авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
-- [ Страница 1 ] --

Верховный Суд Республики Казахстан

Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева

Московская государственная юридическая академия

имени

О.Е. Кутафина

Российская академия правосудия

Совершенствование института

представительства:

вопросы правотворчества и

правоприменения

Материалы международной научно-

практической конференции

Астана, 2010

ЗА ФАКУЛЬТЕТІ Верховный Суд Республики Казахстан Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина Российская академия правосудия Совершенствование института представительства:

вопросы правотворчества и правоприменения Материалы международной научно практической конференции УДК. ББК 67. С Редакционная коллегия:

бдірайым Б.Ж., Абайдельдинов Е.М., Аленов М.А., Косанов Ж.Х., Нургалиева Е.Н.

Ответственный редактор:

бдірайым Б.Ж.

С56 Совершенствование института представительства: вопросы правотворчества и правоприменения: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Астана, 19 марта 2010 г./ Отв. редактор Б.Ж. бдірайым. – Астана:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2010. – 417 с.

ISBN 9965-31-324- Сборник посвящен теоретико-практическим аспектам совершенствования института представительства в современных условиях. В материалы конференции включены научные доклады и выступления ученых, работников правоохранительных органов из Казахстана и стран ближнего зарубежья.

Настоящий сборник предназначен для научных работников, преподавателей юридических вузов, аспирантов, студентов, а также судей, адвокатов, и иных лиц интересующихся одним из основных институтов гражданского, гражданско-процессуального, уголовного и уголовно процессуального права.

Публикуемые материалы представлены в авторской редакции.

УДК. ББК 67. ©Евразийский национальный университет ISBN 9965-31-324- им. Л.Н.Гумилева, Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАЫ ЕУРАЗИЯ ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТІНІ РЕКТОРЫ, ЗА ЫЛЫМДАРЫНЫ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР Б.Ж. БДІРАЙЫМНЫ АЛЫ СЗІ рметті онатар мен халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияа атысушылар!

За ылымыны аса зекті мселесіне жне кілдік институтын жетілдіру тжірибесіне арналан халыаралы конференцияа ош келдііздер.
азіргі заманы сот ндірісі процесіні барлы трлері тараптарды бсекелестігі аидасы бойынша жзеге асырылады жне оларды кілдеріні болуын кздейді. Осы орайда, сот ндірісіні трлі нысандарындаы ксіби дегейдегі кілдікке байланысты мселелер ыты мемлекетте маызды рл атарады, олар сот трелігіні сапалы трде жзеге асырылуына, соан оса жеке жне зады тлаларды ытарыны толыанды оралуына сер етеді.

азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты «Жаа онжылды – жаа экономикалы рлеу – азастанны жаа ммкіндіктері»

атты жолдауында былай делінген: «Жаа ожылдыта бізге демократиялы мемлекеттегі ыораушылы ызметті жоары халыаралы стандарттарына сай келетін жаа ыорау жйесі ажет».

Жолдауда ала ойылан міндеттерді елімізде жзеге асыру адамны негізгі конституциялы ытарын орау жніндегі олданыстаы занаманы сапасына, халыты білім дегейіне, ызметтік борышына сйкес жеке тла мен мемлекетті орауды, оамны азіргі заманы ажеттіктеріне жауап беретін сапалы зашыару актілерін жасауды, кілдік институтын дамытуды жне жетілдіруді масат ттатын загер-мамндарды біліктілігіне тікелей байланысты.

Сонымен атар, бл таырыпты маыздылыы азіргі заманы саяси рдістермен, азастан Республикасыны Конституциясында жарияланан адам жне азаматты негізгі ытарын, азаматтарды діл сот трелігіне, білікті за кмегіне, жеке жне оамды мдделерді оралу ытарын орауды жетілдіруге мтылысымен тыыз байланысты.

азіргі заманы ылыми зерттеулер зады кілдірге атысты мселелерді жан-жаты арастырмайды, бл салада ауымды монографиялы зерттеулер жоты асы. Дегенмен, трлі дегейдегі кілдерді атысуымен жргізілетін сот процесінде туындайтын трлі мселелер тере ылыми зерттеуді талап етеді.

азастан Республикасы Бас прокуратурасыны статистикалы мліметтерінде засыз кілдікті жзеге асырушы тлалара атысты істер туралы мліметтер жо, алайда, тжірибе крсетіп отырандай, кейбір азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты азастан халына Жолдауы «Жаа онжылды – жаа экономикалы рлеу – азастанны жаа ммкіндіктері». Астана, 2010.

жадайларда кілдерді біліксіз рекеттері сот процесіне атысушы тараптарды ытары мен мдделерін бзып жатады.

азіргі заманы сот тжірибесін талдау жаын жне алыс шетелдердегі кілдік институтыны ызметі біратар кемшіліктерге ие екенін крсетіп отыр, бл сот трлегіні негізгі аидаларына айшы келеді.

Кейбір жадайларда ыолдану ызметінде кілдерді ыты нысан бойынша да, осы тсінікті зады мазмны бойынша да жарамсыздыы орын алып жатады. Соан оса, тиісті біліктілікке ие емес, зады параметрлер бойынша процесс атысушысы бола алмайтын тлалар сот процесіне кіл ретінде атысып жатады. кілдік кейбір тлалар шін ыа айшы кірістерді кзіне айналан, мндай кілдер тапсырыс берушіні кілдік ызметтерді тлеуіне арай ажет айатарды беріп жатады.

Аталан кемшіліктер сот процесіне атысатын жекелеген азаматттарды мдделеріне ана емес, сонымен атар мемлекетті оамды мдделеріне жне жалпы сот трелігіне елеулі зиян тигізеді.

Бл теріс былыстарды себептері болып, е алдымен, задарды жне ыты нормаларды елемеу, ыты нигилизм, азаматтарды ыты санасыны тмен дегейі, моральды-адамгершілік аидаларды лауы, халыты жалпы мдениетіні тмендеуі, кілдікті айын ыты институттарыны болмауы табылады.

ыты мемлекетті демократиялы аидаларын жзеге асыру масатында кілдік институтымен байланысты мселелерді талылау, оларды отайлы шешу жолдарын іздестіру, кілдік инситутыны тсініктік аппаратын жетілдіру, тжірибелік реттеу механизмдерін жасау осы конференцияны басты міндеті болып табылады.

Барлы атысушылара осы конференцияда алдыы атарлы шетелдік тжірибені ескере отырып, азастан Республикасындаы кілдік институтын жетілдіру масаттарында тиісті сыныстар жасауына тілектеспін.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА, ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Б.Ж. БДІРАЙЫМ Уважаемые гости и участники международной научно-практической конференции!

Позвольте приветствовать вас на международной конференции, посвященной актуальной теме юридической наук

и и практики, совер шенствованию института представительства.

Все виды современного процесса судопроизводства осуществляются по принципу состязательности сторон и предусматривают наличие их представителей. В связи с этим, вопросы, связанные с квалифицированным профессиональным представительством в различных видах судопроизводства играют немаловажную роль в правовом государстве, так как оказывают большое влияние на качественное отправление правосудия и полноценную защиту прав физических и юридических лиц.

В Ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем новые возможности Казахстана» говорится следующее: «В новом десятилетии нам нужна новая правоохранительная система, соответствующая высоким международным стандартам правоохранительной службы в демократическом государстве»2.

Реализация поставленных в Послании задач в нашем государстве во многом зависит от качества действующего законодательства по защите основных конституционных прав человека, от уровня образованности населения, от квалификации специалистов-юристов, призванных по долгу службы защищать права и интересы личности и государства, создавать качественные законодательные акты, отвечающие современным потребностям общества, развивать и совершенствовать институт представительства.

Важность данной тематики также, продиктована современными политическими тенденциями, стремлением Республики Казахстан совершенствовать защиту провозглашаемых Конституцией Республики Казахстан основных прав и свобод человека, права граждан на справедливое правосудие, квалифицированную юридическую помощь, защиту его личных и общественных интересов.

Современные научные исследования почти не затрагивают проблем, связанных с вопросами, касающихся законных представителей, отсутствуют цельные монографические исследования в данной сфере. Однако, проблемы, возникающие в судебном процессе с участием представителей разного ранга, требуют их детального изучения и глубокого научного исследования.

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем - новые возможности Казахстана». Астана, 2010.

В статистических сведениях Генеральной прокуратуры Республики Казахстан отсутствуют сведения о делах, в отношении лиц, осуществляющих незаконное представительство, по вине которых результат принятия решения оказался не в пользу потерпевших, хотя как показывает практика, порой неквалифицированные действия представителей нарушают права и интересы сторон, участвующих в судебном процессе.

