальных проблем видны и через превалирова ние, количественное преобладание тех или визуальных тем. Российскими исследовате лями А. Платоновой, К. Никифоровой, А. Аносовой подмечено, что «если раньше, в со ветское время и в начале 90-х годов фамильные альбомы в большинстве своем содержа ли множественные снимки праздничных застолий (например, новогодних), и эти фото графии служили своеобразным хронологическим ориентиром при просмотре, то теперь все большее место в них занимают «репортажи» о путешествиях» [9]. С течением време ни семейные фотографии медленно вытесняются индивидуальными (об этом свидетель ствует не только содержание самих фотографий, но наличие не одного семейного фото альбома, а нескольких персональных фотоальбомов в семье), фотоальбомы уступают ме сто папкам в персональном компьютере.

Визуальные материалы, созданные целенаправленно – с целью воздействия на ау диторию (к таким можно отнести социальные и пропагандистские плакаты) дают до полнительный материал в исследовании вопросов социальной политики. Следует отме тить, что советская социальная политика в сфере решения социально-демографических проблем помимо прочих рычагов воздействия/влияния, часто опиралась на визуальные методы. Государственная монополия на визуализацию с прохождением цензуры на по лезность/вредность давала государству возможность визуального влияния. Понимание значимости визуализации социальной проблематики породило такой феномен как со ветский плакат. Социально-демографическая проблематика, в особенности темы, свя занные с репродуктивной функцией женщины, получили широкое освещение на этих плакатах. Основным замыслом распространения и тиражирования советских плакатов являлось закрепление, подкрепление требуемых для государства демографических па раметров. Подавляющее большинство визуальных материалов носили смысловую иде ологическую нагрузку. Визуальное поле было полностью заполненным, насыщенным.

Все вербальные лозунги пропагандистского характера подвергались визуализированию.

Огромное количество лозунгов, написанных на настенных плакатах большими красны ми буквами (например, «Слава КПСС», «Слава труду», «Дети – наше будущее», «Народ и партия едины» и др.), заполняя пространство, проводили своеобразное визуальное на силие.

На современном этапе государство утрачивает тотальную монополию на «картин ку». В условиях бурного развития технического прогресса государству сложно оставать ся единоличным источником визуализации, поэтому государству в создавшихся усло виях трудно навязывать требуемый образец или идеал. В то же время современные ин формационные технологии, мультимедийные средства представляют обширные техно логические возможности для визуального влияния. Стало значительно больше средств, каналов трансляции визуальной информации. Это социальные плакаты, телевизионная реклама, глянцевые/неглянцевые журналы, рекламные щиты на улицах городов, Интер нет, интерактивная доска, применяемая учителями и преподавателями в качестве техни ческого средства в обучении и др. Но, несмотря на расширение каналов, через которые государство могло бы визуально влиять, оно не в состоянии в полной мере их использо вать. Одной из главных причин создавшейся ситуации является коммерциализация про странства.

Социальный мир массированно визуализируется. Многообразие визуальных источ ников дает обширные исследовательские возможности, но в то же время усложняет вы бор источников и его анализ.

Развитие визуальной социологии способствуют активному привлечению визуаль ных документов в качестве как основных, так и дополнительных источников в исследо вании социальной жизни.

В заключении следует подчеркнуть, что визуальный материал – это конструкция, от ражающая социальные проблемы, социальные нормы своего времени. Поэтому он мо жет служить источником в изучении процессов, явлений общественной жизни, как со временного периода, так и прошлых лет.

Литература:

1. Штомпка П. Введение в визуальную социологию// INTER (интеракция, интервью, интерпретация), №4, 2007, с. 8 // с сайта http://sociologist.nm.ru/articles/schtompka_01.htm.

2. Там же, с. 3. Там же, с. 4. Демография. Современное состояние и перспективы развития. М.: Высшая школа, 1997, с. 5. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник/ пер. с польско го Н.В. Мозговой. М.: Логос, 2007, с. 77– 6. Краткая история фотографий// Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической вос производимости. Избранные эссе. М., 1996;

Бойцова О. Визуальные аспекты культуры – 2007. Ижевск, 2007, с. 108– 7. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М., Киев, 2004, с. 8. Круткин В.Л. Антропологический смысл фотографий семейного альбома// Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Том VIII. №1, с. 9. Платонова А., Никифорова К., Аносова А. Семейная и любительская фотография: мнения социоло гов/ Фотожурнал, с сайта http://art.photo-element.ru/analysis/sociology/sociology.html Муралиев Алматай Рысалылы, Жамбыл гуманитарлы – техникалы университетіні «Экономика жне есеп» кафедрасыны, магистр-ассистенті, экономика ылымдарыны магистрі.

СЫРТЫ САУДАМЫЗДЫ АЗІРгІ ЖАДАЙЫ Сырты сауда кез-келген мемлекетті экономикасында аса маызды роль атарады.

Оны длелі сонау тарихи оиаларды алып араса, сол кезді зінде-а ежелгі мемле кеттер бір – бірімен сауда атынастарын жасай бастаан. Бгінгі кні сырты сауданы арасында мемлекеттер дамыан мен дамушы мемлекеттер болып зара блініп жатыр.

Осы дамушы елдерді сырты саудасын арай отырып, оларды екі топа блеміз: бірінші топа: сырты саудада электрониканы арасында дамып жатан, Отстік Шыыс Азия (ОША), Корея, Сингапур, Малазия жне таы баса мемлекеттер жатады. Екінші топа:

«мнай шуыны» (нефтянной бум) немесе шикізатты сатуды арасында экономикасы жедел дами бастаан Парсы шыанаыны елдері Катар, Кувеит, Біріккен Арап мірлігі, Багам, Бермуд мемлекеттері мен Латын америкасыны бірнеше елдері кіреді. Бл топа кіретін елдерді экономикасы осы шикізат сатуды арасында арынды су жолында, соны бірі азастан Республикасын осы топты екіншісіне, яни «мнай шуыны»еліне жатызуа болады.

азастан зі нарыты экономикада дамушы ел боландытан, зіні экономика сын осы кнге дейін дрыс жзеге асырмауда, оны длелі сонау КСРО кезінен бері кеес одаыны шикізат кзі болып табылан азакстан, кзірді зінде де шикізатты арасында зіні экономикасын дамытып жатыр. Осыан байланысты мен зімні ылыми жмысымда азастан Республикасыны сырты экономикалы байланыстарын зерттеп, дамыту жолдарын арастырамын. Мені ылыми жмысымда осы таырыпты алан себебім азастан Республикасы табии байлытара бай бола отырып, Менделе ев таблицасыны химиялы элементтеріне ие бола отырып, не шін елімізді экономи касы мен нерксібі артта калып келеді? Сонымен атар жзге жуы мемлекеттермен са уда катынастарын жасай отырып, айтарлытай экономикалы жетістіктеріміз жо.

Дниежзі елдерді барлыы шін сырты сауданы рлі ерекше маызды. Сырты сауда деген – белгілі бір мемлекетті баса бір мемлекетпен сауда жасауы. Сырты са уда барлы ндірістік экономикалы ызметтерді баса елдермен байланыстыру шін тауар мен ызмет крсетуді шекарадан тыс жылжуын амтиды. Бгінде азастан Ре спубликасы жзге жуы елдермен сауда – экономикалы атынастарын жзеге асы рады. Осы сауда – экономикалы атынастарда елімізді импорттап, экспорттап жатан тауарларды рылымына кіл аударса, онда импортты тауарларды ба сым блігі дайын нім, рал-жабдытар, халы ттынатын тауарлар, электроника жне трмысты техникаларды раса, экспортты тауарларымызды кбі шикізаттан ралан. Мемлекетті экспортты, импортты тауарларына арай отырып, сол елді экономикалы дегейі аншалыты дамыанын жне аншалыты дрыс экономикалы саясатты стап отыранын байауа болады. Осыан байланысты бізді елге келетін болса, лі сырты экономикамызда атарылатын мселелер те кп, соны бірі сырты саудада дрыс экономикалы баытты тадаан жн. Ол экономикалы баытты жзеге асыру шін е бірінші бізге экспортты операцияны дрыс жзеге асыруымыз керек.