Тем не менее, анализ современной судебной практики свидетельствует о том, что деятельность института представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья еще имеет ряд существенных недостатков, что противоречит основным принципам правосудия.

В некоторых случаях, в правоприменительной деятельности имеют место такие явления как не соответствие представителей, как по правовой форме, так и по юридическому содержанию данного понятия. Нередко, в качестве представителей выступают лица, не имеющие соответствующей квалификации, по юридическим параметрам далекие от участников процесса.

Для некоторых лиц, представительство стало источником неправедных доходов, которые способны дать желаемые показания в зависимости от оплаты «представительских» услуг заказчика.

Указанные недостатки наносят существенный вред не только интересам отдельных граждан, участвующих в процессе, но и общественным интересам государства и правосудию в целом.

Причины данных негативных явлений, прежде всего, пренебрежение законом и правовыми нормами, правовой нигилизм, низкий уровень правосознания граждан, падение морально-нравственных принципов, снижение общей культуры населения, отсутствие четких правовых институтов представительства.

Обсуждение проблем, связанных с институтом представительства, поиск их рационального решения, совершенствование понятийного аппарата института представительства, разработка механизмов практического регулирования, методики применения в практической деятельности элементов и составных его частей с целью реализации демократических принципов правового государства, каким является наша республика, является основной задачей данной конференции.

Желаю всем участникам плодотворной работы на данной конференции и выработать соответствующие рекомендации в целях совершенствования института представительства в Республике Казахстан с учетом позитивного зарубежного опыта.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, М.Т. АЛИМБЕКОВА Уважаемые гости и участники международной научно-практической конференции!

Обсуждаемый сегодня вопрос является актуальным не только для судебной системы страны, но и определяющим в процессе становления институтов правового государства.

Проводимая в Республике Казахстан правовая реформа направлена на построение в нашей стране демократического, светского, социального, правового государства. Данная цель закреплена в основном законе государства – Конституции, провозгласившего соблюдение прав и свобод граждан – как приоритетное направление деятельности государства.

В Республике Казахстан на ближайшую перспективу намечено осуществление полномасштабной реформы судебной системы. Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана на 2010 год отметил, что в процессе реформы судебной системы, соответствующей общепринятым в демократическом сообществе стандартам, отправление эффективного правосудия отвечает потребностям современного общества.

Принятие за последние годы целого ряда актуальных законодательных актов в области судебной деятельности оказало благоприятное воздействие на дальнейшее развитие судебной власти, поэтапное осуществление судебно правовой реформы, в ходе которой повышаются авторитет и независимость суда.

Как отметил в своем выступлении на V съезде судей Глава государства Н.А.Назарбаев «справедливый и неподкупный суд – важнейшая основа любого демократического правового государства».

Судебная система – это одна из главных составляющих основ государства, один из рычагов демократического развития страны на пути социальной, экономической и политической модернизации. От эффективности отправления правосудия во многом зависит отношение граждан к государственной правовой политике и уровень доверия к власти со стороны общества. Сильная и независимая судебная власть является одной из принципиальных гарантий гармоничного взаимодействия государства и гражданского общества, главным инструментом защиты конституционных прав граждан.

Исходя из этого, основным политическим приоритетом государства стало формирование и становление судебной системы нового типа, предоставление судам в полном объеме правомочий, присущих правовому государству, закрепление их высокой и ответственной социальной роли.

Темой для обсуждения не случайно выбран правовой институт процессуального представительства, так как именно он является одним из способов обеспечения конституционных гарантий доступа к правосудию и защиты прав и законных интересов.

Проблема правового статуса представительства назрела уже давно, однако меры по ее регулированию практически не принимались. В связи с этим юридическому сообществу необходимо быстрее прийти к единому мнению и решению данного вопроса. Нельзя говорить о совершенствовании отдельного института представительства без вопросов реформирования всей системы адвокатуры. Вопросы эти должны решаться параллельно с успешно осуществляемыми в стране реформами в судопроизводстве и судоустройстве.

Конституция Республики Казахстан, гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (статьи 2, 12), предоставляет каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, на судебную защиту (статья 13).

Основные права и свободы человека и гражданина, к каковым по своему существу относится право пользоваться помощью адвоката (представителя, защитника), признаются и гарантируются Республикой Казахстан согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

Глава 5 действующего Гражданского процессуального законодательства предусматривает возможность ведения дел в судах через представителей.

Согласно части 1 статьи 58 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. При этом личное участие гражданина в процессе не лишает его права иметь по делу представителя.

Современное состояние национального законодательства, регулирующие вопросы доступности квалифицированной юридической помощи, лишь в минимальном варианте позволяют гражданам пользоваться помощью квалифицированного представителя. Учитывая, что защита прав граждан - одна из важнейших задач правового демократического государства, нельзя останавливаться на достигнутом уровне гарантий на квалифицированную юридическую помощь.

В то же время по тематике нашей конференции остаются открытыми многие вопросы. В частности, как сами правовые нормы, так и непосредственный опыт осуществления функций представителей в процессе судопроизводства. В этой связи мы рассчитываем, что выводы и рекомендации конференции принесут несомненную практическую пользу судебной системе Казахстана.

Желаю успешной и плодотворной работы.

Благодарю за внимание.

Пленарное заседание Борчашвили И.Ш.

Заместитель начальника Карагандинского юридического института имени Б. Бейсенова по научной работе, д.ю.н., профессор полковник полиции ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ Представительство, будучи плодом развитых юридических отношений, «указанием на высшую степень абстракции права, являясь понятием искусственным» [1, 78], образованием, появлению которого мы обязаны относительно недавнему времени, требует четкого и корректного определения.

Между тем, в современной процессуальной науке редкий институт имеет такую многообразную, а зачастую и путаную терминологию, как институт представительства. Представительство определяют и как процессуальные действия, и как процессуальное отношение, и как институт процессуального права. При этом авторы разных определений горячо спорят друг с другом, указывая на некорректность определений оппонентов в той или иной части.

Институт судебного представительства в гражданском процессе в последнее время неоднократно привлекает пристальное внимание представителей как науки гражданского процессуального права, так и практикующих юристов в лице судей, прокуроров и адвокатов. Все они совершенно правильно указывают на её актуальность, которую связывали и с принятием новых изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК, претерпевшим крупные изменения, и с целью построения гражданского общества, и с эффективностью защиты прав, свобод и законных интересов личности.

Представляется, что вопросы судебного представительства не потеряют своей научной актуальности и практической значимости до тех пор, пока оно есть средство, понимаемое в различных аспектах и формирующее различное концептуальное отношение к себе. Провозглашённые в Конституции РК права и свободы человека и гражданина должны иметь действенные гарантии их реализации. Одной из таких гарантий является возможность судебной защиты нарушенных прав, которая в совокупности с правом на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 13 Конституции РК) составляет основу юридической безопасности личности. Эффективность права на судебную защиту зависит от многих факторов, в том числе от наличия отлаженного механизма его реализации. Судебное представительство является инструментом названного механизма.

Представителями науки гражданского процессуального права традиционно исследовались положения судебного представительства, периодически уделялось внимание возникающим актуальным проблемам на соответствующих этапах развития данного института и способам их разрешения. Существенный вклад в развитие судебного представительства внесли научные работы таких учёных, как Е.В. Васьковский, В.Н. Ивакин, И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая, Л.Б. Матлин, Е.А. Нефедьев, A.M. Пальховский, Э.Х. Рожецкая, Я.А.

Розенберг, К.И. Скловский, Р.А. Сидоров, С.А. Халатов, В.М. Шерстюк, Баймолдина З.Х.

Отмечая существенный вклад который внесли вышеназванные учёные в формирование и развитие института судебного представительства, необходимо отметить, что на сегодняшний день не проведено у нас в Казахстане собственного комплексного исследования данной проблемы. Об этом свидетельствуют продолжающиеся в юридической литературе многочисленные дискуссии по вопросам судебного представительства, отсутствие законодательного регулирования реализации нормы отдельного вида судебного представительства - по назначению суда, в том числе, ряд положений и выводов, требующие своего дальнейшего развития не только в теоретическом направлении, но и с позиции их практической значимости. С учетом данных обстоятельств, мы решили в данной работе осветить некоторые положения института судебного представительства, которые на наш взгляд нуждаются в совершенствовании. Для начала необходимо затронуть вопрос с определением понятия судебного представительства, так как в процессуальной и цивилистической литературе ученые так и не пришли к единому мнению. Одни ученые (А.Х. Гольмстен, С.Н. Абрамов, М.А. Гурвич, М.С. Шакарян) рассматривают представительство как правоотношение (или систему правоотношений), другие (А.Я. Розенберг) - как институт процессуального права, третьи (А.А. Добровольский, Е.В. Салогубова, В.М. Шерстюк) понимают под ним соответствующую деятельность. Вместе с тем, в современной процессуальной науке, существуют и иные подходы к этому вопросу. Так, всё большее распространение получают взгляды на представительство как на сложное явление, которым охватывается и правоотношение представительства, и юридическая деятельность представителя (В.И. Ивакин, С.А. Халатов).