Мселен бізді экспортты тауарларымыз негізінен таргетингке баытталан, тарге тинг дегеніміз – экспортты тауарларды трлерін бір масата ана кздеп шыару, мысалы: ртрлі тауарларды трлерін сата бермей тек ана экспортта шикізатты сату.

Жаа технологияларды олдануына байланысты таргетингтік экспортты німдерге сраныс азаюда. Осыан сйкес темір мен мнайа деген сраныс тмендеуде. Ал блар – азастан экспортыны негізі, соы жылда мнай баасы 4 есе, ал металл баасы 2 есе лады. Осы жадайды ескере отырып мемлекетіміз шикізатты деп оны дайын нім ылып, диверсификациялап сату керек, диверсификациялы (диверсификация – німні трі – трлерін ндіру) німдерді шыаруы тиіс. Біра бл саясатты дрыс жзеге асыру шін мемлекет тарапынан осымша аржы блініп зауыттар мен фабрикалар салынып, сапалы тжірибелі мамандар дайындалуы тиіс. Ал біз бл жадайды керісінше тсінеміз, біз пайдалы азбалар оры жаынан дние жзінде алдыы атарлы орындара ие бола отырып, шикізатты арзан болса да сата беріп пайда тсіруіміз ажет, ал бл те брыс саясатты бірі. Шикізатты деп, одан дайын нім шыарып сату бізге пайда келе оты рып тауарларымыз сраныса ие болады.

Сырты сауда саясаты мселесіне келетін болса онда, сырты саудада дрыс сая сатты станан жн, йтпесе мемлекетті экономикасы те баяу дамып, экономикалы дадарыс пен лдырау ммкін. Сол шін р мемлекет зіні экономикалы дрежесіне байланысты р трлі саясат станады. Мысалы: дамыан елдер з нарыын Либерализа цияса (Либерализация – нарыка толык еркіндік беру), дамушы елдер, Протекционистік (Протекционизм – зіні отанды ндірушілерін шет ел бсекелестерінен орау) сая сатын станады. Кейбір дамыан елдер зіні нарыына толы еркіндік береді яни ли берализациялайды йткені ол мемлекетті экономикасына еш ауіп тну ммкіншілігі аз, олар экспортты да кшейтіп, импорта да еркіндік береді. Себебі оларды ішкі эко номикасы толы дамыан жне отанды ндірушілеріне ауіп тнбейді, йткені им порт тауарларынан грі, оларды отанды тауарлары те арзан, сапасы жоары. Ал да мушы мен дамып келе жатан мемлекеттер сырты сауда операцияларын тиімді рет темесе, бларды экономикасына те иын жадай туу ммкін. йткені отанды ндірушілері з елін дамыан елдер сияты толы тауарлармен амтамасыз ете алмайды, себебі оларды техникасы дамымаан, білімді, сапалы, жмысшылар аз, біра бларда шикізат кзі кп, шикізат кзі кп боланымен, адам оны шикідей ішіп немесе шикідей олдана алмайды, оны міндетті трде деуі керек, осы бізді елімізге тн жадай. Осы мселелерге байланысты бізді мемлекетімізге ай саясатты станан жн болар еді? Бл те крделі сратарды бірі, мселен егер мемлекетіміз еркін сауда саясатын станса онда: мемлекетімізді барлы нарыы ашылып, отанды тауарларды орнын импорт та уарлары басады импорт тауарлары отанды тауарларды туіне кедергі бола отырып осыны арасында кптеген отанды ндіріс орындары жабылуы ммкін, себебі олар шетел тауарларымен бсекеге тсе алмайды, еркін сауда кезінде импортты тауарлара сраныс кбейіп, отанды тауарлара сраныс азая бастап, отанды тауарлар ысарып, мыдаан адамдар жмыссыз алып, экономикаа ауіп тнуі ммкін. Сол шін мемле кет протекционистік саясатты сынады: отанды ндірушілерді орау шін, жоары кедендік тарифтерді импорт тауарларына ктеріп, содан кейін оны андай дрежеге тсіруін немесе ктеруін сынады. Ол рыноктаы еркін іс-рекеттеріне жол бермейді. Біра бл саясатты за мерзім бойы пайдалану экономиканы тоырауына келеді, йткені шетелдік тауарлармен бсеке болмаса, жергілікті ксіпкерлерді техникалык дегейі, ндірісті жоарлату ынтасы тмендейді. Импорт тауарларына тарифтерді ктерілуі ин фляцияны тудыртады, ттынушыны кп аржы жмсауына итермелейді жне мір сру дегейін крделендіреді, йткені ттынушылар здеріне керекті импортты тауарлармен амтамасыз ету шін, егер ондай отанды тауарлар елімізде шыарылмаса, импортты тауарларды алуына тура келеді.