Некоторые учёные, выходя за рамки уже существующих концепций о представительстве, рассматривают его в аспекте процессуального правового средства (А.Ф. Козлов, И.М. Зайцев, Е.Г. Лисицына) [2, 16].

Неоднозначность и горячие дискуссии по определению понятия представительства возникают и продолжаются, и будут продолжаться. Потому что без четкого понятийного аппарата ни институт процессуального представительства, ни процессуальная наука вообще не могут развиваться. Все дискуссии рискуют быть сведенными в итоге к спору о понятиях как базовых категориях, на которых строится любая наука. А в правовой науке терминологическая точность особенно важна, поскольку выработанные теоретические понятия в дальнейшем используются в законодательной практике и приобретают всеобщее значение. Именно поэтому необходимо выработать единое понятие гражданского процессуального представительства и законодательно его закрепить.

Следующим моментом необходимо затронуть исследование вопроса, являющегося предметом многолетних дискуссий, которые продолжаются в гражданской процессуальной теории до настоящего времени. В основном спор идёт по вопросу о том, относятся ли представители к числу лиц, участвующих в деле, несмотря на его законодательное урегулирование. Различие точек зрения, а подчас и противоречивость аргументов даже у учёных, пришедших к одному выводу относительно процессуального положения судебного представителя, обуславливают необходимость критического обзора существующих мнений.

На сегодняшний день мы видим нежелание законодателем признавать его лицом, участвующим в деле так как ст. 44 ГПК РК четко определяет круг лиц участвующих в деле, и среди них нет места судебному представителю. Вместе с тем, налицо объективная невозможность отнести его к юридически не заинтересованной группе лиц, содействующих осуществлению правосудия, наравне с экспертами, переводчиками, свидетелями, так как справедливо охарактеризовано Шерстюком В.М., что судебное представительство это деятельность представителя в гражданском процессе, осуществляемую от имени представляемого с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их нарушений в процессе и оказания суду содействия в осуществлении правосудия по гражданским делам [3, 113]. Получается следующая ситуация, что судебный представитель существуют как отдельный, самостоятельный субъект гражданского судопроизводства, но при этом фактически является участником судебного разбирательства, но законодательно к нем не отнесен, выходит тупиковая ситуация. И для разрешения необходим компромиссный вариант решения этого вопроса. В этой связи привлекательным является замечание М.А. Викут относительно правового понятия и состава лиц, участвующих в деле, которое заключается в следующем. «Дело», «гражданское дело» как правовое понятие, есть не что иное, как правовой конфликт, для исковых дел это спор о праве, который является предметом судебного разбирательства. Ни прокурор, ни другие лица, участвующие в гражданском судопроизводстве в порядке статей 56, 57 ГПК РК не являются лицами, участвующими в этом правовом конфликте, не являются субъектами спора о праве. Именно поэтому относить их к лицам, участвующим в деле (гражданском деле), безосновательно [4, 78].

Действительно, несмотря на постоянное совершенствование ГПК РК, проявляющийся в наиболее правильном использовании правовых терминов и правовых понятий, законодатель обошёл вниманием понятие «лица, участвующие в деле». Актуальность этого вопроса очевидна и обусловлена не только развитием науки гражданского процессуального права, но и многолетними дискуссиями. Так как между понятийным аппаратом и самим гражданским процессуальным законодательством существует взаимная связь, соответственно и изменения в законодательстве влекут за собой естественные изменения в понятийном аппарате науки.

Если проводить анализ высказанных в правовой литературе взглядов относительно определения состава лиц, участвующих в деле, то можно смело утверждать, что большинство авторов в качестве классификационного признака данной группы участников гражданского процесса называют юридический интерес этих лиц в исходе дела, что следует признать справедливым. [5].

Одновременно он служит критерием разграничения не только всех участников гражданского процесса, но и данной категории лиц. Высокая степень заинтересованности у сторон предопределяет конкретное место в гражданском процессе любого его участника.

Итак мы предлагаем, взяв за основу, в качестве классификационного признака только юридический интерес, всех участников гражданского процессуального правоотношения, кроме суда, разделить на три группы.

К первой из них - лицам, участвующим в деле, - следует отнести стороны (истца и ответчика в исковом производстве), третьих лиц, заявителей и других заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений. Круг этих участников судопроизводства определяется наличием личного (материально-правового) юридического интереса в исходе дела.

Ко второй группе следует отнести прокурора, лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 56, 57 ГПК РК, судебных представителей. Критерием, объединяющим перечисленных участников гражданского процессуального правоотношения, является наличие у них процессуального (государственно-правового, профессионального, служебного) юридического интереса. Поэтому, эту группу мы считаем возможным назвать - участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле.

К третьей группе - участникам судопроизводства, содействующим правосудию, - следует отнести свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов. Всех этих участников гражданского процессуального правоотношения объединяет отсутствие юридического интереса в исходе дела.

Их процессуальные действия направлены на содействие суду (правосудию в целом) при разрешении конкретного гражданского дела.

Признание предложенной классификации позволит определить фактическое и процессуальное положение участников гражданского процессуального правоотношения, и что самое главное для нас - гражданского процессуального представителя.

И последний вопрос который необходимо затронуть в нашей работе это вопрос о правовой природе и сущности полномочий представителя в суде, т.к.

несмотря на теоретическую важность этого вопроса, общепринятого понятия полномочия представителя в гражданском судопроизводстве до сих пор не выработано. Хотя оформление полномочий представителя в суде регулируются нормами материального и процессуального права, все же основные положения урегулированы только процессуальным законом. В связи с этим полномочиям гражданского процессуального представителя присущи особенности, не свойственные полномочиям представителя в материальном праве. Так, объём полномочий представителя в суде регулирует процессуальный закон, поскольку представитель в суде не может быть наделен другими полномочиями, кроме тех, которые прямо указаны в ст. 61 ГПК РК. По мнению К.И. Скловского, посвятившего свою работу исследованию проблем представительства в гражданском праве и процессе, полномочие представителя - это обязанность совершить определенные представляемым (или законом в интересах представляемого) юридические действия от имени представляемого [6, 70].

В широком смысле полномочие представителя - это субъективная обязанность представителя перед представляемым совершить определенные юридические действия от его имени, выраженная в установленной законом форме, доступной восприятию третьими лицами. В узком смысле полномочие представителя - это круг действий, которые он вправе совершить по отношению к третьему лицу в рамках возложенной на него обязанности [6, 80].

В. Ивакин, исследовавший проблемы полномочия представителя в суде, сравнивает полномочие представителя с правовой возможностью, равной «по степени ее конкретизации и обеспеченности субъективному праву, но не тождественную последнему» [7, 71].

По мнению Жаркова Д.Р. полномочие представителя в арбитражном процессе представляет собой, с одной стороны, проявление субъективного права на участие в процессе, а с другой - реализацию данного права путем совершения процессуальных действий (правоспособности и дееспособности).

Жарков Д.Р. соглашается с авторами, считающими, что полномочия - это проявление субъективного права и обязанности по участию в процессе. Однако, с учетом того, что субъективная обязанность существует лишь в отношениях между представителем и представляемым, а в процессуальных отношениях между представителем и судом такой обязанности нет. Что касается процессуальных обязанностей лиц, участвующих в деле, то представитель осуществляет их постольку, поскольку имеет на это соответствующее полномочие от лица, участвующего в деле. Одним словом, полномочия представителя, по мнению Жаркова Д.Р., являются одной из форм реализации процессуальных прав и обязанностей (процессуальной правосубъектности) лица, участвующего в деле, путем участия представителя от имени представляемого в гражданском деле [8, 29].

По мнению Халатова С.А. полномочие процессуального представителя следует рассматривать как субъективное право представителя на совершение от имени и в интересах представляемого процессуальных действий, направленных на возникновение в связи с гражданским и арбитражным процессом определенных правовых последствий для представляемого, и одновременно как обязанность совершить указанные действия [9, 102].

Действующее гражданское процессуальное законодательство не содержит определения полномочий судебного представителя. Статьи 61, 62 ГПК РК включают перечень действий, которые представитель вправе совершать от имени представляемого в суде. По нашему мнению использование законодателем термина «праве» в большей степени и обусловило выводы авторов о правовой сущности полномочий представителя.

В современной учебной процессуальной литературе этому вопросу уделяется мало внимания. В связи с чем, остаются без ответа ряд вопросов. В частности: полномочия представителя в суде - это права или обязанности, или то и другое вместе? Все ли права и обязанности представителя носят производный характер от прав и обязанностей представляемого им лица?

Имеются ли у представителя в суде самостоятельные права и обязанности?

Так, обязанность судебного представителя соблюдать порядок в судебном заседании, не производна от прав и обязанностей представляемого, поскольку на законодательном уровне отдельно предусмотрено, что участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании (ч. 3 ст. 178 ГПК РК).

Право же на полный или частичный отказ от исковых требований и другие права, перечисленные в ст. 61 ГПК РК, безусловно, производны от прав представляемого, так как направлены на распоряжение материальными правами последнего.

На наш взгляд представитель как субъект процессуального правоотношения должен иметь самостоятельные процессуальные права и обязанности для успешного осуществления функций возложенных на него законодательством.

Самостоятельные права и обязанности в процессе имеют и другие лица, содействующие осуществлению правосудия. Например, согласно ст. 92 ГПК РК эксперт имеет самостоятельные права и обязанности как субъект процессуального правоотношения. Статья 80 ГПК РК устанавливает права и обязанности свидетеля.

В большинстве случаев полномочия представителя в суде возникают в рамках гражданско-правового правоотношения, а реализуются в рамках другого процессуального правоотношения. Однако, процессуальное представительство может возникнуть и без наделения полномочиями представителя со стороны представляемого (ст. 304 ГПК РК). В данном случае полномочия представителю предоставляет суд. Таким образом, закон устанавливает исключения из общих требований к представителю в суде.

Представительство в материальном праве также может возникнуть без наделения полномочиями представителя со стороны представляемого.

Невзгодина Е.Л. отмечала, что делегирующее правоотношение присуще не всем видам (случаям) гражданско-правового представительства [10, 24].

Другими словами в рамках внутреннего гражданско-правового правоотношения представительства (между представляемым и представителем) не всегда происходит наделение последнего полномочием. В некоторых случаях полномочие гражданско-правового представителя возникает в силу закона или других юридических фактов. Например, административно-правового акта.

Полномочиям процессуального представителя свойственны следующие признаки, которые не позволяют определять их как субъективные права:

1. права и обязанности, составляющие содержание полномочия передаются представляемым представителю на время, а не навсегда;

2. эти права и обязанности одновременно остаются правами и обязанностями представляемого;

3. наделение полномочиями представителя не предполагает, что он будет осуществлять права и обязанности за представляемого, а предполагает, что он будет помогать последнему, реализовывать его процессуальные права и обязанности.

Также необходимо учитывать, что в рамках субъективного права юридические нормы не предписывают лицу какого-либо поведения. Здесь выражается определенная свобода: лицо может (но вовсе не обязано) действовать. Полномочие же обязывает представителя в суде действовать в интересах представляемого.

Вместе с тем, в юридической литературе неоднократно высказывались мнения, согласно которым, процессуальные полномочия нельзя в «чистом»

виде отнести ни к процессуальным правам, ни к процессуальным обязанностям.

По своему назначению это в некотором роде продукт синтеза тех и других [11, 64].

На основании вышеизложенного необходимо признать, что полномочия процессуального представителя одновременно являются его правами и обязанностями по отношению к суду. Полномочия входят в содержание правоотношения между судом и представителем. Реализация полномочия производится волевыми действиями процессуального представителя. Процессуальный представитель предъявляет полномочия, что предполагает встречное волеизъявление властного государственного органа принять или отказать в принятии полномочий процессуального представителя.

Процессуальный представитель, оказывая юридическую помощь представляемому, осуществляет не полномочия, а свои собственные субъективные права и обязанности. Содержание прав и обязанностей процессуального представителя (круг действий, которые он вправе и должен совершить) и содержание полномочий переданных представляемым представителю, не совпадают по объему, так как первые значительно шире вторых. При этом действующее гражданское процессуальное законодательство не содержит отдельной нормы устанавливающей перечень прав и обязанностей процессуального представителя.

Таким образом, подводя итог нашей работы и в целях дальнейшего совершенствования института судебного представительства в гражданском процессе, необходимо сделать следующие выводы:

Во-первых, необходимо выработать единое понятие гражданского процессуального представительства и законодательно его закрепить.

Во-вторых, взяв за основу, в качестве классификационного признака только юридический интерес, всех участников гражданского процессуального правоотношения, кроме суда, разделить на три группы.

В-третьих, законодательно предусмотреть отдельную норму устанавливающую перечень прав и обязанностей судебного представителя.

Список использованных источников:

1. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. М., 1998 г.

2. Табак И.А. Новые положения судебного представительства в гражданском судопроизводстве.

Автореферат дисс…к.ю.н. – Саратов, 2006 г.

3. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова, М., г.

4. Викут М.А. Гражданский процесс России. Учебник. М., Юрист, 2004 г.

5. См. Баймолдина З.Х Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. – Учебник в 2-х томах. Т.1. Алматы, 2001 г.

6. Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе (Вопросы теории: сущность, содержание, структура). - Диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. наук, Ростов-на Дону, 1981 г.

7. Ивакин В.Н. Понятие полномочия представителя в ГПК и теории // Проблемы применения и совершенствования гражданского процессуального кодекса РСФСР. - Калинин: Изд-во Калин, ун-та, 1984.

8. Жарков Д.Р. Об институте представительства в проекте АПК РФ // Современное право, 2001 г., №8.

9. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. - М.: Издательство НОРМА, 2002 г., с.102.

10. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. - Томск: Издательство Томского университета, 1980 г.

11. Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. Вопросы гражданского процессуального, гражданского и трудового права. - М., 1965 г.

Изтелеуова А.Т.

Атырау алалы сотыны судьясы СОТТАЫ КІЛДІКТІ ЗЕКТІ МСЕЛЕЛЕРІ азастан Республикасы Конституциясыны 13 бабындаы талапты алай толы клемді жзеге асыруа болады.

азіргі кезде соттаы кілділік институты жадай тмен йткені, зады реттелер жоты асы, сота азаматтарды атынан талап арыздар кім крінгенмен жазылады, оларды кейбіреулері жоары білімді загер емес, ал, загер мамандыын мегермеген азаматтарды сота Азаматты іс жргізу нормаларын білмей «талап арыз» жазуыны зі неге сотыратынын біздер тсінеміз. Осындай азаматтарды орындаан талап арыздарын тексерген кезде соттар міндетті трде Азаматты іс жргізу Кодексіні 153,154 бапарын олдана отырып, талап арызды айтаруа немесе абылдаудан бас тартуа мжбр болады.

Кп жадайда Азматты іс жргізу Кодексіні 155-ші бабын олданып талап арызды озалыссыз алдырып жатамыз, ал, бл рекеттер талап оюшыны айта-айта талап арыз жазуына, сота айта жолдануына, сот жйесіне сенімсізідік танытуына келеді.

Талап арыздарды озалыссыз алдыру туралы йарымдара талдау жасау барысында, кп жадайда талап оюшыларды, яни оларды орнына талап арызды толытырып отыран азаматтарды талапты ш элементтері, яни талапты пнін, негізін, жне талап мазмнын жетік мегермегендіктен, талап арызда дауды мн-жйін толы ашып жаза алмауынан тратыны крінеді. Р АІЖК-сі талап оюшыдан даулы ыты атынасты реттейтін ыты негіздеме жасауды талап етпейді, соны зінде дауды жй мнін ашуды зі кілдерге иына соып жатады.

Кей кездері бірнеше рет озалыссыз алдырылып, айтарылан, біра лі де болса тзетілмеген талап арыздарды абылдап жатамыз, бны себебі неде, йткені «Шаымдар» туындауы ммкін. Соттар «соынан істі сотта арауа дайынды блімінде тзеттіреміз» деген оймен амалсыздан з ндірісіне абылдайды. Бл рекет кей жадайда бір тарапты сота деген келесіз ойларын туындатады, біра амал жо «бір арыз бірнеше рет сотпен айтарылан» деген шаымдар туындамас шін соттар осындай рекеттер жасауа мжбр.