Мемлекет з экономикасына олайлы жадай туызу шін осы екі саясатты алма стырып станан жн. Айта кететін жай азастанны ндірушілері импорт тауарла рымен атты бсекеде болса жне бізді тауарларды туіне ммкіндік бермесе, мем лекет кімшілдік реттеу шараларын соны ішінде квотаны, стандартизация, сертифи кацияны, адам денсаулыына зиянды, тмен сапалы, тауарларды азайту шараларын олдануы керек. Біра азастанда ндірілмейтін жне бсекелесуге кмектесетін тауар ларды жіберуі тиіс, мысал: бізде киім – кешек ндірілмейді, сол шін мемлекет з халын амтамасыз ету шін импорта, соны ішінде ытайды зиян, сапасыз тауарларыны са тылуына ммкіндік беруі міндетті. Осыан байланысты мемлекетімізге те у саясатты станан жн, ол деген мемлекетіміз з халын киім – кешекпен амтамасыз ету шін ытайды киімін сатылуына рсат беруі ажет. Ал егер бізде киім – кешек нерксібі дамыан жадайда жне отанды киім нерксібі ытайды тауарларымен бсекеде бо лып жатса, мемлекет тарапынан протекционистік саясатты олдануымыз керек, соны ішінде мемлекет стандартизация, сертификация арылы іс – ректтерін жзеге асырады, бл жерде мемлекет ытайды тауарлары денсаулыа зиян, сапасы тмен деген шекте улер ойып тауарларды келуіне тыйым салынады. азіргі кедендік тарифтер млшері кейбір отанды нерксіпті дрыс орай алмай жр, не сонда осы ндіріс орындарын жауып тек шетел тауарларын пайдалануа кшеміз бе? лде басаша кедендік саясата кшуіміз керек пе? Бл трыда бізге тиімді кедендік тариф саясатын жан-жаты зерт теп, талдап анытауымыз керек. Осы айтылан мселелерді лгіге ала отырып, зімізді елде шыарылан тауарлар, импорт тауарларымен бсекелесіп жатса онда ол импортты тауарларына жоары кедендік тарифтерді енгізуіміз керек, ал елімізде ндірілмейтін импорт тауарларына кедендік тарифтерді тсірген оды жне дрыс саясат болар еді.

Е біріншіден бізді сырты саудада дайын німді сатып шетел тауарларынмен бсекелеке болысы келсе онда азастан мемлекетіне біріккен шетел ксіпорынын рып дайын тауарларын шыару. Мысалы: азастан, ытаймен біріккен ксіпорындарын рса онда азастан жаынан жмысшы кші, шикізат материалдары болса ытай жаынан рал-жабдытар, технологиялар мен мамандар блінуі керек, капитал тебе те. Содан со біріккен шетел ксіпорыны келісім-шарты келесігідей болуы керек, азастан жаы шыаран дайын німні 50–60% пайдасына ие болуы керек жне ол ксіпорындарды жмыс істеу келісім – шарты 5 жылдан аспауы керек, 5 жылдан кейін біз оны толытай зімізге сатып алып ары арай жмысты жаластыран жн болар еді.

Сырты сауданы дамытуда инвестицияны йылуыны да лкен лесі бар. Біра бізді елдегі инвестициялы пайдасы бізді елге емес, сол юшы компанияны пайда сына тсуде. Біз бл жердегі инвестиция ю шарттарын згерткеніміз тура. Мселен:

сырта шыып жатан инвестициялы компанияларды німдері бізді азынаа кем де генде жартысынан кп пайдасы тсуі керек жне жмысшыларды кбі азастандытар боланы жн. Ал азіргі жадай млдем керісінше. Сырты саудада лі де болса шикізатты дамытып сатуды баса дакздері бар, ол міндетті трде инвестиция йып, бірлескен шетел ксіпорындарын ашу емес. Сатуа ажетті шикізатты дамыту шін ар найы бадарлама рып бюджеттен арнайы рал-жабдытар сатып алу шін, мамандар ды дайындау шін аржы блінуі тиіс, ол блінген аржыны шыындарын есептеулер бойынша 2–3 жылда атап шыып екі есе пайда тсірер еді.

Одан баса сырты саудаа шыаратын німдерді атарын болашатаы мемлекетті 30 корпоративті ел бадарламасы толтырады. Біра та бл бадарламаны тосаныншы жылдардан бастауы керек еді. Ал азір оны жзеге асыруа мен кмнданып отырмын, йткені елімізді абылдаан саяси-экономикалы баыттарымызды тздеуіміз керек, сол тосаныншы жылдары сатылан кен орындарын, ксіпорындарды, зауыттарды айта зімізге айтарып, жаа баыттаы сырты саудамызды дамытуымыз керек.

Пайданылан дебиеттер:

1. Елемесов. Р.Н. Халыаралы экономикалы атынастар.Алматы. «Каза университеті», 2002.

2. Тотасейітов. Р. Экономикалы-анытама сздік. «Болаша-Баспа», 2000.

3. www.wto.kz.

4. www.keden.kz.

Серикжанова С.С. преподаватель кафедры социологии и социальной работы факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби ЭТНИчЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ: СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА В условиях интенсивного развития глобальных интеграционных процессов в различ ных сферах жизнедеятельности общества, в мире одновременно наблюдается тенденция, как сближения культур, так и неприятия иных культурных критериев. В данном контек сте особую актуальность приобретает изучение особенностей формирования этнических стереотипов как одну из причин поддержания и обострения межэтнических разногла сий, одного из индикаторов общественной стабильности в стране. Также это обусловле но возрастающей ролью СМИ в формировании и распространении этнических стереоти пов, воздействие которых в современном обществе может оказаться решающим для мас сового этнического сознания.

Этнические стереотипы изучаются социологами, психологами, политологами и дру гими в рамках предметной сферы, и соответственно в научной литературе можно встре тить различные интерпретации данного термина.

Термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos – отпечаток) введен в научный оборот американским ученым У. Липпманом. В книге «Общественное мнение», вышед шей в 1922 г., он сделал попытку определить место и роль стереотипов в системе обще ственного мнения. Согласно Липпману, стереотипы – это упорядоченные, непротиворе чивые «картины мира», которые экономят его усилия при восприятии сложных социаль ных объектов и защищают его ценности, позиции и права: «Системы стереотипов мо гут служить ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего положения в об ществе. Это не просто способ замены пышного разнообразия и беспорядочной реально сти на упорядоченное представление о ней. Не просто сокращенный и упрощенный путь восприятия. Это нечто большее. Стереотипы служат гарантией нашего самоуважения;

проецируют во внешний мир осознание нами собственной значимости;

защищают наше положение в обществе и наши права»[1]. Липпман пишет о том, что стереотипы так настойчиво передаются из поколения в поколение, что часто воспринимаются как дан ность, реальность, биологический факт. С тех пор было предложено огромное количе ство конкретных определений стереотипа.

Т. Стефаненко определяет этнические стереотипы как одного из видов социальных стереотипов, а именно тех из них, которые описывают членов этнических групп, припи сываются им или ассоциируются с ними [2].