Бл жадайлар тптеп келгенде істі жан-жаты толы аралуы шін белгіленген сотта іс арауды мерзіміне кедергісін де тигізуі ммкін.

Кейбір сот отырыстарында іске ытысып отыран тараптарды кілдеріні жоары загер мамандыын былай ойанда, жалпы жоары білімі жо екенін анытап жатамыз, алайда за бойынша олара шектеу жо, олар сенімхат негізінде іске атысып отыран тдлалар.

Міне соттаы кіліділікті азіргі кезде осындай келесіз тстары бар, осы мселені алай шешуді жолы бар, алай ыты реттеліу керек.

АІЖК-ні 58 бабымен істі кілдер арылы жргізу кзделген, яни, азаматтар з істерін сотта здері немесе кілдері арылы жргізуге ылы.

Азаматты іске зіні атысуы оны бл іс бойынша кілі болу ыынан айырмайды.

йымдарды ісін сотта олара замен, зге нормативтік ыты актілермен немесе рылтай жаттарымен берілген кілеттіктерді шегінде іс рекет жасайтын оларды органдары жне тиісті кілеттіктер берілген оларды кілдері жргізеді. Зады тлаларды басшылары сота оларды ызметтік жадайын немесе кілеттіктерін куландыратын жаттар береді. Зады тланы органы тиісті кілеттік берілген баса кілдермен бірге іске атыса алады.

Сенімхата, задара, сот шешімдеріне не кімшілік актісіне негізделген істі сотта жргізуге тиісінше ресімделген кілеттігі бар рекетке абілетті кез келген адам сотта кіл бола алады.

Осы трыда «кез келген адам» деген сзді зі талылануа тсуі ажет деп есептеймін, бл жерде кілдеріді барлыы адвокат болуы керек деге сыныс емес, е болмаанда « кез келген жоары білімді загер» деген сынысты талылау ажет сияты. (Зады кілдерден басалары) Соттаы кіліділік институтыны бір трі бл, тапсырма бойынша кілдік ету (59 бап) Олара:

1) адвокаттар;

2) зады тлаларды ызметкерлері - осы зады тлаларды істері бойынша;

3) ксіптік одатарды укілетті адамдары - ытары мен мдделерін орауды осы ксіптік одатар жзеге асыратын жмысшыларды, ызметшілерді, сондай-а баса да адамдарды істері бойынша;

4) замен, жарымен немесе ережемен осы йымдар мшелеріні ытары мен мдделерін орау ыы берілген йымдарды укілетті адамдары;

5) замен, жарымен немесе ережемен баса адамдарды ытары мен мдделерін орау ыы берілген йымдарды укілетті адамдары;

6) баса те атысушыларды тапсырмасы бойынша те атысушыларды біреуі;

7) іске атысушыларды тінуімен сот рсат еткен баса да адамдар тапсырма бойынша сотта кіл бола алады.

Аталан тізім бойынша біз кріп отырандай трлі адамдарды сота атысуына жол береміз, ал ол адамдарды заи трыдан білім дегейі тиісті дегейде ме, олар ксіпой кмек крсете ала ма, онституциямызды баында кзделген талаптарды жзеге асыра алатын тла ма соттар бл мселелерді тексере алмайды.

Бл жерде аса кп кіл бліп талылауды ажет ететін жоырыда аталан бапты 7 тармаы. йткені сота іс аралып жатыран кезде, ке кездері тараптарды кілдеріне АІЖК-ні 65 бабыны мазмнын тсіндіруді зі иына соады., ал бл жерде тараптарды тедігі, айтысушылы аидаларыны орындалуыны з иына соады.

кілдерді кілеттіктері жне оларды рсмделуі 61 жне 62 баптармен реттеледі, яни сотта іс жргізуге арналан кілеттік кілге, талап арыза ол оюды, істі аралы сота беруді, талап ою талаптары мен талап оюды танудан толы немесе ішінара бас тартуды, талап оюды тануды, талап оюды нысанасын немесе негіздемесін згертуді, бітімгершілік келісім жасауды, кілеттіктерді баса адама беруді (сенімді баса біреуге аудару), сотты аулысына шаым беруді, сотты аулысын мжбрлеп орындатуды талап етуді, берілген млікті немесе ашаны алуды оспаанда, кілдік берушіні атынан барлы іс жргізу рекеттерін жасауа ы береді.

кілді осы бапты бірінші блігінде аталан іс-рекеттерді райсысын жасауа кілеттігі кілдік беруші берген сенімхатта арнайы кзделуі тиіс. ( бап) кілді кілеттіктері заа сйкес берілген жне ресімделген сенімхатта крсетілуге тиіс.

Ксіптік одатар мен баса йымдарды укілеттік берілген адамдары сота осы іс бойынша кілдікті жзеге асыруа арналан тапсырманы куландыратын жаттарды беруі тиіс (осы Кодексті 59-бабыны 3), 4) жне 5) тармашалары).

Адвокатты наты істі жргізуге арналан кілеттігі за консультациясы немесе адвокатты кесе берген ордермен, ал ол з ызметін дербес жргізген жадайда - адвокат клиентпен жасасан шартпен куландырылады.

Зады тланы атынан сенімхатты тиісті зады тланы басшысы немесе зге укілетті адамы береді.

Осы Кодексті 59-бабыны 6) жне 7) тармашаларында аталан кілді кілеттігі сенімхатта немесе сот отырысыны хаттамасына кіргізілген сенім білдірушіні сотта берген ауызша трдегі тінішінде крініс табуы ммкін ( бап).

Мамырбаев Р.Н.

Судья Верховного Суда РК кандидат юридических наук РАВНОПРАВИЕ СТОРОН СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В нынешний период экономического и политического развития Казахстана Президентом страны поставлена задача о дальнейшем развитии правовых институтов и приближения их к мировым и цивилизованным стандартам. В Казахстане, как и во многих европейских государствах, действует не прецедентная, а континентальная система права. Вместе с тем в правовой системе Казахстана во многом имеет место быть рудименты советской правовой школы, которая сегодня является барьером для развития экономики, рыночных отношений.

В результате осуществления за последнее десятилетие коренных преобразований в политической и экономической жизни Казахстана, произошли значительные изменения в отношениях собственности и организационно-правовых формах коммерческой деятельности.

Гражданский Кодекс Республики Казахстан определил принципиальные основы экономических отношений при переходе к рыночным методам хозяйствования, сформировал основные правила, нормы их правового регулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации экономической жизни, возникшие в последние годы.

Рыночная экономика сформировалась на основе индивидуальной собственности и немыслима без неё. Однако со временем эта форма собственности претерпела существенные изменения.

Во-первых, частная собственность, эволюционируя, всё чаще приобретала не индивидуальную, а различные ассоциированные формы - коллективную, групповую, акционерную. Поэтому в западной экономической теории и практике утвердилось представление, согласно которому под частной собственностью понимается всякая негосударственная форма собственности. В этом есть своя логика, т.к. в качестве представителя общества выступает государство, а все остальные субъекты собственности олицетворяют лишь часть общества и в этом смысле являются субъектами частной собственности.

Во-вторых, наряду с частной собственностью развивались государственная собственность и базирующееся на ней государственное хозяйствование.

Принципиально стоит вопрос у международного сообщества о правовой системе нашей страны, которая подвергается критике в части наделения властных правоохранительных систем полномочиями по регулированию экономики. В частности, осуществление органами прокуратуры надзора за рассмотрением гражданских дел.

В действующее гражданско-процессуальное законодательство внесены изменения от 10 декабря 2009 года. Институт участия прокурора в гражданском судопроизводстве никаких изменений не претерпел [1].

Единственно, данная статья дополнена указанием на то, что прокурор, представляющий интересы органов прокуратуры в рассматриваемом судом споре в качестве истца или ответчика, пользуется процессуальными правами и обязанностями стороны. В остальных случаях в суде первой инстанции прокурор участвует, когда это предусмотрено законом или признана необходимым судом.

Если проанализировать действующее законодательство, то никаких правовых оснований для осуществления надзора за рассмотрением судами гражданских дел не имеется.

В статье 83 Конституции Республики Казахстан закреплены полномочия прокуратуры по осуществлению высшего надзора за точным и единообразным применением законов, Указов Президента и иных нормативных правовых актов на территории Республики [2]. Причем полномочия прокуратуры в Основном законе отчерчены конкретно. Это - надзор за законностью оперативно розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства. В отношении судов прямо записано, что прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в случаях, в порядке и пределах, установленных законом, - осуществляет уголовное преследование.