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение этнических сте реотипов – это относительно устойчивые представления о моральных, умственных, фи зических качествах, присущих представителям различных этнических групп. В стерео типе выделяются четыре основных параметра:

1. Содержание – набор характеристик, приписываемых этнической группе.

2. Степень согласованности – единообразие характеристик, приписываемых этниче ской группе.

3. Направленность – общее положительное или отрицательное восприятия объекта стереотипизирования.

4. Интенсивность – степень предубежденности по отношению к стереотипизируемой группе, выраженной в стереотипе.

Этнические стереотипы являются коллективными представлениями, формирующи ми определенные нормы поведения в отношении к тем или иным группам и их предста вителям. Общие установки и представления не зависят от социальных и личных харак теристик индивидов. В результате этнические образы отделяются от конкретных лично стей, превращаясь в своеобразные артефакты культуры. В этом заключается специфика стереотипа, закрепляющего качества, присущие тем или иным представителям данного этноса, за всей группой. В то же время личный опыт общения может изменить направ ленность оценки, ослабить или усилить выделяемые.

В содержании этнических стереотипов, как правило, зафиксированы оценочные мне ния об указанных качествах. Помимо этого в содержании этнических стереотипов могут присутствовать и предписания к действию в отношении людей данной национальности.

Необходимо отметить группы факторов, которые влияют на содержание этнических стереотипов:

1) специфика стереотипизируемой группы (закрепленная в культуре и в обыденном сознании система ценностей, общественно-историческое развитие);

2) социально-политические и экономические условия развития групп и специфика взаимоотношений между ними, сложившаяся на данный момент;

3) длительность и глубина исторического контакта. В отношении третьей группы факторов необходимо отметить, что далеко не всякое межэтническое общение формиру ет позитивные межэтнические стереотипы.

По представлению Г.У. Солдатовой, в структуре этнического стереотипа есть груп па атрибуций, которые приписываются не этнической группе в целом, а ее отдельным «нетипичным» представителям. Автор отмечает: «на уровне обыденного сознания эти атрибуции интегрируются в «контрстереотип» на основе принципа «исключение из пра вил», он оттеняет автостереотип и гетеростереотипы и как бы подтверждает их досто верность» [3].

Структура этнических стереотипов состоит из:

констатации особенностей своей или чужой этнической группы, эмоционально-окрашенной оценки этих особенностей, определенного типа поведения по отношению к представителям того или иного на рода.

В исследованиях этнических стереотипов принято различать автостереотипы и ге теростереотипы. Автостереотипы – мнения, суждения, оценки, относимые к данной эт нической общности ее представителями. Гетеростереотипы – совокупность оценочных суждений о других народах, могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов. В содержании этнических стереотипов следует различать относительно устойчивое ядро – комплекс представлений о внешнем облике представителей данного народа, о его историческом прошлом, особенностях образа жизни и трудовых навыках – и ряд изменчивых сужде ний относительно коммуникативных и моральных качеств данного народа. Изменчи вость оценок этих качеств тесно связана с меняющейся ситуацией в межнациональных и межгосударственных отношениях.

На становление этнических авто– и гетеростереотипов влияют три группы условий:

1. Политическая, экономическая и религиозная системы общества, формирующие определенный набор норм, ценностей, идеалов, императивов. В идеальном случае фор мирование этого набора происходит в непротиворечивом единстве, присущем ценност ному отражению, ценностному атрибутированию действительности этнической элитой.

2. Социально-психологическая представленность норм, ценностей, идеалов и импе ративов внутри непосредственного окружения индивида. Установлено, что индивид тем легче идентифицирует себя с определенной группой, чем больше его коммуникативных связей замыкается внутри нее.

3. Индивидуально-психологическое бытие индивида, т. е. совокупность реальных фактов жизни индивида.

Следует отметить, значимую роль межкультурных взаимоотношений и взаимодей ствий в жизни государства в целом, отдельного человека в частности. Так как современ ное общество по своей структуре полиэтнично, то каждый в нем живущий человек или этническая общность не может жить, не вступая во взаимоотношения с другими людьми, в абсолютной изоляции от других народов. Практически каждый этнос в той или иной степени открыт для контактов и восприятия культурных различий других этносов, но в то же время, мы нередко наблюдаем и проявления этноцентризма, где точкой отсчета для восприятия другой культуры является собственная.

С. Бочнер выделил четыре максимально общие категории последствии межкультур ного контакта для группы:

геноцид, т.е. уничтожение противостоящей группы;

ассимиляция, т.е. постепенное добровольное или принудительное принятие обычаев, верований, норм доминантной группы вплоть до полного растворения в ней;

сегрегация, т.е. курс на раздельное развитие групп;

интеграция, т.е. сохранение группами своей культурной идентичности при объеди нении в единое сообщество на новом значимом основании. Автор данной модели назы вает и четыре возможных результата межкультурных контактов для индивида. В процес се адаптации «перебежчик» отбрасывает собственную культуру в пользу чужой, «шови нист» – чужую в пользу собственной, «маргинал» колеблется между двумя культурами, «посредник» синтезирует две культуры, являясь их связующим звеном[3].

Согласно Ю. Платонову условиями оптимальной организации контакта этносов вы ступают:

признание безусловного равенства сторон;

наличие обстановки открытости и доверия;

принятие общих, значимых для обеих сторон целей;

уважение к традиционным нормам, ценностям, правилам поведения, образу жизни друг друга [4].

Вслед за изменением ситуации в стране, ее международного положения неизбежно происходят коррекция стереотипов, варьируются уровень толерантности и социальная дистанция. В этой связи, для Казахстана с полиэтническим и поликонфессиональным со ставом населения очевидна актуальность действенных механизмов и способов гармони зации социальной среды, обеспечения общественной стабильности.

Формирование базовой культуры и ее поликультурного компонента должно рассма триваться с точки зрения формирования общих способностей человека, его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна социализация личности, определяю щего успешное преодоление межкультурных конфликтов при современной глобализа ции и интеграции общества. В гармонизации межличностных и межнациональных отно шений возрастает роль образования и воспитания культуры межэтнического общения, основанной на приоритете общечеловеческих ценностей, гражданского патриотизма.

В этом случае в качестве дополнения к традиционной идеологии и политике совре менного общества должен стать мультикультурализм, предполагающий соблюдение ба ланса интересов различных этнокультурных групп в различных сферах общественной жизни, их взаимную открытость, толерантность, взаимное признание исторического, культурного наследия, образа жизни в сочетании с гражданским патриотизмом. В за ключении, хотелось бы привести слова Президента страны Н.А. Назарбаева: «…надо ак тивно пропагандировать тему казахстанского патриотизма, прививать людям уважение к культуре и традициям всех этнических групп»[5].

Литература:

1. У. Липпман. Общественное мнение. Перевод с английского Т.В. Барчуновой – М., 2004.

2. Т.Г. Стефаненко. Этнопсихология. Практикум. – М., 2006.

3. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М., 1998.

4. Платонов Ю. Народы мира в зеркале геополитики. – С.-Петербург, 2000.

5. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана, 2009.

Инджиголян А.А.

Карагандинский государственный университет им. Букетова Е.А., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат социологических наук ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ИДЕНТИчНОСТь СОЦИАЛьНЫХ УчЕНЫХ:

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИЗУчЕНИЮ Происходящий сегодня процесс реформирования казахстанской социальной науки сопровождается изменением ее ценностно-нормативных структур и процедурных прак тик в соответствии с изменившимися политическими и социальными реалиями, а также бурным развитием информационных и компьютерных технологий, появлением Интер нета и другими глобализационными процессами. Можно отметить, что вектор этих изме нений оказался общим не только для постсоветской науки, но и для международной гу манитаристики в целом.

Обобщая взгляды достаточно широкого круга солидных экспертов на состояние со временного социального познания в постсоветском научном пространстве, можно отме тить, что оценки состояния социальной науки носит достаточно осторожный характер, далекий от оптимизма [См. 1]. Такие авторы, как С. Кордонский, В. Радаев, Б. Дубин, Б.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
 


 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.