Следовательно, в основном законе указаны правоотношения между прокуратурой и судом, где полномочия прокуратуры сводятся к представлению интересов государства. По уголовным делам это – поддержание государственного обвинения, по гражданским и административным делам участие в качестве представителя государства по искам, заявленным в интересах последнего.

Прокуратура, обосновывая свои доводы о необходимости участия прокурора в гражданских спорах в судах первой инстанции и дачи заключений в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций исходит из того, что высший надзор за применением законов и есть законодательная база, регламентирующая такое право. На наш взгляд, это положение Конституции не распространяется на правоотношения прокуратуры и суда, поскольку в этой же норме закреплено, что органы прокуратуры представляют интересы государства в суде.

В статье 55 ГПК РК указано, что высший надзор за точным и единообразным применением законов в гражданском судопроизводстве от имени государства осуществляется Генеральным прокурором как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. На наш взгляд, такая формулировка противоречит положениям Основного Закона. Анализ судебной практики показывает, что участие по гражданскому делу прокурор осуществляет по собственной инициативе, а дела, по которым прокурор участвовал по инициативе суда, практически отсутствует.

Прокурор также вправе обратиться с иском о защите прав граждан, организаций, общественных или государственных интересов. Причем, в интересах гражданина иск прокурором может быть заявлен лишь по просьбе заинтересованного лица. Данная норма тесно переплетается с институтом представительства в гражданском судопроизводстве. Так, статья 58 ГПК РК закреплено, что граждане вправе вести свои дела лично или через представителей. В части 2 данной статьи указано, что дела организаций ведут их представители, наделенные соответствующими полномочиями. В то же время в статье 60 ГПК в числе лиц, которые не могут быть представителями в суде указаны прокуроры, кроме случаев участия их в процессе в качестве уполномоченных соответствующих организаций или законных представителей.

Тогда возникает вопрос о правомерности участия прокурора в гражданском процессе, если им не был заявлен иск. Следует считать, что прокурор в этом случае участвует в качестве уполномоченного органа прокуратуры, что противоречит действующей системе права. Анализ судебной практики показывает, что для обращения граждан или организаций к прокурору с заявлением о предъявлении от их имени иска либо заявления в суд, как правило, является то, что, прокурор освобожден по закону от уплаты госпошлины при предъявлении иска. В судебной практике имели место случаи, когда прокурор предъявлял иски в интересах коммерческих организаций либо предпринимателей. Не случайно в последующем, в ведомственных нормативных актах органов прокуратуры была закреплена норма о запрете прокурорам предъявлять иски в интересах коммерческих и предпринимательских структур. Данный запрет противоречит нормам ГПК РК о полномочиях прокурора предъявлять такой иск. На наш взгляд, такая вольная трактовка о праве прокурора предъявлять иски в интересах граждан и организаций противоречит закону, поскольку никаких интересов государства в спорах граждан и организаций нет.

Практически в законодательствах всех европейских стран отсутствует норма, закрепляющая право прокурора на участие по гражданским спорам.

10 декабря 2009 года в ГПК РК внесены изменения, где закреплено право прокурора, участвовать при рассмотрении гражданского дела в судах первой инстанции, в апелляционном порядке в соответствии с требованиями статье ГПК и обязанность участия в кассационном и надзорном порядках. В то же время в статью 55 внесено дополнение о том, что прокурор, представляющий интересы органов прокуратуры в качестве истца или ответчика пользуется процессуальными правами и обязанностями стороны. Полагаем, что такая универсальная норма, закрепляющая полномочия прокурора в гражданском процессе должна быть закреплена при рассмотрении любой категории гражданских дел. Мы считаем, что на первоначальном этапе прокурор по гражданским делам может участвовать только в качестве стороны по делу, а в последующем закрепить норму об участии прокурора только по тем делам, где затрагиваются интересы только государства или самой прокуратуры.

Полномочия о наделении прокуратуры правом принесения протеста в апелляционном, кассационном и надзорным порядке при разрешении любого гражданско-правового спора, противоречит основному закону и принципам состязательности и равноправию сторон. Необходимо закрепить норму о том, что при несогласии с решением суда прокурор, также как и любой участник процесса, должен подавать жалобу, которая рассматривается на общих основаниях.

Статьи 56, 57 ГПК закрепляют право обращения в суд государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан с иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц по их просьбе, а равно общественных и государственных интересов. Это норма по существу скопировала законодательство Казахской ССР в период административно-командной системы и напрямую также противоречит принципу равноправия и состязательности, поскольку отдает приоритет общественным и государственным интересам перед интересом личности и гражданина.

В последнее время даже в странах, никогда не испытавших влияния советского права, с его «прокурорским эксцессом», наметилась новая тенденция – понимание разного институционального уровня суда и прокуратуры, не позволяющего им обеспечивать права и свободы личности с одинаковой степенью эффективности [3]. Суд, обладающий внутрисистемной независимостью, более приспособлен для осуществления функции обеспечения гарантий индивидуальных прав личности, нежели прокуратура, построенная на строгих началах подчиненности по вертикали, правительственной или президентской власти. Поэтому судебный контроль в любом случае является более предпочтительным, нежели прокурорский надзор.

Для обеспечения равноправия сторон при рассмотрении судами административных дел, необходимо дальнейшее совершенствование действующего законодательства. На наш взгляд, при разработке и принятии административного и административно-процессуального законодательства следует четко разграничить административные правонарушения и административные споры. Например, в законодательстве Германии административные правонарушения регулируются нормами уголовного законодательства, и указанные материалы рассматриваются судами общей юрисдикции, а споры в системе административно-правовых отношений, как наиболее сложная категория дел, рассматриваются специально созданными административными судами с обеспечением принципа состязательности. Это, прежде всего, объясняется тем, что правонарушения в сфере административных правоотношений, так же и как преступления посягают на общественный порядок. Различаются лишь по степени общественной опасности. Между тем, споры в системе административно-правовых отношений в Казахстане не развиты в силу преобладания запретительных норм. Кроме того, предусматривается предварительный внесудебный порядок разрешения спора, без которого суд не принимает заявление. Практика показывает, что заявления в вышестоящих инстанциях своевременно не рассматриваются, нарушаются сроки их разрешения, в результате чего, эти заявления до суда не доходят.

В действующем административном кодексе закреплен исключительный порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и определений по результатам рассмотрения жалоб и протестов. По смыслу статьи 672 КоАП РК такой пересмотр возможен только по протесту прокурора. В части 2 статьи 674 КоАП РК закреплено право обращения с ходатайством о пересмотре вступивших в законную силу постановлений и определений лицом, привлеченным к административной ответственности, потерпевшим, защитником, законными представителями и представителями указанных лиц.

Сегодня практика сложилась таким образом, что с жалобой они обращаются не в судебные органы, а в органы прокуратуры, которые и решают вопрос об опротестовании административного акта. При толковании закона и наличии конкуренции правовых норм практика сложилась таким образом, что судебные органы не рассматривают жалобы. Поскольку статьи 672 КоАП закрепила норму, что судебный пересмотр, возможен по протесту прокурора, то и лица, указанные в части 2 статьи 674 КоАП апеллируют прокурору, который решает вопрос о возможности внесения протеста. По существу функции судебного рассмотрения предварительно осуществляет прокуратура. Судебная практика показывает, что протесты по административным делам вносятся редко, что, на наш взгляд, противоречит принципу состязательности сторон и в дальнейшем при разработке законодательства, должно быть учтено.

По нашему мнению, следует разработать и принять новый административный и административно-процессуальные кодексы, которые должны соответствовать международным правовым стандартам.

Правонарушения в сфере административного законодательства выделить в отдельные главы и определить их подсудность судам общей юрисдикции с предоставлением права обжалования во все судебные инстанции. Все административные споры должны рассматриваться непосредственно в судах без их предварительного разрешения в других структурах. Необходимо внести в гражданско-процессуальное законодательство изменения, исключить нормы, нарушающие принципы равноправия и состязательности сторон. Закрепить нормы о рассмотрении споров, сторонами в которых выступают исключительно граждане и юридические лица и их представители, с правом обжалования во все судебные инстанции.

Законодательство в будущем должно все больше укреплять институт представительства, закрепляя участие адвокатов, юридических кампаний и постепенно исключать участие в гражданском деле уполномоченных органов, к которым относятся властные структуры, в том числе и органы прокуратуры.

Только тогда будет реально обеспечены принципы состязательности и равноправия сторон.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам совершенствования судебной системы» № 227-IV // Официальная газета от 02.01.2010 г., № 1 (471).

2. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 4, ст. 217.

3. Головко Л. Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном процессе постсоветских государств. Зангер, № (102), январь 2010, С.78-85.

Омарбекова М.Ж.

судья Карагандинского областного суда, к.ю.н.

СТОРОНА ЗАЩИТЫ В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ Конституция Республики Казахстан, отдавая приоритет правам человека и гражданина, провозгласила право граждан на судебную защиту и признала право каждого на получение квалифицированной юридической помощи[1].

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с до 2020 года, одобренной Указом Президента Республики Казахстан от августа 2009 года отмечено, что ведущую роль в системе правозащитных институтов играет адвокатура, являющаяся ядром системы оказания гражданам юридической помощи. Реализация гражданами конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи является условием и гарантией доступа к правосудию. Механизмы реализации этого права нуждаются в совершенствовании [2].

Обеспечение права обвиняемого на защиту предполагает состязательность уголовного процесса, так как именно состязательное построение и проведение судебного разбирательства обеспечивает обвиняемому право на защиту.

Лишь при этом условии защита обретает реальную возможность отстаивать свои права и интересы, успешно противостоять обвинению, а судебная деятельность ограждается от субъективизма, односторонности [3].

Необходимо крайне внимательно отнестись к неприкосновенности личности, сохранению надлежащей защиты, поскольку защита, а не обвинение являются самой существенной частью состязательного уголовного процесса.

М.С. Строгович определял защиту «как совокупность процессуальных действий, направленных на опровержение обвинения, на установление невиновности обвиняемого или на смягчение его ответственноcти [4, с.108].

В своей основе состязательный уголовный процесс- это процесс устный, гласный, непосредственный, где обвиняемый занимает положение субъекта процесса, стороны. Отрицание состязательности, возможности спора между обвинением и защитой фактически означает отрицание права на защиту, ибо оно немыслимо без права опровергать обвинение, подвергать его критике [5, с.107].

Состязательность - это правовое сражение квалифицированных юристов, рассматривающих одно и то же событие под разными углами зрения. Именно такой поединок позволяет суду составить правильное представление о существе дела, установить истину [6, с.130].

Одно из обязательных условий принципа состязательности равенство сторон. Процессуальное равенство сторон состоит в том, что обвинение и защита пользуются равными процессуальными правами для отстаивания своих позиций, оспаривания и опровержения позиций противной стороны, как в стадии судебного разбирательства, так и в стадии предварительного расследования.

Согласно п. 8 ч.2 ст.69 УПК обвиняемый имеет право «представлять доказательства», а защитник согласно п.2 ч.2 ст.74 УПК имеет право собирать и представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридической помощи. Защитник вправе получать сведения, необходимые для осуществления защиты на основании ч.3 ст.125 УПК путем истребования справки, характеристики и иных документов, инициирования на договорной основе производства судебной экспертизы, привлечения на договорной основе специалиста, опрашивания с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к уголовному делу. Сведения, полученные в ходе опроса, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса лица органом, ведущим уголовный процесс, произведенного в порядке, установленном УПК. При невозможности допроса ранее опрошенного лица указанные сведения могут быть использованы в качестве доказательств непосредственно, при этом подлинность подписи ранее опрошенного лица должна быть удостоверена в установленном законном порядке.

Защитник вправе представить только «свое доказательство» органам дознания, следствия или суду, а уж они определят (причем так, как им будет угодно и выгодно в конкретной ситуации), признать данные сведения доказательствами или нет. Таким образом, право у защитника есть, а возможности осуществить его и сделать действенным — нет. В связи с этим напрашивается вывод: в области собирания доказательств принцип состязательности не действует.

Получением характеристик (с места проживания, работы, отбытия наказания) должна заниматься сторона защиты, но никак не сторона обвинения.

Это можно объяснить тем, что все вышеуказанные характеристики, которые истребуются стороной обвинения, изначально необъективны и в них четко прослеживается обвинительный уклон, в лучшем случае нейтральность [7, с. 41].

Должностные лица и учреждения должны содействовать адвокату в собирании информации, предусмотренной законом. Однако адвокату следует учитывать и то, что необходимые сведения, составляющие, например, государственную, коммерческую, врачебную или другую охраняемую законом тайну, едва ли будут ему предоставлены только лишь на основании составленного им запроса. В таких случаях адвокат должен заявить ходатайство об изъятии предполагаемых документов в рамках процессуальных действий, производить которые уполномочено должностное лицо органа предварительного расследования [8, с. 63].

Что касается истребования документов, имеющих значение для дела, то только соответствующее право адвокатов обеспечено корреспондирующей обязанностью предприятий, учреждений и организаций предоставить истребуемые документы.

Целесообразно ввести ощутимые санкции в отношении лиц при невыполнении соответствующих запросов (по аналогии с полномочиями прокурора, следователя). Тем самым будут созданы условия для баланса между сторонами обвинения и защиты, обеспечения принципа состязательности и равноправия сторон [9, с. 64].

Существенной проблемой является отсутствие нормы, допускающей собранные и представленные адвокатами предметы принять в качестве вещественных доказательств. Введение такой нормы способствовало бы реализации принципа равноправия сторон в уголовном процессе. Поэтому целесообразно предусмотреть норму, обязывающую орган следствия приобщать к делу представленные участниками процесса сведения, как в устной, так и в письменной форме, а также предметы и документы, которые могут являться доказательствами [10].

Получение предметов защитником возможно только при наличии добровольного согласия хозяина предмета или лица, у которого находится предмет, имеющий значение для дела, на его выдачу. Получение предмета должно быть процессуально оформлено. По мнению С. А. Тумашова, это можно сделать, отразив факт получения предмета в объяснении лица, у которого данный предмет находился. Объяснение должно дополнительно содержать описание полученного предмета с указанием его размера и других характеристик. Изъятый предмет необходимо упаковать и скрепить подписями адвоката и лица, у которого он получен. При несогласии лица выдать предмет или невозможности его изъятия защитник обязан уведомить о наличии такого предмета органы расследования [11, с. 40].

Поиск важных для стороны защиты фактических данных может осуществляться в форме вопросов, адресованных лицам соответствующего следственного действия после окончания допроса следователем.

Процессуальная фиксация ответов на эти вопросы в свою очередь зависит от следователя, который может отвести вопросы защитника, хотя обязан занести все заданные вопросы в протокол.

Сведения, собранные подобным образом, процессуально значимыми становятся лишь после субъективного усмотрения следователя о приобщении их к материалам уголовного дела.

Н.Т. Сарданян предлагает два пути разрешения создавшейся ситуации: 1) предоставить материалы непосредственно в суд;

либо 2) дать защите возможность вести собственное «параллельное расследование» с оформлением юридически значимых результатов [12,с.57].

«Параллельное расследование» - это осуществление «следственных»

действий защитником по выявлению оправдывающих или смягчающих ответственность обстоятельств с изложением своих выводов в оправдательном заключении, которое направляется в суд вместе с уголовным делом [13, с.22].

Данной точки зрения придерживается И. Л. Петрухин, который считает, что не будет подлинно состязательного судебного процесса, если не предоставить адвокатуре права самостоятельно собирать и представлять суду доказательства [6, с. 137]. А. А. Воронов также считает необходимым дать возможность адвокату самому собирать, выбирать и определять необходимые ему доказательства. Только в этом случае принцип состязательности заработает реально [7, с. 41].

По мнению М. Э. Романовского, необходима дальнейшая регламентация правового статуса адвоката на получение и представление доказательственной информации. При этом все представленные стороной защиты сведения должны сохраняться в уголовном деле и в том случае, если сторона обвинения не приняла их в качестве доказательств и не использует в доказывании. Право стороны защиты представлять доказательства должно корреспондировать обязанность приобщить их к уголовному делу, что позволит исследовать эти фактические данные в более поздних стадиях уголовного судопроизводства [15, с. 16].

Вместе с тем, Н. Горя предлагает предусмотреть гарантии, исключающие влияние защитника на сокрытие истины по делу. В этих целях предлагает сохранить тайну предварительного следствия и запретить защитнику самостоятельно допрашивать лиц, которые уже допрошены. Его деятельность должна быть направлена на выдвижение и проверку оправдательных или смягчающих ответственность версий, на поиск и обнаружение новых источников доказательств [13, с. 22].

Согласны с мнением К. Б. Калиновского, который считает, что наделение стороны защиты полномочиями по собиранию доказательств, тем более — по производству параллельного расследования противоречит принципу законности [16, с.18].

В отечественном уголовном процессе собирание доказательств производится в процессе досудебного производства и судебного разбирательства путем производства следственных и судебных действий.

По нашему мнению, участие защитника во всех следственных действиях и знание им всех имеющихся по делу доказательств, с одной стороны, способствовало бы отысканию истины, а с другой стороны, создавало бы опасность направления следствия по неправильному пути. Следовательно, необходимо признать, что ограничение информированности защиты по делу является правильным решением.

Предоставление защитнику права самостоятельного собирания доказательств путем производства следственных действий может создать значительные препятствия на пути достижения целей уголовного процесса.

Хотя фактически равные возможности по предъявлению доказательств в главном судебном разбирательстве возможны лишь при их собирании и процессуальном закреплении на предварительном следствии.

Согласны с мнением С. И. Баркан и М. Пастухов, которые считают, что для демократизации уголовного процесса и укрепления процессуального статуса защитника необходимо:

- перейти к состязательному уголовному процессу во всех стадиях, а не только в судебном разбирательстве. На предварительном следствии, в судебном разбирательстве, при пересмотре дел в вышестоящих судах обвинению должна противостоять полноценная защита;

-состязание сторон должно проходить при полном равенстве их процессуальных прав на всем протяжении производства по уголовному делу.

Ни следователь (в ходе расследования), ни прокурор (в суде первой инстанции и при пересмотре дел в вышестоящем суде) не должны иметь никаких преимуществ перед защитником;

защитнику права самостоятельно собирать -предоставление оправдывающие и смягчающие ответственность обвиняемого доказательства без каких либо ограничений со стороны закона, а также следователя, прокурора, суда [17, с. 10].

В главном судебном разбирательстве наиболее благоприятны условия для установления истины по делу, выявлению всех недостатков и упущений предварительного следствия. Поэтому защитник, обладая полной процессуальной самостоятельностью, участвует в исследовании доказательств, излагает свое мнение по существу обвинения и его доказанности об обстоятельствах, смягчающих и оправдывающих подсудимого, о мере наказания и других вопросах, возникающих в судебном разбирательстве. Тем самым защитник прилагает все усилия к тому, чтобы отстоять позицию своего подзащитного, показать необоснованность предъявленного обвинения либо обосновать необходимость смягчения вины подсудимого.

Вместе с тем, судебное разбирательство не сводится к простой проверке материалов предварительного следствия, хотя и включает ее. Оно является, прежде всего, и главным образом самостоятельным исследованием, проводимым в таких процессуальных формах, которые в максимальной степени обеспечивают установление истины и охрану прав личности. Основное значение для законного и обоснованного приговора имеет то, что происходит в суде, те доказательства, которые исследуются под углом зрения и обвинения и защиты, воспринимаются судьями из первоисточника, а не из протоколов[18, с.14].

Только состязательность укрепляет позицию адвоката, без нее не мыслится и беспристрастность правосудия. Адвокат при осуществлении защиты исходит исключительно из интересов подзащитного. Его действия являются одной из гарантий государства на объективное, беспристрастное отправление правосудия [19].

Таким образом, основное призвание защитника состоит не в собирании доказательств, а в представлении всех доказательств с такой стороны, которая бы способствовала полному оправданию либо смягчению ответственности обвиняемого.

Список использованной литературы:

1.Конституция Республики Казахстан. — Алматы, 2002. — 44 с.

2.Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с до 2020 года // Казахстанская правда. 2009. 27 августа.

3.Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под общей ред. Лупинской П.А. —М.: «Юристь», 1995, —544 с.

4.Строгович М.С. Курс уголовного процесса. — М.,1958, — 430 с.

5.Ю.И., Ларин А.М., Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. — М.: Наук а, 1988, —320 с.

6.Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие (к 100 - летию М.С.

Строговича) // Государство и право, —1994. —№10. — С.128—137.

7.Воронов А.А. О праве адвоката на собирание доказательств // Закон и право. — 2005. — №1. — С. 40—41.

8. Варфоломеев В.В. Проблемы сбора адвокатом доказательств // Юридический мир. — 2006. — №4. — С.61—65.

9. Ахпанов А.Н. Реализация принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса // Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса: мат-лы международ. науч. — практ. конф., — Алматы, — 18 февраля 2003.—С. 10.Кожамжаров Т. Не стряпчий // Юридическая газета. 2005. 25 мая.

11. Тумашов С.А. Состязательность в досудебном производстве:

декларация о намерениях или реальность? // Закон и право. — 2003. — №9. — С.39—41.

12.Сарданян Н.Т. Сторона защиты в состязательном уголовном процессе// Закон и право. — 2008. —№10. — С. 56—57.

13. Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном процессе// Советская юстиция. —1990. —№7. —С.22.

14.Романовский М.Э. Равенство прав сторон в досудебном производстве по уголовным делам. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. — Омск, 2006. — 25 с.

15. Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса. Автореф.

дис. …канд. юрид. наук. — СПб., 1999. — 25 с.

16. Баркан С., Пастухов М. Много ли прав у защитника? // Социалистическая законность. — 1991. — №11. — С.9—11.

17. Стецовский Ю.И. Принцип непосредственности и право обвиняемого на защиту // Советская юстиция. —1976. —№20. — С.13—14.

18. Алибаев А. Без адвоката нет состязательности // Юридическая газета.

2005. 25 мая.

Сарпеков Р.К.

депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Степень развития института представительства является индикатором состояния демократии в обществе. Поэтому первостепенной является задача совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы предоставления гражданам квалифицированной юридической помощи, в том числе и бесплатной, повышение ее качества, создание реального механизма доступа адвокатов и граждан к соответствующим стадиям правосудия.

Как вам известно, в конце прошлого года Парламентом был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения квалифицированной юридической помощью». Законопроект был разработан в связи с необходимостью обеспечения реальных механизмов доступа граждан к соответствующим стадиям правосудия, обозначенных Концепцией правовой политики Республики Казахстан, принятой в 2002 году.

Данным Законом решены вопросы, связанные с обеспечением права на защиту подозреваемых и обвиняемых, предоставление обязательной юридической помощи за счет государства потерпевшим, вопросы организации и деятельности адвокатуры, повышение роли и значимости адвокатов и адвокатских объединений в системе отправления правосудия.

Новацией Закона является - получение бесплатной юридической помощи потерпевшим, которая будет способствовать реализации права потерпевшего на доступ к правосудию на всех стадиях уголовного процесса.

Законом обеспечены права на бесплатную юридическую помощь наиболее незащищенных и уязвимых слоев общества, то есть несовершеннолетних, инвалидов, лиц с психическими нарушениями.

Однако, работа по совершенствованию механизмов предоставления квалифицированной юридической помощи на этом не останавливается.

Дальнейший курс определен Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 годы, которая является основой для законопроектных работ. Концепцией отмечено, что строительство в Казахстане правового государства требует дальнейшего совершенствования специализированных институтов, связанных с защитой прав и свобод граждан.

При этом, отмечена ведущая роль адвокатуры в системе правозащитных институтов и необходимость эффективных правовых механизмов реализации процессуальных прав адвоката.

Вопросы совершенствования института представительства – одна из актуальных проблем правосудия. При обсуждении данной темы на конференциях, круглых столах с участием депутатов, судьей, прокуроров, адвокатов и юридических компаний озвучивались проблемы и пути их решения.

Одной из проблем является непрофессионализм многих представителей сторон в суде по гражданским делам. Согласно действующему законодательству, представителем в суде может быть практически любой гражданин. Установленный ГПК (ст. 58, 59) перечень возможных представителей не исключает участие в судопроизводстве лиц, не имеющих юридического образования. В судопроизводстве представительство связано с совершением юридических действий от имени представляемого и в защиту прав и интересов представляемого. Поэтому представители должны хорошо разбираться в законодательстве и знать методику ведения дел.

При обсуждении вопросов совершенствования института представительства не раз поднимался вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, чтобы представителями в суде могли быть только адвокаты, близкие родственники представляемых, юристы, состоящие в штатах предприятий, учреждений, организаций в интересах этих организаций, поверенные общественных объединений, членом которых является доверитель при наличии высшего юридического образования.

Предложения по пересмотру перечня лиц, имеющих право быть представителями в судебном заседании требует всестороннего рассмотрения. В любом случае, мы должны создать такие условия, чтобы граждане, имея Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь, при обращении за такой помощью могли получить ее, не нарываясь на мошенников, которые хотят нажиться на их проблемах.

Также предлагалось перенять практику многих стран, где участие в суде граждан без юридического сопровождения просто не допускается, а в вышестоящих судебных инстанциях выступают только адвокаты. Многие посчитали это лоббированием интересов адвокатов и “монополизацией прав на участие на процессе».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.